35 ICm 1018/2012
č. j.: 35 ICm 1018/2012-30 (KSPH 35 INS 19116/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou ve věci žalobce: Raiffeisen stavební spořitelna a. s., IČO 49241257, se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, proti žalovaným: 1) JUDr. Pavel Čížkovský, se sídlem Václavské nám. 18/780, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Mgr. Jana anonymizovano a 2) Mgr. Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Opočnice 23, 289 04 Opočnice, o určení výše popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že žalobce má za žalovaným 2) v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSPH 35 INS 19116/2011 podmíněnou a zajištěnou pohledávku ve výši 490.380,06 Kč z titulu smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti, a to rodinnému domu č. p. 183, na pozemku parc. č. 111/3 a pozemku parc. č. 111/3 Katastrálního úřadu Opočnice, to vše na LV 213 vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, uzavřené mezi žalobcem a žalovaným 2) dne 11. 2. 2008 k zajištění závazku Milana anonymizovano , anonymizovano a to ze smlouvy o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 93/2008/01 ze dne 10. 3. 2008.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se svým návrhem podaným ke zdejšímu soudu domáhal určení, že jeho pohledávka č. 2 přihlášená za žalovaným 2 (v řízení vedeném pod sp. zn. KSPH 35 INS 19116/2011-dlužníka) a to zajištěnou majetkem dlužníka, jako zástavního dlužníka u úvěru poskytnutého žalobcem obligačnímu dlužníkovi panu Milanu Navrátilovi na základě smlouvy (KSPH 35 INS 19116/2011) o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 93/2008/1 ze dne 10. 3. 2008, kdy žalovaný 2) uzavřel se žalobcem 11. 2. 2008 smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem specifikovaným ve výroku tohoto rozsudku. Pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 490.380,06 Kč jako pohledávka nepodmíněná a nesplatná v řízení vedeném proti žalovanému 2) jako dlužníkovi. Na přezkumném jednání konaném dne 27. 3. 2012 byla správcem i dlužníkem tato pohledávka popřena co do pravosti a výše. Žalobci byla žalovaným 1) zaslána výzva k podání žaloby dne 30. 3. 2012. Důvodem popření bylo, že pohledávka není zajištěná, protože neexistuje a jedná se o závazek třetí osoby-obligačního dlužníka, nikoliv insolvenčního dlužníka (žalovaného 2) a že závazek z úvěrové smlouvy je řádně splácen, pohledávka nebyla zesplatněná a nebyla přihlášená jako podmíněná. S touto argumentací žalobce nesouhlasil, uvedl, že pohledávka existuje, i když je nesplatná, dlužník je zástavním dlužníkem, i když se jedná o závazek třetí osoby, nesplatnost pohledávky není důvodem jejího popření a pohledávka č. 2 nemohla být věřitelem přihlášená jako podmíněná, neboť podmínky pro podmíněnou pohledávku jsou jiné. Při jednání žalobce změnil své stanovisko a požadoval určení, že pohledávka je podmíněná vzhledem ke změně judikatury a zajištěná tak, jak požadoval původně.

Žalovaní se k návrhu vyjádřili tak, že navrhovali zamítnutí žaloby z důvodu, že pohledávka byla přihlášená jako nepodmíněná přesto, že měla být přihlášena jako podmíněná, protože pohledávka zástavního věřitele za zástavním dlužníkem je vázaná na podmínku, kterou je prodlení obligačního dlužníka se splněním zástavním právem zajištěného závazku. Protože zástavní právo je zajišťovacím institutem, základní podmínkou pro to, aby se zástavní věřitel mohl domáhat uspokojení ze zástavy je, že obligační dlužník svou povinnost nesplní. V daném případě nebylo ani tvrzeno ani prokázáno, že by obligační dlužník byl v prodlení, což není ani předmětem sporu.

Soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny zákonné důvody pro projednání incidenční žaloby. Účastníci učinili nespornými tvrzení o skutečnostech, že před Krajským soudem v Praze je vedeno insolvenční řízení dlužníka Mgr. Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Opočnice 23, Opočnice, pod sp. zn. KSPH 35 INS 19116/2011, byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno oddlužení, insolvenčním správcem ustanoven žalovaný 1), na přezkumném jednání dne 27. 3. 2012 insolvenční správce popřel pohledávku co do pravosti a výše. Žalobce podal incidenční žalobu na základě vyrozumění insolvenčního správce, na straně žalobce i žalovaných vystupují ti, kterým insolvenční zákon svěřuje aktivní a pasivní legitimaci, právní důvod podané žaloby se shoduje s právním důvodem přihlášky žalobce, žalobce podal incidenční žalobu v zákonné lhůtě, jak stanoví § 198 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Soud dospěl k závěru, že zákonné podmínky pro projednání této incidenční žaloby jsou splněny.

Účastníci před soudem učinili nesporným, že žalovaný 2) je zástavním dlužníkem u úvěru poskytnutého žalobcem obligačnímu dlužníkovi panu Milanu Navrátilovi na základě smlouvy o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 93/2008/01 ze dne 10. 3. 2008 a žalovaný 2) uzavřel se žalobcem dne 11. 2. 2008 smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti, která je uvedena ve výroku tohoto rozsudku s právními účinky vkladu ke dni 12. 3. 2008.

Podle § 192 odst. 1 věty první IZ, dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek; jednotliví věřitelé toto právo nemají. Stanovisko, které insolvenční správce zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek, může při přezkumném jednání změnit. (KSPH 35 INS 19116/2011)

Podle § 193 IZ, o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla, nebo že již zcela zanikla, anebo že se zcela promlčela.

Žalovaný 1) jako insolvenční správce popřel na přezkumném jednání přihlášenou pohledávku žalobce co do pravosti a výše z důvodů, které jsou citovány shora.

Podle § 197 odst. 1 IZ výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis.

Podle odstavce druhého, věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů do přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

V daném případě, kdy byl jednoznačně zjištěn skutkový stav, který učinili účastníci jako nesporným a kdy žalovaní na základě změny žalobního petitu učiněné žalobcem při jednání u zdejšího soudu, a to že pohledávka je podmíněná, se žalobou souhlasili, protože samotným důvodem popření bylo právě to, že pohledávka byla přihlášená jako nepodmíněná, navrhovali žalobě vyhovět, soud žalobě ve znění žalobního petitu tak, jak požadoval žalobce vyhověl a určil, že žalobce má za žalovaným 2) podmíněnou a zajištěnou pohledávku ve výši 490.380,06 Kč z titulu smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem a to rodinnému domu č. p. 183, na pozemku parc. č. 111/3 a pozemku parc. č. 111/3 Katastrálního úřadu Opočnice, to vše na LV 213 vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, uzavřené mezi žalobcem a žalovaným 2) dne 11. 2. 2008 k zajištění závazku Milana anonymizovano , anonymizovano a to ze smlouvy o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 93/2008/01 ze dne 10. 3. 2008.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., dle něhož účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Podle § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši, nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí, jako pohledávka o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci. V daném případě by náhrada nákladů řízení náležela žalovaným, protože zcela po právu popřeli pohledávku přihlášenou žalobcem jako nepodmíněnou. V průběhu řízení však žalobce změnou svého stanoviska, a to že pohledávka je podmíněná defakto zavinil, že řízení vůbec mělo být zahájeno, když s tímto stanoviskem se ztotožňovali oba žalovaní a pokud by takto (KSPH 35 INS 19116/2011) byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení, nebyla by popřena. Procesní zavinění v daném případě soud spatřuje na straně žalobce. Žalovaným, kterým by však náhrada nákladů řízení náležela, žádné náklady nevznikly, proto rozhodl soud jak je ve výroku II. uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 23. října 2012

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová