35 ICm 3882/2017
35 ICm 3882/2017-27 (KSHK 35 INS 9648/2017)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou ve věci žalobce: Pavel Cakl, narozený 8. července 1941 bytem Humpolecká 1090, 580 01 Havlíčkův Brod zastoupený advokátem Mgr. Ing. Josefem Chlubnou sídlem Havlíčkovo náměstí 1963, 580 01 Havlíčkův Brod proti žalované: LIQUIDATORS, v. o. s., IČO: 24817465 sídlem Slezská 2033/11, 120 00 Praha insolvenční správkyně dlužníků: Jindřich Hranický, narozený 26. února 1970, a Mgr. Kateřina Hranická, narozená 26. září 1976, oba bytem Mírovka 148, 580 01 Havlíčkův Brod zastoupená advokátem Mgr. Pavlem Madronem sídlem Mikuláše z Husi 736/8, 140 00 Praha o určení popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 265 672 Kč

takto: I. Určuje se, že žalobce má za dlužníky Jindřichem Hranickým a Mgr. Kateřinou Hranickou v insolvenčním řízení, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS 9648/2017, pohledávku ve výši 265 672 Kč. II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: isir.justi ce.cz 1. Žalobce se žalobou podanou ke zdejšímu soudu dne 1. září 2017 domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníky Jindřichem Hranickým a Mgr. Kateřinou Hranickou v insolvenčním řízení, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS 9648/2017, pohledávku z titulu nezaplacené půjčky ve výši 265 672 Kč. Žalobu odůvodnil tím, že v insolvenčním řízení dlužníků přihlásil pod P-9 pohledávku ve výši 265 672 Kč z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 25. dubna 2017. Při přezkumném jednání dne 14. srpna 2017 žalovaná insolvenční správkyně popřela s tím, že smlouva o zápůjčce jako reálný kontrakt předpokládá pro svůj vznik faktické předání předmětu zápůjčky a že žalobce předání finanční částky neprokázal, neprokázal tedy podle žalované ani vznik přihlášené pohledávky. Dne 18. srpna 2017 žalobce obdržel od žalované vyrozumění o popřené pohledávky s poučením o možnosti podání žaloby. Žalobce dále uvedl, že dne 6. prosince 2016 uzavřel s dlužníkem Jindřichem Hranickým (dále též dlužník ) smlouvu o půjčce na částku 200 000 Kč. Dlužník ve smlouvě potvrdil podpisem, že uvedenou částku v hotovosti převzal. Zavázal se ji splácet ve splátkách od ledna 2017, avšak ničeho nesplatil. Dne 25. dubna 2017 žalobce uzavřel s dlužníkem smlouvu o zápůjčce další částky 65 672 Kč, za účelem úhrady pohledávky oprávněného CFIG SE, IČO: 29138680, Sladkovského 767, 530 02 Pardubice (dále též CFIG SE ), včetně uhrazení zálohy na snížené náklady exekuce tak, jak vyplynulo z výzvy soudního exekutora Mgr. Zdeňka Ráčka ze dne 7. dubna 2017, č. j. 179 EX 513/17-12, a to za účelem dobrovolného splnění povinnosti v exekučním řízení. Peněžitá zápůjčka byla ze strany žalobce zaplacena přímo na účet soudního exekutora Mgr. Zdeňka Ráčka dne 24. dubna 2017. Dále žalobce k popěrnému úkonu žalované uvedl, že částku 65 672 Kč zaplatil přímo na účet soudního exekutora, jak vyplývá z výpisu z účtu žalobce. Podle žalobce je tak splněna podmínka přenechání předmětu zápůjčky, neboť byla fyzicky odevzdána věřiteli dlužníka. K částce 200 000 Kč žalobce uvedl, že dlužník dne 6. prosince 2016 písemně potvrdil, že tuto částku v hotovosti od žalobce převzal, ostatně na přezkumném jednání pravost pohledávky žalobce nepopřel. Žalobce dále odkázal na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, podle které může dojít k předání půjčené částky i bezhotovostním převodem. 2. Žalovaná navrhla, aby byla žaloba zamítnuta. Uvedla, že v rámci insolvenčního řízení popřela pohledávku žalobce P-9 co do pravosti s tím, že žalobce neprokázal její vznik. Smlouva o půjčce je tzv. reálnou smlouvou, kdy k jejímu vzniku zákon předpokládá nejen dohodu stran, ale taktéž i skutečné odevzdání předmětu půjčky, v tomto případě finančních prostředků. Žalobce ani k podané žalobě nepřipojil žádné potvrzení o předání a převzetí finančních prostředků a tudíž neprokázal, že závazek dlužníka vůči žalobci reálně vznikl, neunesl tak důkazní břemeno. K tomu žalovaná označila rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 33 Cdo 4312/2008. 3. Soud provedl ve věci dokazování, provedené důkazy zhodnotil jednotlivě i ve vzájemné souvislosti a dospěl k následujícím skutkovým zjištěním: 4. Ze smlouvy o zápůjčce (v textu smlouvy je uvedeno půjčka ) ze dne 6. prosince 2016 soud zjistil, že žalobce (zapůjčitel) bezúročně přenechal dlužníkovi Jindřichu Hranickému (vydlužiteli) částku 200 000 Kč, kterou dlužník v hotovosti převzal při podpisu smlouvy. Dlužník se zavázal uvedenou částku splácet od ledna 2017 po 2 000 Kč. 5. Z výzvy ke splnění povinnosti ze dne 7. dubna 2017, č. j. 179 EX 513/17-12, soud zjistil, že soudní exekutor Mgr. Zdeněk Ráček ve věci oprávněného CFIG SE proti povinnému dlužníkovi Jindřichu Hranickému vyzval dlužníka k zaplacení pohledávky oprávněného a zálohy na snížené náklady exekuce, celkem částku 65 671,34 Kč, a to na účet soudního exekutora. Z výpisu z účtu žalobce ze dne 24. dubna 2017 soud zjistil, že na účet soudního exekutora byla z účtu žalobce poukázána částka 65 671,34 Kč. 6. Ze smlouvy o zápůjčce ze dne 25. dubna 2017 soud zjistil, že žalobce (zapůjčitel) bezúročně přenechal dlužníkovi Jindřichu Hranickému (vydlužiteli) peněžitou částku 65 672 Kč za účelem úhrady pohledávky CFIG SE, včetně uhrazení zálohy na snížené náklady exekuce podle výzvy soudního exekutora Mgr. Zdeňka Ráčka, která byla citována v odstavci 5. rozsudku, za účelem dobrovolného splnění povinnosti v exekučním řízení. Zápůjčka byla před podpisem smlouvy za dlužníka zaplacena přímo na účet soudního exekutora. Dlužník uznal svůj dluh vůči žalobci v celkové výši 265 672 Kč a zavázal se jej od května 2017 splácet po 3 000 Kč měsíčně. 7. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. května 2017, č. j. KSHK 35 INS 9648/2017-A-, byl zjištěn úpadek dlužníků Jindřicha Hranického a Mgr. Kateřiny Hranické. Insolvenční správkyní byla ustanovena žalovaná. Přihláškou ze dne 1. června 2017, která je evidována jako P-9, žalobce přihlásil nevykonatelnou pohledávku za dlužníkem ve výši celkem 265 672 Kč. Při přezkumném jednání dne 14. srpna 2017 žalovaná pohledávku žalobce popřela co do pravosti. Vyrozuměním ze dne 15. srpna 2017 žalovaná vyrozuměla žalobce o popření jeho přihlášené pohledávky, včetně uvedení důvodu, a poučila jej o možnosti podání incidenční žaloby. Žalobce vyrozumění převzal dne 18. srpna 2017. Usnesením zdejšího soudu ze dne 21. srpna 2017, č. j. KSHK 35 INS 9648/2016-B-7, bylo dlužníkům povoleno řešení úpadku oddlužení, oddlužení bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. 8. Po právní stránce soud posoudil projednávanou věc následovně: 9. Podle § 198 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. 10.Podle § 2053 občanského zákoníku uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá. Podle § 2390 občanského zákoníku přenechá- li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce. 11.V řízení bylo prokázáno, že žalobce (zapůjčitel) ve smyslu § 2390 občanského zákoníku přenechal dlužníkovi (vydlužiteli) na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 6. prosince 2016 částku 200 000 Kč, kterou se dlužník zavázal splácet, dlužník převzal od žalobce zapůjčenou částku při podpisu smlouvy. Dále bylo prokázáno, že žalobce (zapůjčitel) ve smyslu § 2390 občanského zákoníku přenechal dlužníkovi (vydlužiteli) na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 25. dubna 2017 částku 65 672 Kč tak, že ještě před podpisem smlouvy zaplatil tuto částku na účet soudního exekutora k úhradě pohledávky věřitele dlužníka (CFIG SE). Dlužník zároveň v této smlouvě o zápůjčce ve smyslu § 2053 občanského zákoníku uznal svůj dluh vůči žalobci v celkové výši 265 672 Kč a zavázal se jej splácet. Po vyrozumění o popření pohledávky žalobce podal (včas) žalobu podle § 198 insolvenčního zákona. 12.Je pravdou, že smlouva o zápůjčce podle § 2390 občanského zákoníku je reálnou smlouvou, když k jejímu uzavření nestačí samotný projev vůle smluvních stran, nýbrž smlouva vznikne až faktickým přenecháním předmětu zápůjčky vydlužiteli. Bez faktického přenechání předmětu zápůjčky smlouva o zápůjčce nevznikne. Přenechání zápůjčky v případě peněžité zápůjčky lze učinit buď předáním finančních prostředků v hotovosti či bezhotovostním převodem na účet vydlužitele či odevzdáním, bezpochyby i bezhotovostním, třetí osobě (tzv. nepřímé předání). V tomto případě došlo ohledně smlouvy o zápůjčce ze dne 6. prosince 2016 k přenechání předmětu zápůjčky, tedy částky 200 000 Kč, předáním této částky v hotovosti dlužníkovi (vydlužiteli), jak bylo uvedeno a sjednáno ve smlouvě. Ohledně smlouvy o zápůjčce ze dne 25. dubna 2017 došlo k přenechání předmětu zápůjčky, tedy částky 65 672 Kč, bezhotovostním převodem na účet třetí osoby, resp. na účet soudního exekutora k úhradě dluhu dlužníka (vydlužitele) vůči věřiteli CFIG SE. Navíc ve smlouvě ze dne 25. dubna 2017 dlužník ve smyslu § 2053 občanského zákoníku uznal svůj dluh vůči žalobci co do důvodu i výše (265 672 Kč) a zavázal se jej splácet. Ve smyslu citovaného ustanovení občanského zákoníku se tedy má za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trval. 13.Žalovaná v popěrném úkonu ani ve vyjádření k žalobcem podané žalobě, kromě teoretických tvrzení, že v případě smlouvy o zápůjčce (půjčce) jde o reálnou smlouvu, k jejímuž vzniku se přepokládá nejen dohoda smluvních stran, ale taktéž skutečné přenechání (odevzdání) předmětu zápůjčky (půjčky), neuvedla žádná konkrétní tvrzení (kterým by bylo např., že dlužník finanční prostředky ve skutečnosti neobdržel). Soud z provedeného dokazování dospěl k závěru, že je dostatečně prokázáno, že obě dvě smlouvy o zápůjčce ve smyslu § 2390 občanského zákoníku vznikly, neboť má za prokázané, že k přenechání zapůjčených finančních prostředků došlo tak, jak bylo uvedeno v odstavci 12. rozsudku. Navíc ve smlouvě o zápůjčce ze dne 25. dubna 2017 došlo k uznání dluhu ve smyslu § 2053 občanského zákoníku ze strany dlužníka. Žalovaná neuvedla ani konkrétní tvrzení ani důkazy na podporu svých (navíc spíše teoretických) námitek a ani se nedostavila k prvnímu jednání ve věci (omluvila se); nemohla tak být soudem poučena ve smyslu § 118a občanského soudního řádu, aby svá tvrzení, popř. důkazy doplnila. Z těchto všech důvodů soud uzavřel, že popření učiněné insolvenční správkyní (žalovanou) při přezkumném jednání nebylo po právu, naopak žaloba z uvedených důvodů po právu je, a proto jí v plném rozsahu vyhověl. 14.O nákladech řízení soud rozhodl podle § 202 odst. 1 věta první insolvenčního zákona, podle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Žalobce byl sice v tomto řízení úspěšný a měl by právo na náhradu nákladů řízení ve smyslu § 7 insolvenčního zákona ve spojení s § 142 odst. 1 občanského soudního řádu, avšak v tomto případě se použije shora citované ustanovení insolvenčního zákona, že žádný účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení proti žalované insolvenční správkyni.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je odvolání přípustné a lze je podat k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne, kdy byl rozsudek doručen zvlášť účastníku řízení, resp. jeho zástupci. Hradec Králové 11. ledna 2018

Mgr. Daniela Kadlečková v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Klejnová