35 ICm 1780/2014
Číslo jednací: 35 ICm 1780/2014-62 ( KSHK 35 INS 18571/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou ve věci žalobkyně Hany Vaníčkové, nar. , bytem v , zastoupené Mgr. Zbyškem Malíkem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Střelecká 672, proti žalovanému Ing. Davidu Jánošíkovi, insolvenčnímu správci dlužnice Jany Chválové, nar. 20. března 1955, bytem v Hradci Králové, třída Edvarda Beneše 1531/68, se sídlem správce v Hradci Králové, Gočárova 1105, zastoupenému JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Týnská 1053/21, o vyloučení movité věci z majetkové podstaty,

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobkyně domáhala vyloučení členského podílu ve Stavebním bytovém družstvu Hradec Králové, IČ: 00044130, se sídlem v Hradci Králové, V Lipkách 894, spojeného s právem užívat družstevní byt č. 003 o velikosti 0+1, umístěném ve 3. podlaží domu čp. 1531 na třídě Edvarda Beneše v Hradci Králové, z majetkové podstaty dlužnice Jany Chválové v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS 18571/2013, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou ke zdejšímu soudu dne 22. května 2014 domáhala vydání rozhodnutí, kterým by byl z majetkové podstaty vyloučen členský podíl uvedený ve výroku I. tohoto rozsudku (dále též předmětný členský podíl ). Žalobu odůvodnila tím, že je vlastníkem bytové jednotky č. 1531/33 v domě čp. 1531, 1532, 1533 a 1534, na parcele č. st. 2900 v katastrálním území Nový Hradec Králové včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu o velikosti 301/119544 k celku na společných částech domu a pozemku, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 29794 pro katastrální území Nový Hradec Králové, obec a okres Hradec Králové u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové (dále též předmětná bytová jednotka ). Žalobkyně nabyla bytovou jednotku na základě smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva dne 10. června 2013 od Stavebního bytového družstva Hradec Králové, s vkladem ke dni 8. srpna 2013. Dne 23. dubna 2014 bylo žalobkyni doručeno sdělení žalovaného, že zahrnul do soupisu majetkové podstaty dlužnice Jany Chválové, nar. 20. března 1955, bytem v Hradci Králové, třída Edvarda Beneše 1531/68, členský podíl ve Stavebním bytovém družstvu Hradec Králové, spojený s právem užívat družstevní byt č. 003 o velikosti 0+1 ve 3. podlaží domu čp. 1531 na třídě Edvarda Beneše v Hradci Králové. Tento členský podíl v době sdělení žalovaného již fakticky neexistoval, z důvodu uzavření shora uvedené smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva. Žalovaný jako důvod zahrnutí majetku do soupisu uvedl neplatnost smlouvy o převodu členských práv mezi dlužnicí a manžely Světlanou a Radovanem Ordeltovými, která byla uzavřena dne 19. března 2013 z důvodu nařízení exekuce na majetek dlužnice dne 28. června 2012. Dlužnice podle žalovaného nemohla jako povinná nakládat se svým majetkem, když uzavřením smlouvy o převodu členských práv tento zákaz porušila, a proto se jedná o neplatné právní jednání. Žalobkyně předmětný členský podíl nabyla od manželů Ordeltových v dobré víře, a to na základě ujištění převodců, že členský podíl nemá žádné vady, zejména není zatížen žádnými zástavními, předkupními nebo obdobnými právy třetích osob, ani třetí osoby neměly k členskému podílu žádná práva, nevázly na něm žádné pohledávky třetích osob nebo exekuce, nebyl na jeho adrese hlášen nikdo k pobytu. Žalobkyně dále uvedla, že exekuční příkaz na majetek dlužnice byl dne 12. března 2013 zrušen, dohoda s manžely Ordeltovými byla předložena na družstvu dne 20. března 2013. Žalobkyně je přesvědčena, že zahrnutí předmětného členského podílu do majetkové podstaty dlužnice je z těchto důvodů neoprávněné, má za to, že její vlastnické právo k bytové jednotce její zahrnutí do majetkové podstaty dlužnice vylučuje.

Žalovaný s nárokem uplatněným žalobou nesouhlasil. Uvedl, že tvrzení žalobkyně, že k podpisu mezi dlužnicí a manžely Ordeltovými došlo až po pravomocném skončení exekuce na členský podíl, není správné. Dohoda o převodu členských práv byla totiž uzavřena dne 19. března 2013 nikoliv dne 20. března 2013, jak uvedla žalobkyně. Toto tvrzení vyplývá z doložky České pošty, s. p., na kopii dohody. Žalovaný odkázal na § 47 odst. 5 exekučního řádu, podle kterého je neplatné právní jednání, kterým dlužník porušil zákaz převést majetek postižený exekučním příkazem. Vzhledem k tomu, že členský podíl byl převeden v době účinků exekučního příkazu, je podle žalovaného dohoda o převodu členských práv a povinností neplatná. Na základě takto neplatné dohody nemohli manželé Ordeltovi převést právo k členskému podílu v družstvu na žalobkyni, neboť nikdy nebyli jeho vlastníky. Žalovaný dále uvedl, že dohoda o převodu členských práv byla uzavřena s rozvazovací podmínkou, vázanou na uhrazení sjednané úhrady na účet převodce. Podle dohody o finančním vypořádání se manželé Ordeltovi s dlužnicí dohodli, že úhrada za převod členských práv bude uhrazena tak, že nabyvatel tuto pohledávku započte oproti svým splatným pohledávkám za převodcem. Nabyvatel měl za dlužnicí pohledávky, a to částku 400.000,00 Kč z titulu nesplacené půjčky ze dne 3. ledna 2012, částku 408.000,00 Kč z titulu neplacené půjčky ze dne 6. prosince 2011 a částku 544.000,00 Kč z titulu neuhrazené směnky vlastní ze dne 17. února 2012. Tyto pohledávky byly postoupeny na HONEST WAY, s. r. o., IČ: 24752321, se sídlem v Praze, Husitská 502/36, a to smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 19. března 2013. Tato společnost poté pohledávku přihlásila do insolvenčního řízení. Žalovaný má za to, že manželé Ordeltovi nikdy neuhradili cenu za převod, pročež došlo k realizaci rozvazovací podmínky a dohoda o převodu členských práv pozbyla účinnosti.

Na základě neúčinné dohody nemohlo následně dojít k převodu vlastnického práva na žalobkyni a vlastníkem členského podílu je nadále dlužnice.

Soud provedl ve věci dokazování, provedené důkazy zhodnotil jednotlivě i ve vzájemné souvislosti a dospěl k následujícím skutkovým zjištěním:

Z usnesení soudního exekutora Mgr. Jaromíra France ze dne 12. března 2013, č. j. 023 EX 641/12-060, a doručenek soud zjistil, že exekuční příkaz ve věci oprávněného Radovana Ordelta proti povinné Janě Chválové ze dne 13. srpna 2012, č. j. 023 EX 641/12-031, kterým byla nařízena exekuce prodejem majetkových práv povinné-členských práv a povinností v družstvu, byl zrušen. Rozhodnutí bylo doručeno oprávněnému Radovanu Ordeltovi dne 18. března 2015, povinné-dlužnici dne 18. března 2013 v 9:00 hod. a Stavebnímu bytovému družstvu Hradec Králové dne 20. března 2013 v 10:00 hod.

Z dohody o převodu členských práv a povinností spojených se členstvím ve stavebním bytovém družstvu ze dne 19. března 2013 soud zjistil, že dlužnice Jana Chválová převedla svá členská práva a povinnosti ve Stavebním bytovém družstvu Hradec Králové, spojená s právem užívat družstevní byt č. 003 o velikosti 0+1 ve 3. podlaží domu čp. 1531 na třídě Edvarda Beneše v Hradci Králové, na manžele Radovana a Světlanu Ordeltovy. Dohoda byla uzavřena s rozvazovací podmínkou uhrazení sjednané úhrady na účet převodce s tím, že vzájemné majetkové vypořádání bylo sjednáno v samostatné dohodě o finančním vypořádání. Dohoda byla na družstvo předložena dne 20. března 2013 v 10:15 hod. Z dohody o finančním vypořádání ze dne 19. března 2013 soud zjistil, že v souvislosti s uzavřením shora uvedené dohody o převodu členských práv a povinností v družstvu strany dohody sjednaly výši finanční úhrady za převod na částku 500.000,00 Kč, přičemž nabyvatel (manželé Ordeltovi) měli započíst toto finanční plnění oproti svým pohledávkám za převodcem (Jana Chválová).

Z dohody o převodu členských práv a povinností spojených se členstvím ve stavebním bytovém družstvu ze dne 29. května 2013 soud zjistil, že manželé Radovan a Světlana Ordeltovi převedli svá členská práva a povinnosti ve Stavebním bytovém družstvu Hradec Králové, spojená s právem užívat družstevní byt č. 003 o velikosti 0+1 ve 3. podlaží domu čp. 1531 na třídě Edvarda Beneše v Hradci Králové, na žalobkyni.

Z výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 29794, katastrální území Nový Hradec Králové, a smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva ze dne 10. června 2013, č. 222/1531/19455, soud zjistil, že žalobkyně je vlastníkem předmětné bytové jednotky.

Z vyrozumění o zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty ze dne 24. dubna 2014 soud zjistil, že žalovaný vyrozuměl žalobkyni o tom, že do majetkové podstaty dlužnice Jany Chválové zahrnul předmětný členský podíl. Žalobkyně byla žalovaným zároveň poučena o možnosti podání žaloby o vyloučení z majetkové podstaty.

Z přihláškového spisu vedeného zdejším soudem pod sp. zn. KSHK 35 INS 18571/2013-P-7 soud zjistil, že věřitel HONEST WAY, s. r. o., přihlásil v insolvenčním řízení dlužnice Jany Chválové pohledávku v celkové výši 1.732.887,48 Kč (dílčí pohledávky 400.000,00 Kč, 408.000,00 Kč a 544.000,00 Kč s příslušenstvím), a to na základě exekutorského zápisu soudního exekutora Mgr. Jaromíra France ze dne 8. prosince 2011, v němž dlužnice dluh vůči původnímu věřiteli Radovanu Ordeltovi uznala a dala souhlas a svolení k přímé vykonatelnosti. Pohledávku poté původní věřitel postoupil dne 19. března 2013 na věřitele HONEST WAY, s. r. o. Soudu je známo z insolvenčního spisu dlužnice vedeného zdejším soudem pod sp. zn. KSHK 35 INS 18571/2013, že žalovaný jako insolvenční správce (jakož i dlužnice) popřel pohledávku věřitele HONEST WAY, s. r. o., pouze zčásti, a to ve výši 123.000,00 Kč (dílčí pohledávka P-7/5) s tím, že smluvní pokuta byla sjednána v rozporu s dobrými mravy a ustanoveními o spotřebitelských smlouvách. Ostatní dílčí pohledávky věřitele insolvenční správce (jakož i dlužnice) uznal.

Po právní stránce soud posoudil projednávanou věc následovně:

Podle § 224 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona insolvenční správce, který zapíše do soupisu věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují, do soupisu poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo. Tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal. Vyrozumění podle odstavce 1 musí obsahovat i poučení o možnosti podat vylučovací žalobu a o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis. Je-li do soupisu zapsána nemovitost, která podle katastru nemovitostí není ve vlastnictví dlužníka, vyrozumí o tom insolvenční správce příslušné katastrální pracoviště. Je-li do soupisu sepsána věc, která podle Rejstříku zástav není ve vlastnictví dlužníka, vyrozumí o tom insolvenční správce Notářskou komoru České republiky. Obdobně to platí o majetku uvedeném v jiných veřejných či neveřejných seznamech, jestliže podle zvláštních právních předpisů osvědčují vlastnictví nebo jiná věcná práva k tomuto majetku.

Podle § 225 insolvenčního zákona osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl. Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno. Před pravomocným skončením řízení o žalobě lze ke zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem podle odstavce 4 přistoupit, jestliže tak z důvodů hodných zvláštního zřetele určil insolvenční soud ve výroku rozhodnutí, jímž žalobu zamítl, řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. Z výtěžku zpeněžení nebo jiného nakládání s takovým majetkem mohou být věřitelé uspokojeni až po pravomocném skončení řízení o žalobě. Byla-li zpeněžena věc, která neměla být pojata do soupisu, má její vlastník právo na vydání výtěžku zpeněžení; jeho právo na náhradu škody tím není dotčeno.

Podle § 230 obchodního zákoníku, ve znění účinném do 31. prosince 2013, převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství.

V řízení bylo prokázáno, že proti povinné-dlužnici Janě Chválové byla soudním exekutorem Mgr. Jaromírem Francem vedena exekuce pod sp. zn. 023 EX 641/12, když exekuční příkaz, kterým byla nařízena exekuce prodejem majetkových práv povinné-členských práv a povinností v družstvu, byl usnesením soudního exekutora Mgr. Jaromíra France ze dne 12. března 2013, č. j. 023 EX 641/12-060, zrušen. Účastníkům exekučního řízení, tzn. oprávněnému Radovanu Ordeltovi a povinné Janě Chválové bylo toto rozhodnutí doručeno dne 18. března 2015. Tehdy usnesení nabylo právní moci. Skutečnost, že usnesení bylo doručeno dne 20. března 2015 také Stavebnímu bytovému družstvu Hradec Králové (pravděpodobně na vědomí) neměl na právní moc usnesení o zrušení exekučního příkazu žádný vliv. Dohoda o převodu členských práv byla tedy dne 19. března 2013 mezi dlužnicí Janou Chválovou a manžely Ordeltovými uzavřena v tomto ohledu platně, a to i vzhledem k § 230 obchodního zákoníku, ve znění účinném do 31. prosince 2013. Soud má za to, že i z důvodu uskutečněného finančního vypořádání stran dohody byla dohoda platně uzavřena. Soud nesouhlasí s tvrzením žalovaného, že manželé Ordeltovi nikdy neuhradili příslušnou částku za převod členských práv a povinností, resp. nezapočetli svou pohledávku na cenu členského podílu. Žádná částka přihlášená věřitelem HONEST WAY, s. r. o., totiž nesouhlasí s cenou za převod, tzn. částkou 500.000,00 Kč, navíc pokud by žalovaný měl za to, že některá z pohledávek věřitele HONEST WAY, s. r. o., zanikla započtením, jistě by tuto skutečnost při přezkoumání pohledávek zohlednil, což však neučinil. Soud tedy shledal dohodu o převodu členských práv a povinností ze dne 19. března 2013 uzavřenou mezi dlužnicí a manžely Ordeltovými platnou. To znamená, že i další dohoda o převodu, kterou manželé Ordeltovi převedli členský podíl v družstvu na žalobkyni, byla platně uzavřena, jakož i smlouva o převodu družstevního bytu do vlastnictví žalobkyně (transformace). Soud tedy uzavřel, že předmětný členský podíl vzhledem ke shora uvedenému již neexistuje, neboť byl nejprve dlužnicí platně převeden na manžele Ordeltovy a následně na žalobkyni, která se poté stala vlastníkem předmětné bytové jednotky. Předmětný členský podíl jako neexistující majetková hodnota tedy nemohl být platně zahrnut podle § 224 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona do majetkové podstaty dlužnice. Soud tedy ze všech uvedených důvodů žalobu v plném rozsahu zamítl.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 7 insolvenčního zákona ve spojení s § 150 občanského soudního řádu, podle kterého jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat. Soud přihlédl k tomu, že žaloba byla sice zamítnuta a úspěšný žalovaný by měl nárok na náhradu nákladů řízení vůči neúspěšné žalobkyni (podle § 142 odst. 1 občanského soudního řádu). Jak bylo však shora odůvodněno, předmětný členský podíl byl zahrnut do majetkové podstaty nesprávně, neboť již neexistuje, žalobkyně tedy podala žalobu z důvodu právní jistoty, avšak nebylo její vinou, že její žalobě nebylo vyhověno.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 19. listopadu 2015 Mgr. Daniela Kadlečková, v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Martina Jirků