34 ICm 980/2011
Číslo jednací: 34 ICm 980/2011-238 Insolvenční řízení sp. zn. KSOS 34 INS 3956/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem ve věci žalobce: Ing. Hana Klimešová, Rejvízská 90, 790 01, Jeseník, insolvenční správce dlužníka Danuše anonymizovano , r.č. 566014/1333, bytem Bělá pod Pradědem, Domašov 308, 790 85 a žalovaného: BP Integralis Limited, reg. číslo 255048, sídlem Diagorou 4, Kermia Building 6th Floor, Office 601, PC 1097, Nikósia, Kypr, zastoupena Mgr. Ivo Sieglem, advokátem se sídlem Školská 38, 110 00 Praha 1, o popření pohledávek

takto:

I. Žaloba na určení, že žalovaný BP Integralis Limited, reg. číslo 255048, sídlem Diagorou 4, Kermia Building 6th Floor, Office 601, PC 1097, Nikósia, Kypr, nemá za dlužníkem Danuše anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Domašov č.p. 308, 790 01 Jeseník pohledávku, kterou přihlásil jako vykonatelnou v rámci přihlášky P1 v insolvenčním řízení dlužníka Danuše anonymizovano sp. zn. KSOS 34 INS 3956/2009, z titulu dílčí pohledávky 1c) z titulu smluvních úroků z poskytnuté půjčky v celkové výši 1.054.762,60 Kč a dílčí pohledávky 1e) z titulu smluvní pokuty ze zástavní smluvy ve výši 177.854,82 Kč, včetně práva na uspokojení pohledávky ze zajištění v částce 1.232.617,42 Kč, se z a m í t á.

II. Žádný z účastníků řízení n e m á nárok na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 17.8.2010, ve znění doplnění domáhal se žalobce jako insolvenční správce dlužníka Danuše anonymizovano (dále také jen správce, dlužník ) určení neexistence pohledávky přihlášené původním žalovaným 1. faktorská s.r.o., IČ 26777355, se sídlem Svatopluka Čecha 413, 250 01, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav (také jen původní žalovaný ) jako věřitelem v insolvenčním řízení dlužníka v celkové výši 2.430.713,42 Kč včetně nároků na oddělené uspokojení.

Žalobce odůvodnil žalobu tím, že u přezkumného řízení konaného u soudu dne 20.7.2010 popřel přihlášku označenou P1 v rozsahu dílčí pohledávky 1a) v částce 1.100.000,-Kč z důvodu možné neexistence titulu vzniku části pohledávky 1a) dle smlouvy o půjčce č. 1F100377/2007 ze dne 31.10.2007, jejímž předmětem mělo být poskytnutí půjčky ve výši 1.100.000,-Kč věřitelem 1. faktorská s.r.o. dlužníkovi. Žalobce jako insolvenční správce dále u přezkumného řízení konaného dne 20.7.2010 popřel části pohledávky P1 věřitele 1c), 1e) a 1g) v celkové výši 1.330.713,42 Kč přihlášené z titulu smluvního úroku, smluvní pokuty a nákladů rozhodčího řízení. Předmětné dílčí pohledávky byly věřitelem 1. faktorská s.r.o. přihlášeny jako vykonatelné s odkazem na rozhodčí nález rozhodce Mgr. Jana Mlynarčíka ze dne 29.9.2008.

Žalobce jako insolvenční správce popřel předmětnou pohledávku P1 věřitele 1. faktorská s.r.o. i v plné výši co do uplatněného nároku na oddělené uspokojení dle zástavní smlouvy o zřízení zástavního práva se smlouvou o zřízení předkupního práva a práva věcného břemene užívání 1F100377/2007 ze dne 31.10.2007, jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k zajištění všech peněžitých pohledávek a příslušenství plynoucích ze smlouvy o půjčce č. 1F100377/2007 na nemovitostech zapsaných na LV č. 545 pro k.ú. Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem.

Důvodem popření přihlášených vykonatelných pohledávek žalobcem jako správcem včetně nároků na uspokojení ze zajištění je dle žalobce neplatnost smlouvy o půjčce ze dne 31.10.2007. Žalobce uvedl, že dle ustanovení smlouvy čl. VIII. odst. 4 mají být veškeré majetkové spory vznikající ze smlouvy rozhodovány v rozhodčím řízení rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců smírčí a rozhodčí komory České republiky o.s. Žalobce neplatnost smlouvy spatřuje mj. v tom, že ve smlouvě není uveden některý ze stálých rozhodčích soudů, kdy smlouva dále neobsahuje jméno konkrétního rozhodce ani způsob jak má být vybrán a neurčuje pravidla řízení. Důsledkem čehož dle názoru žalobce zvolil žalovaný možně spřízněného rozhodce ze seznamu Mgr. Jana Mlynarčíka, který rozhodl bez ústního jednání a dlužník se nemohl k žalobě vyjádřit. Žalobce namítl, že doručovací adresa rozhodce není rovněž funkční. Jako další důvod popření žalobce uvedl tíseň dlužníka, kdy se nacházel v tíživé finanční situaci a neměl jinou možnost než smlouvu pro něj nevýhodnou podepsat.

Uzavření pro dlužníka nevýhodné smlouvy zajištěné nemovitým majetkem dlužníka se jeví žalobci jako spekulativní. Původní žalovaný již výzvou z 8.8.2008, tj. po 9 měsících od podpisu smlouvy vyzval dlužníka k úhradě celé půjčky 1.100.000,-Kč včetně nepřiměřeně vysokých úroků a smluvních pokut ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení výzvy. Dne 3.9.2010 lhůta pro zaplacení uplynula a 4.9.2010 byla doručena rozhodcem rozhodčí žaloba s vyčíslením dlužné částky 2.452.345,-Kč. Dle žalobce původní žalovaný neprokázal, že půjčka byla v dané výši jistiny 1.100.000,-Kč dlužníkovi vůbec poskytnuta. Smluvní podmínky smlouvy o půjčce z 31.10.2007 jsou dle žalobce nesrozumitelné ve výpočtu smluvních sankcích, jako i jejich výše je nemravná a možně naplňující podmínky lichvy, když výše příslušenství 1.352.345,-Kč oproti jistině 1.100.000,-Kč činí za období od podpisu smlouvy 31.10.2007 do okamžiku podání rozhodčí žaloby 4.9.2008, tedy za deset měsíců celkem 122,9 %. Žalobce v tomto shledává zneužití postavení podnikatele vůči spotřebiteli při sjednání půjčky.

Původní žalovaný se k žalobě vyjádřil písemným přípisem z 29.10.2010, ve znění doplnění tak, že navrhl žalobu v plném rozsahu zamítnout. Ke své obraně proti žalobě uvedl, že přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka pohledávkou P1 dle dílčích nároků č. P1a)-P1h) celkem pohledávku ve výši 2.550.441,-Kč. Žalobce jako správce při přezkumném jednání 20.7.2010 celou pohledávku popřel z titulu neplatnosti smlouvy o půjčce co do pravosti, výše i zajištění. Uvedl, že ani případná neplatnost rozhodčí doložky obsažená ve smlouvě o půjčce ze dne 31.10.2007 nezpůsobuje neplatnost smlouvy o půjčce, kdy obsah rozhodčí smlouvy (doložky) je jednoznačně oddělitelný od obsahu smlouvy o půjčce a nemá vliv na možnou neplatnost respektive platnost smlouvy o půjčce či rozhodčí smlouvy, které je nutno posuzovat samostatně. Původní žalovaný rovněž namítl, že určení rozhodce bylo v souladu se zákonným způsobem, kdy judikatura Nejvyššího soudu ČR uvedla, že určení rozhodce může dojít jiným způsobem, než určením konkrétního jména rozhodce či stálého rozhodčího soudu. Rozhodčí smlouva byla uzavřena písemně a určila způsob stanovení počtu i osob rozhodců, splňuje tak podstatné náležitosti daného pro tento smluvní typ zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonů rozhodčích nálezů a byla tak uzavřena platně. Uzavřením rozhodčí smlouvy dlužník nijak nezhoršil své smluvní postavení, kdy dle smlouvy měl zákonná práva plynoucí z jeho postavení účastníka řízení, ani nebyl nijak zkrácen v možném postavení spotřebitele s odkazem na právní předpisy České republiky i předpisy Evropských společenství. Dlužník měl možnost ve stanovené lhůtě po vydání rozhodčího nálezu obrátit se na soud s návrhem na zrušení rozhodčího nálezu, jak neučinil. V rozhodčím řízení tak rozhodoval rozhodce určený v souladu s § 7 zákona o rozhodčích řízení, kterého si strany v souladu s § 19 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení ujednali, včetně dalších podmínek vedení rozhodčího řízení. Rozhodčí smlouva byla sjednána platně a nezpůsobuje neplatnost smlouvy o půjčce, stejně tak jako je platný rozhodčí nález.

Původní žalovaný uvedl, že smlouva o půjčce nebyla zcela jistě uzavřena v tísni dlužníka případně v rozporu s dobrými mravy plynoucímu z výpočtu úroků a dalších smluvních sankcí. Rovněž dále uvedl, že smlouva o zajištění půjčky nemovitým majetkem dlužníka byla uzavřena platně a nikoliv spekulativním způsobem, jak namítl žalobce. K námitce žalobce o možné lichvě plynoucí z výše smluvních sankcí doplnil, že tato byla smluvním způsobem stanovena a v žádném případě není výše smluvních sankcí v rozporu se zákonem respektive s obecnou dispozicí stran. Smlouva o půjčce tak byla uzavřena za zcela standardních podmínek, kdy dlužník měl možnost se s smlouvou dostatečně seznámit ještě před jejím podpisem, kdy současně nedošlo k možnému zneužití tísně dlužníka při podpisu předmětné smlouvy. Ve vztahu ke všem uvedeným skutečnostem v obraně původního žalovaného navrhl tento zamítnutí žaloby v plném rozsahu.

Rozsudkem č.j.-111 ze dne 6.1.2015, výroky I. a II. rozsudku soud rozhodl:

I. Určuje se, že žalovaný 1. faktorská s.r.o., IČ 26777355, se sídlem Svatopluka Čecha

413/7, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nemá za dlužníkem Danuše anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Domašov č.p. 308, 790 01 Jeseník pohledávku, kterou přihlásil jako vykonatelnou v rámci přihlášky P1 v insolvenčním řízení dlužníka Danuše anonymizovano sp. zn. KSOS 34 INS 3956/2009 ve výši 1.330.713,42 Kč včetně práva na uspokojení pohledávky ze zajištění v částce 1.330.713,42 Kč.

II. Žaloba na určení, že žalovaný 1. faktorská s.r.o., IČ 26777355, se sídlem Svatopluka Čecha 413/7, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nemá za dlužníkem Danuše anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Domašov č.p. 308, 790 01 Jeseník pohledávku, kterou přihlásil jako vykonatelnou v rámci přihlášky P1 v insolvenčním řízení dlužníka Danuše anonymizovano sp. zn. KSOS 34 INS 3956/2009, z titulu dílčí pohledávky 1a) ve výši 1.100.000,-Kč včetně práva na uspokojení pohledávky ze zajištění v částce 1.100.000,-Kč, se zamítá.

Proti rozsudku č.j.-111 ze dne 6.1.2015 podal původní žalovaný včasné odvolání. O odvolání rozhodl Vrchní soud v Olomouci rozsudkem č.j. 13 VSOL 110/2015-163 ze dne 29.3.2016 tak, že:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku I. v části, v níž bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužnicí pohledávku ve výši 98.096 Kč včetně práva na uspokojení pohledávky ze zajištění v částce 1.330.713,42 Kč, potvrzuje .

II. Ve zbývající části výroku I., tj. ohledně částky 1.232.617,42 Kč a ve výroku III., se rozsudku soudu prvního stupně zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Krajský soud v Ostravě rozhodl usnesením č.j. KSOS 3956/2009-p1, v.č. 1 ze dne 7.12.2016 v insolvenční věci dlužníka: Danuše anonymizovano , anonymizovano , Domašov 308, 790 01, Jeseník, o přihlášce pohledávky věřitele č. 1, č. přihlášky P1: 1. Faktorská s.r.o., IČ 26777355, Svatopluka Čecha č. p. 413/7, PSČ 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, o návrhu věřitele ze dne 26. 09. 2016, tak, že:

Místo přihlášeného věřitele: 1. Faktorská s.r.o., IČ 26777355, Svatopluka Čecha č. p. 413/7, PSČ 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, vstupuje do řízení společnost: BP Intergralis Limited, reg. číslo 255048, sídlem Diagorou 4, Kermia Building 6th Floor, Office 601, PC 1097, Nikósia, Kypr, právně zastoupena Mgr. Ivo Sieglem, č. osv. ČAK 11474, se sídlem Školská 38, 110 00 Praha 1.

Ke dni právní moci 13.12.2016 citovaného usnesení ze dne 7.12.2016 vstoupil dle ust. § 107 odst. 3 a 4 OSŘ do řízení o žalobě původního žalovaného 1. Faktorská s.r.o. vedené soudem pod sp. zn. 34 ICm 980/2010 na místo žalovaného BP Intergralis Limited.

Ve vztahu k rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci deklarovaném v rozsudku ze dne 29.3.2016 zůstal předmět žaloby v určení, zda žalovaný BP Integralis Limited nemá za dlužníkem Danuše anonymizovano pohledávku, kterou přihlásil jako vykonatelnou v rámci přihlášky P1v insolvenčním řízení dlužníka Danuše anonymizovano sp. zn. KSOS 34 INS 3956/2009, z titulu dílčí pohledávky 1c) z titulu smluvních úroků z poskytnuté půjčky v celkové výši 1.054.762,60 Kč a dílčí pohledávky 1e) z titulu smluvní pokuty ze zástavní smluvy ve výši 177.854,82 Kč, včetně práva na uspokojení pohledávky ze zajištění v částce 1.232.617,42 Kč.

Žalovaný ve svém podání ze dne 22.1.2017 k žalobě uvedl, že v rozsahu nevypořádaného petitu žaloby navrhuje zamítnutí žaloby v plném rozsahu. K žalobě opětovně uvedl, že s ohledem na porušení smluvních podmínek insolvenčním dlužníkem se stal splatným také smluvní úrok za celou dobu půjčky v souladu s ujednáním v článku III/5 smlouvy o úvěru. Výzvu k úhradě celého smluvního úroku z poskytnutého úvěru zaslal původní žalovaný insolvenčnímu dlužníkovi dne 8.8.2008. K otázce splatnosti celého smluvního úroku za celou dobu půjčky již i Vrchní soud v Olomouci připustil, že v případě smluvního úroku, který je zesplatněn při zesplatnění úvěru, uspokojuje se celá tato částka v rámci insolvenčního řízení. Ve vztahu k dřívější rozhodovací praxi vrchnho soudu pak smyslem a účelem ustanovení § 170 písm. a) IZ jednoznačně bylo, aby v insolvenčním řízení nebylo uspokojováno příslušenství pohledávek přihlášených věřitelů, vážící se k době až po rozhodnutí o úpadku. Pokud se týká úroků jako plodů peněz, pak smyslem a účelem tohoto zákonného ustanovení bylo, aby byly uspokojovány pouze ty částky úroků, které narostly, respektive vázaly se k období před rozhodnutím o úpadku, a ty částky úroků, které se váží k období až po rozhodnutí o úpadku (tj. ty, které představují cenu peněz až za období po rozhodnutí úpadku), aby nebyly v insolvenčním řízení uspokojovány. Nicméně tento svůj právní názor při aplikaci ustanovení § 170 písm. a) IZ odvolací soud již přehodnotil, a to s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu, kdy uzavřel, že uplatnil-li žalovaný v insolvenčním řízení pohledávku, která se zjevně stala splatnou ještě před rozhodnutím o úpadku (představující zesplatnění jistiny včetně příslušenství v důsledku prodlení dlužníka s úhradou splátky úvěru), nelze ustanovení § 170 písm. a) IZ aplikovat.

Žalobce v podání ze dne 22.1.2017 k žalobě uvedl, že v rozsahu nevypořádaného petitu na žalobě trvá v plném rozsahu. Žalobce se s odkazem na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č.j. 13 VSOL 110/2015-163 ze dne 29.3.2016 se jako žalobce nadále nedomáhá určení, že žalovaný nemá právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění, když dle rozsudku není aktivně legitimována k podání žaloby na určení, zda jde o pohledávky ze zajištění či nikoliv. Nad rámec výše uvedeného navíc vrchní soud určil, že všechny přihlášené pohledávky žalovaného jsou pohledávkami nevykonatelnými. Pro úplnost dále žalobce uvedl, že v návaznosti na svá předchozí podání uznal jako správce úhrady ze strany původního žalovaného na smlouvu o půjčce č. 1F 100377/2007 v celkové výši Kč 1.100.000,--. Pokud jde o část popřených přihlášených pohledávek v částce Kč 98.096,--( náklady rozhodčího řízení), toto popření pohledávek jako správné potvrdil Vrcní soud v Olomouci. Ve zbytku žalobcem popřených pohledávek v částce Kč 1.232.617,42 setrval na svém procesním stanovisku, které uvedl v žalobě a v předchozích podáních soudu.

Po provedeném dokazování vycházeje z důkazů předložených, označených či navržených účastníky řízení dle § 120 odst.1,3 zákona č. 99/1963, ve znění pozdějších předpisů, občanského soudního řádu ( dále také jen OSŘ ) a po zhodnocení všech důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti dospěl soud k závěru, že žalobcův nárok je za stávající důkazní situace částečně důvodný.

Soud dospěl po provedeném dokazování k prokázanému skutkovému rozhodnému stavu, který právně posoudil:

Přihláškou pohledávky ze dne 22.6.2009 (soudu došlou 26.6.2009) věřitele 1.faktorská s.r.o. č. P1, ve znění doplnění ze dne 21.5.2010 věřitel přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka Danuše anonymizovano vedeném soudem pod sp. zn. 34 INS 3956/2009 přihlášku pohledávky v celkové výši 2.550.441,-Kč. Pohledávku přihlásil z titulu smlouvy o půjčce 1F

100377/2007 ze dne 31.10.2007 (také jen Smlouva ) a rozhodčího nálezu 001 SKRC-024/2008 ze dne 29.9.2008. Přihlášku přihlásil dále jako zajištěnou co do výše 2.452.345,-Kč na majetku dlužníka zapsaného na LV 545 pro kat. území Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem dle zástavní smlouvy 1F 100377/2007 ze dne 31.10.2007.

Pohledávku P1, dílčí nárok č. 1a) přihlásil věřitel z titulu jistiny poskytnuté půjčky dle smlouvy o půjčce 1F 100377/2007 ze dne 31.10.2007 ve výši 1.100.000,-Kč, včetně nároku na oddělené uspokojení specifikovaného výše.

Pohledávku P1, dílčí nárok 1b) přihlásil věřitel z titulu zákonného úroku z prodlení z poskytnuté půjčky dle smlouvy o půjčce 1F 100377/2007 ze dne 31.10.2007 ve výši 119.727,58,-Kč, včetně nároku na oddělené uspokojení specifikovaného výše.

Pohledávku P1, dílčí nárok 1c) přihlásil věřitel z titulu smluvního úroku z poskytnutého úvěru dle smlouvy o půjčce 1F 100377/2007 ze dne 31.10.2007 ve výši 1.054.762,-Kč, včetně nároku na oddělené uspokojení specifikovaného výše.

Pohledávku P1, dílčí nárok 1e) přihlásil věřitel z smluvní pokuty dle smlouvy o půjčce 1F 100377/2007 ze dne 31.10.2007 ve výši 177.854,82,-Kč, včetně nároku na oddělené uspokojení specifikovaného výše.

Pohledávku P1, dílčí nárok 1g) přihlásil věřitel z titulu nákladů rozhodčího řízení dle smlouvy o půjčce 1F 100377/2007 ze dne 31.10.2007 ve výši 98.096,-Kč

Na přezkumném jednání konaném 20.7.2010 byla pohledávka P1 žalovaným jako insolvenčním správcem zcela popřena. Důvodem popření insolvenční správce uvedl neplatnost smlouvy o půjčce 1F 100377/2007 ze dne 31.10.2007.

Žalobce jako insolvenční správce dlužníka podal v zákonné lhůtě dané ust. § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění, insolvenčního zákona (také jen IZ ) dne 18.8.2010 žalobu na určení neexistence pohledávky žalovaného přihlášené jako vykonatelné pod přihláškou pohledávky P1 dílčí pohledávky č. 1a), 1c), 1e) a 1g) v celkové výši 2.430.713,42 Kč.

Vykonatelnost předmětné části pohledávky P1 doložil věřitel pravomocným Rozhodčím nálezem Smírčí a rozhodčí komory České republiky, o.s. rozhodce Mgr. Jana Mlynarčíka č.j. 001 SRKCR-024/2008 ze dne 29.9.2008 ve věci žalobce 1. faktorská s.r.o. a žalovaného dlužníka. Rozhodčím nálezem byl dlužník zavázán výrokem I. k zaplacení částky 2.452.345,-Kč žalobci, do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu; výrokem II. byl dlužník dále zavázán k zaplacení nákladů rozhodčího řízení ve výši 98.096,-Kč, do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu. Proti rozhodčímu nálezu nebyl přípustný opravný prostředek a nabyl právní moci dnem 2.10.2008. Rozhodčí nález Mgr. Jana Mlynarčíka soud posoudil v rozsudku č.j. 34 ICm 980/2010-111 ze dne 6.1.2015-což potvrdil v rozsudku č.j. 13 VSOL 110/2015-163 ze dne 26.3.2016 (ve vztahu k rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 34 ICm 980/2010-111 ze dne 6.1.2015) jako neplatný právní úkon nevyvolávající žádné právní následky, z důvodu čehož plyne i právní závěr o charakteru přihlášenýc pohledávek přihláškou P1 věřitele 1. Faktorská s.r.o. jako pohledávek nevykonatelných.

V části žaloby sestávající z nároku přihlášeného věřitelem pod dílčí pohledávkou č. 1a) pohledávky P1 ve výši 1.100.000,-Kč, sestávající z titulu jistiny půjčky včetně nároku na oddělené uspokojení pohledávky ze zajištění v předmětném rozsahu dle Smlouvy soud žalobu rozsudkem ze dne 6.1.2015 zamítl, a to z důvodu uznávacího projevu žalobce ze dne 30.12.2014. Věřitel má tak dle pravomocného výroku I. rozsudku č.j. 34 ICm 980/2010-111 ze dne 6.1.2015 v insolvenčním řízení dlužníka Danuše anonymizovano sp. zn. 34 INS 3956/2009 zjištěnu pohledávku ve výši 1.100.000,-Kč včetně nároku na oddělené uspokojení.

Smlouvu o půjčce č. 1F 100377/2007 ze dne 31.10.2007 soudil posoudil jako platnou a účinnou (uzavřenou v souladu s ust. § 657 až § 658 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 264/2006 Sb., ve znění zákona č. 264/2006 Sb., občanského zákoníku-také jen OZ), kdy ustanovení Smlouvy dále posoudil dále níže. Dle článku III. bodu 1. Smlouvy bodu se dlužník zavázal uhradit jistinu půjčky 1.100.000,-Kč nejpozději dne 31.10.2009.

Soud dále odkazuje na zjištěné rozhodné závěry Vrchním soudem v Olomouci sdělené v rozsudku č.j. 13 VSOL 110/2015-163 ze dne 29.3.2016, že smlouva o půjčce č. 1F 100377/2007 byla uzavřena dne 31.10.2007 mezi Danuší anonymizovano jako dlužnicí a 1. faktorskou s.r.o., se sídlem v Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi, identifikační číslo osoby 26777355, jako věřitelem. Z článku II. vyplývá, že věřitel poskytl dlužnici půjčku ve výši 1.100.000 Kč s tím, že dlužnice celou půjčenou částku v den podpisu smlouvy přijímá a současně dlužnice udělila věřiteli pokyny, jak s půjčenou částkou naložit, přičemž věřitel se zavázal tyto pokyny splnit. V článku III. je ujednáno, že dlužnice se zavázala splatit půjčku nejpozději dne 31.10.2009 a zavázala se platit úrok z půjčky ve výši 2,89 % měsíčně za dobu ode dne poskytnutí půjčky do jejího úplného zaplacení s tím, že úrok bude uhrazen při splacení celé půjčky. V bodě 5 je dohodnuto, že dlužnice je povinna plnit veškeré závazky vyplývající z této smlouvy řádně a včas, v případě porušení svých smluvních závazků, zejména v případě zhoršení zajištění půjčky, je na výzvu věřitele povinna zaplatit celou dosud nesplacenou část jistiny včetně dosud nesplacených úroků, stanovených z nesplacené jistiny, a to za dobu ode dne poskytnutí půjčky do konce sjednané doby půjčky, tj. do 31.10.2009, a včetně veškerého dalšího dosud nesplaceného příslušenství a ostatních oprávněných nároků věřitele. V čl. VI. si smluvní strany sjednaly pro případ prodlení dlužnice s úhradou půjčky a úroku z ní, smluvní pokutu ve výši 10 % opožděné platby, a to za každý započatý měsíc prodlení, ode dne vzniku prodlení do zaplacení

Zástavní smlouvu o zřízení zástavního práva č. 1 F 100377/2007 ze dne 31.10.2007 soud posoudil jako platnou a účinnou uzavřenou v souladu s ust. § 152 až § 172 OZ.

Soud dále odkazuje na zjištěné rozhodné závěry Vrchním soudem v Olomouci sdělené v rozsudku č.j. 13 VSOL 110/2015-163 ze dne 29.3.2016, že zástavní smlouvu byla uzavřena mezi Danuší anonymizovano coby zástavcem a 1. faktorskou s.r.o. dne 31.10.2007, kdy předmětem zástavní smlouvy je zřízení zástavního práva k zajištění všech peněžitých pohledávek a jejich příslušenství vyplývajících ze smlouvy o půjčce č. 1F 100377/2007 a všech jejich příloh uzavřené mezi zástavním věřitelem na straně jedné a dlužníkem na straně druhé, ve které se strany dohodly na poskytnutí půjčky ve výši 1.100.000 Kč. Zástavní právo bylo zřízeno k nemovitostem, o nichž zástavkyně prohlásila, že je na základě dohody o vypořádání SJM výlučným vlastníkem, jedná se o budovu k bydlení Domašov č.p. 308 na parcele st. 843 a stavební pozemky parcela st. 843 a pozemkové parcely 6589/2, 6589/3 a 7080/15 zapsané na listu vlastnictví č. 545 pro katastrální území Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem. V čl. II., v němž je specifikována zastavovaná nemovitost, k níž je zřízeno zástavní právo, a to v bodě 7, se zástavkyně zavázala, že po dobu trvání zástavního práva bez předchozího souhlasu zástavního věřitele zástavu nebo její část smluvně nepřevede, nepronajme, nezatíží věcným břemenem a nezřídí k ní nebo k její části ani předkupní, nájemní nebo jiné užívací právo ve prospěch třetích osob. Pod bodem 9 se zástavkyně zavázala informovat zástavního věřitele o všech případech, kdy se třetí osoba bude u soudu nebo před rozhodcem domáhat z jakéhokoliv důvodu od ní plnění, jehož výše přesahuje 5.000 Kč, a to nejpozději do tří dnů ode dne, kdy se o tom dozvěděla. Zejména se zavázala informovat zástavního věřitele o tom, bude-li se oprávněná osoba ze zřízeného zástavního práva domáhat u soudu nebo před rozhodcem plnění z tohoto práva. V čl. IX. byly dohodnuty smluvní pokuty-zástavní věřitel může požadovat smluvní pokutu, jakmile se dozví o porušení povinnosti ze zástavní smlouvy a písemně na ně upozorní zástavkyni; pokutu může požadovat i v tomto písemném upozornění nebo kdykoliv později, nejdéle však do konce 10. roku ode dne, kdy zanikne povinnost zástavce plnit podle zástavní smlouvy zástavnímu věřiteli. Porušení nebo nesplnění smluvních povinností zástavkyně uvedených v čl. II., IV., V., VI. a VII. zakládá zástavnímu věřiteli právo na smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění jedné povinnosti.

Ze specifikace přihlášky pohledávky učiněné věřitelem 1. Faktorská s.r.o. podáními z 21.5.2010 a 10.6.2010 soud zjistil, že původní žalovaný coby věřitel dílčí pohledávku 1c) ve výši 1.054.762,60 Kč specifikoval jako smluvní úrok z poskytnutého úvěru sjednaný ve výši 2,89 % měsíčně naběhlý za celou sjednanou dobu trvání úvěru, tj. ode dne 31.10.2007 do dne 8.10.2009 s tím, že úrok za celou sjednanou dobu půjčky se stal splatným s ohledem na ujednání v čl. III. bodu 5 smlouvy o půjčce.

Dílčí pohledávku 1e) věřitel 1. Faktorská s.r.o. specifikoval jako smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč, kterou snížil na částku 177.854,82 Kč s tím, že smluvní pokuta je přihlašována za porušení smluvních pravidel sjednaných k zajištění úvěru, a to zástavní smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 31.10.2007. Dle původního žalovaného dlužnice porušila nejméně dvě smluvní povinnosti sjednané v této zástavní smlouvě, a to v čl. II bodu 7 (porušení povinnosti dlužníka neprodleně informovat věřitele o všech změnách, které se dotýkají ho nebo zástavy a které zhoršují či v budoucnu mohou zhoršit postavení věřitele, nebo které znesnadňují či v budoucnu mohou znesnadnit uspokojení oprávněných nároků věřitele), a dále v čl. II. bodu 9 (porušení povinnosti dlužníka informovat věřitele o všech případech, kdy se třetí osoba bude u soudu nebo před rozhodcem domáhat z jakéhokoliv důvodu od dlužníka plnění, jehož výše přesahuje částku 5.000 Kč). Dlužnice dle zjištění soudu zamlčela zahájení nejméně dvou exekučních řízení, a to na její majetek, a to exekuční řízení vedené pod sp.zn. 037 Ex 9532/2007 a 074 Ex 02689/2008.

Z Exekučního příkazu 37-Ex 9532/2007-11 ze dne 7.3.2008 Exekutorského úřadu Brno-venkov, Exekučního příkazu 074-Ex 02689/2008-10 ze dne 12.6.2008 a 074-Ex 13322/2008-21 ze dne 8.4.2008 Exekutorského úřadu Cheb soud zjistil, že v období po uzavření předmětné Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 31.10.2007 (resp. v období po uzavření předmětné Smlouvy o půjčce 31.10.2007) byla zahájena exekuční řízení vedená na majetek Danuše anonymizovano zapsaný na LV č. 545 pro kat. území Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Okres Jeseník, o čemž dlužník jako vlastník a zástavní dlužník neinformoval dle svých povinností plynoucích jemu z ustanovení Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 31.10.2007 zástavního věřitele 1. Faktorská s.r.o., čímž porušil své povinnosti dané v čl. II bodu 7 a 9 zástavní smlouvy. Zástavnímu věřiteli 1. Faktorská tak dle závěrů soudu vznikl dohodnutý smluvní nárok na smluvní pokutu ve vyčíslené výši v přihlášce pohledávce P1, dílčím nároku 1e ) přihlášky ve výši 177 854,82 Kč.

Dále se soud zabýval otázkou přiměřenosti výše sjednaných smluvních sankcí (dle Smlouvy o půjčce ze dne 31.10.2007 a Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 31.10.2007) z titulu smluvního úroku a smluvní pokuty pro případ prodlení s úhradou splátky půjčky. Z Výzvy k okamžité úhradě celé půjčky ze dne 8.8.2008, doručenky výzvy zástavnímu dlužníku Danuši anonymizovano soud vzal za zjištěné, že na základě písemné výzvy doručené dlužníku i v pozici zástavního dlužníka dne 19.8.2008, došlo z důvodu porušení povinností zástavního dlužníka daných v čl. II bodu 9 Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 31.10.2007 (viz odůvodnění odstavec dříve) k sesplatnění půjčky dlužníkovi v původní poskytnuté výši 1 100 000,-Kč včetně dalšího dosud nepslaceného příslušenství a dalších nároků věřitele, a to ve lhůtě 15ti dnů od doručení výzvy ze dne 8.8.2008. Smluvní úrok z poskytnutého úvěru 1 100 000,-Kč sjednaný ve výši 2,89 % měsíčně naběhlý za celou sjednanou dobu trvání úvěru, tj. ode dne 31.10.2007 do dne 8.10.2009 (tj. do dne zjištění úpadku dlužníka Danuše anonymizovano dle usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. 34 INS 3956/2009-A14 ze dne 8.9.2009) tak dle zjištění a závěru soudu dosáhl výše 1.054.762,60 Kč (dílčí pohledávka 1c) přihlášky pohledávky P1 věřitele 1. Faktorská s.r.o.), s ohledem na ujednání v čl. III. bodu 5 smlouvy o půjčce. Výši smluvních sankcí soud posoudil ve vztahu k výši poskytnuté půjčky 1 100 000,-Kč, porušení povinností dlužníka i zástavního dlužníka, typu porušení povinností i výši smluvní sankce plynoucí z ust. čl. III. bodu 5 jako přiměřenou.

Ve vztahu ke zjištění výše, týkající se platnosti ustanovení Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 31.10.2007 soud má za prokázané, že přihlášené a zjištěné nároky žalovaného uplatněné přihláškou pohledávky P1 původního žalovaného věřitele 1. Faktorská s.r.o. pod dílčími pohledávkami 1c) a 1e) jsou pohledávkami zajištěnými zřízeným zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka zapsaným na LV č. 545 pro kat. území Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Okres Jeseník.

Na základě výše zjištěného a prokázaného skutkového stavu soud dospěl k závěru, že věřitel nese v insolvenčním řízení dlužníka Danuše anonymizovano vedeném soudem pod sp. zn. 34 INS 3956/2009 nároky přihlášené pod dílčími pohledávkami č. 1c) z titulu smluvních úroků z poskytnuté půjčky v celkové výši 1.054.762,60 Kč a dílčí pohledávky 1e) z titulu smluvní pokuty ze zástavní smluvy ve výši 177.854,82 Kč, včetně nároku na oddělené uspokojení pohledávky ze zajištění v předmětném rozsahu 1.232.617,42 Kč. Z citovaných důvodů soud zamítl žalobu žalobce insolvenčního správce dlužníka Danuše anonymizovano v rozsahu petitu žaloby.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud podepřel ust. § 202 odst. IZ, kdy rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 31.01.2017

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Miroslava Musálková samosoudce