34 ICm 675/2011
Číslo jednací: 34 ICm 675/2011-37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem ve věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 618 60 069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, proti žalovaným: 1) Mgr. Michal Machek, se sídlem Dlouhá 53/6, 702 00 Moravská Ostrava, insolvenční správce dlužníka Miloš anonymizovano , anonymizovano , Havířská 365/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zast. Sylva Pahutová, advokát, se sídlem Dlouhá 53/6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 2) Miloš anonymizovano , anonymizovano , Havířská 365/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce ve výši 61.080,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Milošem anonymizovano , která byla na přezkumném jednání popřena, byla do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 34 INS 16078/2010 přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná, se zamítá.

II. Žalobce je povinen uhradit žalovanému č.1) k rukám právního zástupce na náhradě nákladů řízení částku 12.240,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 16.3.2011 Krajskému soudu v Ostravě došlou dne 18.3.2011 (dále také jen soud ) domáhal se žalobce proti žalovaným určení že pohledávka žalobce ve výši 61.080,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Milošem anonymizovano , která byla na přezkumném jednání popřena, byla do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 34 INS 16078/2010 přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

Žalobce žalobu odůvodnil následujícími skutečnostmi:

-Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 34 INS 16078/2010-A5, ze dne 7.1.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Miloše anonymizovano (žalovaného č.2) a jako způsob řešení úpadku bylo povoleno oddlužení. Zároveň byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky, pokud tak již neučinili. Insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný Mgr. Michal Machek.

-Žalobce svojí přihláškou ze dne 27.1.2011 přihlásil u nadepsaného soudu do insolvenčního řízení svoji pohledávku za dlužníkem v celkové výši 61.080,-Kč, z titulu nedoplatku na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100149067 ve výši 61.080,-Kč (včetně směnečného úroku).

-Při přezkumném jednání konaném dne 1.3.2011 pohledávka žalobce byla insolvenčním správcem i dlužníkem zcela popřena. Přípisem doručeným žalobci 8.3.2011 byl žalobce ze strany žalovaného č. 1 vyrozuměn o výsledku přezkumného jednání a informován o možnosti podat incidenční žalobu.

-Usnesením nadepsaného soudu KSOS 34 INS 16078/2010-B6 ze dne 11.3.2011 bylo následně schváleno oddlužení žalovaného č. 2 plněním splátkového kalendáře.

-V protokolu o přezkumném jednání je uvedeno, že žalovaní přihlášené pohledávky žalobce popírají, neboť žalobce nepředložil prvopis směnky, tudíž neprokázal aktivní legitimaci a že dále byly vzneseny kauzální námitky co do zajišťované pohledávky.

-Na základě uzavřené smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100149067 ze dne 4.7.2007 byl dlužníkovi poskytnut úvěr o celkové výši 51.084,-Kč. Dlužník se zavázal žalobci poskytnutý úvěr vrátit ve 36 měsíčních splátkách po 1.419,-Kč splatných vždy k 27. dni každého kalendářního měsíce počínaje měsícem srpen 2007.

-Dále se dlužník zavázal žalobci zaplatit smluvní odměnu za poskytnutí úvěru ve výši 27.084,-Kč, která představuje veškeré náklady na splácení úvěru za 36 měsíců splácení. Tato smluvní odměna (a poplatek) byla v souladu s článkem 10.1 Smluvních ujednání smlouvy o úvěru započtena oproti nároku dlužníka na vyplacení úvěru 51.084,-Kč. Vzniklý rozdíl ve výši 24.000,-Kč byl dlužníkovi vyplacen na účet sjednaný v bodě II. smlouvy o revolvingovém úvěru.

-Na základě článku 4.1. Smluvních ujednání smlouvy o úvěru byl dále dlužníkovi dne 2.3.2009 poskytnut tzv. revolving (další úvěr) 34.056,-Kč, který se dlužník zavázal splatit ve

24 měsíčních splátkách po 1.419,-Kč splatných vždy 27. dni každého kalendářního měsíce a zařazených bezprostředně za prvních 36 splátek úvěru (to cekem dělá 60 splátek včetně splátek již prve uvedených.).

-Dlužník se zavázal žalobci za poskytnutí revelvingu zaplatit smluvní odměnu ve výši 19.071,-Kč, která představovala veškeré náklady na splácení úvěru (při řádném splácení) za 24 měsíců splácení. Tato smluvní odměna byla v souladu se smlouvou o úvěru (článek 10 smluvních ujednání) započtena oproti nároku dlužníka na vyplacení revelvingu 34.056,-Kč. Vzniklý rozdíl ve výši 14.985,-Kč byl dlužníkovi vyplacen na účet sjednaný ve smlouvě o reveolvingovém úvěru.

-Dlužník však žalobci uhradil pouze 37 splátek úvěru, poté se splácením zcela přestal. Naposled uhradil věřiteli celou splátku za srpen 2010. Dle čl. 13.4 Smluvních ujednání tak vzhledem k prodlení dlužníka se dvěma splátkami (navíc více jak 30 dní po splatnosti) došlo k zesplatnění celého dluhu. Dlužníku ke dni zahájení insolvenčního řízení zbývalo na předmětnou pohledávku doplatit 32.637,-Kč (tj. 23 splátek po 1.419,-Kč).

-Podle článku 13.1 Smluvních ujednání je dlužník povinen v případě prodlení s úhradou splátky úvěru: a) o více jak 15 dní po termínu splatnosti zaplatit věřiteli smluvní pokuty ve výši 8% z dlužné splátky; b) o více jak 30 dní po termínu splatnosti zaplatit věřiteli smluvní pokuty ve výši 13% z dlužné splátky. Žalobce tyto smluvní pokuty vyúčtoval fakturami v celkové výši 2.651,-Kč.

-Podle článku 13.4. Smluvních ujednání vzhledem k prodlení dlužníka s více než dvěma splátkami, navíc více jak 30 dní po splatnosti, vznikl žalobci nárok na smluvní pokutu ve výši 50% z nominální hodnoty úvěru (právo na ni tedy vzniklo ještě před zahájením insolvenčního řízení). Žalobce tuto smluvní pokutu vyúčtoval fakturou v celkové výši 25.542,-Kč.

-K zajištění svých shora uvedených závazků vystavil dlužník vlastní blankosměnku na řad žalobce. V souladu se smluvními ujednáními smlouvy o revolvingovém úvěru pak žalobce při prodlení dlužníka s hrazením ze závazků ze smlouvy o revolvingovém úvěru do této směnky vyplnil jako směnečnou sumu své shora uvedené pohledávky (k datu vyplnění směnky činila výše směnečné sumy částku 60.830,-Kč) a pohledávku na zaplacení směnečné sumy přihlásil do insolvenčního řízení, včetně odpovídajícího směnečného úroku.

-Přihlášená pohledávka (směnečná suma bez směnečného úroku) tedy činí celkem 60.830,-Kč (tj. 32.637,-Kč + 2.651,-Kč + 25.542,-Kč). Celkem tedy žaloba směřuje k určení pravosti a výše pohledávky spolu s částkou 250,-Kč, která odpovídá přihlášenému směnečnému úroku, co do částky 61.080,-Kč.

-Dle názoru žalobce je navíc vznesení kauzálních námitek pro případ, že žalobce doloží originál směnky ze strany žalovaného, nepřípustné a k tomuto úkonu by vůbec nemělo být přihlíženo. Jedná se totiž zcela zjevně o úkon, který je vázán na podmínku.

Žalovaný č. 1 ústy advokáta se vyjádřil k žalobě přípisem ze dne 31.7.2012 soudu došlým dne 2.8.2012 tak, že navrhl žalobu v celém rozsahu zamítnout.

Žalovaný č. 1 ke své obraně uvedl následující skutečnosti:

-V případě, že žalobce předloží prvopis směnky v rámci incidenčního sporu vznáší žalovaný č. 1, přes výše uvedené, z důvodu procesní opatrnosti kauzální námitky, které odůvodňuje následovně.

-Žalobce uplatnil přihláškou pohledávky v insolvenčním řízení pohledávku z titulu nedoplatku na směnečné sumě ze zajišťovací směnky vlastní vystavené dne 4.7.2007 na řad žalobce s doložkou bez protestu, sloužící k zajištění pohledávky žalobce ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100149067 a dále pak směnečného úroku.

-Žalovaný č. 1 jako insolvenční správce vznáší kauzální námitky vůči pohledávce ve výši 25.542,-Kč, odpovídající smluvní pokutě, neboť se jedná o nárok z neplatného ujednání dle ustanovení § 56 občanského zákoníku, neboť ujednání o tom, že dlužník v pozici spotřebitele, bude mít povinnost zaplatit smluvní pokutu 50% z nominální výše úvěru při prodlení s úhradou splátky půjčky, je nutné považovat za výrazně nerovnovážné v neprospěch spotřebitele.

-Žalovaný č. 1 rovněž považuje za nutné upozornit na skutečnost, že rizikovost úvěru je zohledněna již vysokou úrokovou sazbou a je nesporně v rozporu s dobrými mravy požadovat po spotřebiteli další úhradu za totéž. (srov. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 33 ICm 1436/2010 ze dne 14.3.2011).

Soud dospěl po provedeném dokazování k prokázanému skutkovému stavu, že:

Přihláškou pohledávky věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s. č. P1, ve znění doplnění věřitel přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka Miloš anonymizovano vedeném soudem pod sp. zn. 34 INS 16078/2010 přihlášku pohledávky v celkové výši 61.080,-Kč. Pohledávku přihlásil z titulu nedoplatku na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100149067, sestávající ze směnečného úroku 250,-Kč, směnečného dluhu 60.830,-Kč.

Na přezkumném jednání konaném 1.3.2011 byla pohledávka P1 žalovaným č. 1 jako insolvenčním správcem a dlužníkem zcela popřena. Důvodem popření insolvenční správce uvedl nedoložení originálu směnky, kdy směnečnou pohledávku nelze vzhledem k charakteru směnečných pohledávek bez předložení originálu směnky uznat.

Pro případ, že dlužník doloží originál směnky učinil správce popěrný úkon a vznesl kauzální námitky vůči pohledávce ve výši 25.542,-Kč, odpovídající smluvní pokutě, neboť se jedná o nárok z neplatného ujednání dle ustanovení § 56 občanského zákoníku, neboť ujednání o tom, že dlužník v pozici spotřebitele, bude mít povinnost zaplatit smluvní pokutu 50% z nominální výše úvěru při prodlení s úhradou splátky půjčky, je nutné považovat za výrazně nerovnovážné v neprospěch spotřebitele.

Dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100149067 uzavřené dne 4.7.2007 mezi věřitelem PROFI CREDIT Czech, a.s. a dlužníkem Milošem anonymizovano , r.č. 620602/1162 (také jen Smlouva ) dle čl. IV. Smlouvy mj. se věřitel zavázal, že na základě žádosti dlužníka o poskytnutí úvěru poskytne dlužníkovi finanční prostředky v hotovostní výši 24.000,-Kč a dlužník se zavázal poskytnutý úvěr přijmout, uhradit věřiteli Smluvní odměnu za poskytnutí úvěru 27.084,-Kč a úvěr řádně splatit ve výši 36 smluvených pravidelných splátkách á 1.419,-Kč (dle splátkového kalendáře do dne poslední splátky 27.7.2010). Dle článku IV. Smlouvy tak roční procentní sazba nákladů na úvěr činila 76,23 %. Smluvní odměna za poskytnutí každého revolvingu pak činila dále 19.071,-Kč a roční procentní sazba nákladů po poskytnutí revolvingu na úvěr činila 62,98 %.

Přílohou č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru č. 9100149067 stvrdili jednající věřitel (dne 3.3.2009) a dlužník (dne 20.3.2009), že ke dni 3.3.2009 uhradil dlužník na Smlouvě 19 splátek á 1.419,-Kč, tj. celkem částku 26.961,-Kč. Dle právního posouzení pak věřitel a dlužník Přílohou č. 1 dále dohodli změnu splátkového kalendáře smluveného původní smlouvou o revolvingovém úvěru č. 9100149067 ze dne 9.7.2007 tak, že dlužník se zavázal poskytnutý úvěr uhradit ve splátkách á 1.419,-Kč do dne poslední splátky 27.7.2012, tj. ode dne změny splátkového kalendáře v průběhu 41 splátek ode dne 27.3.2009 do 27.7.2012 á 1.419,-Kč. Ze shodných tvrzení účastníků řízení soud zjistil, že ke dni 2.3.2009 byl dlužníkovi poskytnut věřitelem další hotovostní úvěr ve výši fakticky poskytnuté částky úvěru 14.985,-Kč.

Dlužník dle zjištění soudu k poskytnutému hotovostnímu úvěru ve výši 24.000,-Kč dne 9.7.2007 a úvěru ve výši 14.985,-Kč dne 2.3.2009 uhradil na splátkovém kalendáři ze Smlouvy celkem 37 splátek á 1.419,-Kč (poslední pravidelnou splátku uhradil dlužník v srpnu 2010), tedy dlužník celkem uhradil 52.503,-Kč.

Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9100149067 ze dne 4.7.2007 (dále také jen Smlouva ) soudil posoudil jako platnou a účinnou (uzavřenou v souladu s ust. § 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodního zákoníku-také jen ObchZ), kdy ustanovení Smlouvy dále posoudil dále níže.

Dle článku IV. Smlouvy bodu C. strany smlouvy v dalším odkázali na úpravu obsaženou ve Smluvních ujednáních smlouvy o revolvingovém úvěru poskytovaném společností Profi Credit Czech, a.s. (dále také jen Smluvní ujednání ), která představují nedílnou součást Smlouvy, s obsahem kterých se seznámili, nemají k nim výhrady a zavázali se je dodržovat. Dle článku 13. odst. 13.1. Smluvních ujednání v případě prodlení dlužníka s úhradou splátky úvěru nebo její části o více než a) 15 dní po termínu splatnosti je věřitel oprávnění požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 8 % z výše dlužné splátky, a dále b) 30 dní po termínu splatnosti je věřitel oprávněn požadovat nad rámec smluvní pokuty uvedené v čl. 13., odst. 13.1., písm. a) úhradu smluvní pokuty ve výši 13 % z výše dlužné splátky. Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne vystavení penalizační faktury (čl. 13 odst. 13.2 Smluvních ujednání).

Dle článku 13. odst. 13.4. Smluvních ujednání v případě, že dlužník neuhradí 2 splátky dle aktuálního splátkového kalendáře řádně a včas, nebo v případě, že dlužník je v prodlení s úhradou splátky déle než 35 dnů, nebo v případě že dlužník je v prodlení jiného peněžitého závazku vůči věřiteli dle Smlouvy, nebo v případě, že dlužník poruší některé ustanovení Smlouvy, nebo v případě, že kterékoliv z prohlášení ve Smlouvě dlužníka uvedené ve Smlouvě je nebo se stane nepravdivé, je věřitel oprávněn požadovat nad rámec smluvní pokuty uvedené v čl. 13, odst. 13.1 uhrazení smluvní pokuty ve výši 50% z maximální výše úvěru uvedené v bodě IV. Smlouvy, kdy tato smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne vystavení penalizační faktury na úhradu smluvní pokuty (čl. 13, odst. 13.5. Smluvních ujednání).

Dále se soud zabýval otázkou přiměřenosti výše sjednané smluvní odměny a to z hlediska ust. § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění účinném do 31.10.2009, občanského zákoníku (dále také jen OZ), § 265 ObchZ a § 56 odst. 1 OZ, z pohledu možné absolutní neplatnosti právního úkonu z úřední povinnosti, s odkazem na závěry deklarované rozhodnutí Nejvyšší soud v rozhodnutí sp.zn.29 Odo 784/2005 ze dne 31.5.2007, sp. zn. 29 Odo 56/2005 ze dne 27.6.2007.

Podle ust. § 3 odst. 1 OZ, výkon práv a povinnosti vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (pojmově dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 249/97 ze dne 26.2.1998).

Podle ust. § 265 ObchZ, výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany.

Smlouva o úvěru dle ust. 497 a násl. ObchZ se podle ust. § 261 odst. 3 písm. d) ObchZ řídí bez ohledu na povahu účastníků obchodním zákoníkem. Smlouva o revolvingovém úvěru uzavřená mezi věřitelem PROFI CREDIT Czech, a.s. dlužníkem Milošem anonymizovano dne 4.7.2007 navozuje smluvní vztah věřitele podnikatele se spotřebitelem, kdy v daném se uplatní ustanovení § 262 odst. 4 ObchZ, podle kterého je třeba na smlouvy o úvěru použit i ustanovení směřující k ochraně spotřebitele, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem.

Podle ust. § 55 odst.1, věta první OZ, smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele.

Podle ust. § 56 odst. 1 OZ, spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

Podle ust. § 55 odst. 2 OZ, ujednání ve spotřebitelských smlouvách ve smyslu ust. § 56 OZ se považují za platná, pokud se spotřebitel nedovolá jejich neplatnosti (§ 40a OZ). Toto ustanovení o relativní neplatnosti bylo sice vypuštěno z občanského zákoníku až novelou účinnou od 1.8.2010 (z.č. 155/2010), tedy až po uzavření posuzované smlouvy ze dne 4.7.2007, přesto lze vycházet z absolutní neplatnosti, neboť toto ustanovení o relativní neplatnosti je, resp. bylo v příkrém rozporu s komunitárním právem. Navíc je třeba vyjít i z možného gramatického, logického a v tomto případě i teleologického výkladu ust. § 40a OZ, ve kterém je pouze odkaz na § 55, který má však tři odstavce, přičemž důvod relativní neplatnosti zcela jistě nemůže být dán podle § 55 odst. 3. Důvod relativní neplatnosti je tak dán pouze pro ust. § 55 odst. 2 a tudíž je třeba neplatnost podle ust. § 55 odst. 1 považovat za neplatnost absolutní (citace rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1 VSOL 43/2011 ze dne 16.11.2011).

Soud dospěl k závěru, že ustanovení o smluvní odměně (článek 13, odst. 13.4. Smluvních ujednání) sjednaná ve výši 50% z maximální výše úvěru z částky 51.084,-Kč (tj. ve výši 25.542,-Kč) , při poskytnutí faktického úvěru ve výši 24.000,-Kč na tři roky, pro případ prodlení s úhradou splátky po dobu delší 35 dnů ode dne její splatnosti, a to nad rámec dalšího smluvních sankcí stanovených Smlouvou o revolvingovém úvěru je nepřiměřeně vysoká, a proto neplatná dle ust. § 39 ObčZ pro rozpor s ust. § 3 odst. 1 OZ a s ust. § 56 odst. 1 OZ, neboť znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnost v právech a povinnostech stran spotřebitelské smlouvy.

Soud podotýká, že vyčíslení smluvních sankcí dle Oznámení věřitele ze dne 29.11.2010 vůči dlužníkovi v celkové výši 60.830,-Kč (sestávající z vypočtené dlužné splátky dle splátkového kalendáře ve výši 32.637,-Kč, z neuhrazené penalizační faktury 2.651,-Kč a smluvní pokuty 25.542,-Kč), bylo činěno věřitelem v okamžiku dosavadní úhrady dlužníka celkem ve výši 52.503,-Kč, a to na splátkách poskytnutého úvěru ve výši 24.000,--Kč resp. navýšeného o částku 14.985,-Kč ke dni 2.3.2009

Na základě zjištěného a prokázaného skutkového stavu, jenž soud posoudil výše soud dospěl k závěru, že v okamžiku věřitelova doplnění bianco zajišťovací vlastní směnky vystavené dlužníkem dne 4.7.2007 ke dni splatnosti směnky 12.12.2010 neexistovala zajišťovaná pohledávka věřitele.

Na základě výše zjištěného a prokázaného skutkového stavu soud dospěl k závěru, že věřitel (žalobce) nemá v insolvenčním řízení dlužníka Miloše anonymizovano nárok-přihlášenou pohledávku P1 ve výši 61.080,-Kč (sestávající z nedoplatku na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100149067 ve výši 60.830,-Kč a směnečného úroku ve výši 250,-Kč).

Výrok o náhradě nákladů řízení soud podepřel ustanovením § 151 a § 142 odst. 1 OSŘ, když úspěšnému žalovanému č. 1 (žalovaný č. 2 náhradu nákladů řízení nepožadoval) přiznal k rukám advokáta na náhradě nákladů řízení celkem částku 12.240,--Kč. Přiznaná náhrada nákladů řízení sestává z :

1. Paušální sazby odměny za zastupování účastníka advokátem v částce 9.000,-Kč, dle § 8 písm. b) Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

2. Náhrady hotových výdajů v částce celkem 1.200,--Kč (4 úkony právní služby-převzetí a příprava zastoupení, písemné podání soudu, 2 x účast u ústního jednání-2x á 300,-Kč), dle ust. § 13 odst. 3 a § 11 odst. 1 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a

3. Daně z přidané hodnoty v částce 2.040,--Kč (sazba ve výši 20 %), dle ust. § 23a zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o advokacii, když advokát žalovaného č. 1) je plátcem daně z přidané hodnoty dle ust. § 94 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o dani z přidané hodnoty

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 4.12.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková Samosoudce