35 ICm 1252/2015
Číslo jednací: 35 ICm 1252/2015-157 (KSHK 35 INS 32332/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou ve věci žalobce Mgr. Radana Vencla, insolvenčního správce dlužníků Milana Pozděny, nar. 20. října 1946, a Jaroslavy Pozděnové, nar. 17. února 1949, obou bytem v Červeném Kostelci, Zemědělská 55, se sídlem správce v Hradci Králové, Chmelova 357/II., zastoupeného Mgr. Ondřejem Skálou, advokátem, se sídlem tamtéž, proti žalovaným 1) Karlu Pozděnovi, nar. , bytem , a 2) Jarmile Včelišové, nar. , bytem oběma zastoupeným Mgr. Simonou Vomáčkovou, advokátkou, se sídlem v Trutnově, Horská 888, o neúčinnost právních úkonů dlužníků,

takto:

I. Určuje se, že darovací smlouva, uzavřená dne 21. února 2011 mezi dlužnicí Jaroslavou Pozděnovou a žalovanými Karlem Pozděnou a Jarmilou Včelišovou, o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu nemovitostí a nemovitostí, a to

parcel č. 168/1, 189, 190/2, 191, 210/1, 213, 422/1, 422/2, 422/3, 423/1, 423/2, 437, 438, 442/1, 477, 480, 481, 840/2, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1546, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod,

parcel č. 849/1, 849/2, 849/3, 850/1, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 620, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod,

je právně neúčinná. isir.justi ce.cz Milanem Pozděnou a Jaroslavou Pozděnovou a žalovanými Karlem Pozděnou a Jarmilou Včelišovou, o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu nemovitostí, a to

parcely č. st. 101/1, jejíž součástí je stavba čp. 55, a parcely č. 169/1, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1546, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod,

parcely č. st. 537, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3913, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod,

je právně neúčinná.

III. Určuje se, že darovací smlouva, uzavřená dne 8. června 2011 mezi dlužníky Milanem Pozděnou a Jaroslavou Pozděnovou a žalovaným Karlem Pozděnou, o bezúplatném převodu nemovitosti, a to

stavby bez čp/če na parcele č. st. 537, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3913, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod,

je právně neúčinná.

IV. Žalovaní jsou povinni vydat nemovitosti, označené ve výrocích I. až III. tohoto rozsudku, do majetkové podstaty dlužníků Karla Pozděny a Jaroslavy Pozděnové insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS 32332/2013.

V. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci společně a nerozdílně na nákladech řízení částku 17.000,00 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce Mgr. Ondřeje Skály.

VI. Žalovaní jsou povinni zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové soudní poplatek ve výši 15.000,00 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

VII. Žalovaní jsou povinni zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové náklady řízení ve výši 7.700,00 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou ke zdejšímu soudu dne 25. března 2015 domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že právní úkony označené ve výrocích I. až III. tohoto rozsudku jsou právně neúčinné. Žalobu odůvodnil tím, že dne 15. listopadu 2013 bylo na návrh dlužníků Milana Pozděny a Jaroslavy Pozděnové (dále též dlužník , dlužnice či souhrnně dlužníci ) zahájeno insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS 32332/2013. Usnesením zdejšího soudu ze dne správcem. Na základě darovací smlouvy ze dne 21. února 2011 darovala dlužnice oběma žalovaným (dětem) do podílového spoluvlastnictví (každému s podílem ve výši ideální 1/2) parcely č. 168/1, 189, 190/2, 191, 210/1, 213, 422/1, 422/2, 422/3, 423/1, 423/2, 437, 438, 442/1, 477, 480, 481, 840/2, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1546, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem a obci Červený Kostelec, a dále do podílového spoluvlastnictví (každému s podílem ve výši ideální 1/4) parcely č. 849/1, 849/2, 849/3, 850/1 zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 620, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec. Na základě darovací smlouvy ze dne 21. února 2011 darovali dlužníci žalované (dceři) spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 nemovitých věcí, a to parcely č. st. 101/1, jejíž součástí je stavba čp. 55, a parcely č. 169/1, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1546, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec, a žalovanému (synovi) spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 parcely č. st. 537, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3913, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec. Na základě darovací smlouvy ze dne 8. června 2011 darovali dlužníci žalovanému (synovi) stavbu bez čp/če na parcele č. st. 537, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3913, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec. Žalobce odkázal na § 235 odst. 1 insolvenčního zákona, podle kterého jsou neúčinnými takové právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení svých věřitelů. Uvedenými darovacími smlouvami dlužníci darovali (bezúplatně poskytli plnění) spoluvlastnické podíly na uvedených nemovitých věcech a nemovité věci z výlučného či společného jmění manželů žalovaným, svým dětem, které jsou ve vztahu k dlužníkům osobami blízkými. Jelikož se jedná o právní úkony učiněné ve prospěch osoby blízké, má se za to, že je úkonem, který dlužníci učinili v době, kdy se nacházeli v úpadku. Jak vyplývá z každé předmětné darovací smlouvy, odporovatelné právní úkony byly učiněny v posledních třech letech před zahájením insolvenčního řízení. Uvedené právní úkony nelze považovat za příležitostný dar v přiměřené výši či právní úkony, kterými by bylo vyhověno ohledům slušnosti. Žalobce se současně domnívá, že uvedené právní úkony je možno považovat za úmyslně zkracující (na adrese jedné z darovaných nemovitostí mají dlužníci trvalé bydliště, kterou rovněž opravovali). Žalobce se tak domáhá v zákonem stanovené lhůtě určení neúčinností právních úkonů, kterým dlužníci zkrátili možnost uspokojení svých věřitelů o možnost zpeněžení majetku z majetkové podstaty. Dále se žalobce domáhal vydání plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty. V době darování již dlužníci měli závazky a předmětné právní úkony vedly k úpadku dlužníků.

Žalovaní nárok uplatněný žalobou v plném rozsahu neuznali. Převody nemovitostí mají v rodině své historické kořeny, jedná se o nemovité věci, které byly v rodině vždy převáděny z předků na potomky. Proto byla 1/2 rodinného domu čp. 55 v katastrálním území Lhota za Červeným Kostelcem převedena již v roce 1993 na žalovaného (syna). Darovací smlouvou ze dne 21. února 2011 byla na žalovanou (dceru) převedena i druhá polovina nemovitosti. Darovací smlouvou ze dne 8. června 2011 byl převeden na žalovaného (syna) objekt hospodářské budovy-kolny z důvodu scelení pozemků, které již byly žalovanému darovány v roce 2006 a 2008. Rozhodnutí o převodu nemovitostí na žalované darovacími smlouvami sledovalo zásadně a pouze úpravu rodinných poměrů, tak jak bylo vždy v rodině zvykem. Žalovaní před převodem nemovitostí zjistili, že matka uzavřela velmi nevýhodnou půjčku spojenou se zajišťovacím převodem vlastnického práva se společností Vaše půjčky, s. r. o., IČ: 28576772. Proto žalovaní poskytli rodičům na úhradu této půjčky finanční prostředky ve výši celkem 271.000,00 Kč. Rodiče žalovaným sdělili, že mají závazek u České spořitelny, a. s., který řádně splácí a také u společnosti PROFI CREDIT CZECH, a. s., který rovněž další závazky. Podle příjmů rodičů neměli žádné pochybnosti o tom, že své závazky, které v dané době měli, řádně splatí. Ani kontrolou hospodaření nezjistili žalovaní žádné další závazky a ani neshledali žádný důvod, který by rodičům (dlužníkům) jakkoliv bránil ve splacení existujících závazků. Dlužníci v době odporovatelného právního úkonu nebyli v úpadku a ani žalovaní nemohli v žádném případě rozpoznat, že by úpadek v budoucí době hrozil. Dlužníci v době odporovatelného právního úkonu neměli žádné závazky po splatnosti a byli schopni své existující závazky plnit. Žalovaní tak vynaložili náležitou pečlivost k tomu, aby poznali úmysl dlužníků krátit věřitele, pokud by tu takový úmysl v době odporovaných právních úkonů existoval. Neměli ani žádný důvod předpokládat, že by takový důvod mohl v budoucnu nastat. Žalovaní odmítli domněnku žalobce, že by se mohlo jednat o úmyslné zkracující jednání, když dlužníci nemovitost opravovali. Do nemovitosti se přibližně od roku 1975 neinvestovaly žádné významnější prostředky. Nemovitost není v úplně dobrém stavu.

Soud provedl ve věci dokazování, provedené důkazy zhodnotil jednotlivě i ve vzájemné souvislosti a dospěl k následujícím skutkovým zjištěním:

Z nedatovaného souhlasného prohlášení a návrhu prohlášení o splacení dluhu a návrhu na výmaz zástavního práva soud zjistil, že dlužnice měla v plném rozsahu splatit své závazky vůči Vaše půjčky, s. r. o., ze smlouvy o úvěru ze dne 20. července 2010, č. 20/07/2010/A, které byly zajištěny zástavním právem zřízením smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 20. července 2010, č. 20/07/2010/B, čímž měl závazek zaniknout. Z potvrzení o převzetí finanční hotovosti ze dne 21. února 2011 soud zjistil, že Vaše půjčky, s. r. o., potvrdil, že dne 21. února 2011 převzal od žalovaných hotově částku 271.100,00 Kč ke splnění veškerých pohledávek vyplývajících ze smlouvy o úvěru ze dne 20. července 2010, č. 20/07/2010/A, dlužnice Jaroslavy Pozděnové. Z prohlášení ze dne 21. února 2011 soud zjistil, že dlužníci prohlásili, že žalovaní s jejich rodinami za dlužníky (rodiče) zaplatili částku 41.640,00 Kč v prosinci 2010 k zastavení příkazu výkonu exekuce Exekutorskému úřadu v Litoměřicích z důvodu závazků dlužnice a dále zaplatili částku 310.000,00 Kč ke splacení úvěru vůči Vaše půjčky, aby byl zrušen zajišťovací převod vlastnického práva. Tyto dluhy podle prohlášení vznikly pro potřeby žalovaného (syna).

Z usnesení o zrušení exekučního příkazu vydaného soudním exekutorem JUDr. Ondřejem Marešem, LL.M., dne 29. prosince 2010 soud zjistil, že tímto rozhodnutím byl zrušen exekuční příkaz vydaný ve věci oprávněného FORSET COLLECT LIMITED proti povinné-dlužnici ze dne 11. listopadu 2010, č. j. 124 EX 8088/2010-22. Z usnesení o zrušení exekučního příkazu vydaného soudním exekutorem JUDr. Ondřejem Marešem, LL.M., dne 30. prosince 2010 soud zjistil, že exekuce nařízená usnesením Okresního soudu v Náchodě ze dne 25. října 2010, č. j. 7 EXE 309/2010-11, byla tímto rozhodnutím zastavena.

Z výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 1546, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, ke dni 31. prosince 2010 soud zjistil, že nemovitosti, a to parcela č. st. 101/1, stavba čp. 55-rodinný dům na parcele č. st. 101/1, parcela č. st. 537 a parcela č. 169/1, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1546, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec, byly ke dni 31. prosince 2010 zatíženy omezením vlastnického práva, a to nařízením exekuce soudním exekutorem JUDr. Ondřejem Marešem podle usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 25. října 2010, č. j. 7 EXE 309/2010-11, ve věci povinné-dlužnice, a nepravomocným exekučním příkazem o zřízení zástavního práva k 1/2 nemovitostí povinné-dlužnice ze dne 11. listopadu 2010, č. j. 124 EX 8088/2010-23. za Červeným Kostelcem, ke dni 18. února 2011 soud zjistil, že nemovitosti, a to parcela č. st. 101/1, stavba čp. 55-rodinný dům na parcele č. st. 101/1, parcela č. st. 537 a parcela č. 169/1, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1546, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec, nebyly ke dni 18. února 2011 zatíženy žádnými omezeními vlastnického práva.

Z darovací smlouvy ze dne 21. února 2011, návrhu na vklad vlastnického práva z téhož dne a výpisů z katastru nemovitostí, listů vlastnictví č. 620 a 1546, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, soud zjistil, že dlužnice darovala oběma žalovaným (dětem) do podílového spoluvlastnictví (každému s podílem ve výši ideální 1/2) parcelyč. 168/1, 189, 190/2, 191, 210/1, 213, 422/1, 422/2, 422/3, 423/1, 423/2, 437, 438, 442/1, 477, 480, 481, 840/2, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1546, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec, a dále do podílového spoluvlastnictví (každému s podílem ve výši ideální 1/4) parcely č. 849/1, 849/2, 849/3, 850/1 zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 620, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec.

Z darovací smlouvy ze dne 21. února 2011, návrhu na vklad vlastnického práva z téhož dne a výpisů z katastru nemovitostí, listů vlastnictví č. 1546 a 3913, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, soud zjistil, že dlužníci darovali žalované (dceři) spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 nemovitých ěcí,v a to parcely č. st. 10 1/1, jejíž součástí je stavba čp. 55, a parcely č. 169/1, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1546, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec, a žalovanému (synovi) spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 parcely č. st. 537, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3913, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec.

Z darovací smlouvy ze dne 8. června 2011, návrhu na vklad vlastnického práva z téhož dne a výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 3913, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, soud zjistil, že dlužníci žalovanému (synovi) stavbu bez čp/če na parcele č. st. 537, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3913, pro katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec.

Z platebních dokladů SIPO ze dne 31. ledna 2012, 18. září 2014 a 26. srpna 2015 soud zjistil, že dlužníci platí za elektřinu, poplatek za televizi a rozhlas již od roku 2012 stejnou částku, a to celkem 1.780,00 Kč. Z propouštěcí zprávy ze dne 6. listopadu 2014 soud zjistil, že dlužník užívá léky Lusopres 20 mg, Betaloc SR 200 mg, Tulip 20 mg, Anopyrin 100 mg, Rhefluin, Apidra a Lantus.

Z návrhu na povolení oddlužení dlužníků podaného ke zdejšímu soudu dne 15. listopadu 2013 soud zjistil, že dlužníci podali návrh s tím, že měli celkem 22 závazků u 13 různých věřitelů. Závazky čerpali na běžnou životní potřebu při nedostatečných příjmech, doplatky na energiích, výdaji v souvislosti s údržbou obydlí, pomoc s obživou nezaměstnanému synovi, pořízení nutných vozidel za účelem dojíždění za lékaři apod. Dlužníci uváděli, že měli v roce 2010 příjem v celkové výši 20.953,00 Kč, v roce 21.722,00 Kč, své závazky spláceli po 13.018,00 Kč měsíčně. Z protokolu o prohlášení majetkových a osobních poměrech dlužníků, sepsaného insolvenčním správcem za účelem schůzky s dlužníky, ze dne 30. dubna 2014 soud zjistil, že dlužníci prohlásili, že peníze z úvěrů a půjček použili na úhradu osobních potřeb, na opravu domu a také pomáhali svému nezaměstnanému synovi. 27. května 2015 soud zjistil, že žalovaný byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání v době od 10. prosince 2010 do 15. února 2011, podpora v nezaměstnanosti mu byla poskytována po celou dobu nezaměstnanosti.

Ze znaleckého posudku znalce Miroslava Roubce, z oboru ekonomika (odvětví ceny a odhady se specializací odhady nemovitostí) ze dne 14. července 2015, č. 2997/21/2015, (hodnoceného podle § 129 občanského soudního řádu) soud zjistil, že celkový technický stav domu čp. 55 v Červeném Kostelci je dosti zanedbaný, nic nenasvědčuje tomu, že posledních minimálně 20 letech byly do domu investovány alespoň minimální náklady na údržbu, popř. na opravy a vylepšení konstrukcí a vybavení domu. Objekt je 40 až 50 let starý, veškeré konstrukce a vybavení jsou původní bez podstatných vylepšení, stav objektu vykazuje podstandardní údržbu a absenci nutných oprav. Znalec uvedl, že do objektu nebylo v posledním období evidentně investováno nic, co by prodloužilo jeho životnost nebo vylepšilo technický stav konstrukcí objektu. Veškeré konstrukce jak dlouhodobé tak krátkodobé životnosti jsou původní s nepravidelnou a zanedbanou údržbou.

V čestném prohlášení ze dne 7. září 2015 žalovaní prohlásili, že se o své rodiče (dlužníky) starají a vypomáhají jim s běžným nákupem potravin od jejich nástup do starobního důchodu, včetně zajišťování střídavé péče o víkendech a dovolených, spočívajících se snahou o zvýšení jejich kvality živobytí.

Z přihlášky ze dne 31. března 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32332/2013 jako P-1, soud zjistil, že dlužník uzavřel smlouvu o úvěru s věřitelem PROFI CREDIT Czech, a. s., dne 8. srpna 2012. Z přihlášky ze dne 9. dubna 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32332/2013 jako P-3, soud zjistil, že dlužníci uzavřeli smlouvu o úvěru s věřitelem Česká spořitelna, a. s., dne 11. června 2001 (úvěr na sporožirovém účtu-pouze dlužník), dne 26. října 2009 (hotovostní úvěr 300.000,00 Kč-vyčerpán) a dne 12. listopadu 2009 (hotovostní úvěr ve výši 200.000,00 Kč-vyčerpán). Z přihlášky ze dne 15. dubna 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32332/2013 jako P-4, soud zjistil, že dlužník uzavřel smlouvu o úvěru s věřitelem Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., dne 14. dubna 2003. Z přihlášky ze dne 22. dubna 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32332/2013 jako P-5, soud zjistil, že dlužníci uzavřeli smlouvu o úvěru s věřitelem SMART Capital, a. s., dne 12. července 2012. Z přihlášky ze dne 25. dubna 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32332/2013 jako P-6, soud zjistil, že dlužník uzavřel smlouvu o úvěru s věřitelem Provident Financial, s. r. o., dne 2. září 2012. Z přihlášky ze dne 16. dubna 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32332/2013 jako P-7, soud zjistil, že dlužník uzavřel smlouvu o úvěru s původním věřitelem Home Credit, a. s., dne 23. března 2012. Z přihlášky ze dne 24. dubna 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32332/2013 jako P-8, soud zjistil, že dlužník uzavřel smlouvu o úvěru s věřitelem HELP FINANCIAL, s. r. o., dne 21. května 2012.

Z přihlášky ze dne 31. března 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32333/2013 jako P-1, soud zjistil, že dlužnice uzavřela smlouvu o úvěru s věřitelem PROFI CREDIT Czech, a. s., dne 12. října 2009, splatnost pohledávky věřitele nastala dne 8. listopadu 2010 (částka 4.406,00 Kč) a 8. února 2011 (1.100,00 Kč). Z přihlášky ze dne 31. března 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32333/2013 jako P-2, soud zjistil, že dlužnice uzavřela smlouvu 10. dubna 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32333/2013 jako P-4, soud zjistil, že dlužnice uzavřela smlouvu o úvěru s věřitelem Cash Gate, s. r. o., dne 20. července 2012. Z přihlášky ze dne 18. dubna 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32333/2013 jako P-5, soud zjistil, že dlužnice měla u věřitele ČEZ Prodej, s. r. o., splatnou pohledávku za odběr elektřiny ke dni 18. prosince 2012 (5.395,00 Kč) a ke dni 25. února 2013 (2.112,00 Kč). Z přihlášky ze dne 22. dubna 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32333/2013 jako P-6, soud zjistil, že dlužnice uzavřela smlouvu o úvěru s věřitelem SMART Capital, a. s., dne 27. srpna 2012 (kromě smlouvy ze dne 12. července 2012, která je již uvedena shora u dlužníka). Z přihlášky ze dne 24. dubna 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32333/2013 jako P-7, soud zjistil, že dlužnice uzavřela smlouvu o úvěru s věřitelem Door Financial, a. s., dne 30. května 2012. Z přihlášky ze dne 16. dubna 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32333/2013 jako P-9, soud zjistil, že dlužnice uzavřela smlouvu o úvěru s původním věřitelem Home Credit, a. s., dne 17. prosince 2009. Z přihlášky ze dne 31. března 2014, která je založena ve spise zdejšího soudu vedeného pod sp. zn. KSHK 35 INS 32333/2013 jako P-10, soud zjistil, že dlužnice uzavřela smlouvu o úvěru s věřitelem HELP FINANCIAL, s. r. o., dne 14. května 2012.

