34 ICm 3408/2014
34 ICm 3408/2014-51 (KSOS 34 INS 3689/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Debian Collector Ltd., reg.č. IBC 104653, se sídlem Seychelles, Revolution Ave 1, Victoria, Mahé, korespondenční adresa: Praha 8, Kyselova 1185/2, proti žalované 1) Ing. Ivaně Zálešákové, se sídlem Bruntál, Dr. Edvarda Beneše 1873/61, insolvenční správkyni dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , a žalovanému 2) Františku Župkovi, anonymizovano , bytem Bruntál, Čs. Armády 827/20, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Ve vztahu k žalované 1) se určuje, že část žalobcovy pohledávky č. 1 ve výši 75.000,-Kč a 9.542,-Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 3689/2014 s dlužníkem Františkem Župkou, anonymizovano , bytem Bruntál, Čs. Armády 827/20, přihlášena přihláškou P17 z titulu směnky č. 7300405258 ze dne 21.10.2009, je po právu.

II. Žaloba, aby bylo vůči žalovanému 2) určeno, že část žalobcovy pohledávky č. 1 ve výši 75.000,-Kč a 9.542,-Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 3689/2014 s dlužníkem Františkem Župkou, anonymizovano , bytem Bruntál, Čs. Armády 827/20, přihlášena přihláškou P17 z titulu směnky č. 7300405258 ze dne 21.10.2009, je po právu, se zamítá. isir.justi ce.cz

III. Žalobce a žalovaná 1) nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 2) na náhradě nákladů řízení 152,-Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou soudu dne 08.10.2014 se žalobce domáhal určení, že část jeho pohledávky č. 1 ve výši 75.000,-Kč (jistina) a 9.542,-Kč (směnečný úrok) z titulu dlužníkem nezaplacené směnky ze dne 21.10.2009, je po právu. Tvrdil, že uplatnil přihláškou č. P17 v insolvenčním řízení dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 3689/2014, svou nevykonatelnou pohledávku ve výši 75.000,-Kč na základě směnky vlastní č. 7300405258 vystavené úpadcem v Bruntále dne 21.10.2009 na částku 100.000,-Kč se splatností 04.05.2012. Insolvenční správkyně při přezkumném jednání konaném dne 09.09.2014 tuto nevykonatelnou pohledávku popřela s nesprávnou argumentací, že věřitel-žalobce je povinen dokládat důkazní návrhy nad rámec samotné směnky. Žalobce v této souvislosti tvrdil, že nevymáhá konkrétní závazek (např. vrácení půjčky), ale závazek vzniklý vystavením směnky samotné (abstraktní směnečný závazek). Žalobce je několikátým majitelem směnky v pořadí, u vystavení směnky nebyl, okolnosti vystavení směnky nezná, nezná ani remitenta. Žalobce v soudním řízení (jehož výsledkem byl směnečný platební rozkaz) uplatnil část směnečního závazku (25.000,-Kč), což není potvrzením neexistence dluhu, ale taktikou žalobce jak snížit náklady soudního řízení.

Žalovaná 1) navrhovala, aby žaloba byla zamítnuta z důvodu nedostatku kauzy, na základě které byla zajišťovací směnka vystavena. Tvrdila, že současně s uzavřením pojistné smlouvy č. 7300405258 mezi dlužníkem jako pojistníkem a IFP Institutem Finančního Poradenství a.s., měl dlužník zaplatit částku 48.000,-Kč, která měla sloužit jako kauce a měla být použita na placení pojistného. Dlužník tuto částku nezaplatil, ale uzavřel s paní Ladou Škrabalovou dne 21.10.2009 smlouvu o půjčce, na základě které se věřitelka zavázala poskytnout dlužníkovi částku 48.000,-Kč. Při podpisu této smlouvy byla dlužníkem vystavena blankosměnka bez protestu včetně směnečného prohlášení na částku 48.000,-Kč. Žádná jiná blankosměnka nebyla dlužníkem vystavena, přičemž žalovaný 2) tvrdí, že si není vědom, že by směnku, v níž byla vyplněna směnečná suma 100.000,-Kč, kdy podepsal. Jelikož žalovanému 2) nevznikl kauzální závazek, nemůže být platná ani předložená směnka k jeho zajištění. Vedle tohoto uvedla, že směnečné prohlášení, které bylo v rámci přihlášky předloženo v kopii, je v rozporu se smlouvou o půjčce a z této kopie není zřejmé, zda vůbec bylo součástí nebo podkladem pro vyplnění směnky č. 7300405258, rovněž z kopie ověřovacích doložek není zřejmé, čeho se týkaly, když jsou na samostatné listině. Žalovaná 1) proto u prvního jednání zpochybnila pravost předložené směnky i směnečného prohlášení, když tyto listiny byly předloženy pouze v kopii.

Žalovaný 2) navrhoval zamítnutí incidenční žaloby, když není ve věci pasivně legitimován, neboť pohledávku žalobce nepopřel. Jinak se zcela ztotožnil a s argumentací insolvenční správkyně.

Podle ust. § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Soud provedl dokazování listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 34 INS 3689/2014 a z incidenčního spisu, přičemž zjistil:

-z usnesení ze dne 18.06.2014, č.j. KSOS 34 INS 3689/2014-A9, že byl zjištěn úpadek dlužníka, insolvenční správkyní byla ustanovena Ing. Ivana Zálešáková a soud povolil řešení úpadku oddlužením, -z usnesení ze dne 03.10.2014, č.j. KSOS 34 INS 3689/2014-B3, že bylo schváleno oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty, -z přihlášky pohledávky č. P17 doručené insolvenčnímu soudu dne 10.07.2014 ve znění dalších doplnění, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky č. 1 a č. 2 v celkové výši 126.967,33 Kč, přičemž pohledávka č. 1 ve výši 112.723,-Kč sestávala ze směnečné jistiny 100.000,-Kč, kdy v rozsahu 25.000,-Kč byla přihlášena jako vykonatelná na základě platebního rozkazu Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10.05.2013, č.j. 47 Cm 98/2012-12, a v rozsahu 75.000,-Kč byla přihlášena jako nevykonatelná z titulu směnky vlastní, vystavené dlužníkem dne 21.10.2009 se splatností dne 04.05.2012, dále sestávala ze směnečného úroku z prodlení-6 % z jistiny od 05.05.2012 do 18.06.2014 ve výši 12.723,-Kč, -z protokolu z přezkumného jednání ze dne 09.09.2014 včetně seznamu přihlášených pohledávek ve vztahu k přihlášce P17, že insolvenční správkyně popřela nevykonatelnou část pohledávky č. 1 v rozsahu směnečné jistiny 75.000,-Kč a příslušenství 9.542,-Kč. Důvodem popření části pohledávky č. 1 bylo nedostatečné prokázání, že původní věřitelka Lada Škrabalová poskytla dlužníku částku 100.000,- Kč, což měl zapříčinit věřitel, když nepředložil smlouvu o půjčce ze dne 21.10.2009, která je směnkou zajištěna, dlužník pohledávku č. 1 uznal v celém rozsahu, -že insolvenční řízení není dosud skončeno, -z výpisu-osvědčení o zápisu do obchodního rejstříku žalobce, že žalobce byl zapsán do obchodního rejstříku Seychelské republiky jako mezinárodní obchodní společnost dne 09.03.2012, -z originálu směnky č. 7300405258 ze dne 21.10.2009 na řad Lady Škrabalové (důkaz byl proveden u druhého jednání), že dlužník František Župka vystavil směnku vlastní bez protestu znějící na 100.000,-Kč, přičemž splatnost nastala 04.05.2012 v Olomouci a domicilovaná byla u Lady Škrabalové na adrese Žilinská 106/3, Olomouc. Směnka byla avalována Petrem Morbicrem a společností DELTA-EU s.r.o. Remitentem byla směnka indosována na společnost TRANSPACIFIC INVESTMENTS LLC, která ji indosovala na společnost LXR consulting s.r.o., IČO 24120898, a tato ji dále indosamentem převedla na žalobce, -z originálu směnečného prohlášení ze dne 21.10.2009 na rubu směnky, ke směnce vlastní vystavené dlužníkem na řad Lady Škrabalové (důkaz byl proveden u druhého jednání), že směnka kryje peněžitý závazek výstavce dle smlouvy o půjčce ze dne 21.10.2009. Výstavce (František Župka) zároveň zmocnil Ladu Škrabalovou k vyplnění údaje splatnosti a směnečné sumy na předmětné směnce ze dne 21.10.2009. Výše směnečné sumy měla odpovídat dluhu výstavce k datu splatnosti vůči Ladě Škrabalové z titulu smlouvy o půjčce ze dne 21.10.2009,

-z originálu ověřovací doložky Městského úřadu v Bruntále, pořadové číslo legalizace 4615, 4616 a 4617 (důkaz byl proveden u druhého jednání), že se jedná o vlastnoruční podpis dlužníka na směnce a podpis dlužníka a jeho avala Petra Morbicra na směnečném prohlášení, -z kopie smlouvy uzavřené podle § 51 občanského zákoníku (ve znění do 31.12.2013) mezi Františkem Župkou a IFP Institutem Finančního Poradenství, a.s. ze dne 21.10.2009, že se dlužník zavázal zaplatit 48.000,-Kč jako kauci, která bude sloužit k zaplacení pojistného z pojistné smlouvy č. 7300405258 na dobu následujících dvaceti čtyř měsíců, -z kopie smlouvy o půjčce uzavřené mezi Františkem Župkou a Ladou Škrabalovou dne 21.10.2009, že dlužník (nepodnikatel) uzavřel smlouvu o půjčce s věřitelkou Ladou Škrabalovou (nepodnikatelkou), ve které se věřitelka zavázala při jejím podpisu poskytnout dlužníkovi finanční prostředky ve výši 48.000,-Kč a dlužník se zavázal tyto peněžní prostředky použít výhradně k zaplacení splátek pojistného, které je zprostředkováno IFP Institutem Finančního Poradenstvím a.s. Úroková sazba z půjčky byla dohodnuta ve výši 18,05% ročně, přičemž dlužník měl půjčku věřitelce splatit i s úroky do třiceti měsíců od data uzavření smlouvy, a to v pravidelných měsíčních splátkách po 1.999,-Kč. Smluvní strany se rovněž dohodly na smluvní pokutě ve výši 300,-Kč za každý den prodlení s řádným splacením půjčky a úroků. Z článku V. této smlouvy vyplývá, že se smluvní strany dohodly k zajištění dluhu vystavit blankosměnku bez protestu, vč. směnečného prohlášení.

Soud provedl dokazování listinami ze spisu Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. 47 Cm 98/2012, přičemž zjistil:

-ze směnečného platebního rozkazu Krajského soudu Hradci Králové ze dne 08.01.2013, č.j. 47 Cm 98/2012-12, že tento soud na základě předložené směnky č. 7300405258 ze dne 21.10.2009 na řad Lady Škrabalové uložil Františku Župkovi (v řízení v postavení žalovaného 1)) společně s dalšími žalovanými zaplatit věřiteli Debian Collector Ltd. do 8 dnů od jeho doručení společně a nerozdílně částku 25.000,- Kč s 6% úrokem od 05.05.2012 do zaplacení, směnečnou odměnu 83,33 Kč a náklady řízení, -z rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10.05.2013, č.j. 47 Cm 98/2012-44, že směnečný platební rozkaz č.j. č.j. 47 Cm 98/2012-12, ze dne 08.01.2013 byl vůči Františku Župkovi ponechán v platnosti, rozsudek nabyl právní moci 27.06.2013.

Hned na úvod soud konstatuje, že incidenční žaloba byla podána včas, když byla elektronicky doručena soudu dne 08.10.2014 a doplněna písemným podáním stejného znění, doručeným soudu dne 10.10.2014, přičemž přezkumné jednání proběhlo dne 09.09.2014. Lhůta pro podání žaloby v délce 30ti dnů od přezkumného jednání tak byla zachována (§ 198 odst. 1 IZ). Žaloba je projednatelná, neboť směřuje proti insolvenční správkyni a žalobce v ní tvrdí skutečnosti ve shodě s přihláškou. Dále má soud z výše uvedených listin za prokázané, že usnesením zdejšího soudu ze dne 18.06.2014, byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenční správkyní byla ustanovena žalovaná 1). Usnesením ze dne 03.10.2014 bylo schváleno oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty. Žalobce přihlásil přihláškou č. P17 do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 100.000,-Kč z titulu neuhrazené směnečné sumy ze směnky vlastní č. 7300405258 , vystavené dlužníkem dne 21.10.2009 se splatností dne 04.05.2012, znějící na částku 100.000,-Kč, přičemž 25.000,-Kč z této směnečné jistiny bylo přihlášeno jako pohledávka vykonatelná na základě platebního rozkazu

Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. 47 Cm 98/2012. Insolvenční správkyně na přezkumném jednání popřela nevykonatelnou pohledávku č. 1 ve výši 75.000,-Kč z důvodu, že nebyla doložena smlouva, ze které vyplývá, že dlužníkovi byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 100.000,-Kč a dále popřela směnečný úrok z prodlení z této směnečné jistiny ve výši 9.542,-Kč. Dlužník pohledávky žalobce v celém rozsahu uznal.

Soud se dále zabýval uplatněným směnečným nárokem žalobce, zejména otázkou platnosti směnky. Vyšel ze zjištění, že žalobce v průběhu incidenčního sporu předložil soudu originál směnky vlastní č. 7300405258 ze dne 21.10.2009 znějící na částku 100.000,-Kč, bez protestu, přičemž splatnost směnky nastala dne 04.05.2012 v Olomouci a domicilovaná byla u Lady Škrabalové na adrese Žilinská 106/3, Olomouc. Směnka obsahuje směnečný závazek vystavitele zaplatit na řad Lady Škrabalové částku 100.000,-Kč. Předmětná směnka byla indosována indosamentem z remitenta na společnost TRANSPACIFIC INVESTMENTS LLC, která směnku dále indosovala na společnost LXR consulting s.r.o., a tato ji poté indosamentem převedla na žalobce. Směnka byla avalována Petrem Morbicrem, bytem Bruntál, Dlouhá 1851/208 a společností DELTA-EU s.r.o. Podpisy dlužníka (výstavce) na směnce a podpis dlužníka a jeho avala Petra Morbicra na směnečném prohlášení na rubu směnky byly ověřeny, a jelikož nebyla namítána pravost či nepravdivost originálu ověřovací doložky Městského úřadu v Bruntále (kdy legalizace v podobě ověřovací doložky je veřejnou listinou), dospěl soud k závěru, že podpis dlužníka Františka anonymizovano na směnce a směnečném prohlášení je pravý.

Podle ust. čl. I. § 17 zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového (dále jen ZŠS), kdo je žalován ze směnky, nemůže činit majiteli námitky, které se zakládají na jeho vlastních vztazích k výstavci nebo k dřívějším majitelům, ledaže majitel při nabývání směnky jednal vědomě na škodu dlužníka.

Ve smyslu čl. I. ust. § 17 ZSŠ je důkazní břemeno o tom, že věřitel nabyl směnku ke škodě dlužníka, na směnečném dlužníkovi (v tomto případě na insolvenční správkyni). Bylo tedy na žalované 1), aby jednak tvrdila, a dále prokazovala, že žalobce nabyl směnku ke škodě dlužníka, a dále že majitel nabyl směnku ve zlé víře, anebo se při nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí. Žalovaná 1) v tomto ohledu žádné tvrzení neučinila a důkazy nenavrhla.

Soud především poukazuje na skutečnost, že právní vztah založený směnkou, je právním vztahem ve své podstatě nekauzálním a směnka jako taková je chápána jako dlužnický dokonalý cenný papír, jímž za předpokladu splnění přísných formálních náležitostí vzniká přímý, bezpodmínečný, nesporný a abstraktní závazek určité osoby zaplatit majiteli směnky v určitém místě a čase stanovenou peněžitou částku. Směnečný závazek je přitom zcela samostatný a oddělený od případného závazku, který byl důvodem jeho vzniku. Směnky nejsou ani v případě zajišťovacích směnek akcesorickým závazkem ve vztahu k závazku jinému. Z povahy zajišťovací směnky vyplývá, že plněním na zajišťovací směnku nezaniká zajištěná pohledávka a stejně tak plněním na zajištěnou pohledávku nezaniká pohledávka ze zajišťovací směnky. Zajišťovací směnka má svůj vlastní právní osud. Okolnost, že podle dohody účastníků je účelem směnky zajistit splnění určitého závazku, se pak projeví v okruhu tzv. kauzálních námitek, jimiž se dlužník ze zajišťovací směnky může bránit povinnosti ze směnky plnit.

V případě indosované směnky jsou její další majitelé ve smyslu čl. I. ust. § 17 ZSŠ chráněni proti těmto námitkám, které mohl směnečný dlužník uplatnit proti indosantovi.

Dlužník (a tedy i insolvenční správkyně) ztratil v prvé řadě své kauzální námitky. Z toho hlediska nabývá indosatář abstraktní směnečný závazek nezatížený předchozími mimosměnečnými vztahy účastníků. Výjimku z tohoto pravidla tvoří případy, kdy směnka je indosována ve smyslu ust. § 20 odst. 1 ZSŠ po protestu pro neplacení anebo po uplynutí lhůty k tomuto protestu. V souzeném případě se však jedná o směnku vystavenou s doložkou bez protestu , proto se o tuto zákonnou výjimku nejedná.

Soud tedy uzavírá, že za situace, kdy v průběhu řízení nebylo tvrzeno ani prokazováno, že by žalobce nabyl předmětnou směnku ve zlé víře a na škodu dlužníka, kdy žalobcem v originále předložená směnka obsahuje veškeré náležitosti, které k platnosti vyžaduje ZSŠ, kdy podpis dlužníka Františka anonymizovano na směnce (jak plyne z originálu ověřovací doložky) je pravý, a je opatřena indosamentem, na jejímž základě se žalobce stal majitelem předmětné směnky, žalovaným nepřísluší kauzální námitka ani námitka neexistence vyplňovacího prohlášení, a proto bylo žalobě v celém rozsahu ve vztahu k žalované 1) vyhověno. Pohledávka žalobce přihlášena do insolvenčního řízení jako nevykonatelná z titulu směnečné jistiny v částce 75.000,-Kč a pohledávka ve výši 9.542,-Kč z titulu směnečného úroku z prodlení je po právu.

Ve vztahu k žalovanému 2) pak byla žaloba jako neopodstatněná zamítnuta pro nedostatek jeho pasivně věcné legitimace v tomto incidenčním sporu, vzhledem k tomu, že dlužník popěrný úkon vůči pohledávkám (tedy i vůči pohledávce č. 1) žalobce neučinil. Jak plyne z ust. § 198 odst. 1 IZ, věřitelé mohou uplatnit své právo na určení nevykonatelné pohledávky, která byla popřena, nikoliv však v případě, kdy se jedná o pohledávku dlužníkem uznanou.

Náhrada nákladů řízení procesně úspěšnému žalobci ve vztahu k žalované 1) nebyla přiznána s přihlédnutím k ust. § 202 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů vůči insolvenčnímu správci.

Pokud jde o náklady řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 2), ten se opírá o ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. V souladu s tímto ustanovením soud přiznal žalovanému 2) náhradu nákladů řízení ve výši 152,-Kč (sestávající z jízdného k jednání konanému dne 24.11.2015 u Krajského soudu v Ostravě z Bruntálu do Ostravy autobusem a zpět, ve výši 76,-Kč za jednu jízdu, to je celkem 152,-Kč). A právě tuto částku zaplatí žalobce žalovanému 2) do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (ust. § 160 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 23.09.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně