36 ICm 1328/2011
36 ICm 1328/2011-66

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských 5, Praha 5, rozhodl samosoudkyní Mgr. Alenou Watzkovou v právní věci žalobce Ing. Petra Kozáka, bytem Janáčkova 1043, 252 30 Řevice, zastoupený JUDr. Tomášem Rydvalem, advokátem, se sídlem Křižíkova 196/18, 186 00 Praha 8, proti žalovanému RES insolvence v.o.s., IČ: 247 38 115, se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka K+M Dřevostyl spol. s r.o., IČ: 498 24 627, se sídlem Husova 841, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, zastoupen: Mgr. Davidem Urbancem, advokátem, se sídlem Na Poříčí 1046/24, Praha 1 110 00, o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby soud určil pravost pohledávky žalobce ve výši 394.837 Kč, která byla přihlášena do insolvenčního řízení úpadce K + M Dřevostyl, spol. s.r.o., sp. zn. : KSPH 36 INS 15804/2010 u Krajského soudu v Praze, s e z a m í t á .

II. Žalobci se ukládá nahradit náklady soudního řízení, které budou specifikovány samostatným rozhodnutím.

Odůvodnění:

Svým návrhem se žalobce domáhal určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 15804/2010 ve věci dlužníka K + M Dřevostyl spol. s.r.o., IČO 49824627, se sídlem Brandýs and Labem-Stará Boleslav, Husova 841, 250 01 ve výši 394. 837 Kč je po právu platná. Uvedl, že žalobce přihlásil jako nevykonatelnou svou pohledávku za dlužníkem ve shora uvedené výši z titulu pohledávky vůči dlužníku K + M Dřevostyl spol. s.r.o., IČO 49824627, se sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Husova 841, 250 01 ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 21. 12. 2007 mezi žalobcem a Ing. Stanislavem Kněžínkem znějící na částku 351.000 Kč s příslušenstvím, když tato pohledávka byla zajištěna dohodou o zajištění závazku přistoupením k závazku a převodem práva spolu s dohodou o výpůjčce uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem uzavřené dne 23. 12. 2007. V návrhu uvedl, že dlužník tak přistoupil k závazku pana Ing. Stanislava Kněžínka a zároveň poskytl zajištění formou převodu svého vlastnického práva k vybraným výrobním strojům na osobu žalobce s tím, že po vrácení půjčky na dlužníka přejde zpět vlastnické právo k předmětu zajištění. Žalobce argumentoval mimo jiné i tím, že peníze, které byly předmětem půjčky, skončily ve společnosti samotného úpadce, je zřejmé, že tuto půjčku uzavřel Ing. Stanislav Kněžínek jako jednatel společnosti, a a nebylo proto potřeba souhlasu valné hromady se zajištěním takové půjčky.

Žalovaný s návrhem nesouhlasil. Učinil nesporným tvrzení, že žalobce přihlásil jako nevykonatelnou svou pohledávku za dlužníkem v celkové výši 394.837 Kč a že při přezkumném jednání žalovaný jako insolvenční správce dlužníka tuto pohledávku popřel co do pravosti a výše. Namítl absolutní neplatnost přistoupení k závazku s odkazem na ustanovení § 196a odst. 1 ObchZ a zároveň neúčinnost dohody ve smyslu ustanovení § 235 a násl. IZ a § 241 odst. 1 IZ.

Z přihlášky pohledávky věřitele č. P 32, soud zjistil, že žalobce přihlásil do insolvenčního úpadce K + M Dřevostyl spol. s.r.o., řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 15804/2010 jako svou nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku ve výši 394.837 Kč.

Ze spisu vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 15804/2010 soud zjistil, že pohledávka byla insolvenčním správcem na přezkumném jednání konaném dne 28. 4. 2011 popřena co do pravosti a výše.

Ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 21. 12. 2007 mezi žalobcem a Ing. Stanislavem Kněžínkem, že tato byla uzavřena mezi žalobcem jako věřitelem a panem Ing. Stanislavem Kněžínkem jako povinným ze smlouvy a jejím předmětem je přenechání finančních prostředků v celkové výši 351. 000 Kč s příslušenstvím.

Smlouvou o zajištění závazku přistoupením k závazku a převodem práva spolu s dohodou o výpůjčce uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem uzavřené dne 23. 12. 2007 si smluvní strany sjednali zajištění závazku (ze smlouvy o půjčce ze dne 21. 12. 2007) přistoupením k závazku a převodem vlastnického práva k věcem zahrnutých do soupisu majetkové podstaty K + M Dřevostyl. spol. s r. o., ze dne 27. 4. 2011 pod evid. č. 41, 40, 67, 68, 38, 31, 30, 29, 32,tj. 1. formátovací pila zn. SCM 300N, r. výr. 2004, v.č. RO 16002, 2. formátovací pila zn. ROBLAND Z 320, e.č. 4090298, 3. hydraulický lis pětietážový zn. SOPMASZ, typ DOHB 550, No 612, 4. tloušťkovací frézka 800mm ev. č. 10025, 6. spodní frézka výr. Csl. Hudební nástroje Hradec Králové, r.výr. 1975, v.č. 949, 7. pásová bruska TOS SVITAVY, r. výr. 1960, typ BP T2, v.č. 3181, 8. odsávací a filtrační jednotka AEVIRO FT 400 2,2 kW, 9. odsávací a filtrační jednotka AEVIRO FT 502 3,45 kW, 10. pásová pila průměr kol 700mm, e.č. 4421. Za dlužníka smlouvu uzavřel Ing. Stanislav Kněžínek jako jednatel K + M Dřevostyl, spol s.r.o.

Z výpovědi svědka Ing. Stanislava Kněžínka, pohybu účtů úpadce a kopii zápisu valné hromady soud zjistil, že na účtu úpadce jsou za měsíce 01/01/2007-31/12/2008 opakovaně čerpány půjčky označené jako: půjčky od společníka . V bodě 4. zápisu z jednání valné hromady úpadce konané dne 3. 9. 2007 je konstatováno, že úpadce se potýká s nedostatkem finančních prostředků, jednatel ing. Stanislav Kněžínek konstatoval, že on sám má předjednanou půjčku od Ing. Petra Kozáka, který může a je ochoten poskytnout půjčku maximálně do výše 400.000 Kč, a to pouze fyzické osobě, za předpokladu jejího dostatečného zajištění. Valná hromada schválila, že půjčka Ing. Petra Kozáka Ing. Stanislavu Kněžínkovi může být zajištěna výrobními stroji a zařízeními ve vlastnictví úpadce tak, že úpadce převede pro dobu poskytnutí půjčky vlastnictví ke strojům a zařízením s tím, že po jejím splacení budou stroje převedeny zpět do vlastnictví úpadce. Stanislav Kněžínek uvedl, že půjčené prostředky vkládal na účet společnosti průběžně. Jestli a kdy vložil částku 351.000 Kč nedokázal specifikovat.

Podle § 192 odst. 1 věty první IZ, dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek; jednotliví věřitelé toto právo nemají. Stanovisko, které insolvenční správce zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek, může při přezkumném jednání změnit.

Podle § 193 IZ, o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla, nebo že již zcela zanikla, anebo že se zcela promlčela.

Podle § 197 odst. 1 IZ výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání . Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis.

Podle odstavce druhého, věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedoje-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 196a odst 1 ObchZ společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ustanovení § 135 odst. 2 ObchZ, tj. ustanovení Obchoz týkající se společností s ručením omezeným, výslovně ustanoví, že: Ustanovení § 194 odst. 2 první až páté věty, odstavce 4 až 7 a § 196a se použijí obdobně . I v případě společností s ručením omezeným musí být v souladu s § 135 odst. 2 ObchZ ve spojení s § 196a Obchoz smlouvy o úvěru či půjčce uzavřené mezi společností a jejími jednateli a smlouvy, jejichž obsahem je zajištění závazků těchto osob, uzavřeny jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. Jinak je taková smlouva absolutně neplatná.

Po shora provedeném dokazování má soud za to, že dne 21. 12. 2007 byla uzavřena smlouva o půjčce, a bylo jednoznačně prokázáno, že smlouva o půjčce, jak vyplývá ze samotného dokumentu, byla podepsána Ing. Stanislavem Kněžínkem, bytem Spojovací 203, Radonice. Smlouvou o zajištění závazku přistoupením k závazku a převodem práva spolu s dohodou o výpůjčce uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem ( K + M Dřevostyl spol. s.r.o.) uzavřené dne 23. 12. 2007 si smluvní strany sjednali zajištění závazku (ze smlouvy o půjčce ze dne 21. 12. 2007) přistoupením k závazku a převodem vlastnického práva ke shora uvedeným strojům. Dohodou uzavřenou dlužníkem (úpadcem) tak došlo k zajištění závazku Ing. Stanislava Kněžínka, osoby oprávněné ze smlouvy o půjčce. Ing. Stanislav Kněžíček, jako jednatel dlužníka (úpadce) byl sice osobou oprávněnou za dlužníka (úpadce) dohodu uzavřít, pouze však za splnění podmínek stanovených § 196a ObchZ, tedy jen s předchozím souhlasem valné hromady dlužníka a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku, tedy za poskytnutí obvyklého protiplnění. Vzhledem k tomu, že souhlas valné hromady dlužníka týkající se uzavřené dohody zcela chybí ( zápis z valné hromady ze dne 3. 9. 2007 pouze deklaruje, že úpadce se potýká s nedostatkem finančních prostředků, jednatel ing. Stanislav Kněžínek konstatoval, že on sám má předjednanou půjčku od Ing. Petra Kozáka, který může a je ochoten poskytnout půjčku maximálně do výše 400.000 Kč, a to pouze fyzické osobě, za předpokladu jejího dostatečného zajištění a že valná hromada schválila, že půjčka Ing. Petra Kozáka Ing. Stanislavu Kněžínkovi může být zajištěna výrobními stroji a zařízeními ve vlastnictví úpadce tak, že úpadce převede pro dobu poskytnutí půjčky vlastnictví ke strojům a zařízením s tím, že po jejím splacení budou stroje převedeny zpět do vlastnictví úpadce), je dohoda uzavřená mezi žalobcem a dlužníkem (úpadcem) absolutně neplatná. Argumentace žalobce, že tím, že peníze, které byly předmětem půjčky, skončily ve společnosti samotného

úpadce, je zřejmé, že tuto půjčku uzavřel Ing. Stanislav Kněžínek jako jednatel společnosti, a nebylo proto potřeba souhlasu valné hromady se zajištěním takové půjčky, neobstojí. Jak ze samotného dokumentu, smlouvy o půjčce ze dne 21. 12. 2007, tak ze zápisu valné hromady vyplývá, že smlouvu o půjčce uzavřel Ing. Stanislav Kněžínek jako fyzická osoba, oproti tomu dohodu o zajištění závazku přistoupením k závazku a převodem práva spolu s dohodou o výpůjčce ze dne 23. 12. 2007 uzavřel Ing. Stanislav Kněžínek, jako jednatel za dlužníka, úpadce K + M Dřevostyl spol. s. r. o. Z výpisu z pohybu účtů od 1. 1. 2007-31. 12. 2008, ani výslechem Ing. Stanislava Kněžínka nebylo prokázáno, že částka 351.000 Kč byla vložena na účet společnosti úpadce K + M Dřevostyl. Sjednání smlouvy o zajištění závazku přistoupením k závazku je logickým vyústěním záměru věřitele zajistit půjčku přistoupením k závazku a majetkem třetího subjektu (v případě sjednání půjčky se samotným dlužníkem K + M Dřevostyl spol. s.r.o., by pak kombinace těchto dvou smluv nedávala žádný smysl). K přistoupení dlužníka (úpadce) k závazku Ing. Stanislava Kněžínka vůči žalobci tak nedošlo pro absolutní neplatnost dohody zajištění závazku přistoupením k závazku a převodem práva spolu s dohodou o výpůjčce ze dne 23. 12. 2007 a žalobce nemá vůči dlužníku (úpadci) shora uvedenou pohledávku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ( § 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den ( § 57 odst.2 o.s.ř. ). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu, nebo podání odevzdání orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.)

V Praze dne 9. března 2012

Mgr. Alena Watzková, v.r. samosoudce

Za správnost: Lucie Procházková