Ze znaleckého posudku znalce Pavla Horáčka, z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, ze dne 14. listopadu 2015, č. 549-24-2015, soud zjistil, že celkový odhad tržní hodnoty nemovitých věcí, které jsou předmětem tohoto řízení, činí 3.020.000,00 Kč, a zjištěná cena podle cenového předpisu činí 2.691.380,00 Kč.

Soud má z úřední činnosti vědomost o tom, že v insolvenčním řízení dlužníků bylo pod č. j. KSHK 35 INS 32332/2013-A-7, dne 25. března 2014 vydáno zdejším soudem usnesení o úpadku dlužníků, kterým bylo povoleno oddlužení, insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce. Dále je soudu je z insolvenčního řízení známo, že dlužníci v rámci schváleného oddlužení usnesením zdejšího soudu 13. ledna 2015, č. j. KSHK 35 INS 32332/2013-B-9, ve znění usnesení ze dne 5. února 2015, č. j. KSHK 35 INS 32332/2013-B-10, a usnesení ze dne 7. ledna 2016, č. j. KSHK 35 INS 32332/2013-B-14, splátkový kalendář plní na 45 %, do jejich insolvenčního řízení se přihlásili věřitelé s nezajištěnými závazky v celkové výši 900.807,94 Kč.

Po právní stránce soud posoudil projednávanou věc následovně:

Podle § 235 insolvenčního zákona jsou neúčinnými právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen odpůrčí žaloba ), není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 236 insolvenčního zákona není neúčinností právního úkonu dotčena jeho platnost; v insolvenčním řízení však dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty. Není-li možné vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada. podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch. Osoby, které vydaly dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty, se mohou po skončení insolvenčního řízení domáhat jeho vrácení, jen nebylo-li použito k uspokojení věřitelů nebo nebylo-li s ním nakládáno jiným zákonem povoleným způsobem.

Podle § 239 odst. 1, 3 a 4 insolvenčního zákona může odporovat právním úkonům dlužníka v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty. Jestliže v době zahájení insolvenčního řízení probíhá o téže věci řízení na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat. Insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne. Dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění. Vylučovací žaloba není přípustná.

Podle § 240 insolvenčního zákona se právním úkonem bez přiměřeného protiplnění rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

V řízení bylo prokázáno, že dlužnice měla závazek vůči Vaše půjčky, s. r. o., ze smlouvy o úvěru ze dne 20. července 2010 a zároveň byl úvěr zajištěn smlouvou o zajišťovacím převodu práva. Ke dni 21. února 2011 došlo ze strany žalovaných-dětí dlužníků-k zaplacení závazků dlužnice u Vaše půjčky, s. r. o., čímž došlo k zániku závazku dlužnice a zajišťovací převod práva byl zrušen. Dále bylo prokázáno, že předmětné nemovitosti nebyly v době darování (20. července 2010) zatíženy žádným omezením vlastnického práva. Bylo prokázáno, že na základě darovacích smluv ze dne 21. února 2011 a 8. června 2011 byly nemovité věci uvedené ve výrocích I. až III. dlužníky darovány žalovaným, a to v podílech tak, jak bylo již shora uvedeno. exekutor). Dlužníci však měli v době darování další závazky, a to splatný závazek vůči PROFI CREDIT Czech, a. s., ke dni 8. listopadu 2010 (4.406,00 Kč) a ke dni 8. února 2011 (1.100,00 Kč), a dále v době darování nesplatné závazky vůči České spořitelně, a. s., z úvěru na sporožirovém účtu (11. června 2001), z hotovostního úvěru (26. října 2009 a 12. listopadu 2009), vůči Modré pyramidě stavební spořitelně, a. s., (14. dubna 2003), vůči Home Credit, a. s., (17. prosince 2009). Dlužníci poté v následujícím roce po darování, tzn., v roce 2012 uzavřeli větší množství úvěrových smluv, a to dne 23. března 2012 s Home Credit, a. s., dne 14. května 2012 s HELP FINANCIAL, s. r. o., dne 21. května 2012 s HELP FINANCIAL, s. r. o., dne 30. května 2012 s Door Financial, a. s., dne 12. července 2012 se SMART Capital, a. s., dne 20. července 2012 s Cash Gate, s. r. o., dne 8. srpna 2012 s PROFI CREDIT Czech, a. s., dne 27. srpna 2012 se SMART Capital, a. s., dne 2. září 2012 s Provident Financial, s. r. o. Kromě toho měli ke dni 18. prosince 2012 splatný závazek vůči ČEZ Prodej, s. r. o., ve výši 5.395,00 Kč a ke dni 25. února 2013 2.112,00 Kč. Dále dlužníci uzavřeli v roce 2013 další úvěrovou smlouvu s věřitelem RILEX TRADERS, a. s., a to dne 24. ledna 2013.

Tvrzení žalovaných si s provedenými důkazy zjevně odporují. Žalovaní tvrdili, že se o své rodiče (dlužníky) starají a vypomáhají jim s tím, že dlužníci měli dostatečný příjem pro své potřeby (domácnost) a léky. Avšak dlužníci v návrhu na povolení oddlužení a poté v prohlášení u žalobce pro potřeby zpracování zprávy o činnosti insolvenčního správce prohlásili, že závazky čerpali na běžnou životní potřebu při nedostatečných příjmech (osobní potřeby), doplatky na energiích, výdaji s údržbou obydlí (opravy domu), pomoc s obživou nezaměstnanému synovi, pořízení nutných vozidel za účelem dojíždění k lékaři apod. Bylo prokázáno, že žalovaný (syn dlužníků) byl nezaměstnaný v době od 10. prosince 2010 do 15. února 2011, kdy pobíral podporu v nezaměstnanosti. Dlužníci platí za elektřinu a koncesionářské poplatky již od roku 2012 stále stejnou částku 1.780,00 Kč. Dlužník užívá větší množství léků. Přesto, že dlužníci v insolvenčním řízení tvrdili, že závazky použili (také) na opravu a údržbu domu, žalovaní doložili znalecký posudek Miroslava Roubce, z něhož vyplynulo, že minimálně v posledních 20 letech do domu čp. 55 v Červeném Kostelci nebyly investovány alespoň minimální náklady na údržbu či opravu. Je pravdou, že hodnocením údržby domu se okrajově zabýval i znalec ustanovený soudem Pavel Horáček, který v posudku uvedl, že údržba objektu je minimální, zanedbaná, dále zmínil vady, a to vzlínající vlhkost v 1. PP, havarijní stav střešní krytiny a klempířských prvků, špatný stav dřevěných oken, destruované vnější dřevěné podhledy. Tento znalec však nemovité věci, které jsou předmětem tohoto řízení, ocenil na 2.691.380,00 Kč (podle cenového předpisu) a na 3.020.000,00 Kč (tržní cena).

Soud na základě provedeného dokazování dospěl k závěru, že žaloba na určení neúčinnosti darovacích smluv ze dne 21. února 2011 a 8. června 2011 je důvodná. Žaloba byla insolvenčním správcem-žalobcem podána ve lhůtě podle § 239 odst. 3 ve spojení s § 240 odst. 3 insolvenčního zákona.

Soud má za to, že v případě dlužníků došlo darováním předmětných nemovité věci bez přiměřeného protiplnění. Dlužníci totiž darovali předmětné nemovité žalovaným (dětem) bezúplatně. I kdyby byly jako protiplnění vzaty v úvahu platby, které žalovaní za dlužníky zaplatili před darováním, aby zabránili následkům zajišťovacího převodu práva, tak jejich výše rozhodně nedosahovala takové míry, která by se alespoň blížila jejich hodnotě. Žalovaní za dlužníky zaplatili částku 351.640,00 Kč, kdežto předmětné nemovité věci byly znalcem oceněny podle cenového předpisu na 2.691.380,00 Kč. Částka, kterou žalovaní za dlužníky zaplatili, tvoří pouhých 13 % ze skutečné hodnoty darovaných nemovitých věcí. Soud má vyjmenované v § 240 odst. 4 insolvenčního zákona, tedy nešlo o příležitostný dar v přiměřené výši (když šlo o majetek v celkové hodnotě přes 2,5 milionu Kč), poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti (ani s ohledem na rodinné zvyklosti převádění majetku) či právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka (v darovacích smlouvách šlo o osoby blízké).

Zároveň soud dospěl k závěru, že předmětné darovací smlouvy byly uzavřeny v době, kdy byli dlužníci v úpadku, neboť měli v době darování více věřitelů, a to PROFI CREDIT Czech, a. s., Českou spořitelnu, a. s., a Modrou pyramidu stavební spořitelnu, a. s., a Home Credit, a. s., když jeden závazek vůči PROFI CREDIT Czech, a. s., byl splatný, a to déle než 30 dnů po splatnosti (8. listopadu 2010 částka 4.406,00 Kč). Kromě toho darování předmětných nemovitostí také vedlo dlužníky k úpadku, neboť v poměrně krátké době po darování, tzn., v následujícím kalendářním roce uzavřeli celkem 9 smluv o úvěru. Podle jejich prohlášení finanční prostředky z úvěru použili na běžnou životní potřebu při nedostatečných příjmech (osobní potřeby), doplatky na energiích, výdaji s údržbou obydlí (opravy domu), pomoc s obživou nezaměstnanému synovi, pořízení nutných vozidel za účelem dojíždění k lékaři apod. Z toho je zřejmé, že dlužníci nebyli schopni již v době darování (žalovaný byl nezaměstnaný v době před darováním) ani po něm platit své závazky. Soud uzavřel, že darovací smlouvy ze dne 21. února 2011 a 8. června 2011 jsou z uvedených důvodů ve smyslu § 235 ve spojení s § 240 insolvenčního zákona neúčinnými právními úkony, neboť dlužníky byla zkrácena možnost uspokojení věřitelů. Předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů přihlášených v celkové výši 900.807,94 Kč je pouze 45 %, z čehož je zřejmé, že ke zkrácení práv věřitelů skutečně došlo, a to i vzhledem k hodnotě předmětných nemovitostí.

Z těchto důvodů bylo incidenční žalobě v plném rozsahu vyhověno, darovací smlouvy ze dne 21. února 2011 a 8. června 2011 byly soudem určeny ve smyslu § 235 odst. 2 insolvenčního zákona neúčinnými a zároveň byla žalovaným uložena povinnost ve smyslu § 237 odst. 1 insolvenčního zákona vydat plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty dlužníků.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 občanského soudního řádu (ve spojení s § 7 insolvenčního zákona), podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud tedy přiznal ve věci zcela úspěšnému žalobci vůči žalovaným (které ve smyslu § 1127 občanského zákoníku zavázal společně a nerozdílně) náhradu nákladů řízení v plné výši, tj. v celkové částce 17.000,00 Kč. Tato částka je tvořena odměnou za zastupování advokátem podle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bodem 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši 15.500,00 Kč (5 úkonů po 3.100,00 Kč), paušální náhradou hotových výdajů po 300,00 Kč za 5 úkonů (převzetí a příprava zastoupení, dvě písemná podání soudu a účast na jednání před soudem dne 10. září 2015 a 15. září 2016) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši 1.500,00 Kč, celkem 17.000,00 Kč.

Žalovaným byla podle § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), uložena povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši je podle § 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích od soudního poplatku osvobozen. Výše poplatku je určena podle § 6a odst. 6 zákona o soudních poplatcích ve spojení s položkou č. 13 bod 1. písm. b) Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích (3*5.000=15.000).

O nákladech řízení státu soud rozhodl podle § 148 občanského soudního řádu, podle kterého má stát podle výsledků řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení, které platil, pokud u nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Usnesením zdejšího soudu ze dne 22. února 2016, č. j.-137, bylo přiznáno znalci Pavlu Horáčkovi za zpracovaný znalecký posudek znalečné ve výši 7.700,00 Kč. Vzhledem k výsledkům řízení soud uložil ve věci zcela neúspěšným žalovaným, aby zaplatili náklady řízení státu, které platil. O tento výrok byl vyhlášený rozsudek ve smyslu § 166 občanského soudního řádu doplněn.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí či exekuci.

V Hradci Králové dne 22. září 2016

Mgr. Daniela Kadlečková v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková