36 ICm 1216/2013
36 ICm 1216/2013-52 /KSOS 36 (13) INS 20688/2012/

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobkyně Milady anonymizovano , anonymizovano , bytem Krnov-Pod Cvilínem, SPC G 460/35, PSČ 794 01, zastoupené Mgr. Milanem Kvasnicou, advokátem se sídlem Bohumín-Záblatí, Na Úvoze 392, PSČ 735 52, proti žalované JUDr. Ing. Daniele Majzlíkové, LL.M., se sídlem Krnov, Opavská 522/5, PSČ 794 01, insolvenční správkyni dlužníka Lubomíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Krnov-Pod Cvilínem, SPC G 460/35, PSČ 794 01, o vyloučení majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba, aby ze soupisu majetku dlužníka Lubomíra anonymizovano , proti němuž je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 20688/2012 byla vyloučena nemovitost: bytová jednotka č. 460/5 v bytovém domě č.p. 460, LV č. 1066, na parcele č. 1101-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 257 m2, v části obce Pod Cvilínem, se spoluvlastnickým podílem 439/10000 na společných částech domu č.p. 460 a parcele č. 1101-vše zapsáno na LV č. 3234 pro katastrální území Opavské Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 07.04.2013 došlou soudu téhož dne domáhala se žalobkyně vydání rozhodnutí, kterým by ze soupisu majetku dlužníka Lubomíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Krnov-Pod Cvilínem, SPC G 460/35, PSČ 794 01, (dále jen dlužník ) byla vyloučena nemovitost specifikovaná ve výroku I. tohoto rozsudku (dále jen nemovitost ).

Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že žalobkyně nesouhlasila se zahrnutím nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka, neboť dlužník není vlastníkem nemovitosti a tato věc netvoří společné jmění manželů (dále jen SJM). Žalobkyně nabyla nemovitost výlučně z vlastních prostředků, které předtím nabyla zčásti darem a zčásti dědictvím. Nemovitost je proto ve výlučném vlastnictví žalobkyně.

Žalovaná v písemném procesním stanovisku uvedla, že při zjišťování majetkových poměrů dlužníka bylo zjištěno, že dlužník je vlastníkem nemovitosti a tato nemovitost je v katastru nemovitostí zapsána jako nemovitost ve SJM. Nabývacími tituly nemovitosti jsou smlouva o převodu družstevního bytu uzavřené dne 14.07.2000 mezi Okresním stavebním bytovým družstvem Bruntál jako převádějícím a žalobkyní a dlužníkem jako přejímajícími do SJM a dále darovací smlouva uzavřená dne 14.01.2004 mezi dárcem Českou republikou, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a manželi-žalobkyní a dlužníkem. Z výše uvedených důvodů byla nemovitost sepsána do majetkové podstaty dlužníka.

U ústního jednání konaného dne 09.10.2014 žalobkyně setrvala na svém procesním stanovisku. Žalobkyně dále upřesnila skutková tvrzení, že nemovitost nabyla výlučně z vlastních prostředků tak, že původně užívala byt v Bruntále, Pionýrská 5, přičemž členská práva a povinnosti, zejména právo užívat tento byt, nabyla na základě dohody o převodu členských práv a povinností ze dne 24.04.1980. Tento byt poté na základě dohody o výměně bytů směnila za byt, který je předmětem tohoto sporu. Žalovaná uvedla, že nemovitost spadá do SJM. Tato skutečnost vyplývá jednak z výpisu z katastru nemovitostí a dále ze smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví žalobkyně a dlužníka.

Zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem (o. z.) byl s účinností od 01.01.2013 zrušen zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (obč. zák.) a zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). S přihlédnutím k ust. § 3028 o. z. se pro právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakožto i pro práva a povinnosti z nich vzniklých, použijí dosavadní právní předpisy (tedy občanský zákoník ve znění účinném do 31.12.2012 a zákon č. 72/1994 Sb.).

V dané věci nebylo mezi účastníky řízení sporu ohledně těchto skutečností:

-zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka, prohlášení konkurzu na majetek dlužníka -soupis bytové jednotky se spoluvlastnickým podílem do majetkové podstaty dlužníka -včasné podání žaloby na vyloučení.

V dané věci je sporná skutečnost, zda předmětná bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem je majetkem ve SJM, a to žalobkyně a dlužníka.

K předpokladům, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty, patří, že: 1) věc byla SKP příslušného úpadce vskutku pojata do soupisu majetkové podstaty; 2) vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od úpadce, došla soudu nejpozději posledního dne lhůty určené této osobě k podání žaloby výzvou soudu, který konkurz prohlásil; 3) žalovaný je SKP; 4) v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci, trvají účinky konkurzu a věc je nadále sepsána v majetkové podstatě; 5) osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu, prokázala nejen to, že věc neměla (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetkové podstaty, svědčí jí (Rozsudek NS ČR uveřejněný pod č. 58/1998, 27/2003, 9/2005 Sb. soudních rozhodnutí a stanovisek).

Pro výsledek sporu je určující splnění posledního z předpokladů, když o splnění ostatních předpokladů mezi účastníky nebylo sporu, tedy, zda žalobkyně prokázala své vlastnické právo k nemovitosti a dále to, že nemovitost neměla být do soupisu majetkové podstaty zařazeno. Žalobkyně výše uvedenou spornou skutečnost prokazovala dohodou o převodu členských práv a povinností ze dne 31.10.1979, zápisem o dohodě o odevzdání a převzetí družstevního bytu ze dne 30.06.1980 a dohodou o výměně bytů ze dne 19.06.1980. Soud proto tyto listiny provedl k důkazu.

Dohodou o převodu členských práv a povinností bylo zjištěno, že Drha Josef a Drhová Milada, bytem Krnov, Pod Cvilínem E11, jako společní členové Stavebního bytového družstva v Bruntále převedli na Drhovou Miladu, anonymizovano , bytem Krnov, Pod Cvilínem E11 všechna svá členská práva a povinnosti, zejména právo užívat družstevní byt č. 4 o velikosti 1 kuchyň + 2 pokoje v podlaží 1. v Bruntále, Pionýrská 5.

Dohodou o výměně bytů ze dne 19.06.1980 členové družstva Milada anonymizovano , rozena Drhová, anonymizovano a její manžel Lubomír Lasoň, anonymizovano vyměnili byt č. 4 v Bruntále, Pionýrská 5, o velikosti 2 + 1 za byt specifikovaný ve výroku I. tohoto rozsudku.

Zápisem o dohodě o odevzdání a převzetí družstevního bytu ze dne 30.06.1980 došlo k odevzdání bytu specifikovaného ve výroku I. tohoto rozsudku Miladě anonymizovano .

Soud se dále zabýval procesní obranou žalované, která tvrdila, že nemovitost je ve SJM, kterážto skutečnost byla mezi účastníky řízení sporná, a byla pro rozhodnutí ve věci právně významná. Žalovaná tuto skutečnost prokazovala výpisem z katastru nemovitostí k datu 08.10.2014 vedeným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, smlouvou o převodu bytu a nebytového prostoru V 4 1197/2000 s právním účinky vkladu ke dni 10.10.2000 a smlouvou darovací (§ 60a zákona č. 219/2000 Sb.) ze dne

14.01.2004 s právními účinky vkladu práva ke dni 21.01.2004. Soud tyto listiny provedl k důkazu.

Z výpisu z katastru nemovitostí k datu 08.10.2014 Katastrální úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov bylo zjištěno, že nemovitost je ve společném jmění anonymizovano Lubomíra a anonymizovano Milady, přičemž jako nabývací tituly je uvedena smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V 4 1197/2000 s právním účinky vkladu ke dni 10.10.2000 a smlouva darovací (§ 60a zákona č. 219/2000 Sb.) ze dne 14.01.2004 s právními účinky vkladu práva ke dni 21.01.2004.

Smlouvou o převodu družstevního bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví člena OSBD Bruntál ze dne 14.07.2000 bylo zjištěno, že tato byla uzavřena mezi Okresním stavebním bytovým družstvem Bruntál, Krnov, jako převádějícím a anonymizovano Miladou a anonymizovano Lubomírem jako přejímajícími, kterou uzavřeli na základě zákona č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech § 24 a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony. Předmětem převodu je bytová jednotka specifikovaná ve výroku I. tohoto rozsudku, přičemž vklad práva byl povolen rozhodnutím č. j. 121 V4-1197/00 s právními účinky vkladu ke dni 10.10.2000.

Darovací smlouvou ze dne 14.01.2004 Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako dárce darovala manželům Lubomíru anonymizovano a Miladě anonymizovano jako obdarovaným spoluvlastnický podíl 439/10000 pozemku specifikovaného ve výroku I. tohoto rozsudku.

Po takto provedeném dokazování a po zhodnocení provedených důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti soud dospěl k závěru, že žalobkyně neprokázala skutečnost, že právo, které vylučovalo zařazení nemovitosti do soupisu majetkové podstaty svědčí jí, a to že spadá výlučně do jejího vlastnictví. Naopak žalovaná prokázala oprávněnost procesní obrany, a to že nemovitost spadá do SJM žalobkyně a jejího manžela Lubomíra anonymizovano . Nabývacími tituly je smlouva o převodu družstevního bytu ze dne 14.07.2000, uzavřená dle ust. § 23, 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Na základě výše uvedených ustanovení došlo k převodu bytu v budově ve vlastnictví družstva, jehož nájemcem byli žalobkyně a její manžel Lubomír Lasoň do SJM. Darovací smlouvou ze dne 14.01.2004 žalobkyně a její manžel Lubomír Lasoň nabyli dle ust. § 628 a násl. obč. zák. a dle ust. § 60a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích spoluvlastnický podíl specifikovaný ve výroku I. tohoto rozsudku.

Dle ust. § 205 odst. 3 IZ do majetkové podstaty náleží majetek i tehdy, je-li ve společném jmění dlužníka a jeho manžela.

Jelikož v předmětné věci bylo prokázáno, že nemovitost náleží do společného jmění žalobkyně a dlužníka Lubomíra anonymizovano a nemovitost tak byla sepsána do majetkové podstaty po právu, soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., dle kterého by žalovaná, která byla ve věci zcela procesně úspěšná, měla právo na jejich náhradu. Jelikož se náhrady nákladů řízení vzdala, bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 09.10.2014

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová