34 ICm 3143/2014
Jednací číslo: 34 ICm 3143/2014-56 KSOS 34INS 6537/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl soudcem JUDr. Simonou Pittermannovou ve věci žalobce: K + K Dolní Benešov s.r.o., se sídlem Hlučínská 125, 747 22 Dolní Benešov, IČ: 25385356, zastoupeného JUDr. Romanem Nováčkem, advokátem se sídlem Sokolská třída 1758/4, 702 00 Ostrava, proti žalovanému: Insolvenční agentura v.o.s., se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29115540, insolvenční správce úpadce: VOKD a.s., se sídlem Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava, zastoupenému Mgr. Davidem Maryškou, advokátem se sídlem Opletalova 140, 735 31 Bohumín, o určení pohledávky jako incidenčním sporu v insolvenční věci dlužníka VOKD, a.s. vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 6537/2014

takto:

I. Návrh, aby soud určil, že žalobce má za dlužníkem VOKD, a.s., IČ: 47675853, se sídlem Ostrava, Nákladní 3179/1, PSČ 70200 pohledávku ve výši 23.936,45 Kč isir.justi ce.cz

z titulu Smlouvy o dílo č. 200870/0270, pohledávku ve výši 19.281,13 Kč z titulu Smlouvy o dílo č. 200870/0270, pohledávku ve výši 32.013,88 Kč z titulu Smlouvy o dílo č. 200870/0270 a pohledávku ve výši 88.893,88 Kč z titulu Smlouvy o dílo č. 200870/0270, kteréžto pohledávky byly řádně žalobcem uplatněny v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 6537/2014, a to přihláškou doručenou soudu dne 2.7.2014, se pro předčasnost zamítá.

II. Návrh, aby žalovanému č.1 byla stanovena soudem povinnost přihlášenou a jím popřenou pohledávku žalobce ve výši 23.936,45 Kč z titulu Smlouvy o dílo č. 200870/0270, pohledávku ve výši 19.281,13 Kč z titulu Smlouvy o dílo č. 200870/0270, pohledávku ve výši 32.013,88 Kč z titulu Smlouvy o dílo č. 200870/0270 a pohledávku ve výši 88.893,88 Kč z titulu Smlouvy o dílo č. 200870/0270, zahrnout mezi pohledávky zjištěné v insolvenčním řízení pod sp.zn. KSOS 34 INS 6537/2014, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 23.9.2014, ve znění podání ze dne 26.9.2014, se žalobce domáhal, aby soud určil, že žalobce má za dlužníkem pohledávku ve výši 23.936,45 Kč, pohledávku ve výši 19.281,13 Kč, pohledávku ve výši 32.013,88 Kč a pohledávku ve výši 88.893,88 Kč z titulu smlouvy o dílo č. 200870/0270, které byly žalobcem řádně uplatněny v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 6537/2014, a to přihláškou doručenou soudu dne 2.7.2014. Dále se žalobce domáhal, aby byla žalovanému č. 1 uložena povinnost přihlášenou pohledávku žalobce ve výši 23.936,45 Kč, 19.281,13 Kč, 32.013,88 Kč, 88.893,88 Kč z titulu smlouvy o dílo č. 200870/0270 zahrnout mezi pohledávky zajištěné v insolvenčním řízení sp.zn. KSOS 34 INS 6537/2014.

Žalobce tvrdil, že žalovaný č. 2 nikdy neměl za žalovaným žádnou pohledávku, kterou by mohl řádně započíst. Nemohlo tak dojít k zániku pohledávek žalobce započtením, jak tvrdí žalovaní.

Žalobce svým podáním ze dne 26.9.2014 navrhl rozšíření žaloby o druhého žalovaného insolvenčního dlužníka VOKD, a.s..

Usnesením ze dne 12.7.2016 č.j.-48 soud připustil, aby do řízení na stranu žalovanou přistoupil další účastník-dlužník VOKD, a.s.

Žalovaný č. 1 setrval na svém stanovisku ohledně pravosti popřených pohledávek žalobce. Žalovaný č. 2 se k žalobě nevyjádřil.

Soud provedl důkaz insolvenčním spisem Krajského soudu v Ostravě vedeným pod sp.zn. KSOS 34 INS 6537/2014:

ICM R

Krajský soud v Ostravě dne 11.3.2014 zahájil vyhláškou insolvenční řízení ve věci dlužníka (zjištěno z vyhlášky Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.3.2014 č.j. KSOS 34 INS 6537/2014-A2).

Dne 13.6.2014 Krajský soud v Ostravě zjistil úpadek dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil žalovaného č. 1 (zjištěno z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.6.2014 č.j. KSOS 14 INS 6537/2014-A50 ).

Dne 9.9.2014 povolil soud řešení úpadku formou reorganizace a žalovaného č. 1 ustanovil insolvenčním správcem dlužníka (zjištěno z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.9.2014 č.j. KSOS 34 INS 6537/2014-B26).

Dne 1.7.2015 Krajský soud v Ostravě rozhodl usnesením, že se reorganizace dlužníka přeměňuje v konkurz (zjištěno z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1.7.2015 č.j. KSOS 34 INS 6537/2014-B147).

Žalobce do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil přihláškou č. P149 pohledávky v celkové výši 164.125,34 Kč. Dílčí pohledávka č. 1 byla přihlášena v celkové výši 23.936,45 Kč a skládala se z jistiny ve výši 23.487,26 Kč vzniklé z titulu smlouvy o dílo č. 200870/0270 a příslušenství ve výši 449,19 Kč představující smluvní úrok z prodlení. Dílčí pohledávka č. 2 byla přihlášena v celkové výši 19.281,13 Kč a skládala se z jistiny ve výši 18.919,30 Kč vzniklé z titulu smlouvy o dílo č. 200870/0270 a příslušenství ve výši 361,83 Kč představující smluvní úrok z prodlení. Dílčí pohledávka č. 3 byla přihlášena v celkové výši 32.013,88 Kč a skládala se z jistiny ve výši 31.413,10 Kč vzniklé z titulu smlouvy o dílo č. 200870/0270 a příslušenství ve výši 600,78 Kč představující smluvní úrok z prodlení. Dílčí pohledávka č. 4 byla přihlášena v celkové výši 88.893,88 Kč a skládala se z jistiny ve výši 85.795,58 Kč vzniklé z titulu smlouvy o dílo č. 200870/0270 a příslušenství ve výši 3.098,30 Kč představující smluvní úrok z prodlení (zjištěno z přihlášky žalobce č. P149 doručené soudu dne 2.7.2014).

Dne 5.9.2014 se konalo přezkumné jednání pohledávek věřitelů. Za dlužníka jednal Ivan Rychecký-člen představenstva dlužníka. V protokolu o přezkumném jednání jsou na straně č. 2 uvedena čísla přihlášek pohledávek, které měly být přezkoumány. V tomto seznamu se nenachází přihláška žalobce č. P149. Tento seznam přezkoumaných přihlášek je přeškrtnut tužkou a na okraji listu je uvedeno: ,,Oprava viz *) na konci protokolu. Dále je u této poznámky razítko s datem 16.10.2014, podpis a razítko soudu. V protokolu se dále na straně č. 11 nachází vlepený seznam přihlášek pohledávek, kde se již přihláška žalobce č. P149 nachází. Protokol o přezkumném jednání byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 9.9.2014 (zjištěno z protokolu o přezkumném jednání ze dne 5.9.2014 založeném v insolvenčním spise na čl. B25).

Soudu je z jeho úřední činnosti známo, že v insolvenčním rejstříku u insolvenčního řízení dlužníka je zveřejněn ode dne 9.9.2014 protokol o přezkumném jednání a zápis ze schůze věřitelů, jehož obsah tvoří seznam přezkoumaných pohledávek odlišný od protokolu o přezkumném jednání založeném ve spise. Opravený protokol je zveřejněn v insolvenčním rejstříku až dne 21.10.2014 pod názvem ,,protokol .

ICM R

Žalovaný č. 1 popřel všechny pohledávky žalobce z důvodu, že pohledávky žalobce byly započteny zápočtem ZAP/UCT/14/0157. Na přezkumném listu se dále nachází tabulka, kde jsou uvedeny čísla faktur, zúčtovací období, datum splatnosti a jednotlivé částky. Žalovaný č. 2 zaujal k popření pohledávek stejné stanovisko jako žalovaný č. 1 (zjištěno z přezkumného listu přihlášky pohledávky č. P149).

Žalovaný č. 1 zaslal žalobci vyrozumění o popření jeho pohledávek, které mu bylo doručeno dne 15.9.2014. Vyrozumění se skládalo z přezkumného listu a dále zde bylo uvedeno poučení, že žalobce může jako věřitel nevykonatelné pohledávky, která byla popřena, podat žalobu k insolvenčnímu soudu, a to jak proti insolvenčnímu správci, tak i proti dlužníku (zjištěno z vyrozumění insolvenčního správce-zdejšího žalovaného č. 1 ze dne 11.9.2014 včetně dodejky).

Soud dále provedl důkaz těmito listinami:

Ivan Rychecký je v obchodním rejstříku zapsán jako člen představenstva dlužníka ode dne 18.4.2014. Členství Ivanu Rycheckému vzniklo dne 29.6.2012. Podle zápisu v obchodním rejstříku ze dne 18.4.2014 byl za dlužníka oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. Tento zápis byl z obchodního rejstříku vymazán dne 27.5.2015 (zjištěno z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 595).

Z důvodu ekonomie řízení soud ve věci neprováděl další dokazování, neboť nebyly splněny podmínky pro věcný přezkum pohledávek.

Soud na základě provedeného dokazování dospěl k tomuto skutkovému závěru:

Dne 11.3.2014 bylo vyhláškou Krajského soudu v Ostravě zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka. Dne 13.6.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný č. 1. Krajský soud v Ostravě dne 1.7.2015 rozhodl, že se reorganizace dlužníka přeměňuje v konkurz. Žalobce do insolvenčního řízení přihlásil celkem 4 dílčí pohledávky v celkové výši 164.125,34 Kč s titulu smlouvy o dílo č. 200870/0270. Na přezkumném jednání jednal za dlužníka Ivan Rychecký, který nebyl oprávněn za dlužníka samostatně jednat. Přihláška pohledávky žalobce č. P149 nebyla uvedena v seznamu přezkoumaných přihlášek v protokolu o přezkumném jednání ze dne 5.9.2014, zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 9.9.2014. Žalovaný č. 1 pohledávky žalobce popřel z důvodu jejich zániku započtením ZAP/UCT/14/0157. Žalovaný č. 2 zaujal k popření stejné stanovisko jako žalovaný č. 1.

Podle ust. § 198 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen ,,insolvenční zákon ) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k

ICM R pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ust. § 336 odst. 2 insolvenčního zákona popření pohledávky dlužníkem má v reorganizaci tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo dříve, než nastaly účinky povolení reorganizace, nastávají účinky tohoto popření v reorganizaci dnem, kdy nastaly účinky povolení reorganizace; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Předmětná žaloba byla doručena soudu dne 23.9.2014 a rozšíření žaloby o druhého žalovaného bylo doručeno soudu dne 26.9.2014. Přezkumné jednání se konalo dne 5.9.2014 a žalobce byl o popření pohledávky vyrozuměn dne 15.9.2014.

Vzhledem k tomu, že návrh na přistoupení druhého žalovaného do řízení byl žalobcem podán ve lhůtě pro podání žaloby, připustil soud usnesením ze dne 12.7.2016 č.j. 34 ICm 3143/2014-48, aby do řízení na stranu žalovanou přistoupil jako žalovaný č. 2 dlužník VOKD, a.s..

Z výše uvedených skutečností plyne, že žaloba je přípustná, neboť byla podána ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání a byla podána proti insolvenčnímu správci i dlužníkovi.

Dle ust. § 7 insolvenčního zákona platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Popření pohledávky je procesní úkon, který musí splňovat podmínky zakotvené v ust. § 42 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen ,,o.s.ř. ). Musí se jednat o dostatečně určité podání, ze kterého musí být zřejmé, co vlastně bylo popřeno.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23.1.2014 sp.zn. 29 Cdo 147/2011, ze dne 31.5.2011 sp.zn. 29 Cdo 4704/2010, ze dne 31.3.2010 sp.zn. 29 Cdo 1206/2009 a podle Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.6.1998 sp.zn. Cpjn 19/98 je insolvenční správce povinen již v seznamu pohledávek uvést, jaké pohledávky uznává a jaké z nich popírá. Správce se musí vyjádřit výslovně u každé pohledávky, zda ji uznává nebo popírá a v jaké výši. Musí uvést, jak vysoká je podle něj přihlášená pohledávka, popř. jaké má mít v insolvenčním řízení pořadí. Pokud insolvenční správce neučiní popěrný úkon dostatečně určitě, nemůže pak takový úkon vyvolat zamýšlené procesní účinky.

ICM R

Vady popěrného úkonu nejsou odstranitelné v rámci incidenčního sporu a žalobu podanou po takto vadném popěrném úkonu je nutné zamítnout pro předčasnost (srovnej s rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Cdo 3829/2010 a 23 Cdo 1726/1998).

Popření pohledávky ze strany insolvenčního správce či dlužníka musí být určité, srozumitelné, odůvodněné a zejména přezkoumatelné. Z popěrného úkonu musí být zřejmé, z jakého konkrétního důvodu je která část pohledávky sporná, zda je sporná z hlediska její pravosti, výše či pořadí. Zejména odůvodnění popěrného úkonu je zcela zásadní pro obranu věřitele při podání incidenční žaloby.

Žalovaný č. 1 jako insolvenční správce popřel pohledávky žalobce s tím, že zanikly zápočtem ZAP/UCT/14/0157. Žalovaný č. 1 dále do přezkumného listu pohledávek žalobce vložil tabulku, kde byly uvedeny čísla faktur, údaj o jejich splatnosti, zúčtovací období a jiné informace. Žalovaný č. 1 tak popřel pohledávky žalobce bez toho, aby specifikoval u každé dílčí pohledávky, vůči jaké pohledávce dlužníka byla započtena. V případě, že pohledávky zanikly započtením dlužníka, měl žalovaný č. 1 správně u každé dílčí pohledávky uvést, vůči jaké pohledávce dlužníka byla pohledávka započtena a v jaké výši. Avšak žalovaný č. 1 provedl popěrný úkon zcela obecně, nekonkrétně, nesrozumitelně a neurčitě. Z popěrného úkonu není zřejmé, vůči jakým pohledávkám dlužníka byly pohledávky žalobce započteny. Pouhé uvedení tabulky s jednotlivými fakturami je nedostatečné a nemůže nahradit skutkové okolnosti týkající se započtení. Žalovaný č. 1 neuvedl žádné skutkové okolnosti o započtení pohledávek, pouze uvedl číslo přípisu, kterým byl proveden zápočet a tabulku s informacemi o fakturách. Postup insolvenčního správce, kdy velmi obecně a nekonkrétně popírá pohledávky věřitele, znemožňuje soudu zjistit skutkový stav natolik, aby byl způsobilým podkladem pro aplikaci konkrétních norem hmotného práva.

Žalovaný č. 2 pohledávky žalobce popřel s tím, že jeho stanovisko je stejné s žalovaným č. 1, aniž by uvedl další skutečnosti. Popěrný úkon žalovaného č. 2 je tedy stejně jako u žalovaného č. 1 obecný, nekonkrétní, nesrozumitelný a neurčitý.

Podle ust. § 163 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,o.z. ) statutárnímu orgánu právnické osoby náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.

Podle ust. § 164 o.z. může člen statutárního orgánu zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech (odst. 1). Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární orgán. Neurčí-li zakladatelské právní jednání, jak jeho členové právnickou osobu zastupují, činí tak každý člen samostatně. Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání (odst. 2).

Vzhledem k tomu, že za žalovaného č. 2 na přezkumném jednání jednal pouze jeden člen představenstva, který nebyl oprávněn jednat za dlužníka samostatně, neboť podle úplného výpisu z obchodního rejstříku byl za dlužníka oprávněn jednat předseda

ICM R představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně a z protokolu o přezkumném jednání nevyplývá, že Ivan Rychecký byl k tomuto právnímu jednání zmocněn v souladu s ust. § 164 odst. 2 o.z., nebyl žalovaný č. 2 u přezkumného jednání řádně zastoupen.

Mezi důvody zmatečnosti řízení patří také to, že účastník řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl před soudem vystupovat (§ 29 odst. 2) a nebyl řádně zastoupen podle ust. § 229 odst. 1 písm. c) o.s.ř..

V daném případě nemají popěrné úkony žalovaného č. 1 a 2 náležitosti, které má mít každý popěrný úkon jako úkon procení podle ust. § 42 odst. 4 o.s.ř. a výše citované judikatury Nejvyššího soudu České republiky. Popěrný úkon žalovaného č. 1 a č. 2 je neurčitý, tudíž nezpůsobilý vyvolat zamýšlené právní účinky. Za žalovaného č. 2 navíc jednala na přezkumném jednání osoba, která nebyla oprávněna za dlužníka samostatně jednat podle ust. § 164 o.z. Vzhledem k tomu, že podle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro incidenční spory přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení a dle ust. § 229 odst. 1 písm. c) o.s.ř. patří mezi důvody zmatečnosti řízení také to, že za účastníka řízení jednala osoba, která nebyla způsobilá za účastníka samostatně jednat, je třeba považovat přezkumné jednání za zmatečné.

Soud pro úplnost konstatuje, že není ani najisto postaveno, zda na přezkumném jednání konaném dne 5.9.2014 skutečně došlo k přezkumu pohledávek žalobce, když je zde rozpor mezi protokolem o přezkumném jednání zveřejněném dne 9.9.2014, kde není přihláška žalobce uvedena v seznamu přezkoumaných přihlášek, a protokolem zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 21.10.2014.

Soud ze všech výše uvedených skutečností dospěl závěru, že je třeba přezkumné jednání považovat za zmatečné.

Poté až budou pohledávky žalobce u nového přezkumného jednání žalovanými jednoznačně, řádně a srozumitelně popřeny, bude se moci žalobce novou incidenční žalobou domáhat určení pravosti svých pohledávek.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, rozhodl soud výrokem I., že se žaloba pro předčasnost zamítá.

Vzhledem k tomu, že soud z důvodu zmatečného přezkumného jednání pohledávky žalobce věcně nepřezkoumal, zamítl soud výrokem II. návrh žalobce, aby byla žalovanému č. 1 uložena povinnost přihlášenou a jím popřenou pohledávku žalobce ve výši 23.936,45 Kč z titulu smlouvy o dílo č. 200870/0270, pohledávku ve výši 19.281,13 Kč z titulu smlouvy o dílo č. 200870/0270, pohledávku ve výši 32.013,88 Kč z titulu smlouvy o dílo č. 200870/0270 a pohledávku ve výši 88.893,88 Kč z titulu smlouvy o dílo č. 200870/0270, zahrnout mezi pohledávky zjištěné v insolvenčním řízení pod sp.zn. KSOS 34 INS 6537/2014.

Podle ust. § 163 insolvenčního zákona o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení

ICM R občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

Podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci.

Podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Vzhledem k tomu, že žalobce nebyl v řízení úspěšný a ve sporu o pravost pohledávky nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů proti insolvenčnímu správci, rozhodl soud v souladu s ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona a ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů soudního řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 12.09.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Simona Pittermannová,v.r. Andrea Mrenicová soudce

ICM R