36 ICm 1256/2013
Jednací číslo: 36 ICm 1256/2013-48 (KSPH 36 INS 12199/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v právní věci žalobce BENAMI PLUS, s.r.o., IČ 28277643, se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, proti žalovanému: Hlista & Pril, v.o.s., IČ: 29059054, se sídlem Křivenická 408/6, 181 00 Praha 8,

o určení popřené nevykonatelné pohledávky 27.489,-Kč

takto:

I. Žaloba ve znění určuje se, že žalobce má za dlužníkem Hana anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66407915, bytem Cítov, Cítov 46, PSČ 277 04, pohledávku ve výši 27.489,-Kč z poskytnutí služeb ubytování, uplatněnou v insolvenčním řízení čj. KSPH 36 INS 12199/2012 přihláškou ze dne 08.10.2012 se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou soudu dne 10.4. 2013 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má pohledávku ve výši 27.489,-Kč za dlužnicí Hanou anonymizovano , bytem Cítov 46, Cítov, a to z titulu poskytnutí služeb ubytování v ubytovacím zařízení žalobce.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil svým podáním ze dne 14.6.2013 a navrhoval žalobu zamítnout. Žalovaný uváděl, že žalobce neprokázal existenci předmětné pohledávky, když pouze daňové doklady nejsou pro prokázání existence pohledávky dostačující. To pak s ohledem na skutečnost, když žalobce neprokázal, kde mělo být ubytování poskytnuto, dlužnice žádné ubytování nezařizovala a z žalobcem doložených kopií zápisů z ubytovací knihy nelze kromě toho, že se mělo jednat o osobu Jana Zikmunda, zjistit další údaje. Dlužnice pak žádnou osobu jménem Jan Zikmund nezná. Ve věci bylo jednáno dne 4.10.2013, bylo jednáno v nepřítomnosti žalobce, kdy tento žádal, aby bylo jednáno v jeho nepřítomnosti a rozhodováno na základě listin obsažených ve spise. K důkazům byly provedeny faktura č. 11100054, 11100075, 11100092, 11100093, 11100096, kniha vystavených faktur, kopie stránek z ubytovací knihy, výzva insolvenčního správce, doplnění-oprava přihlášky. Z insolvenčního spisu ve věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 INS 12199/2012 vyplývá, že dne 11. 3. 2013 se konalo přezkumné jednání, na kterém byla ze strany insolvenčního správce (žalovaný v tomto sporu) popřena pohledávka žalobce, a to v celém rozsahu. Žalobce byl následně ze strany žalovaného vyzván k případnému podání žaloby na určení práva. Z provedených důkazů neměl soud za prokázané, že ze strany dlužnice došlo k objednání ubytovacích služeb od žalobce a že ze strany žalobce pak došlo k jejich poskytnutí. Pouhé daňové doklady a kopie z ubytovací knihy bez dalšího neprokazují, že došlo k žalobcem tvrzenému plnění. Za takové situace pak, když žalobce se k jednání nedostavil, žádal o rozhodování na základě listin ve spise, a to i přes skutečnost, že mu byly známy námitky žalovaného z jeho vyjádření, žalobci doručovaného, dospěl soud k závěru, že ze strany žalobce nebylo uneseno důkazní břemeno a žalobu zamítl. Po právní stránce soud vycházel zejména z ustanovení § 34 a násl. obč. zák upravující obecné náležitosti právních úkonů a § 754 a násl. obč. zák., upravující smlouvu o ubytování. Při hodnocení důkazů soud postupoval ve smyslu § 132 o.s.ř. a tyto hodnotil jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl tak, že žádnému z účastníků náhradu nákladů nepřiznal, když žalovaný, který byl ve věci úspěšný, náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 10. října 2013 Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Markéta Kasardová