36 ICm 1163/2011
Číslo jednací: 36 ICm 1163/2011-79 KSPH 36 INS 9175/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce : Ruby Apartments, s.r.o. , IČ: 278 89 246, se sídlem 190 00 Praha 9-Vysočany, Paříkova 910/11a, zastoupen: Mgr. Stanislavem Němcem, advokátem se sídlem Vinohradská 32, 120 00 Praha 2, proti žalovanému: JUDr. Ing. Helena HOROVÁ, LL.M. se sídlem 140 00 Praha 4, V Luhu 18, insolvenční správce dlužníka, CON INVEST, a.s. , IČ: 250 61 607, se sídlem 263 01 Dobříš, Za Pivovarem 3, zastoupen: Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, o vyloučení movitých věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka

takto :

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá vyloučení movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka CON INVEST a.s., IČ: 25061607, sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, a to:

A) automobil VOLVO V50, VIN: YV1MW684452096151 sepsaný do soupisu majetkové podstaty v Příloze č. 7 pod pořadovým číslem 169; B) automobil VOLVO S60, VIN: YV1RS59G342414953 sepsaný do soupisu majetkové podstaty v Příloze č. 7 pod pořadovým číslem 170; C) automobil SAAB, VIN: YS3FF56W961011592 sepsaný do soupisu majetkové podstaty v Příloze č. 7 pod pořadovým číslem 171; D) automobil BMW 320 D, VIN: WBAAP71060PP04036 sepsaný do soupisu majetkové podstaty v Příloze č. 7 pod pořadovým číslem 172; E) automobil VOLKSWAGEN CADDY 2K, VIN: WV2ZZZ2KZ6X021931 sepsaný do soupisu majetkové podstaty v Příloze č. 7 pod pořadovým číslem 174; F) automobil BMW 330 XI, VIN: WBAEP51010PF16274 sepsaný do soupisu majetkové podstaty v Příloze č. 7 pod pořadovým číslem 176;

G) automobil VOLKSWAGEN CADDY 2KN, VIN: WV1ZZZ2KZ5X064836 sepsaný do soupisu majetkové podstaty v příloze č. 7 pod pořadovým číslem 177; s e z a m í t á.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 12.600,--Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí k rukám právního zástupce žalovaného.

Odůvodnění :

Žalobce se svým návrhem podaným ke zdejšímu soudu dne 06.05.2011 domáhá, aby soud svým rozhodnutím vyloučil ze soupisu majetkové podstaty dlužníka CON INVEST, a.s. movitosti sepsané insolvenčním správce do majetkové podstaty dlužníka v Příloze č.7, pod poř.č. 169-automobil VOLVO V50, VIN: YV1MW684452096151, pod poř.č. 170-automobil VOLVO S60, VIN: YV1RS59G342414953, pod poř.č. 171-automobil SAAB, VIN: YS3FF56W961011592, pod poř.č. 172-automobil BMW 320 D, VIN: WBAAP71060PP04036, pod poř.č. 174-automobil VW CADDY 2K, VIN: WV2ZZZ2KZ6X021931, pod poř.č. 176-automobil BMW 330 Xi, VIN: WBAEP51010PF16274 a pod poř.č. 177-automobil VW CADDY 2KN, VIN: WV1ZZZ2KZ5X064836. Výše uvedené movité věci nabyl žalobce na základě platných a účinných ústních kupních smluv uzavřených mezi žalobcem jako kupujícím a dlužníkem jako prodávajícím. Movité věci byly žalobcem převzaty na základě předávacích protokolů. Kupní cena byla dlužníkem vyúčtována daňovými doklady ze dne 20.11.2009, č. 2900309 na částku 160.000,--Kč, č. 2900310 na částku 210.000,--Kč, č. 290311 na částku 180.000,--Kč, č. 2900312 na částku 150.000,--Kč, č. 2900313 na částku 160.000,--Kč, č. 2900314 na částku 115.000,--Kč a č. 2900315 na částku 180.000,--Kč. Daňové doklady byly uhrazeny dne 21.01.2010. Vlastnické právo přešlo na žalobce, který již tyto movité věci převedl na další osoby. Žalobce je přesvědčen, že i v tomto případě se může účinně domáhat jejich vyloučení majetkové podstaty dlužníka, a to z důvodu ochrany svého postavení, kdy vyloučení věcí z majetkové podstaty může i osoba, když zde je jiný důvod, pro který majetek neměl být do soupisu zahrnut. Žalobce byl správcem vyzván k podání vylučovací žaloby, poté co správce vozidla do majetkové podstaty zapsal. Důvodem zapsání byla skutečnost, že žalobce nezaplatil kupní cenu vozidel a nebyly uzavřeny kupní smlouvy.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, když žalobce řádně neprokázal platný převod vozidel, když žalobcem předložené listiny neprokazují obsah předmětných kupních smluv. Žalobce sám tvrdí, že již vlastníkem vozidel není, a nesvědčí mu právo k nim. Podle žalovaného není žalobce ve sporu aktivně věcně legitimován. Poukázal na skutečnost, že k převodu vozidel mělo dojít v jeden den, a to na základě předávacích protokolů a faktur, kupní cena byla zaplacena až po dvou měsících. Tímto právním úkonem tak došlo k vyvedení majetku dlužníka. V případě soupisu majetkové podstaty dlužníka uvedl, že soupis probíhal na základě zjištění z účetní evidence dlužníka. Pokud se jedná o převod vozidel nebyly mu dány k dispozici dlužníkem žádné doklady.

Usnesením ze dne 12.05.2010 sp.zn. KSPH 36 INS 9175/2009-A-32 byl zjištěn úpadek dlužníka CON INVEST, a.s. , insolvenčním správcem byla ustanovena žalovaná. Usnesením ze dne 13.12.2010, sp.zn. KSPH 36 INS 9175/2009-B-56 byl návrh na povolení reorganizace zamítnut a na dlužníka byl prohlášen konkurz.

Movité věci-automobily, jejichž vyloučení ze soupisu majetkové podstaty se žalobce domáhá, byly sepsány insolvenčním správcem do doplněného soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 01.03.2011 a 09.03.2011 pod položkou movité věci-dopravní prostředky, Příloha č. 7, položka č. 169-172, 174 a 176-177. Dopisem ze dne 25.03.2011 insolvenční správce vyrozuměl žalobce o sepsání výše uvedených vozidel do majetkové podstaty s tím, že nebylo prokázáno vlastnické právo žalobce k motorovým vozidlům, pro nedoložení kupní smlouvy a nebyla doložena úhrada kupní ceny. Vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 07.04.2011, tuto skutečnost učinili účastníci za nespornou. Žalobce byl poučen správcem o možnosti podat vylučovací žalobu. Žaloba byla podána dne 06.05.2011, tj. včas ( ust.§ 225 odst. 2 IZ), osobou oprávněnou.

Podle ust.§ 224 odst.1 IZ do soupisu se zapisují i věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáležejí dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje svá práva, která to vylučují. Do soupisu se poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo; tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení.

Podle ust.§ 225 odst.1 IZ se osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Z odst.2 vyplývá, že žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30ti dnů, kdy osobě uvedené v odst. 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty k soudu. Z odst. 3 vyplývá, že nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně, totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil, nebo ji odmítl.

Na základě provedeného dokazování učinil soud skutkové zjištění o tom, že na základě předávacích protokolů ze dne 20.11.2009 převzal žalobce na straně přebírajícího-kupujícího od předávajícího-prodávajícího dlužníka CON INVEST, a.s. motorová vozidla Volvo V50, Volvo S60, SAAB, BMW 320D, VW CADDY 2K, BMW 330 XI a VW CADDY 2KN, současně s převzetím vodidel převzal žalobce kupující Osvědčení o registraci vozidla (velký a malý TP). Dne 20.11.2009 prodávající dlužník vystavil daňové doklady, kterými vyúčtoval kupní cenu vozidel, a to: fakturu č. 2900309 na částku 160.000,--Kč (kupní cena vozidla BMW 320 D), fakturu č. 2900310 na částku 210.000,--Kč (vozidlo Volvo S60), fakturu č . 2900311 na částku 180.000,--Kč (vozidlo BMW 330 XI), fakturu č. 2900312 na částku 150.000,--Kč (vozidlo VW Caddy Live), fakturu č. 2900313 na částku 160.000,--Kč (vozidlo SAAB), fakturu č. 2900314 na částku 115.000,--Kč (vozidlo VW Caddy) a fakturu č. 2900315 na částku 180.000,--Kč (vozidlo Volvo V50), splatnost všech daňových dokladů byla stanovena na 31.12.2009. Z výpisu z účtu dlužníka vedeného u COMMERZBANK, pobočka Praha za období od 01.01.2010 do 31.12.2010 soud učinil skutkové zjištění o tom, že na účet dlužníka byla dne

21.01.2010 poukázána žalobcem částka 50,929.787,--Kč, tato skutečnost koresponduje z výpisem z účtu žalobce ze dne 21.01.2010 vedeného u stejného bankovního institutu.

Dopisem ze den 21.01.2010 adresovaným dlužníkovi žalobce tomuto oznámil, že provedl na jeho účet úhradu částky 50,929.787,--Kč, s tím, že určil, že tuto platbu hradí na splnění následujících závazků za společností dlužníka, na straně čtyři a pět jsou uvedeny platby za motorová vozidla jejichž vynětí z majetkové podstaty se žalobce domáhá s uvedením typu vozidla, výše kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 20.11.2009. Z předávacího protokolu ze dne 16.06.2010 sepsaného insolvenčním správcem a dlužníkem soud učinil skutkové zjištění o tom, že insolvenčímu správci byly předány vydané faktury s poř.č. 290001 až 2900349 ( tyto zahrnují i faktury jimiž byla vyúčtována kupní cena vozidel) a dále výpis z běžného účtu u COMMERZBANK č. 1-21. Žalobce v podané žalobě na vyloučení motorových vozidel ze soupisu majetkové podstaty dlužníka tvrdil, že v současné době již není jejich vlastníkem. Z technického průkazu motorového vozidla ( dále jen VTP) č. BA 098616 vozidla BMW 330 XI učinil soud skutkové zjištění o tom, že ke dni 08.07.2010 byl vlastníkem tohoto vozidla Ruby Design, s.r.o., z VTP č. UB 595871 motorového vozidla SAAB bylo učiněno skutkové zjištění o tom, že ke dni 10.03.2011 bylo vozidlo odhlášeno na Filipa Chytrého, z VTP č. BG 218499 vozidla VW Caddy 2K bylo zjištěno, že ke dni 14.04.2010 bylo vozidlo převedeno na HANDYPLUS, s.r.o.. Z výpisu z Centrální evidence motorových vozidel bylo dále zjištěno, že provozovatelem motorového vozidla Volvo V50 je Václav Svoboda, provozovatelem motorového vozidla Volvo S 60 je René Smažík na základě kupní smlouvy, provozovatelem motorového vozidla BMW 320 D je Jaroslav Kocourek na základě kupní smlouvy a provozovatelem motorového vozidla VW Caddy 2KN na základě kupní smlouvy je Serhiy Horbunov.

V souzeném případě nelze než dospět k závěru, že kupní cena vozidel byla zaplacena (úhrada proběhla dne 21.01.2010 jak bylo prokázáno výpisem z účtů žalobce a dlužníka) žalobcem ještě před prohlášením konkurzu na majetek dlužníka (13.12.2010). Podle ust.§ 324 odst.2 obch.zák. závazek zaniká rovněž pozdním plněním dlužníka. Není tedy důvodná námitka žalovaného, že kupní cena motorových vozidel nebyla zaplacena.

Soud se neztotožnil s tvrzením žalovaného, že mu v případě výše uvedených motorových vozidel nebyl dlužníkem předána potřebná dokumentace, neboť z protokolu ze dne 16.6.2010 jednoznačně vyplývá, že správce měl k dispozici daňové doklady jimiž byl účtována žalobci kupní cena motorových vozidel i výpisy z běžného účtu dlužníka u COMMMERZBANK, na který byla připsána částka, která v sobě zahrnovala i platbu za vozidla.

Soud zamítl návrh žalobce na doplnění dokazování účastnickým výslechem pana Martina Štěpánka ohledně existence kupních smluv a doklady založenými ve spise sp.zn. 36 ICm 1165/2011, neboť v případě právního posouzení souzené věci jsou tyto důkazy nadbytečné.

Na základě výše uvedených skutečností, kdy žalobce netvrdil ani neprokazoval, že mu svědčí vlastnické právo k motorovým vozidlům, které byla sepsána insolvenčním správcem do majetkové podstaty dlužníka dospěl soud k závěru, že je nutno přisvědčit námitce žalovaného, že v případě, kdy žalobce tvrdí a v řízení bylo prokázáno, že v současné době není vlastníkem výše uvedených motorových vozidel, nedisponuje žalobce v souzené věci žádným právním titulem, který by ho opravňoval k požadavku na vyloučení výše uvedených motorových vozidel z majetkové podstat dlužníka, není tudíž ve věci aktivně věcně legitimován. Za těchto okolností soudu nezbylo než žalobu zamítnout. Námitkami žalovaného vztahující se k provázanosti obchodních společností žalobce a dlužníka se soud s ohledem na nedostatek aktivní legitimace žalobce ve sporu se soud nezabýval.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 163 IZ ve spojení s ust.§ 142 odst.1, § 149 o.s.ř., kdy ve sporu úspěšnému žalovanému byla přiznána náhrada nákladů řízení, které tvoří náklady právního zastoupení, a to odměna advokáta podle ust.§ 8 vyhl.č. 484/2000 Sb. v částce 9.000,--Kč, 5 režijních paušálů po 300,--Kč podle ust.§ 13 vyhl.č. 177/1996 Sb.+ 20% DPH v částce 2.100,--Kč. Celkem částka 12.600,--Kč. Lhůta k plnění byla stanovena podle ust.§ 160 o.s.ř.

Poučení : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 25. května 2012

JUDr. Jitka DROBNÁ, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková