34 ICm 748/2010
Číslo jednací: 34 ICm 748/2010-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr., Ing. Ladislavem Olšarem ve věci žalobce: JUDr. Adéla Konvičková, se sídlem Masná 10, Ostrava-Moravská Ostrava, insolvenční správce dlužníka Metoděje anonymizovano , anonymizovano , bytem Majakovského 2147/62, 734 01 Karviná-Mizerov, proti žalovanému: PROFI CREDIT Czech, a.s. IČ 61860069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha, o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalovaná nemá za Metodějem anonymizovano , anonymizovano , bytem Majakovského 2147/62, 734 01 Karviná-Mizerov, pohledávku ve výši 31.037,06 Kč přiznanou jí vykonatelným rozhodčím nálezem č.j. La 9785/09-11 vydaným rozhodcem Mgr. Markem Landsmannem dne 16.11.2009.

II. Určuje se, že žalovaná nemá za Metodějem anonymizovano , anonymizovano , bytem Majakovského 2147/62, 734 01 Karviná-Mizerov, pohledávku ve výši 31.243,41 Kč přiznanou jí vykonatelným rozhodčím nálezem č.j. Va 37-218/2009-9 vydaným rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou dne 1.12.2009.

III. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám právního zástupce žalobce na náhradě nákladů řízení částku 11.520,--Kč, do 3 dnů od právní moci rozsudku.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit České republice náhradu nákladů řízení ve výši 1.000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet Krajského soudu v Ostravě.

odůvodnění:

Žalobou ze dne 12.7.2010 Krajskému soudu v Ostravě (dále také jen soud ) došlou 13.7.2010 domáhal se žalobce jako insolvenční správce dlužníka Metoděje anonymizovano (dále také jen dlužník ) určení: a) že žalovaná nemá za Metodějem anonymizovano , anonymizovano , pohledávku ve výši 31.037,06 Kč přiznanou jí vykonatelným rozhodčím nálezem č.j. La 9785/09-11 vydaným rozhodcem Mgr. Markem Landsmannem dne 16.11.2009 a b) že žalovaná nemá za Metodějem anonymizovano , anonymizovano , bytem Majakovského 2147/62, 734 01 Karviná-Mizerov, pohledávku ve výši 31.243,41 Kč přiznanou jí vykonatelným rozhodčím nálezem č.j. Va 37-218/2009-9 vydaným rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou dne 1.12.2009.

Žalobce svou žalobu odůvodnil následujícími skutečnostmi:

-Usnesením insolvenčního soudu č.j. KSOS 34 INS 4567/2010 ze dne 7.5.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka Metoděje anonymizovano a insolvenční správkyní byla ustanovena žalobkyně.

-Přihláškou pohledávky P3 doručenou insolvenčnímu soudu dne 25.5.2010, přihlásila žalovaná do insolvenčního řízení mimo jiné pohledávku č. 1 v celkové výši 71.194,-Kč a pohledávku č. 3 ve výši 63.239,-Kč. a) U přezkumného jednání konaného dne 22.6.2010 žalobkyně popřela výši přihlášené pohledávky č. 1, a to co do částky 29.835,-Kč představující smluvní pokutu ve výši 50% z výše půjčky. S ohledem na popěrný úkon vůči jistině byla také popřena výše poměrné části příslušenství, tj. směnečného úroku ve výši 6% p.a. z popřené části jistiny, tj. z částky 29.835,-Kč za období od 4.9.2009 do 7.5.2010 v celkové výši 1.202,06 Kč.

Pohledávka P3 v části pohledávky č. 1 pak byla celkem popřena ve výši 31.037,06 Kč a ve výši 40.156,94 Kč byla zjištěna. b) U přezkumného jednání konaného dne 22.6.2010 žalobkyně popřela výši přihlášené pohledávky č. 3, a to co do částky 30.000,-Kč představující smluvní pokutu ve výši 50% z výše půjčky. S ohledem na popěrný úkon vůči jistině byla také popřena výše poměrné části příslušenství, tj. směnečného úroku ve výši 6% p.a. z popřené části jistiny, tj. z částky 30.000,-Kč za období od 7.9.2009 do 7.5.2010 v celkové výši 1.243,41 Kč.

Pohledávka P3 v části pohledávky č. 3 pak byla celkem popřena ve výši 31.243,41 Kč a ve výši 31.995,59 Kč byla zjištěna.

-Žalobkyně uplatňuje formou této žaloby nárok na určení toho, že žalovaná nemá za dlužníkem pohledávku č. 1 ve výši 31.037,06 Kč dle rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem

Mgr. Markem Landsmannem č.j. La 9785/09-11 ze dne 16.11.2009, který se stal vykonatelným dne 24.11.2009.

-Žalobkyně vedle toho uplatňuje nárok na určení toho, že žalovaná nemá za dlužníkem pohledávku č. 3 ve výši 31.243,41 Kč dle rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou č.j. Va 37-218/2009-9 ze dne 1.12.2009, který se stal vykonatelným dne 6.12.2009.

-Jak vyplývá z přihlášky pohledávky žalované P3, jakož i z připojených listin, svou vykonatelnou pohledávku č. 1 v celkové výši 71.194,-Kč v členění: -nesplacená jistina ve výši 66.868,-Kč -6% p.a. směnečný úrok ve výši 2.726,-Kč -náklady rozhodčího řízení 1.600,-Kč žalovaná uplatnila na základě vykonatelného rozhodčího nálezu č.j. La 9785/09-11 ze dne 16.11.2009.

Nesplacená jistina, označená jako nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100204345 plynoucí z vykonatelného rozhodčího nálezu a představující původně částku 68.368,-Kč se pak sestávala z částek: a) z částky 37.221,-Kč označené jako zbývající dlužné splátky, b) z částky 1.312,-Kč označené jako neuhrazené penalizační faktury, a c) z částky 29.835,-Kč představující smluvní pokutu ve výši 50% z výše půjčky. S ohledem na částečnou úhradu dluhu ze strany dlužníka (ve výši 1.500,-Kč) žalovaná uplatnila nesplacenou jistinu pouze ve výši 66.868,-Kč.

Vzhledem k tomu, že výše fakticky poskytnuté půjčky dlužníkovi (položka částky k vyplacení ) plynoucí z dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru č. 9100204345 ze dne 3.6.2008 činila pouze 34.000,-Kč, je smluvní pokuta ve výši 29.835,-Kč sjednána neplatně pro rozpor s dobrými mravy ve smyslu ust. § 39 občanského zákoníku.

Směnečný úrok ve výši 6% p.a. pak byl popřen ve výši představující rozdíl mezi směnečným úrokem vypočítaným věřitelem z jím uplatněné jistiny 66.868,-Kč postupně snižované částečnými úhradami ze strany dlužníka a směnečným úrokem vypočítaným žalobkyní z jí uznané jistiny 37.033,-Kč postupně snižované částečnými úhradami ze strany dlužníka.

-Jak vyplývá z přihlášky pohledávky žalované P3, jakož i z připojených listin, svou vykonatelnou pohledávku č. 3 v celkové výši 63.239,-Kč v členění: -nesplacená jistina ve výši 59.250,-Kč -6% p.a. směnečný úrok ve výši 2.389,-Kč -náklady rozhodčího řízení 1.600,-Kč žalovaná uplatnila na základě vykonatelného rozhodčího nálezu č.j. Va 37-218/2009-9 ze dne 1.12.2009.

Nesplacená jistina, označená jako nedoplatek na směnečné sumě ze zjišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100127113 plynoucí z vykonatelného rozhodčího nálezu a představující původně částku 60.750,-Kč se pak sestávala z částek: d) z částky 29.500,-Kč označené jako zbývající dlužné splátky, e) z částky 1.250,-Kč označené jako neuhrazené penalizační faktury, a f) z částky 30.000,-Kč představující smluvní pokutu ve výši 50% z výše půjčky.

S ohledem na částečnou úhradu dluhu ze strany dlužníka (ve výši 1.500,-Kč) žalovaná uplatnila nesplacenou jistinu pouze ve výši 59.250,-Kč.

Vzhledem k tomu, že výše fakticky poskytnuté půjčky dlužníkovi (položka částka k vyplacení ) plynoucí z dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru č. 9100127113 ze dne 4.5.2007 činila pouze 34.600,-Kč, je smluvní pokuta ve výši 30.000,-Kč sjednána neplatně pro rozpor s dobrými mravy ve smyslu ust. § 39 občanského zákoníku.

Směnečný úrok ve výši 6% p.a. pak byl popřen ve výši představující rozdíl mezi směnečným úrokem vypočítaným věřitelem z jím uplatněné jistiny 60.750,-Kč postupně snižované částečnými úhradami ze strany dlužníka a směnečným úrokem vypočítaným žalobkyní z jí uznané jistiny 29.500,-Kč postupně snižované částečnými úhradami ze strany dlužníka.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil přípisem ze dne 1.12.2010, soudu došlým dne 3.12.2010 tak, že navrhl, aby žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta. Žalovaný se ve své obraně proti žalobě opřel o následující skutečnosti:

-Žalobou se JUDr. Konvičková jako insolvenční správkyně dlužníka Metoděje anonymizovano domáhá určení, že žalovaný nemá za dlužníkem níže uvedené pohledávky. -Jde o pohledávku č. 1 v celkové výši 71.194,-Kč, která je vykonatelná a která byla na přezkumném jednání popřena co do 31.037,06 Kč. Dále jde o pohledávku č. 3 v celkové výši 63.239,-Kč, která je také vykonatelná a která byla na přezkumném jednání celkem popřena co do 31.243,41 Kč. -Žalovaný poukazuje na ustanovení § 199 odst. 2 insolvenčního zákona, podle kterého jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci -Rozhodčí nálezy jsou pravomocné a vykonatelné, nikdy nebyly zrušeny ani nebyl podán návrh na jejich zrušení. Představují překážku věci rozhodnuté a pro účastníky tohoto řízení jsou závazné. -Jestliže měl dlužník proti pohledávkám námitky, mohl se bránit v rámci rozhodčích řízení. Mohl se také bránit podáním žaloby o zrušení rozhodčího nálezu. Neučinil tak. Incidenční řízení neslouží k tomu, aby nahrazovalo předchozí nečinnost dlužníka. -Žalovaný zdůrazňuje, že výši přihlášených pohledávek je v naprostém souladu se smlouvami o úvěru uzavřenými mezi účastníky a je též v souladu se zákonem a obchodními zvyklostmi. Celková výše pohledávek je důsledkem závažného porušení smluv ze strany dlužníka, následného zesplatnění úvěru a vzniku práva věřitele na zaplacení sjednaných smluvních pokut. -Přiměřenost pohledávek je třeba posuzovat s ohledem na riziko, které je s poskytováním spotřebitelských úvěrů spojeno, a na skutečnost, že splacení úvěru nebylo zajištěno žádným majetkem ani jiným účinným způsobem (zástavní právo apod.). -Žalovaný dále na okraj uvádí, že žalobce se nechal účelově zastoupit advokátem JUDr. Chovancem. Insolvenční správce a jeho zástupce vykonávají činnost na stejné adrese. Oba příslušejí ke stejné advokátní kanceláři-Advokátní kancelář Chovanec, Machek a partneři. Insolvenční správce má sám plnohodnotné právní

vzdělání, je advokátem. S ohledem na to je jeho postup zcela účelový, když pro jeho zastoupení nejsou dány žádné objektivní důvody.

Po provedeném dokazování vycházeje z důkazů předložených, označených či navržených účastníky řízení dle § 120 odst.1,3 zákona č. 99/1963, ve znění pozdějších předpisů, občanského soudního řádu ( dále také jen OSŘ ) a po zhodnocení všech důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti dospěl soud k závěru, že žalobcův nárok je za stávající důkazní situace důvodný.

Soud dospěl po provedeném dokazování k prokázanému skutkovému stavu, že:

Přihláškou pohledávky věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s. č. P3 věřitel přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka Metoděj Přikryl vedeném soudem pod sp. zn. 34 INS 4567/2010 přihlášku pohledávky v celkové výši 167.512,--Kč. Pohledávku přihlásil mj. pod: -pohledávkou č. 1. z titulu nedoplatku na směnečné sumě ze zajišťvací směnky vystavené na podkladě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100204345 ze dne 28.5.2008, pravomocného rozhodčího nálezu č.j. La 9785/09-11 ze dne 16.11.2009 a

-pohledávkou č. 3. z titulu nedoplatku na směnečné sumě ze zajišťvací směnky vystavené na podkladě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100127113 ze dne 27.4.2007, pravomocného rozhodčího nálezu č.j. Va 37-218/2009-9 ze dne 1.12.2009.

U přezkumného jednání konaného dne 22.6.2010 žalobkyně popřela výši přihlášené pohledávky P3 č. 1, a to co do částky 29.835,-Kč představující smluvní pokutu ve výši 50% z výše půjčky. S ohledem na popěrný úkon vůči jistině byla také popřena výše poměrné části příslušenství, tj. směnečného úroku ve výši 6% p.a. z popřené části jistiny, tj. z částky 29.835,-Kč za období od 4.9.2009 do 7.5.2010 v celkové výši 1.202,06 Kč. Pohledávka P3 v části pohledávky č. 1 tak byla celkem popřena ve výši 31.037,06 Kč a ve výši 40.156,94 Kč byla zjištěna.

U přezkumného jednání konaného dne 22.6.2010 žalobkyně popřela výši přihlášené pohledávky P3 č. 3, a to co do částky 30.000,-Kč představující smluvní pokutu ve výši 50% z výše půjčky. S ohledem na popěrný úkon vůči jistině byla také popřena výše poměrné části příslušenství, tj. směnečného úroku ve výši 6% p.a. z popřené části jistiny, tj. z částky 30.000,-Kč za období od 7.9.2009 do 7.5.2010 v celkové výši 1.243,41 Kč. Pohledávka P3 v části pohledávky č. 3 pak byla celkem popřena ve výši 31.243,41 Kč a ve výši 31.995,59 Kč byla zjištěna.

Dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100127113 uzavřené dne 27.4.2007 mezi věřitelem PROFI CREDIT Czech, a.s. a dlužníkem Metodějem anonymizovano , anonymizovano (také jen Smlouva ), ve znění Dodatku ze dne 4.5.2007 dle čl. IV. Smlouvy mj. se věřitel zavázal, že na základě žádosti dlužníka o poskytnutí úvěru poskytne dlužníkovi finanční prostředky v hotovostní výši 34.600,-Kč a dlužník se zavázal poskytnutý úvěr přijmout, uhradit věřiteli Smluvní odměnu za poskytnutí úvěru 24.000,--Kč, poplatek za uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru 1.400,--Kč a úvěr řádně splatit ve výši 24 smluvených pravidelných splátek á 2.500,--Kč počínaje dnem první splátky 24.6.2007. Dle článku IV. Smlouvy tak roční procentní sazba nákladů na úvěr činila 72,15 %.

Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9100127113 ze dne 27.4.2007, včetně dodatku ze dne 4.5.2007 (dále také jen Smlouva ) soud posoudil jako platnou a účinnou (uzavřenou v souladu s ust. § 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodního zákoníku-také jen ObchZ), kdy ustanovení Smlouvy dále posoudil dále níže.

Dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100204345 uzavřené dne 28.5.2008 mezi věřitelem PROFI CREDIT Czech, a.s. a dlužníkem Metodějem anonymizovano , anonymizovano (také jen Smlouva ), ve znění Dodatku ze dne 3.6.2008 dle čl. IV. Smlouvy mj. se věřitel zavázal, že na základě žádosti dlužníka o poskytnutí úvěru poskytne dlužníkovi finanční prostředky v hotovostní výši 34.000,-Kč a dlužník se zavázal poskytnutý úvěr přijmout, uhradit věřiteli Smluvní odměnu za poskytnutí úvěru 25.670,--Kč a úvěr řádně splatit ve výši 30 smluvených pravidelných splátek á 1.989,--Kč počínaje dnem první splátky 20.7.2008. Dle článku IV. Smlouvy tak roční procentní sazba nákladů na úvěr činila 58,54 %.

Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9100204345 ze dne 28.5.2008, včetně dodatku ze dne 3.6.2008 (dále také jen Smlouva ) soud posoudil jako platnou a účinnou, uzavřenou v souladu s ust. § 497 ObchZ, kdy ustanovení Smlouvy dále posoudil dále níže.

Dle článku IV. Smlouvy ze dne 27.4.2007 bodu D. resp. Smlouvy ze dne 28.5.2008 bodu C. strany smlouvy v dalším odkázali na úpravu obsaženou ve Smluvních ujednáních smlouvy o revolvingovém úvěru poskytovaném společností PROFI CREDIT Czech, a.s. (dále také jen Smluvní ujednání ), která představují nedílnou součást Smlouvy, s obsahem kterých se seznámili, nemají k nim výhrady a zavázali se je dodržovat. Dle článku 13. odst. 13.1. Smluvních ujednání v případě prodlení dlužníka s úhradou splátky úvěru nebo její části o více než a) 15 dní po termínu splatnosti je věřitel oprávnění požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 8 % z výše dlužné splátky, a dále b) 30 dní po termínu splatnosti je věřitel oprávněn požadovat nad rámec smluvní pokuty uvedené v čl. 13., odst. 13.1., písm. a) úhradu smluvní pokuty ve výši 13 % z výše dlužné splátky. Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne vystavení penalizační faktury (čl. 13 odst. 13.2 Smluvních ujednání).

Dle článku 13. odst. 13.4. Smluvních ujednání v případě, že dlužník neuhradí 2 splátky dle aktuálního splátkového kalendáře řádně a včas, nebo v případě, že dlužník je v prodlení s úhradou splátky déle než 35 dnů, nebo v případě že dlužník je v prodlení jiného peněžitého závazku vůči věřiteli dle Smlouvy, nebo v případě, že dlužník poruší některé ustanovení Smlouvy, nebo v případě, že kterékoliv z prohlášení ve Smlouvě dlužníka uvedené ve Smlouvě je nebo se stane nepravdivé, je věřitel oprávněn požadovat nad rámec smluvní pokuty uvedené v čl. 13, odst. 13.1 uhrazení smluvní pokuty ve výši 50% z maximální výše úvěru uvedené v bodě IV. Smlouvy, kdy tato smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne vystavení penalizační faktury na úhradu smluvní pokuty (čl. 13, odst. 13.5. Smluvních ujednání).

Oznámením žalobce žalovanému ze dne 23.8.2009 vyzval žalobce jako věřitel žalovaného jako dlužníka k okamžité úhradě částky 60.750,--Kč, sestávající z dlužné částky 29.500,--Kč, neuhrazené penalizační faktury 1.250,--Kč a smluvní pokuty ve výši 50% z výše půjčky/úvěru (splatnost 4.9.2009) 30.000,--Kč.

Zajišťovací bianco směnkou vystavenou dlužníkem jako výstavcem dne 27.4.2007 doplněnou věřitelem se splatností 6.9.2009 na částku 60.750,--Kč (per aval 1 Bakalíková

anonymizovano , anonymizovano ) byl zajištěn akcesoricky závazek dlužníka ze Smlouvy ze dne 27.4.2007.

Rozhodčím nálezem rozhodce JUDr. Evy Vaňkové č.j. Va 37-218/2009-9 ze dne 1.12.2009 právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech, a.s. proti žalovaným: 1) Metoději Přikrylovi, anonymizovano a 2) Věře Bakalíkové, anonymizovano , o zaplacení částky 60.750,-Kč s příslušenstvím rozhodla JUDr. Eva Vaňková jako označený rozhodce, že ukládá žalovaným, aby do tří dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu zaplatili žalobci rukou společnou a nerozdílnou : 1) směnečný peníz ve výši 60.750,--Kč spolu s 6% úrokem z prodlení od 7.9.2009 do zaplacení a 2) náklady řízení spočívající ve vynaloženém poplatku a paušální náhradě nákladů řízení rozhodce ve výši 1.600,--Kč.

Oznámením žalobce žalovanému ze dne 23.8.2009 vyzval žalobce jako věřitel žalovaného jako dlužníka k okamžité úhradě částky 68.368,--Kč, sestávající z dlužné částky 37.221,--Kč, neuhrazené penalizační faktury 1.312,--Kč a smluvní pokuty ve výši 50% z výše půjčky/úvěru (splatnost 2.9.2011) 29.835,--Kč.

Zajišťovací bianco směnkou vystavenou dlužníkem jako výstavcem dne 28.5.2008 doplněnou věřitelem se splatností 3.9.2009 na částku 68.368,--Kč (per aval 1 Bakalíková anonymizovano , anonymizovano ) byl zajištěn akcesoricky závazek dlužníka ze Smlouvy ze dne 28.5.2008.

Rozhodčím nálezem rozhodce Mgr. Marka Landsmanna č.j. La 9785/09-11 ze dne 16.11.2009 právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech, a.s. proti žalovaným: 1) Metoději Přikrylovi, anonymizovano a 2) Věře Bakalíkové, anonymizovano , o zaplacení částky 68.368,-Kč s příslušenstvím rozhodl Mgr. Marek Landsmann jako označený rozhodce, že:

I. Odpůrci jsou povinni zaplatit navrhovateli společně a nerozdílně částku 68.368,-Kč s 6% úrokem od 4.9.2009 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

II. Odpůrci jsou povinni zaplatit navrhovateli společně a nerozdílně na náhradu nákladů rozhodčího řízení částku 1.600,--Kč, a to do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

Rozhodčí doložku danou čl. 18 Smluvních ujednání, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy ze dne 27.4.2007, ve znění dodatku ze dne 4.5.2007 a ze dne 28.5.2008, ve znění dodatku ze dne 3.6.2008 soud posoudil jako neplatný právní úkon nevyvolávající žádné právní následky z důvodu absence práv jednajících stran spočívajících v dvouinstančním rozhodčím řízení (viz nemožnost opravných prostředků vůči rozhodčímu nálezu dále dle věty prvé čl. 18 odst. § 18.1. rozhodčí doložky), s odkazem na platné závěry nálezu č. II. ÚS 2164/10 ze dne 1.11.2011, případně na Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010. Absolutní neplatnost rozhodčí doložky v plném rozsahu dané v článku 18. Smluvních ujednání soud spatřuje v porušení obecně zaručených procesních práv srovnatelných s řízením, které by bylo na místě v případě, kdyby se spotřebitel k ujednání ve spotřebitelské smlouvě nezavázal (ústnost, přímost jednání, odvolací instance, absence jiných překážek v uplatnění spotřebitelova práva), kdy spotřebitel byl zbaven svého práva podat žalobu k civilnímu soudu.

Na základě výše deklarovaného právního posouzení neplatnosti rozhodčí doložky dle článku 18. Smluvních ujednání ke smlouvě ze dne 27.4.2007 resp. ze dne 28.5.2008, ve znění dodatků ze dne 4.5.2007 resp. ze dne 3.6.2008 soud současně konstatuje neplatnost

Rozhodčího nálezu rozhodce Mgr. Marka Landsmanna č.j. La 9785/09-11 ze dne 16.11.2009 a rozhodce JUDr. Evy Vaňkové č.j. Va 37-218/2009-9 ze dne 1.12.2009.

Předmětem právního posouzení sporu byla dále skutečnost oprávněnosti existence a výše smluvní pokuty dle ustanovení čl. 13 bodu 13.4 a 13.5. Smluvních ujednání citovaných výše ke Smlouvě ze dne 27.4.2007 resp. ze dne 28.5.2008, ve znění dodatku ze dne 4.5.2007 resp. ze dne 3.6.2008.

Soud zabýval otázkou přiměřenosti výše sjednané smluvní pokuty a to z hlediska ust. § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění účinném do 30.6.2008, občanského zákoníku (dále také jen OZ), § 265 ObchZ a § 56 odst. 1 OZ, z pohledu možné absolutní neplatnosti právního úkonu z úřední povinnosti, s odkazem na závěry deklarované rozhodnutí Nejvyšší soud v rozhodnutí sp.zn.29 Odo 784/2005 ze dne 31.5.2007, sp. zn. 29 Odo 56/2005 ze dne 27.6.2007.

Podle ust. § 3 odst. 1 OZ, výkon práv a povinnosti vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (pojmově dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 249/97 ze dne 26.2.1998).

Podle ust. § 265 ObchZ, výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany.

Smlouva o úvěru dle ust. 497 a násl. ObchZ se podle ust. § 261 odst. 3 písm. d) ObchZ řídí bez ohledu na povahu účastníků obchodním zákoníkem. Smlouva o revolvingovém úvěru uzavřená mezi věřitelem PROFI CREDIT Czech, a.s. dlužníkem Metodějem anonymizovano dne 27.4.2007, ve znění dodatku ze dne 4.5.2007 a Smlouva ze dne 28.5.2008, ve znění dodatku ze dne 3.6.2008 navozuje smluvní vztah věřitele podnikatele se spotřebitelem, kdy v daném se uplatní ustanovení § 262 odst. 4 ObchZ, podle kterého je třeba na smlouvy o úvěru použit i ustanovení směřující k ochraně spotřebitele, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem.

Podle ust. § 55 odst.1, věta první OZ, smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele.

Podle ust. § 56 odst. 1 OZ, spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

Podle ust. § 55 odst. 2 OZ, ujednání ve spotřebitelských smlouvách ve smyslu ust. § 56 OZ se považují za platná, pokud se spotřebitel nedovolá jejich neplatnosti (§ 40a OZ). Toto ustanovení o relativní neplatnosti bylo sice vypuštěno z občanského zákoníku až novelou účinnou od 1.8.2010 (z.č. 155/2010), tedy až po uzavření posuzované smlouvy ze dne 27.4.2007, resp. 28.5.2008, přesto lze vycházet z absolutní neplatnosti, neboť toto ustanovení o relativní neplatnosti je, resp. bylo v příkrém rozporu s komunitárním právem. Navíc je třeba vyjít i z možného gramatického, logického a v tomto případě i teleologického výkladu ust. § 40a OZ, ve kterém je pouze odkaz na § 55, který má však tři odstavce, přičemž důvod relativní neplatnosti zcela jistě nemůže být dán podle § 55 odst. 3. Důvod relativní neplatnosti je tak dán pouze pro ust. § 55 odst. 2 a tudíž je třeba neplatnost podle ust. § 55 odst. 1 považovat za neplatnost absolutní (citace rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1 VSOL 43/2011 ze dne 16.11.2011).

Soud dospěl k závěru, že ustanovení o smluvní pokutě (článek 13, odst. 13.4. Smluvních ujednání Smlouvy ze dne 27.4.2007 i Smlouvy ze dne 28.5.2008) sjednané ve výši 50% z maximální výše úvěru z částky 60.000,--Kč (tj. ve výši 30.000,--Kč) , při poskytnutí faktického úvěru ve výši 34.600,-Kč na 24 měsíců resp. sjednané ve výši 50% z maximální výše úvěru z částky 59.670,--Kč (tj. ve výši 29.835,--Kč) , při poskytnutí faktického úvěru ve výši 34.000,-Kč na 30 měsíců, pro případ prodlení s úhradou splátky po dobu delší 35 dnů ode dne její splatnosti, a to nad rámec dalšího smluvních sankcí stanovených Smlouvou o revolvingovém úvěru je nepřiměřeně vysoká, a proto neplatná dle ust. § 39 ObčZ pro rozpor s ust. § 3 odst. 1 OZ a s ust. § 56 odst. 1 OZ, neboť znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnost v právech a povinnostech stran spotřebitelské smlouvy.

Na základě zjištěného a prokázaného skutkového stavu, jenž soud posoudil výše soud dospěl k závěru, že věřitel v okamžiku doplnění bianco zajišťovací vlastní směnky vystavené dlužníkem dne 27.4.2007 ke dni splatnosti směnky 6.9.2009 neexistovala zajišťovaná pohledávka věřitele ze Smlouvy ze dne 27.4.2007 co do výše 30.000,--Kč a v okamžiku doplnění bianco zajišťovací vlastní směnky vystavené dlužníkem dne 28.5.2008 ke dni splatnosti směnky 3.9.2009 neexistovala zajišťovaná pohledávka věřitele ze Smlouvy ze dne 28.5.2008 věřitele co do výše 29.835,--Kč.

Na základě výše zjištěného a prokázaného skutkového stavu soud dospěl k závěru, že věřitel (žalovaný) nemá v insolvenčním řízení dlužníka Metoděje anonymizovano nárok-přihlášenou pohledávku P3 v rozsahu pohledávky č. 1 ve výši 31.037,06 Kč a v rozsahu pohledávky č. 3 ve výši 31.243,41 Kč (sestávající z popřených nároků z titulu smluvních pokut ve výši 29.835,--Kč a 30.000,--Kč a popřených poměrných nároků z titulů redukovaných směnečných úroků ve výši 6% od 4.9. a 7.9.2009 do zjištění úpadku dlužníka do 10.5.2010, ze směnek splatných ke dni 3.9. a 6.9.2009, tj. ve výši 1.202,06 Kč a 1.243,41 Kč) a žalobě z výše uvedených důvodů vyhověl.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud podepřel ustanovením § 151 a § 142 odst. 1 OSŘ, když úspěšnému žalovanému č. 1 (žalovaný č. 2 náhradu nákladů řízení nepožadoval) přiznal k rukám advokáta na náhradě nákladů řízení celkem částku 11.520,--Kč. Přiznaná náhrada nákladů řízení sestává z :

1. Paušální sazby odměny za zastupování účastníka advokátem v částce 9.000,--Kč, dle § 8 písm. b) Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

2. Náhrady hotových výdajů v částce celkem 600,--Kč (2 úkony právní služby-převzetí a příprava zastoupení, písemné podání soudu-2x á 300,--Kč), dle ust. § 13 odst. 3 a § 11 odst. 1 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a

3. Daně z přidané hodnoty v částce 1.920,--Kč (sazba ve výši 20 %), dle ust. § 23a zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o advokacii, když advokát žalovaného je plátcem daně z přidané hodnoty dle ust. § 94 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o dani z přidané hodnoty

Soud výrokem III. rozhodl o přiznání nákladů řízení žalobce vzniklých z titulu právního zastoupení. Soud se neztotožnil s námitkou žalovaného, že v případě, že žalobce jako insolvenční správce je osobou s právnickým vzděláním, nesmí v insolvenčích řízeních využívat právního zastoupení, kdy neshledal zákonných důvodů pro nepřiznání tohoto práva žalobci jako insolvenčnímu správci. Okolnost, že právní zastoupení bylo žalobci činěno kolegou z advokátní kanceláře v tomto ohledu závěr soudu nezměnilo, a to s ohledem na dříve sdělený závěr o oprávněnosti možného právního zastoupení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 4.12.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce