34 INS 23766/2012
701 sn ::strava 1 0mm: Krajský soud v üstrsvě 34 !NE 137mm: usnľSü E41 m Havlíčkm'ü nábřeží 34 Ě 728 EI Dstrsva u RRŮ4T1BBTEB3U m Mamn WEIL-km" vadni Is ?ss ss Mühelnics

I{r-.~1jsI-r_l|ír suud s üstrssě

Havlíłkuvn nábřeží 34

718 El üstrsss 71293 "J .n

-mmsmicunumyýą drąb 1'pr||l||| ||||||I|NH |

#?129I Hmmm

' !NS 2376621012 usn. SÚ B4!

Jlüjlłlglüllłlü mumnu I|

15-1*

Emsmuslmp sihňüdühľhnüłmun hmmm

JmäwlmwMísto pm cenu službyKRMLEÝ :T f.. ..m [i .s 1 mm nad. 73'mL-Wmmmmmmsmm, mi.; B. UB. 21115

Darhmnu pnăiau

Fsł. stsj. _________.._-~ Fm -r-'-'_-'I.-___-'

Ihr-1:1 ľťnľł'ľů __ __ _______ _ __._._._ lhmcl' Uçn WWWamsmmuanmmmmnmu s- kam Sedsiwa mm p m psu m u mududnemľmyhn mm domłujldllu orgánu:|:I W355 WWW byla ndepłsm dn:

Jména a płlłn'lení ::snim klesá :sslltu Eplssmnust] ůdEIlřHa pFHrmut

ü mam sslspfsnl přijetím [plsunnusti] byla push'mm pauření lists!-plsüänim u ke# anh Mil.-m u IłslllltpÍs-nmsłllula MIWIWM [7

[Idepłesípfljethäsllky mms byłnadüsndnüm . mmutlhsdnssspcmhljandmłmnu.

-he: uvedení düsudu. u l Hdnému dudänl :islllw łlílssmnustll nebyla poskytnuta nalbytná ssułlnnnst jmuapłljmsnídümłwatełs verünlka sedłářová dm

Jména a příjmení Huby, která nspnshytla neahytnuu suuůnnust 1: dodani :äsllhy [plsemnnstlłpodpis dumřusatełs ü následcith nłpusty'mml nezbymé suutlnnnsti byla puúytnutn psułeni listu! + předáním Wu pmłeni. Hepasltytnulínezbrmě suuünmsü spamu! _ _Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvllvuv .vv-v .vv-v v

'vv 'vvi Ivvlvlvlvv-v

34INS 23766/2012 usn.VSO B42, tisková skupina 71293-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

116-16.docx 2016/05/16 12:39:08 Mgr. Pešek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 42015146, ins. správce, ID: PEŠEK ROMA721209 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Pešek-Mgr. anonymizovano Pešek, Šantova 719/2, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: 7piycm6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 15:11:34 Pavla Geduldíková 23.05.2016 15:11:34 23.05.2016 15:20:25

Zprávu vypravil: Doručeno:

23.05.2016 15:11 :33 23.05.2016 15:11 :34

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 15:20:25 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

01.06.2016 07:58 Kontrolu provedl: Dobrovolná Jana

24.05.2016 02:14Spisová značkaz34INS 23766/2012 Identifikace dotazuz7l293-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 14:07 Kontrolu provedl: Geduldíková Pavla

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTypľins. správce

AdresátzMgr. Pešek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 42015146, ins. správce

Údaje o schránce: typ:PFO_1NSSPR 1D DS:7piycm6

Název DS anonymizovano Pešek, firma: Mgr. anonymizovano Pešek

IČ: 42015146

Adresa: Šantova 2/719, 77900 Olomouc, CZ

anonymizovano

IDzPEŠEK ROMA721209

Stav DS Přístupná

1nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátleček Martin, fyzická nar. 15.12.1980, TYP: fyzická

FO, Vlček, Martin, 15.12.1980

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Hledáno V DS:typ:1D:VLČEK

MART15128O

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R

SDĚLENÍ (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)

Adresát (jmeno a příjmení): Martin Vlček

Adresa, na kterou má být písemnost doručenanodní 15, 789 85 Mohelnice

Soud, který písemnost odevzdal k doručení: Krajský soud V Ostravě Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava

Spisová značka a označení doručované písemnosti: KSOSusn.VSO B42

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a písemnost soudu nebylo možne' odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí te'to lhůty nebylo možne' písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudu.

Písemnost si můžete vyzvednout u Kraj ského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava, v pondělí-čtvrtek od 7:00 do 15:30 hod., v pátek od 7:00 do 14:00 hod na oddělení 34 INS Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Vyvěšeno: 20.6.2016 Sňato dne: