34 ICm 440/2012
Jednací číslo: 34 ICm 440/2012-47 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 34 INS 19214/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Bartoszovou, Ph.D. ve věci žalobce Radka Kováře, místem podnikání Tyršova 1438/38, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 74756109, zastoupeného Janem anonymizovano , anonymizovano , bytem Tyršova 1438/38, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, proti žalovaným 1) Mgr. Gabriele Nejedlíkové, se sídlem Husova 2/1285, PSČ 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, insolvenční správkyni dlužnice Boženy anonymizovano , anonymizovano , bytem Jana Škody 186/10, 700 30, Ostrava-Dubina, 2) Boženě anonymizovano , anonymizovano , bytem Jana Škody 186/10, 700 30, Ostrava-Dubina, adresa pro doručování Horní 64, PSČ 700 30, Ostrava-Dubina, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má pohledávku za dlužnicí Boženou anonymizovano ve výši 21.370,37 Kč, uplatněnou v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou KSOS 34 INS 19214/2011, přihláškou P1, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 15.02.2012 se žalobce domáhal určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice Boženy anonymizovano v celkové výši 21.370,37 Kč je po právu. Žalobu odůvodnil tím, že dne 21.10.2011 byl dlužnicí Boženou anonymizovano (žalovanou 2) podán ke Krajskému soudu v Ostravě insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dne 21.11.2011 bylo vyhlášeno usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení. Insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Gabriela Nejedlíková (žalovaná 1). Žalobce přihláškou pohledávky doručenou soudu dne 0 9.12.2011 přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku za dlužnicí v celkové výši 21.370,37 Kč. Dne 20.01.2012 bylo žalobci doručeno vyrozumění žalované 1) o popření pohledávky dle § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "IZ"). Dle tohoto vyrozumění při přezkumném jednání, které se konalo dne 17.01.2012, obě žalované popřely přihlášenou pohledávku ve výši 21.370,37 Kč co do pravosti, a to z důvodu absolutní neplatnosti smlouvy a z důvodu, že žalobce nesplnil svůj závazek a povinnosti ze smlouvy. S tímto popřením žalobce nesouhlasí, neboť žalovaná 2) dne 19.01.2011 podepsala s žalobcem žádost o poskytnutí úvěru (smlouva o posouzení finanční způsobilosti uzavřená dle § 51 občanského zákoníku)-dále jen smlouva . Předmětem této smlouvy byl na jedné straně závazek žalobce jako poskytovatele uskutečnit pro žadatele posouzení jeho finanční způsobilosti (bonity) nezbytné pro možnost získání následného produktu-úvěru od poskytovatele a na straně druhé závazek žalované 2) jako žadatele zaplatit poskytovateli dohodnutou odměnu ve výši 17.998,-Kč se splatností 30 dní od podpisu smlouvy. Žalobce byl podle smlouvy povinen zajistit pro žalovanou 2) finanční služby, tj. zaregistrovat smlouvu na servisní lince poskytovatele, potvrdit formou SMS zprávy registraci smlouvy, zaslat žadateli sdělení s uvedením všech podkladů, které žadatel musí poskytovateli vydat tak, aby poskytovatel mohl poskytnout žadateli finanční službu, nechat zpracovat odhad práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, určených žadatelem k zajištění následného úvěru smluvním odhadcem poskytovatele, zpracovat podklady pro rozhodnutí úvěrové rady poskytovatele, zpracovat písemnou zprávu o finanční způsobilosti (konečnou zprávu) a v případě splnění podmínek uvedených v této smlouvě uzavřít s žadatelem smlouvu o úvěru za předpokladu akceptování obchodních podmínek poskytovatele pro poskytnutí úvěru. Žalobce veškeré své povinnosti vyplývající ze smlouvy splnil, neboť dne 19.01.2011 smlouvu zaregistroval a její zaregistrování bylo potvrzeno formou SMS zprávy. Dne 20.01.2011 byla dlužnici zaslána žádost o doplnění podkladů pro zpracování úvěru, kdy po jejím doplnění byla dne 22.01.2011 učiněna prohlídka nemovitosti a dne 24.01.2011 byl vyhotoven odhad nemovitosti pro potřeby zajištění poskytnutého úvěru. Dne 26.01.2011 byla zpracována konečná zpráva s rozhodnutím úvěrové rady, že dlužnice splňuje podmínky pro poskytnutí úvěru s výhradou a je možno jí poskytnout úvěr ve výši 300.000,-Kč s dobou splatnosti 10 let. Dne 27.01.2011 byla žalobci doručena žádost žalované 2) o navýšení úvěrového rámce

ICM R

na částku 400.000,-Kč a prodloužení délky splatnosti na 20 let. Úvěrová rada tento požadavek projednala a dne 02.02.2011 byla zpracována další konečná zpráva, dle které dlužnice splňuje podmínky pro poskytnutí úvěru s výhradou a je možno jí poskytnout úvěr ve výši 300.000,-Kč s dobou splatnosti 15 let. Na tuto nabídku žalovaná 2) reagovala dne 02.02.2011 tak, že s rozhodnutím úvěrové rady souhlasí a budou učiněny další kroky k uzavření smlouvy o úvěru. K uzavření úvěrové smlouvy, která již byla připravena, však již nedošlo. Přihlášená pohledávka se tak skládá z neuhrazené jistiny ve výši 15.998,-Kč, když žalovaná 2) ke dni 22.08.2011 uhradila poplatek ve výši 2.000,-Kč, dále z úroků z prodlení ve výši 940,92 Kč a ze smluvní pokuty ve výši 4.431,446 Kč. Žalobci vznikl nárok na smluvní odměnu, když veškeré své závazky splnil a se splněním těchto závazků měl spojeny náklady, tj. náklady na poštovné (10,-Kč za obyčejný nebo 26,-Kč za doporučený dopis, v daném případě byly odeslány celkem 3 dopisy), na SMS zasílaných dlužnici, na provizi zprostředkovateli úvěru, na vypracování odhadu nemovitosti a cestovné odhadce na místo nemovitosti (vzdálenost mezi sídlem odhadce a umístěním nemovitostí žalované činí 12 km, cesta tam a zpět tak činí 24 km a při průměrné spotřebě vozidla a průměrné ceně pohonných hmot činí náklady na jízdné okolo 130,-Kč + náklady na opotřebení vozidla 88,80 Kč). Úroky z prodlení byly vypočteny zákonnou sazbou z přihlášené jistiny.

Žalovaná 1) ve svém písemném vyjádření k žalobě uvedla, že pohledávku žalobce popřela v souladu s právními předpisy, neboť má za to, že smlouva o posouzení finanční způsobilosti je absolutně neplatná pro rozpor s dobrými mravy, kdy se jedná o spotřebitelskou smlouvu, ve které žalovaná 2) vystupuje jako spotřebitel a žalobce naopak jako zkušený obchodník-profesionál, který zneužil postavení dlužnice jako evidentně slabší smluvní strany. Dlužnice uzavřela smlouvu, jelikož byla v tíživé životní situaci, dlužila třetím osobám, k zajištění jedné ze svých půjček použila družstevní byt a hodlala jej vyplatit a konsolidovat své půjčky. Dlužnice uzavřela smlouvu pro ni zcela nevýhodnou, jejíž smysl pochopila tak, že jí bude poskytnut přímo žalobcem požadovaný úvěr ve výši 650.000,-Kč, přičemž žalovaná 2) nechtěla, aby žalobce posuzoval její bonitu. Žalovaná 1) učinila sporným tvrzení žalobce, že všechny smluvní povinnosti splnil a navíc není vůbec zřejmé, proč by na nějaké servisní lince měla být smlouva registrována, proč se mají zpracovat podklady pro rozhodnutí úvěrové rady a jak může poskytovatel- fyzická osoba-vytvořit úvěrovou radu a jak mohla úvěrová rada, která nemůže existovat, něco schválit. Navíc finanční služby nejsou ve smlouvě dostatečně specifikovány a smlouva byla uzavřena pouze za tím účelem, aby žalobce mohl následně od žalované 2) inkasovat sjednanou odměnu. Žalovaná 2) navrhla zamítnutí žaloby s tím, že písemnému návrhu smlouvy ze strany žalobce zcela neporozuměla, neboť vzdělání získala pouze na zvláštní škole a na učilišti. Smlouvu podepsala na radu finanční poradkyně, přičemž při podpisu předmětné smlouvy ze dne 19.01.2011 předpokládala, že jí bude poskytnut úvěr ve výši 650.000,-Kč.

Žalobce se k nařízenému jednání, ke kterému byl včas a řádně předvolán, nedostavil, přičemž předem svou neúčast omluvil a souhlasil s tím, aby jednání proběhlo v jeho nepřítomnosti, a soud proto věc projednal a rozhodl v jeho nepřítomnosti.

ICM R

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. KSOS 34 INS 19214/2011 bylo prokázáno, že:

1) usnesením ze dne 21.11.2011 byl zjištěn úpadek dlužnice Boženy anonymizovano , insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Gabriela Nejedlíková a soud povolil řešení úpadku oddlužením, 2) usnesením ze dne 26.01.2012 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, 3) přihláškou pohledávky doručenou insolvenčnímu soudu dne 30.11.2011, evidovanou pod číslem P1, přihlásil žalobce nevykonatelnou pohledávku ve výši celkem 21.370,37 Kč, a to ze smlouvy o posouzení finanční způsobilosti ze dne 19.01.2011, přičemž dle čl. I odst. 1 písm. b) smlouvy se dlužnice zavázala uhradit věřiteli částku 17.998,-Kč se splatností do 30 dní od podpisu smlouvy (čl. III odst. 1 smlouvy), avšak dlužnice uhradila žalobci dne 22.08.2011 pouze částku 2.000,-Kč; výše přihlášené jistiny tak činí 15.998,-Kč se splatností ke dni 19.02.2011, dále žalobce přihlásil smluvní pokutu ve výši 4.431,446 Kč dle čl. V odst. 1 smlouvy a zákonný úrok z prodlení za období od 19.02.2011 do 23.11.2011 ve výši 940,92 Kč, 4) u přezkumného jednání dne 17.01.2012 insolvenční správkyně i dlužnice popřely přihlášenou pohledávku žalobce v celém rozsahu, neboť smlouva je neplatná pro rozpor s dobrými mravy a věřitel ani nesplnil smluvní závazek vyplývající ze smlouvy, 5) výzvou ze dne 20.01.2012 insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o popření jeho pohledávky a poučila ho o právu uplatnit popřenou pohledávku u soudu, a to žalobou na určení podanou proti insolvenční správkyni i proti dlužnici; vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 23.01.2012, 6) insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Aktivní legitimace žalobce a pasivní legitimace žalované 1) v tomto řízení je dána ustanovením § 198 odst. 1 IZ a pasivní legitimace žalované 2) se opírá o ustanovení § 410 odst. 2 IZ. Žaloba byla podána včas.

Z dalších předložených listinných důkazů soud zjistil a vzal za prokázáno:

-z výpisu z registru ekonomických subjektů v ARES, že žalobce je od 05.02.2009 fyzickou podnikající osobou pod IČ: 74756109, s místem podnikání Tyršova 1438/38, Ostrava, s předmětem podnikání: zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení, ostatní poskytování úvěrů a překladatelské a tlumočnické činnosti;

-ze smlouvy ze dne 19.01.2011 uzavřené mezi žalobcem jako poskytovatelem a mezi žalovanou jako žadatelem, že předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele uskutečnit pro žadatele posouzení jeho finanční způsobilosti nezbytné pro možnost získání úvěru od poskytovatele zajištěného zajišťovacím převodem práv a povinností

ICM R

spojených s členstvím v bytovém družstvu (dále jen finanční služby ). Finanční služba bude na žádost žadatele poskytnuta expresně za podmínek uvedených v čl. II odst. 4 a 5 smlouvy ( expresní finanční služba ); b) závazek žadatele zaplatit poskytovateli dohodnutou odměnu ve výši 7.998,-Kč a v případě, že žadatel požádá o poskytnutí expresní finanční služby, činí výše odměny poskytovatele 17.998,-Kč, přičemž odměna poskytovatele zahrnuje všechny nutné a účelné náklady vynaložené poskytovatelem při splnění předmětu této smlouvy a je nevratná. V bodě I/2 je uveden požadavek žalované 2) na poskytnutí úvěru ve výši 650.000,-Kč s požadovanou dobou splatnosti 27 let a dále požadavek o expresní finanční službu; smluvní povinnosti žalobce jako poskytovatele jsou upraveny v bodě II/1 smlouvy tak, že žalobce je podle smlouvy povinen zajistit pro žalovanou 2) finanční služby, tj.: a) zaregistrovat smlouvu na servisní lince poskytovatele (v pracovní dny od 8 do 18 hodin neprodleně, nejpozději první pracovní den po podepsání této smlouvy), b) potvrdit formou SMS zprávy registraci smlouvy (v pracovní dny od 8 do 18 hodin ve lhůtě bez zbytečného odkladu, v ostatních případech v nejbližší pracovní den po podepsání smlouvy), c) zaslat žadateli sdělení s uvedením všech podkladů, které žadatel musí poskytovateli vydat tak, aby poskytovatel mohl poskytnout žadateli finanční službu, d) nechat zpracovat odhad práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, určených žadatelem k zajištění následného úvěru smluvním odhadcem poskytovatele, e) zpracovat podklady pro rozhodnutí úvěrové rady poskytovatele, f) zpracovat písemnou zprávu o finanční způsobilosti (konečnou zprávu), g) v případě splnění podmínek uvedených v této smlouvě uzavřít s žadatelem smlouvu o úvěru za předpokladu akceptování obchodních podmínek poskytovatele pro poskytnutí úvěru; v bodě II/2,3 je ujednání o tzv. konečné zprávě, která má platnost 14 dní od jejího odeslání žadateli, přičemž zpráva obsahuje posouzení bonity žadatele, a to tak, že a) splňuje podmínky bez výhrad a pak vzniká žadateli nárok na uzavření smlouvy o úvěru s poskytovatelem za předpokladu akceptování obchodních podmínek poskytovatele pro poskytnutí úvěru; b) splňuje podmínky s výhradou a pak vzniká žadateli nárok na uzavření smlouvy o úvěru s poskytovatelem za jím navržených (změněných) podmínek za předpokladu akceptování obchodních podmínek poskytovatele pro poskytnutí úvěru; c) nesplňuje podmínky a pak nevzniká žadateli nárok na uzavření smlouvy o úvěru s poskytovatelem; dle bodu II/3 smlouvy jsou obchodní podmínky pro poskytování úvěru k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách www.csup.cz; pokud žadateli vznikne nárok na uzavření smlouvy o úvěru, je oprávněn tento nárok uplatnit u poskytovatele po dobu platnosti konečné zprávy, jinak tento nárok zaniká; podle bodu II/5 smlouvy, v případě, že žadatel uzavře s poskytovatelem smlouvu o úvěru, zavazuje se poskytovatel vyplatit žadateli ve lhůtě nejpozději do 15 dní (u expresní finanční služby do 24 hodin) od platného a účinného převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu; podle bodu V) smlouvy, v případě prodlení žadatele se zaplacením poplatku se žadatel zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky a v případě porušení závazku žadatele poskytnout úplné a pravdivé informace a písemné

ICM R

podklady o své finanční situaci a poskytnout nezbytnou součinnost pro řádné splnění předmětu smlouvy (dodat potřebné podklady pro posouzení bonity, poskytnutí součinnosti smluvnímu odhadci) se žadatel zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý zjištěný případ; podle bodu V/3 uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody v plném rozsahu a podle bodu V/4 je poskytovatel oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě porušení shora uvedených smluvních povinností žadatele, přičemž odstoupením od smlouvy není dotčeno právo poskytovatele na zaplacení sjednané odměny dle bodu I/1a) smlouvy; v bodě IX/2 (závěrečná ustanovení) vzal žadatel na vědomí, že podpisem smlouvy nevzniká bez dalšího nárok na uzavření smlouvy o úvěru;

-z výzvy ze dne 20.01.2011, že žalovaná 2) obdržela výzvu k předložení podkladů nutných pro další postup, přičemž výzva je opatřena otiskem razítka společnosti Česká úvěrová pokladna, a.s. se sídlem Tyršova 1438/38, Ostrava;

-z listiny nadepsané konečná zpráva k žádosti o úvěr č. 00003175 ze dne 26.01.2011, že dne 25.01.2011 byl projednán požadavek žalované 2) na Úvěrové radě společnosti Radek Kovář, přičemž oproti požadavku žalované 2) na poskytnutí úvěru ve výši 650.000,-Kč, je možné poskytnout žalované 2) úvěr ve výši pouze 300.000,- Kč se splatností 10 let, za předpokladu dozajištění úvěru družstevním bytem; platnost konečné zprávy je 14 dní a po uplynutí této lhůty nárok na uzavření smlouvy o úvěru zaniká; zpráva není opatřena podpisy Barbory Vaňkové ani Radka Kováře, jejichž jména jsou vytištěna pod textem konečné zprávy;

-z žádosti žalované 2) ze dne 27.01.2010 (správně ze dne 27.01.2011), že žalovaná 2) adresovala Martinu Kubánkovi-obchodnímu řediteli České úvěrové pokladny, a.s. se sídlem Tyršova 1438/38, Ostrava žádost o navýšení úvěru a prodloužení doby splatnosti úvěru;

-z listiny nadepsané konečná zpráva k žádosti o úvěr č. 00003175 ze dne 02.02.2011, že dne 01.02.2011 byl projednán požadavek žalované 2) na Úvěrové radě společnosti Radek Kovář na poskytnutí úvěru ve výši 400.000,-Kč s prodlouženou dobou splatnosti se závěrem, že je možno žalované 2) poskytnout úvěr ve výši pouze 300.000,-Kč se splatností 15 let, za předpokladu dozajištění úvěru družstevním bytem; platnost konečné zprávy je 14 dní a po uplynutí této lhůty nárok na uzavření smlouvy o úvěru zaniká; zpráva není opatřena podpisy Barbory Vaňkové ani Radka Kováře, jejichž jména jsou vytištěna pod textem konečné zprávy;

-z výzvy k zaplacení ze dne 04.04.2011, že žalobce vyzval žalovanou 2) k zaplacení částky 17.998,-Kč, a to do 5 dní od doručení této výzvy.

Po takto provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Smlouva uzavřená mezi účastníky dle § 51 občanského zákoníku jako smlouva inominátní je současně spotřebitelskou (adhézní) smlouvou, jejíž obsah není výsledkem jednání stran, ale byl žalobcem (který má postavení dodavatele a který jednal v rámci své podnikatelské

ICM R

činnosti) vzhledem k jeho postavení silnější strany v daném právním vztahu-vyjma navržených parametrů úvěru-určen předem, aniž by žalovaná 2) jako spotřebitelka měla možnost jej ovlivnit (§ 52 odst. 1, 2, 3 občanského zákoníku).

Podle § 55 občanského zákoníku se smluvní ujednání spotřebitelských smluv nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení (odstavec 1). Ujednání ve spotřebitelských smlouvách podle § 56 jsou neplatná (odstavec 2).

Podle § 56 odst. 1 občanského zákoníku nesmějí spotřebitelské smlouvy obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Nepřípustná jsou podle ustanovení § 56 odst. 3 občanského zákoníku, zejména smluvní ujednání, která a) vylučují nebo omezují odpovědnost dodavatele za jednání či opomenutí, kterým byla spotřebiteli způsobena smrt či újma na zdraví, b) vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu, c) stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé výlučně na vůli dodavatele, d) dovolují dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění i v případě, že spotřebitel neuzavře smlouvu s dodavatelem či od ní odstoupí, e) opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného důvodu a spotřebitele nikoliv, f) opravňují dodavatele, aby bez důvodů hodných zvláštního zřetele vypověděl smlouvu na dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby, g) zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy, h) dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu sjednaného ve smlouvě, i) stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v době jejich splnění, nebo dodavatele opravňují k zvýšení ceny zboží či služeb, aniž by spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v době uzavření smlouvy při splnění podstatně překročena, j) přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly, k) dovolují dodavateli převést práva a povinnosti ze smlouvy bez souhlasu spotřebitele, dojde-li převodem ke zhoršení dobytnosti nebo zajištění pohledávky spotřebitele.

Soud dospěl k závěru, že smluvní ujednání v bodě I/1b, ve kterém se žalovaná 2) zavázala zaplatit žalobci odměnu za expresní finanční služby ve výši 17.998,-Kč, jejíž splatnost byla sjednána do 30 dní od podpisu smlouvy a která je nevratná, je absolutně neplatné, neboť toto ujednání ve smyslu § 56 odst. 1 občanského zákoníku v rozporu s požadavkem dobré víry znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Tato odměna je totiž koncipována jako nevratná, a to i tehdy, když poskytovatel žadateli úvěr vůbec neposkytne (z bodu II/1 písm. g) smlouvy přitom vyplývá, že uzavření smlouvy o úvěru za splnění uvedených podmínek spadá pod pojem finanční služby ), a také tehdy, když poskytovatel od smlouvy odstoupí, přitom z ustanovení § 457 občanského zákoníku naopak vyplývá, že v případě zrušení smlouvy je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal. Navíc samotné poskytnutí úvěru žalobcem závisí na splnění podmínky, a to rozhodnutí úvěrové rady , tedy s ohledem na to, že poskytovatel úvěru je fyzická osoba, je uskutečnění této

ICM R

podmínky závislé výlučně na vůli žalobce jako dodavatele, ačkoli na straně druhé je povinnost žalované 2) zaplatit smluvní odměnu nepodmíněná a tedy i ve smyslu § 56 odst. 3 písm. c) občanského zákoníku je takové ujednání nepřípustné ve spotřebitelských smlouvách a tedy neplatné. Žalované 2), která nakonec nepožádala žalobce o úvěr v důsledku jím změněných parametrů budoucího úvěru (vyjádřených v rozhodnutí úvěrové rady společnosti Radek Kovář ze dne 02.02.2011), tak nevznikla povinnost zaplatit žalobci odměnu ve sjednané výši a vzhledem k tomu, že žalovaná 2) již zaplatila žalobci částku 2.000,-Kč, nemohlo na její straně dojít ani k bezdůvodnému obohacení na úkor žalobce, neboť žalobce v řízení vznik konkrétních nákladů na posouzení bonity žalované 2) neprokázal a tím, že se nedostavil k jednání se vzdal poučení ze strany soudu dle § 118a odst. 1,3 o.s.ř. Náklady spojené s korespondencí mezi účastníky, popř. se zaslanými SMS zprávami zcela jistě nepřevyšují již uhrazenou částku 2.000,-Kč.

Nárok žalobce na zaplacení předem sjednané smluvní odměny nevznikl, nemohl mu tak vzniknout ani nárok na zaplacení smluvní pokuty (pro porušení povinnosti zaplatit řádně a včas tuto odměnu) a na zaplacení zákonných úroků z prodlení a vzhledem k tomu, že ani z hlediska § 457 a násl. občanského zákoníku nemá žalobce nárok na zaplacení požadované částky, soud žalobu na určení, že žalobce má pohledávku za dlužnicí Boženou anonymizovano ve výši 21.370,37 Kč, uplatněnou v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou KSOS 34 INS 19214/2011, přihláškou P1, zamítl.

Pokud jde o náklady řízení, obě žalované, které byly v řízení zcela úspěšné, mají podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. vůči žalobci právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení. Jak žalovaná 1), tak i žalovaná 2) se však výslovně vzdaly práva na náhradu těchto nákladů, a soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu těchto nákladů.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 11.09.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jitka Bartoszová, Ph.D., v.r. Miroslava Musálková samosoudkyně

ICM R