35 ICm 4031/2015
Číslo jednací: 35 ICm 4031/2015-14 (KSHK 35 INS 8867/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou ve věci žalobkyně Mgr. Barbory Novákové, insolvenční správkyně dlužníků Josefa Vidličky, nar. 29. listopadu 1968, a Boženy Vidličkové, nar. 19. ledna 1966, obou bytem v Lomnici nad Popelkou, Kampelíkova 511, se sídlem správkyně v Hradci Králové, Bohuslava Martinů 1038, proti žalované Komerční bance, a. s., IČ: 45317054, se sídlem v Praze, Na Příkopě 33/969, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou, se sídlem v Praze, Jankovcova 1518/2, o určení pořadí pohledávky ve výši 20.500,00 Kč, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že pro účely insolvenčního řízení dlužníků Josefa Vidličky a Boženy Vidličkové, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS 8867/2015, se dílčí pohledávka č. P-5/2 ve výši 20.500,00 Kč žalované nepovažuje za pohledávku zajištěnou zástavním právem k nemovitostem, a to ke spoluvlastnickému podílu o velikosti ideální 1/2 ve společném jmění manželů dlužníků na parcele č. st. 777-zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména včetně stavby čp. 511- byt. dům a na parcele č. 1190/2-zahrada, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 211 pro katastrální území a obec Lomnice na Popelkou u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou ke zdejšímu soudu dne 21. října 2015 domáhala vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávka žalované specifikovaná ve výroku I. tohoto rozsudku je pohledávkou nezajištěnou.

Žalovaná nárok uplatněný žalobou v podání ze dne 20. listopadu 2015 uznala.

Podle § 153a odst. 1, 2 a 4 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

V projednávané věci tak byly splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro postup soudu ve smyslu § 153a o. s. ř. a soud tedy, aniž by ve věci nařídil jednání, rozhodl ve věci rozsudkem pro uznání, neboť žalovaná nárok uplatněný žalobou uznala.

O nákladech řízení by soud rozhodl podle § 7 insolvenčního zákona ve spojení s § 142 odst. 1 o. s. ř., podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ve věci úspěšné žalobkyni však podle obsahu spisu žádné náklady řízení nevznikly, proto bylo rozhodnuto tak, že žádnému z účastníků řízení nebylo přiznáno právo na jejich náhradu.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Proti výroku tohoto rozsudku pro uznání jsou podle § 205b o. s. ř. odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o. s. ř. (tj., že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce či přísedící nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže by místo samosoudce rozhodoval senát) a dále skutečnosti a důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání podle § 153a o. s. ř.

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí či exekuci.

V Hradci Králové dne 14. prosince 2015

Mgr. Daniela Kadlečková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková