34 INS 23592/2015-B11
Číslo jednací: 34 INS 23592/2015-B11

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem, v insolvenčním řízení dlužníka anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , Jasanová 620/23, 747 28 Štěpánkovice, , o udělení výjimky dle ust. § 295 odst. 3 IZ

takto:

Manželům: Petr anonymizovano , anonymizovano a Ludmila anonymizovano , nar. 03.11.1976, oba bytem Bolatice, ul. Luční 267/5 se uděluje souhlas (dle ust. § 295 odst. 3 IZ) s nabytím majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to:

Nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníka anonymizovano anonymizovano , nar. 13.09.1955, bytem Jasanová 620/3, Štěpánkovice

-parcela 39/4-zahrada -parcela 39/14-zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba: Štěpánkovice, č.p. 620, rod. dům,

vše zapsáno na LV č. 373, pro k.ú. Štěpánkovice, obec Štěpánkovice, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava,

-formou prodeje mimo dražbu za cenu ve výši 1.944.200,-Kč, kdy nabyvatelé dále uhradí příslušnou daň z nabytí nemovitostí

-dle specifikace a podmínek v žádosti insolvenčního správce Mgr. Gabriely Nejedlíkové ze dne 21.10.2016 (B10) a k žádosti ze dne 20.10.2016, B9.

Poučení : Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání.

V Ostravě dne 08.11.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Tereza Zarówna samosoudce isir.justi ce.cz