35 ICm 3744/2015
Číslo jednací: 35 ICm 3744/2015-49 (KSHK 35 INS 6124/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou ve věci žalobce Luďka Šišky, nar. 28. června 1979, bytem v Habrech, Žižkovo náměstí 6, zastoupeného Mgr. Ing. Vlastimilem Mlčochem, advokátem, se sídlem v Praze, Janáčkovo nábřeží 84/9, proti žalovanému Finančnímu úřadu pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě, se sídlem v Havlíčkově Brodě, Smetanovo náměstí 261, o popření pravosti a výše pohledávky 682.863,00 Kč,

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal, že pohledávka žalovaného v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS 6124/2014 byla popřena co do pravosti a výše v částce 682.863,00 Kč oprávněně, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou ke zdejšímu soudu dne 25. září 2015 domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávka žalovaného byla popřena co do pravosti a výše v částce 682.863,00 Kč oprávněně. Žalobu odůvodnil tím, že na přezkumném jednání dne 24. srpna 2015 popřel vykonatelnou pohledávku žalovaného v celkové výši 798.088,00 Kč, a to co do částky 682.863,00 Kč. Dlužníkovi bylo schváleno oddlužení ke dni 26. srpna 2015. Dlužník uvedl, že si je vědom § 410 odst. 3 insolvenčního zákona, avšak žádný platební výměr z finančního úřadu mu dosud doručen nebyl. Dlužník je tedy toho názoru, že předmětná pohledávka je nevykonatelná a věřitel je povinen podat incidenční žalobu. Dlužník přesto z opatrnosti předmětnou žalobu podal. Dále uvedl, že podával jednotlivá čtvrtletní daňová přiznání a vzhledem ke špatné finanční situaci dosahoval při podnikání negativního hospodářského výsledku. Svou podnikatelskou činnost dlužník isir.justi ce.cz ukončil ke dni 31. prosince 2014. Finanční úřad vypracoval na většinu pohledávky dodatečné daňové výměry k 17. dubnu 2015, tj. po zahájení insolvenčního řízení a platební výměr vystavil až po vyhlášení úpadku dlužníka. Pohledávky byly podle názoru dlužníka vytvořeny účelově a s největší pravděpodobností bylo stanovení daně provedeno na základě pomůcek. Podle dlužníka tak správce daně postupoval v rozporu se základními principy činnosti podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen daňový řád ), a porušil tyto zásady: zásadu zdrženlivosti a přiměřenosti, zásadu poučovací, zásadu spolupráce, zásadu procesní rovnosti, zásadu legitimního očekávání, zásadu materiální pravdy. Poté žalobce citoval základní zásady správy daní, a to konkrétně § 5 až 9 daňového řádu.

Žalovaný uvedl, že usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. června 2015, č. j. KSHK 35 INS 6124/2014-A-16, byl zjištěn úpadek dlužníků Ing. Bc. Anny Markové a Luďka Šišky a povoleno řešení úpadku oddlužením. Žalovaný přihláškou pohledávky ze dne 24. června 2015 evidovanou pod pořadovým číslem P-21 přihlásil celkem 28 svých vykonatelných pohledávek dlužníka Luďka Šišky v celkové výši 798.088,00 Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 24. srpna 2015 dlužník popřel přihlášenou vykonatelnou pohledávku žalobce co do výše 798.088,00 Kč. Insolvenční správce přihlášenou pohledávku uznal. O popření pohledávky byl žalovaný písemně vyrozuměn oznámením insolvenčního správce. Přestože žalovaný přihlásil svoji pohledávku jako vykonatelnou a z dikce § 410 insolvenčního zákona vyplývá, že není povinen žalobu podat, z procesní opatrnosti podal dne 21. září 2015 žalobu k insolvenčnímu soudu. Toto řízení je vedeno pod č. j. 35 ICm 3668/2015. Žalovaný jako věřitel č. 21 sdělil, že svoji pohledávku považuje nadále za vykonatelnou, tudíž důkazní břemeno v tomto incidenčním sporu leží na druhé straně sporu. K tvrzení dlužníka-žalobce, že mu žádný platební výměr ze dne 23. června 2015 nebyl doručen, že je tedy pohledávka nevykonatelná a že ukončil svou podnikatelskou činnost ke dni 31. prosince 2014, žalovaný uvedl, že přihlášené pohledávky žalovaného finančního úřadu činí celkovou částku 798.088,00 Kč. Pohledávky byly řádně vyměřeny, jsou splatné a vykonatelné. Vykonatelnost byla doložena výkazem nedoplatků ze dne 23. června 2015, č. j. 1196253/15/2903-00540-707248. Žalovaný má tedy za to, že jeho pohledávka je skutečná, existující, prokázaná a řádně přihlášená v daném insolvenčním řízení. Jednotlivé popřené pohledávky byly řádně vyměřeny v souladu daňovým řádem a doloženy vykonatelným výkazem nedoplatků ze dne 23. června 2016, č. j. 1196253/15/2903-00540-707248. Jedná se o tyto pohledávky:

1. daň z přidané hodnoty ve výši 1.362,00 Kč podle platebního výměru ze dne 9. října 2013, č. j. 1357364/13/2903-24801-706848, který byl doručen dne 9. října 2013, 2. daň z přidané hodnoty ve výši 9.378,00 Kč podle platebního výměru ze dne 30. ledna 2014, č. j. 227997/14/2903-24801-706848, který byl doručen dne 31. ledna 2014. Původní daňová povinnost ve výši 17.932,00 Kč byla částečně uhrazena. Úrok z prodlení k této položce činí 3.843,00 Kč, 3. daň z přidané hodnoty ve výši 33.328,00 Kč podle platebního výměru ze dne 15. května 2014, č. j. 1085901/14/2903-24801-706848, který byl doručen dne 26. května 2014. Úrok z prodlení k položce činí 7.364,00 Kč, 4. daň z přidané hodnoty ve výši 37.695,00 Kč podle platebního výměru ze dne 15. května 2014, č. j. 1087381/14/2903-24801-706848, který byl doručen dne 26. května 2014. Úrok z prodlení k této položce činí 7.009,00 Kč, 5. daň z přidané hodnoty ve výši 897,00 Kč podle platebního výměru ze dne 30. května 2014, č. j. 1146741/14/2903-24801-706848, který byl doručen dne 11. června 2014,

6. daň z přidané hodnoty ve výši 1.400,00 Kč podle platebního výměru ze dne 22. ledna 2015, č. j. 193916/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 4. února 2015, 7. daň z přidané hodnoty ve výši 35.117,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 851375/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 4. května 2015. Úrok z prodlení k této položce činí 13.708,67 Kč, 8. daň z přidané hodnoty ve výši 42.517,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 851375/15/2903-50521-706448, který byl doručen 4. května 2015. Úrok z prodlení k této položce činí 18.540,10 Kč, 9. daň z přidané hodnoty ve výši 15.526,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 851375/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 4. května 2015, 10. daň z přidané hodnoty ve výši 6.517,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 859226/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 4. května 2015. Úrok z prodlení k této položce činí 2.544,05 Kč, 11. daň z přidané hodnoty ve výši 41.253,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 859226/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 4. května 2015. Úrok z prodlení k položce činí 16.497,29 Kč, 12. daň z přidané hodnoty ve výši 9.554,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 859226/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 4. května 2015, 13. daň z přidané hodnoty ve výši 95.882,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 861256/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 4. května 2015. Úrok z prodlení k položce činí 33.963,37 Kč, 14. daň z přidané hodnoty ve výši 43.972,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 861256/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 4. května 2015. Úrok z prodlení k položce činí 15.977,55 Kč, 15. daň z přidané hodnoty ve výši 27.970,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 861256/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 4. května 2015, 16. daň z přidané hodnoty ve výši 50.306,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 862972/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 4. května 2015. Úrok z prodlení k položce činí 16.033,69 Kč, 17. daň z přidané hodnoty ve výši 79.509,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 862972/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 4. května 2015. Úrok z prodlení k položce činí 26.016,28 Kč, 18. daň z přidané hodnoty ve výši 25.963,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 862972/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 4. května 2015, 19. daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání ve výši 37.320,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 834148/15/2903-50521- 706448, který byl doručen dne 4. května 2015. Úrok z prodlení k položce činí 11.249,00 Kč, 20. daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání ve výši 16.929,00 Kč podle platebního výměru ze dne 17. dubna 2015, č. j. 834148/15/2903-50521- 706448, který byl doručen dne 4. května 2015, 21. da silniční ve výši 500,00 Kč podle platebního výměru ze dne 15. března 2012, č. j. 34694/12/223911706848, který byl doručen dne 16. března 2012, 22. daň silniční ve výši 500,00 Kč podle platebního výměru ze dne 15. března 2012, č. j. 34697/12/223911706848, který byl doručen dne 16. března 2012,

23. daň silniční ve výši 1.700,00 Kč podle platebního výměru ze dne 10. února 2014, č. j. 326746/14/2903-24801-706848, který se nedoručuje a je vyměřen na základě podaného přiznání. Původní daňová povinnost ve výši 2.700,00 Kč byla částečně uhrazena. Úrok z prodlení k položce činí 552,30 Kč, 24. daň silniční ve výši 2.775,00 Kč podle platebního výměru ze dne 10. února 2014, č. j. 326754/14/2903-24801-706848, který se nedoručuje a je vyměřen na základě podaného přiznání. Úrok z prodlení k položce činí 512,34 Kč, 25. daň silniční ve výši 86,36 Kč podle platebního výměru ze dne 23. června 2015, č. j. 1190014/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 2. července 2015, 26. daň silniční ve výši 160,00 Kč podle platebního výměru ze dne 23. června 2015, č. j. 1190021/15/2903-50521-706448, který byl doručen dne 2. července 2015, 27. daň z převodu nemovitostí ve výši 3.986,00 Kč podle platebního výměru ze dne 19. listopadu 2013, č. j. 1489877/13/2903-24400-606192, který byl doručen dne 22. listopadu 2013, a 28. daň z převodu nemovitostí ve výši 2.175,00 Kč podle platebního výměru ze dne 19. listopadu 2013, č. j. 1489895/13/2903-24400-606192, který byl doručen dne 22. listopadu 2013.

K tvrzení žalobce, že žalovaný vypracoval na většinu pohledávky dodatečné daňové výměry k 17. dubnu 2015, tj. po zahájení insolvenčního řízení a platební výměr vystavil až po vyhlášení úpadku, žalovaný uvedl, že pohledávky podle platebních výměrů ze dne 17. dubna 2015 byly vyměřeny na základě daňové kontroly zahájené dne 20. listopadu 2014. Kontrolovaným zdaňovacím obdobím byl rok 2012, tedy období před zahájením insolvenčního řízení. O zahájení kontroly byl s žalobcem dne 20. listopadu 2014 sepsán protokol. V průběhu kontroly žalobce neposkytoval správci daně potřebnou součinnost, správce daně nemohl u žalobce stanovit daňovou povinnost dokazováním podle § 92 daňového řádu. Proto postupoval v souladu s § 98 odst. 1 daňového řádu a stanovil daň za použití pomůcek. Jednotlivé daňové povinnosti pak byly řádně vyměřeny platebními výměry. Platební výměry byly žalobci zaslány poštou a doručeny v souladu s § 47 odst. 2 daňového řádu, což znamená, nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uložení, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. K tvrzení žalobce, že žalovaný jako správce daně postupoval v rozporu se základními principy činnosti daňového řádu, žalovaný uvedl, že v souladu s daňovým řádem postupoval. Podle žalovaného v tomto daňovém řízení citované zásady porušeny nebyly. Žalovaný uzavřel, že jeho pohledávka je skutečná, existující, prokázaná, vykonatelná a řádně přihlášená v daném insolvenčním řízení, a je tedy po právu.

Soud provedl ve věci dokazování, provedené důkazy zhodnotil jednotlivě i ve vzájemné souvislosti a dospěl k následujícím skutkovým zjištěním:

Z výpisu z informačního systému evidence obyvatel (ISEO) vedeného na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, soud zjistil, že žalobce měl v době od 18. listopadu 2013 do 4. března 2016 evidovanou adresu v Habrech, Žižkovo náměstí 6.

Z protokolu o zahájení daňové kontroly ze dne 20. listopadu 2014, č. j. 1579005/14/2903-05401-602311, soud zjistil, že daňová kontrola byla zahájena za účasti žalobce, kterému byla podána náležitá poučení podle daňového řádu. Žalobce předal v rámci protokolu pracovnicím správce daně pouze čtyři faktury a sedm dokladů pořízení z výpisu z internetu dodavatele TS Bohemia, a. s. Žalobce přislíbil, že další doklady doloží následně

(dne 24. nebo 25. listopadu 2014). Žalobce protokol podepsal, včetně uvedené své adresy v Habrech, Žižkovo náměstí 6, a to na každé stránce protokolu i na závěr.

Ze zprávy o zaslání zprávy o daňové kontrole ze dne 23. března 2015, č. j. 581634/15/2903-60561-708687, soud zjistil, že žalovaný opakovaně vyzýval žalobce, aby kontaktoval žalovaného jako správce daně za účelem sjednání termínu pro projednání zprávy z daňové kontroly, když dne 16. března 2015 byla žalobci zaslána SMS-zpráva na jím udané telefonní číslo, dne 18. března 2015 mu byla zaslána e-mailová zpráva na jím udanou e-mailovou adresu, avšak žalobce na výzvy nereagoval, z čehož žalovaný vyvodil závěr, že se projednání zprávy o daňové kontrole vyhýbá. Z tohoto důvodu žalovaný podle § 88 odst. 5 daňového řádu přistoupil k tomu, že doručil zprávu o daňové kontrole žalobci do vlastních rukou.

Z obálky zásilky, kterou byla doručována rozhodnutí žalovaného č. j. 581634/15/2903-60561-708687 (zaslání zprávy o daňové kontrole), a č. j. 581473/15/2903-60561-708687 (zpráva o daňové kontrole), soud zjistil, že zásilka byla žalovanému vrácena s poznámkou, že nelze vhodit do schránky (odnos zásilek). Zásilka nebyla žalobcem vyzvednuta do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, a to od 24. března 2015. Zásilka byla žalobci doručována na adresu v Habrech, Žižkovo náměstí 6. Z obálky zásilky, kterou byla doručována rozhodnutí žalovaného č. j. 834148/15/2903-50521-706448 (platební výměr bod 19 a 20 shora), č. j. 851375/15/2903-50521-706448 (platební výměr bod 7 až 9 shora), č. j. 859226/15/2903-50521-706448 (platební výměr bod 10 až 12 shora), č. j. 861256/15/2903-50521-706448 (platební výměr bod 13 až 15 shora), č. j. 862972/15/2903-50521-706448 (platební výměr bod 16 až 18 shora), soud zjistil, že zásilka byla žalovanému vrácena s poznámkou, že nelze vhodit do schránky (odnos zásilek). Zásilka nebyla žalobcem vyzvednuta do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, a to od 20. dubna 2015. Zásilka byla žalobci doručována na adresu v Habrech, Žižkovo náměstí 6.

Z výkazu nedoplatků ze dne 23. června 2015, č. j. 1196253/15/2903-00540-707248, soud zjistil, že výkaz byl sestaven ke dni 1. června 2015, a to na základě kontroly údajů v evidenci daní, na základě které bylo zjištěno, že dlužník je v prodlení s úhradami splatných daní, a žalovaný eviduje u dlužníka celkový nedoplatek ve výši 798.088,00 Kč. Zároveň bylo potvrzeno, že vykázané nedoplatky jsou vykonatelné. Přílohou tohoto výkazu byl seznam daňových nedoplatků s uvedením důvodu, data a čísla jednacího rozhodnutí, částky i data splatnosti.

Z přihlášky podané k soudu dne 24. června 2015 soud zjistil, že žalobce přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka Luďka Šišky pod pořadovým číslem P-21 částku celkem 798.088,00 Kč s tím, že jde o nezaplacené daňové povinnosti dlužníka vzniklé na základě daňových zákonů. Pohledávky byly přihlášeny jako vykonatelné, podle jednotlivých výkazů nedoplatků, a to s příslušenstvím.

Po právní stránce soud posoudil projednávanou věc následovně:

Podle § 198 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Podle § 410 odst. 1 věta první a odst. 3 insolvenčního zákona není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202. Jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená.

Podle § 44 daňového řádu se fyzické osobě se doručuje na adresu jejího místa pobytu, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině. Pro doručování písemnosti, která souvisí s podnikatelskou činností fyzické osoby, se obdobně použije ustanovení o doručování právnickým osobám. Není-li fyzická osoba jako podnikatel zapsána ve veřejném rejstříku, doručuje se jí na adresu jejího místa pobytu. Pokud fyzická osoba požádá správce daně o doručování na jinou adresu v České republice, doručuje se písemnost na tuto adresu. Písemnost určená do vlastních rukou adresáta se doručuje přímo adresátovi. Nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, na adrese pro doručování zastižen, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem upozorní, aby si ji ve lhůtě 10 dnů vyzvedl. Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou a jejíž převzetí má být potvrzeno, se doručuje přímo adresátovi nebo jiné vhodné fyzické osobě, která se na adrese pro doručování nebo jejím blízkém okolí zdržuje, pokud souhlasí s tím, že odevzdá písemnost adresátovi. Není-li možno takto doručit, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem upozorní, aby si ji ve lhůtě 10 dnů vyzvedl. Písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou nebo jejíž převzetí nemá být potvrzeno adresátem, lze doručit též vložením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky nebo na jiné vhodné místo.

Soud má z úřední činnosti vědomost o incidenčním řízení vedeném u zdejšího soudu, zahájeného žalobou Finančního úřadu pro Kraj Vysočina proti dlužníkovi, pod sp. zn. 35 ICm 3668/2015. V této věci však bylo soudem rozhodnuto tak, že žaloba byla ve smyslu § 160 odst. 4 věta první insolvenčního zákona odmítnuta, neboť byla podána neoprávněnou osobou. Předmětná pohledávka byla totiž přihlášena jako vykonatelná, jako taková byla i přezkoumána, tudíž v případě popření dlužníkem, následuje postup ve smyslu § 199 ve spojení s § 410 odst. 3 insolvenčního zákona, tzn. podání žaloby dlužníkem proti věřiteli, nikoli postup ve smyslu § 198 ve spojení s § 410 odst. 2 insolvenčního zákona (tedy podání žaloby věřitelem proti dlužníkovi).

Při jednání dne 21. dubna 2016 byl žalobce poučen ve smyslu §118a odst. 3 občanského soudního řádu, že ke svým tvrzením v žalobě, zejména k absenci doručení (námitce nevykonatelnosti pohledávky žalovaného) a k tomu, že žalobci neměla být z důvodu ztrátového podnikání vyměřena daňová povinnost za rok 2012, neoznačil a nepředložil žádné důkazy. K tomuto doplnění mu byla žalobci stanovena lhůta. Jednání bylo odročeno na 15. září 2016, když účastníci vzali termín jednání na vědomí pod následky obeslání. Žalobce, resp. jeho zástupce, ve lhůtě označil k důkazu ustanovení znalce z oboru ekonomiky a vypracování znaleckého posudku, a to k prokázání tvrzení žalobce, že měl ztrátové podnikání. K tomu dále navrhl jako důkaz daňová přiznání za roky 2010 až 2015. Ke změně bydliště navrhl účastnickou výpověď žalobce-dlužníka. Zástupce žalobce podotkl, že vzhledem tomu, že žalobce tvrdí, že mu výkazy nedoplatků žalovaného nebyly doručeny, jde o negativní tvrzení, tudíž je důkazní břemeno na žalovaném. Soud vyzval zástupce žalobce přípisem ze dne 7. června 2016, aby účast žalobce na odročeném jednání zajistil a dále, aby navrhovaná daňová přiznání předložil. V podání ze dne 24. června 2016 zástupce žalobce žádal o prodloužení lhůty, a to z důvodu špatné komunikace se žalobcem. K jednání dne 15. září 2016 se žalobce ani jeho zástupce bez omluvy nedostavili, navrhovaná daňová přiznání předložena nebyla.

V řízení bylo prokázáno, že žalobce měl v době od 18. listopadu 2013 do 4. března 2016 evidovanou adresu v Habrech, Žižkovo náměstí 6. Bylo prokázáno, že pohledávka žalovaného je vykonatelná, když výkazy nedoplatků vydané žalovaným byly žalobci doručovány ve smyslu § 44 daňového řádu řádně do místa bydliště (byl v době po 31. prosinci 2014 fyzickou osobou nepodnikatelem). Vzhledem k tomu, že si žalobce zásilky nepřevzal, následoval postup podle § 44 odst. 5 daňového řádu, tedy zásilka byla nejprve uložena a poté vrácena odesílateli-žalovanému, neboť bylo na zásilce poznamenáno, že žalobce má tzv. odnos zásilek, tudíž zásilka nebyla adresátovi-žalobci vhozena do schránky. Zásilky se však prokazatelně dostaly do dispozice žalobce.

Kromě toho bylo prokázáno, že ohledně žalobce od 20. listopadu 2014 probíhala daňová kontrola, o jejímž zahájení byl žalobce informován, a to protokolárně, resp. zahájení kontroly byl osobně účasten. Žalobce protokol podepsal, včetně uvedené své adresy v Habrech, Žižkovo náměstí 6. Soud tedy dospěl k závěru, že pohledávka žalovaného, kterou přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka, je vykonatelná.

Žalobcem navržené důkazy soud ve smyslu § 120 odst. 1 občanského soudního řádu neprovedl. Soud má za to, že ke svému tvrzení, že mu platební výměry žalovaného nebyly doručeny, žalobce mohl předložit i svá pozitivní tvrzení a důkazy, např. (teoreticky) pokud by tvrdil a prokázal, že ve skutečnosti bydlel na odlišné adrese, než v Habrech, Žižkovo náměstí 6, a hlavně pokud by prokázal, že takovou skutečnost oznámil relevantním způsobem žalovanému. Takové či jiné relevantní skutečnosti však žalobce netvrdil. Soud má za to, že by účastnický výslech žalobce pouze nahrazoval samotná tvrzení, což je nepřípustné. Vzhledem k § 410 odst. 3 insolvenčního zákona, že žalobce mohl jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená, což však netvrdil, soud neprovedl ani důkazy ustanovením znalce, znaleckým posudkem a daňovými přiznáními žalobce, které ostatně žalobce ani na výzvu soudu nepředložil.

Z těchto všech uvedených důvodů soud uzavřel, že žalobce se domáhá určení oprávněnosti popření pravosti a výše předmětné pohledávky nikoli po právu, neboť v případě vykonatelné pohledávky mohl jako popírající dlužník podle § 410 odst. 3 insolvenčního zákona tvrdit pouze skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená, což neučinil. Soud tedy žalobu v plném rozsahu zamítl.

O nákladech řízení soud by rozhodl podle § 7 insolvenčního zákona ve spojení s § 142 odst. 1 občanského soudního řádu, podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ve věci úspěšný žalovaný se však náhrady nákladů řízení vzdal. Soud tedy žádnému z účastníků nepřiznal právo na jejich náhradu.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 15. září 2016

Mgr. Daniela Kadlečková v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková