34 INS 6548/2015-P5
34 INS 6548/2015-P5

VK: U 0 zrušení usnesení Doruč: IS + Dk + Věřítel č. 5-PZ (ds nebo I.)

Kal. Pm-poté VSÚ k vyznačení

Ostrava, dne 13.5.2015

Mgr. Ing. Ladislav Olšar mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v i v-J 'v-v'---v-vvvvvvv I vvlv I lvv- -vl vvvlvvvvvvvl lv

34INS 6548/2015 usn. P5-5, tisková skupina 62855-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.07.2016

6548-2015-P5.doc 2016/05/13 11:02:26 WIPLAST spol. s r.o., IČ: 62362488, právnická, ID: WIPLAST S62362488 1 Typ DS: P0

WIPLAST spol. s r.o., Červený dvůr 916/5, 79401 Krnov, CZ

ID DS: shau37j

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.2016 11:33:33 Pavla Geduldíková 16.05.2016 11:33:33 26.05.2016 11:33:33

Zprávu vypravil:

Doručeno fikcí:

16.05.2016 11:33:33 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 11 :33:33 26.05.2016 11 :33:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

01.06.2016 07:14 Kontrolu provedl: Dobrovolná Jana

27.05.2016 00:01KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.vvvvv v. v lv' u 'VI' vv-vvlvl-lv

34INS 6548/2015 usn. P5-5, tisková skupina 62855-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.07.2016

6548-2015-P5.doc 2016/05/13 11:02:26 JUDr. Korta anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66208378, ins. správce, ID: KORTA PAVE 25 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Korta-JUDr. anonymizovano Korta, Poštovní 39/2, 70200 Ostrava, CZ

ID DS: gijx64f

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.05.2016 11:33:30 Pavla Geduldíková 16.05.201611:33:30 16.05.201612:06:14

Zprávu vypravil: Doručeno:

16.05.201611:33:30

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.05.2016 12:06:14 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 07:21 Kontrolu provedl:

17.05.2016 01 :30

Dobrovolná Jana

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

"-J'v-'li--v-vllvl

34INS 6548/2015

I-vv 'IU-vv II .v vu I vlvvuvvl II-usn. P5-5, tisková skupina 62855-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 20.07.2016

6548-2015-P5.doc 201 6105/13 11 :02:26 Mgr.Žižka Martin, IČ: 66233267, advokát, ID: ŽIŽKA MART 3

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 5

Martin Žižka-Mgr. Martin Žižka, advokát, Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha 1, cz

ID DS: nj4ftpv

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

16.05.2016 11 :35:18

16.05.2016 11 :35:18

16.05.2016 11 :55:18

23.05.2016 07:21 17.05.2016 01 :31

Pavla Geduldíková

16.05.2016 11:55:18

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Dobrovolná JanaSpisová značka:34INS 6548/2015 Identifikace dotazuz62855-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:16.05.2016 10:24

Kontrolu provedl: Geduldíková Pavla

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

přístupná DS:3 adresátů ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátůV

Adresátn'WIPLAST spol. s r.o., IC: 62362488, právnická Údaje o schránce: typzpo

Název DS firma: WIPLAST spol. s IČ: 62362488 Adresa:

Adresát: JUDr. Korta Pa anonymizovano , IČ: správce

Údaje o schránce: typzpFo INSSPR nar. 66208378,

Název DS anonymizovano Korta, firma: IČ: 66208378 Adresa: Poštovní /2, nar. 27.04.l966 advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

Název DS Martin Žižka, advokátní kancelář

IČ: 66233267

Adresa:

nar. l5.03.l970

.0.

Červený dvůr 5/916, 79401 Krnov, cz ins.

anonymizovano Korta-Insolvenční správce

72895 Moravská Ostrava, CZ

Adresát:M(c)r. Žižka Martin, IČ: 66233267, rodné příjmení:

Václavské náměstí l/846,

TYPľprávnická ID:WIPLAST 862362488 l

ID DS:shau37j Stav DS Přístupná

TYPľins. správce

IDzKORTA PAVE 25

ID DS:gijx64f Stav DS Přístupná

Typľadvokát lD:ŽlŽKA MART 3

ID DS:nj4ftpv Stav DS Přístupná

Žižka, firma: Mgr. Martin Žižka, ll0 00 Praha l, CZnepřistupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu ___________________________ __

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R