36 ICm 1252/2013
Jednací číslo: 36 ICm 1252/2013-47 (KSPH 36 INS 12199/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov, rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v právní věci žalobce MARKUSBERG, spol. s r.o., IČ 27722139, se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, práv. zast. JUDr. Tomášem Chovancem, advokátem se sídlem Dlouhá 35, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, proti žalovanému: Hlista & Pril, v.o.s., IČ: 29059054, se sídlem Křivenická 408/6, 181 00 Praha 8,

o určení popřené nevykonatelné pohledávky 171.712,20,-Kč

takto:

I. Žaloba ve znění určuje se, že žalobce má za dlužnicí Hanou anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66407915, bytem Cítov, Cítov 46, PSČ 277 04, pohledávku ve výši 171.712,20 Kč z titulu Smlouvy o dílo číslo MD 11001, uplatněnou v insolvenčním řízení čj. KSPH 36 INS 12199/2012 přihláškou ze dne 08.10.2012 se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou soudu dne 8.4. 2013 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má pohledávku ve výši 171.712,20,-Kč za dlužnicí Hanou anonymizovano , bytem Cítov 46, Cítov, pohledávka vznikla ze smlouvy o dílo, uplatněné v insolvenčním řízení. Žalobce uváděl, že předmětem smlouvy o dílo bylo provedení přepravy a práce mechanismů v rozsahu cenové nabídky, která byla nedílnou součástí smlouvy. Žalobce práce a dopravu pro dlužnici řádně provedl, práce byly řádně fakturovány. Pohledávku žalobce postoupil na společnost Daně, Majetek, Věřitelé Corporation-DMW s.r.o. se sídlem Brno, Příkop 838/6. Aktivní legitimace pak žalobci opětovně vznikla poté, co z jeho strany došlo k odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené mezi věřitelem a společností Daně, Majetek, Věřitelé Corporation-DMW s.r.o.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil svým podáním, soudu doručeným 28.5.2013, kdy vyslovil s žalobou nesouhlas a uváděl, že žalobce neprokázal, že je věřitelem přihlášeného nároku. Žalovaný dále zpochybňoval žalobcovo odstoupení od smlouvy se společností Daně, Majetek, Věřitelé Corporation-DMW s.r.o. Žalovaný uváděl, že dohoda o odstoupení od smlouvy je jednak neurčitá, jednak není zřejmé, kdy byla uzavřena, neboť je datována 3.7.2012, v účetnictví dlužnice se ale nenacházela, dlužnice o této skutečnosti nebyla nikdy nikým informována a insolvenční správce tuto informaci obdržel až poté, co bylo zahájeno insolvenční řízení a žalobce byl ze strany insolventního správce vyzván k doplnění přihlášky a k prokázání skutečnosti, že je věřitelem jím uplatněné pohledávky.

Ve věci bylo jednáno dne 13.9.2013, bylo jednáno v nepřítomnosti žalobce, kdy tento žádal, aby bylo jednáno v jeho nepřítomnosti a rozhodováno na základě listin obsažených ve spise.

K důkazům byly provedeny : Přihláška žalobce do insolvenčního řízení vedeného u KS v Praze sp.zn. KSPH 36 INS 12199/2012, Smlouva č. MD11001 ze dne 01.03.2011, Cenová nabídka mechanizace za rok 2011, Faktura č. 11000004, 11000006, 11000007,11400003, 11300003A, Kniha vystavených faktur, Dohoda o odstoupení od smlouvy ze dne 03.07.2011, Uznání dluhu ze dne 15.11.2011, Oznámení o postoupení pohledávky.

Z insolvenčního spisu ve věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 INS 12199/2012 vyplývá, že dne 11. 3. 2013 se konalo přezkumné jednání, na kterém byla ze strany insolvenčního správce (žalovaný v tomto sporu) popřena pohledávka žalobce, a to v celém rozsahu. Žalobce byl následně ze strany žalovaného vyzván k případnému podání žaloby na určení práva.

Z provedených důkazů měl soud za prokázané, že dne 1.3.2011 byla uzavřena mezi žalobcem a dlužnicí, Hanou anonymizovano , smlouva č. MD 11001, jejímž předmětem bylo provedení přepravy a práce mechanismů v rozsahu dle cenové nabídky, která byla nedílnou součástí smlouvy. Z daňových dokladů a z knihy vystavených faktur měl soud rovněž za prokázané, že za provedení prací byla ze strany žalobce požadována po dlužnici částka v celkové výši 171.712,20,-Kč. Z oznámení o postoupení pohledávky ze dne 25.11.2011, učiněného žalobcem a adresovaného dlužnic měl soud za prokázané, že došlo postoupení pohledávky na společnost Daně, Majetek, Věřitelé Corporation-DMW s.r.o., žalobce toto postoupení pak ani nezpochybňoval.

Soud nicméně neměl za prokázané, že došlo ze strany žalobce k řádnému odstoupení od předmětné smlouvy o postoupení pohledávek. Žalobce ve své přihlášce skutečnost, že došlo k postoupení pohledávky a k následné dohodě o odstoupení neuváděl. Toto by samo o sobě bez dalšího nebylo na závadu, za situace ale, kdy z poslední informace ohledně předmětné pohledávky, nalézající se v účetnictví dlužnice, vyplývá, že věřitelem není žalobce ale společnost Daně, Majetek, Věřitelé Corporation-DMW s.r.o., lze mít o osobě věřitele určité pochyby. To pak i vzhledem k tomu, když žalobce uvedené skutečnosti, ke kterým mělo dojít v červenci 2012, sděluje insolvenčnímu správci až na jeho výzvu v únoru 2013, poté co insolvenční řízení bylo zahájeno 21.5.2012, o úpadku dlužnice bylo rozhodnuto dne 12.12.2012 a přihláška žalobce do insolvenčního řízení byla soudu doručena dne 29.10.2012. Za této situace tak muselo být od samého počátku žalobci zřejmé, že nutně musí nastat problém s identifikací věřitele předmětné pohledávky, když v účetnictví dlužnice se nenalézalo nic, z čeho by bylo možné dovozovat, že věřitelem pohledávky není společnost Daně, Majetek, Věřitelé Corporation-DMW s.r.o. Rovněž tak bez dalšího z předložené dohody o odstoupení od smlouvy není zřejmé, zda došlo k odstoupení od původní smlouvy o postoupení pohledávek a pokud ano, která ze smluvních stran tak učinila, nebo zda byla uzavřena oboustranná dohoda, na jejímž základě došlo ke zrušení původní smlouvy a lze tak mít určité pochyby i o její určitosti. I v případě postoupení pohledávky je třeba posuzovat právní úkony v této souvislosti učiněné ve smyslu obecných požadavků, kladených na právní úkony ve smyslu § 34 obč. zák.

Po právní stránce soud vycházel zejména z ustanovení § 34 a násl. obč. zák upravující obecné náležitosti právních úkonů, § 48 obč. zák., upravující odstoupení od smlouvy, § 524 až § 530 obč. zák., upravující postoupení pohledávky.

Při hodnocení důkazů soud postupoval ve smyslu § 132 o.s.ř. a tyto hodnotil jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti. Za důkazní situace ke dni rozhodování pak soud uzavřel, že bez dalšího nelze dospět k závěru o tom, že došlo ke zrušení smlouvy o postoupení pohledávky a že je žalobce ve věci aktivně věcně legitimován. S ohledem na skutečnost, kdy žalobce ve věci nenavrhoval žádné další důkazy, než důkazy uvedené v žalobě, to pak za situace, kdy námitky žalovaného byly žalobci před jednáním známy, soud dospěl k závěru, že žalobce neunesl důkazní břemeno a žalobu zamítl.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl tak, že žádnému z účastníků náhradu nákladů nepřiznal, když žalovaný, který byl ve věci úspěšný, náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 19. září 2013 Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Venhodová