34 ICm 2708/2012
Jednací číslo: (2 Cm) 34 ICm 2708/2012-43 (Sp.zn. ins. řízení: KSOS 34 INS 11477/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Mgr. Markem Del Favero, Ph.D., ve věci žalobkyně VIVA leasing, a.s., IČ 266 82 907, se sídlem Praha 4-Nusle čp. 65, Táborská 29, PSČ 140 00, zastoupené JUDr. Zbyňkem Jirouškem, advokátem se sídlem Praha 4, Táborská 65/29, PSČ 140 00, proti žalované Mgr. Evě Budínové, se sídlem Frýdek-Místek, Dobrovského 724, PSČ 738 01, insolvenční správkyni dlužnice L&L matic, s.r.o., zastoupené Mgr. Zuzanou Lubojackou, advokátkou se sídlem Frýdek-Místek, Dobrovského 724, PSČ 738 01, o určení pravosti pohledávky

takto:

I.

Určuje se, že pohledávka žalobkyně za dlužnicí L&L matic, s.r.o., IČ: 264 75 511, se sídlem Náměstí S. Freuda 4, Příbor z finančního vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy č. 717/1813 ze dne 27.9.2007 činí jistině částku 28.898,29 Kč.

II.

Určuje se, že pohledávka žalobkyně za dlužnicí L&L matic, s.r.o., IČ: 264 75 511, se sídlem Náměstí S. Freuda 4, Příbor z finančního vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy č. 717/1814 ze dne 27.9.2007 činí jistině částku 27.998,19 Kč.

III.

Určuje se, že pohledávka žalobkyně za dlužnicí L&L matic, s.r.o., IČ: 264 75 511, se sídlem Náměstí S. Freuda 4, Příbor z finančního vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy č. 728/0770 ze dne 8.4.2008 činí jistině částku 230.303,--Kč.

IV.

Určuje se, že pohledávka žalobkyně za dlužnicí L&L matic, s.r.o., IČ: 264 75 511, se sídlem Náměstí S. Freuda 4, Příbor z finančního vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy č. 728/0771 ze dne 8.4.2008 činí jistině částku 87.612,52 Kč.

V.

Určuje se, že žalobkyně má za dlužnicí L&L matic, s.r.o., IČ: 264 75 511, se sídlem Náměstí S. Freuda 4, Příbor pohledávku z finančního vypořádání předčasně ukončené leasingové smlouvy č. 738/0459 ze dne 26.6.2008 ve výši 886.734,--Kč.

VI.

Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou doručenou soudu dne 20. 9. 2012 domáhala jak určení výše, tak určení pravosti pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení dlužnice popřených žalovanou na přezkumném jednání. V narativní části žaloby tvrdila, že mezi žalobkyní a dlužnicí bylo postupně uzavřeno 5 leasingových smluv, a to dne 27. 9. 2007 leasingová smlouva číslo 717/1813 a leasingová smlouva číslo 717/1814, dne 8. 4. 2008 leasingová smlouva číslo 728/0770 a leasingová smlouva číslo 728/0771 a dne 26. 6. 2008 leasingová smlouva číslo 738/0459, přičemž k žádosti dlužnice docházelo k opakované změně splátkového kalendáře dne 8. a 15. 10. 2008 a dne 1. 9. 2009. Protože dlužnice neplatila řádně a včas leasingové splátky vypověděla žalobkyně ke dni 29. 1. 2010 zmíněné leasingové smlouvy a provedla vypořádání předčasně ukončených leasingových smluv, přičemž v té souvislosti-podle čl. 9.5.1. písm. a) až c) všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu je dlužnice povinna uhradit žalobkyni dosud neuhrazené leasingové splátky, tj. leasingové splátky splatné a nezaplacené do okamžiku předčasného ukončení, dále smluvní pokutu spočívající v sumě všech leasingových splátek bez daně z přidané hodnoty splatných dle splátkového kalendáře od data předčasného ukončení leasingové smlouvy do konce doby finančního leasingu, včetně kupní ceny předmětu leasingu a konečně veškeré úroky z prodlení a smluvní pokuty. Proto se žalobkyně domáhá jednak, že výše pohledávky z leasingové smlouvy číslo 717/1813 činí 28.898,29 Kč, z leasingové smlouvy číslo 717/1814 činí 27.998,19 Kč, z leasingové smlouvy číslo 728/0770 činí 230.303,--Kč, z leasingové smlouvy číslo 728/0771 činí 87.612,52 Kč a jednak, že má za dlužnicí pohledávku z leasingové smlouvy číslo 738/0459 ve výši 886.734,--Kč. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby; procesní obranu vybudovala na argumentu, že způsob vypořádání při předčasném ukončení leasingových smluv sjednaný v čl. 9.5.1. všeobecných smluvních podmínek je v rozporu s poctivým obchodním stykem a dobrými mravy (v té souvislosti odkázala na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2005, sp.zn. 32 Odo 1089/2004). Při vypořádání musí žalobce odečíst finanční náklady leasingu, které v důsledku předčasného ukončení leasingové smlouvy ušetřil a výtěžek z prodeje předmětu leasingu. Navíc jde-li o leasingové smlouvy číslo 717/1813 a 717/1814 tyto byly za nájemkyni podepsány Ing. Zdeňkem Bártou, avšak ke smlouvě nebyla doložena plná moc, protože leasingové smlouvy nebyly podepsány osobou oprávněnou za dlužnici jednat, tuto nezavazují. Účastníci shodně skutkově tvrdili, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 7. 2012, č.j. KSOS 34 INS 11477/2012-A7 byl zjištěn úpadek dlužnice: L&L matic, s.r.o., IČ 264 75 511, se sídlem Příbor, Náměstí S. Freuda 4 a insolvenční správkyní byla ustanovena žalovaná. Mimo jiné věřitelům byla stanovena lhůta k podání přihlášek pohledávek v délce trvání 30 dnů od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, což se stalo v den jeho vydání. Žalobkyně doručila soudu dne 29. 6. 2012 přihlášku pohledávky evidované pod pořadovým číslem P2, kterou přihlásila pohledávku v souhrnné výši 1,261.546,--Kč, jež byly na přezkumném jednání konaném dne 4. 9. 2012 žalovanou, do jejich výše popřeny následovně: pohledávka č. 1 přihlášky ve výši 17.496,29 Kč, uplatněné jako finanční vypořádaní předčasně ukončené leasingové smlouvy č. 717/1813, pohledávka č. 2 přihlášky ve výši 17.496,19 Kč uplatněné jako finanční vypořádaní předčasně ukončené leasingové smlouvy č. 717/1814, pohledávka č. 3 přihlášky ve výši 218.881,--Kč, uplatněné jako finanční vypořádaní předčasně ukončené leasingové smlouvy č. 728/0770, pohledávka č. 4 přihlášky ve výši 49.652,53 Kč, uplatněné jako finanční vypořádaní předčasně ukončené leasingové smlouvy č. 728/0771, pohledávka č. 5 přihlášky ve výši 886.734,--Kč, uplatněné jako finanční vypořádaní předčasně ukončené leasingové smlouvy č. 738/0459. Vyrozumění o popření této pohledávky bylo doručeno žalobkyni dne 10. 9. 2012. Tato shodná skutková tvrzení účastníků soud podle ust. § 120 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) bere za svá skutková zjištění. Z listiny nadepsané Leasingová smlouva-finanční leasing číslo 717/1813 a splátkového kalendáře včetně Všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu movitosti platných od 20. 11. 2006 k leasingové smlouvě číslo 717/1813, které jsou její nedílnou součástí, soud zjistil, že žalobkyně jako pronajímatelka a dlužnice jako leasingová nájemkyně, za kterou jednal Ing. Zdeněk Bárta (č.OP 108271423), dne 27. 9. 2007 podepsaly tuto listinu. Na jejím základě žalobkyně postupuje dlužnici svá práva k užívání předmětu leasingu-2 kusů Automatu QUICK CARAMBA v pořizovací ceně 100.000,--Kč a leasingové ceně 138.000,--Kč bez daně z přidané hodnoty-po sjednanou dobu v délce splátkového období 36 měsíců, jedné zálohové splátce ve výši 42.840,--Kč, 18 řádných splátkách ve výši 6.643,-Kč a 18 snížených splátkách ve výši 100,-Kč, přičemž v lednu 2010 byla splatná 29. splátka s tím, že uzavřením leasingové smlouvy se žalobkyně zavazuje prodat dlužnici předmět leasingové smlouvy, přičemž vlastnictví předmětu leasingu přejde na ni při dodržení podmínek uvedených v leasingové smlouvě a Všeobecných smluvních podmínek, zejména při řádném splácení všech závazků z nich vyplývající, včetně sjednané kupní ceny. Za poskytnutí finanční (leasingové) služby je dlužnice po celou dobu trvání leasingové smlouvy povinna zejména splácet řádně leasingové splátky. Pronajímatelka je oprávněna vypovědět leasingovou smlouvu je-li leasingová nájemkyně v prodlení se zaplacením leasingové splátky déle než 10 dnů (čl. 9.2.1. písm. a/ VSP). V případě předčasného ukončení leasingové smlouvy z důvodu výpovědi je leasingová nájemkyně povinna pronajímatelce uhradit dosud neuhrazené leasingové splátky, smluvní pokutu, jejíž výše je tvořena sumou všech leasingových splátek bez daně z přidané hodnoty splatných dle splátkového kalendáře od data předčasného ukončení leasingové smlouvy do konce doby finančního leasingu, včetně kupní ceny předmětu leasingu-odkupní splátky (čl. 9.5.1. písm. a/, b/ VSP). Jednatelka dlužnice Lenka Bártová, provdaná Křivánková dne 22. 11. 2006 podepsala listinu nadepsanou Plná moc, z níž soud činí toto skutkové zjištění, kterou zplnomocnila Ing. Zdeňka Bártu (č.OP 108271423) generální plnou mocí ve všech záležitostech dlužnice. Z dodatku k leasingové smlouvě číslo 717/1813 datovaného 8. 10. 2008 bylo zjištěno, že smluvní strany se dohodly o změně podmínek splátkového kalendáře-zaúčtování záloh s tím, že zaplacená záloha ve výši 42.840,--Kč se započítává na úhradu dlužných splátek číslo 13 a 14 v celkové výši 13.286,--Kč, přičemž takto započtená záloha se promítne nadále ve splátkách, ve kterých tato záloha měla být zúčtována podle původního splátkového kalendáře; z dodatku číslo 1 k leasingové smlouvě číslo 717/1813 datovaného 15. 10. 2008 a dodatku číslo 2 k leasingové smlouvě číslo 717/1813 datovaného 1. 9. 2009 bylo zjištěno, že k žádosti dlužnice došlo k opakované změně výše splátek. Z výpovědi smlouvy 717/1813 datované 29. 1. 2010 bylo zjištěno, že žalobkyně vypověděla dlužnici smlouvu číslo 717/1813, a to v souladu s ustanovením čl. 9.2.1. písm. a) Všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu z důvodu neplnění podmínek smlouvy, tedy nesplácení řádných leasingových splátek dle splátkového kalendáře, výpověď dlužnice převzala, což bylo stvrzeno podpisem její jednatelky. Z finančního vypořádání předčasně ukončených leasingových smluv dlužnice-717/1813 bylo zjištěno, že žalobkyně eviduje neuhrazené leasingové splátky dlužnice do 29. 1. 2010, a to 23. až 29. splátku v souhrnné výši 12.102,--Kč, přičemž skutečně dosažená tržní cena prodeje předmětu leasingu byla 700,--Kč a byla započtena na 23. splátku a tudíž konečná výše dlužných splátek činí 11.402,--Kč. Dále z téhož důkazního prostředku bylo zjištěno, že suma všech leasingových splátek bez daně z přidané hodnoty splatných od 29. 1. 2010 do konce doby finančního leasingu, tj. 30. až 36. splátka (navýšena o odkupní splátku ve výši 2.380,--Kč a zároveň ponížená o zúčtovaný zbytek zaplacené zálohy ve výši 29.553,99 Kč) činí 17.496,29 Kč; jejich součet pak činí 28.898,29 Kč. Z listiny nadepsané Leasingová smlouva-finanční leasing číslo 717/1814 a splátkového kalendáře včetně Všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu movitosti platných od 20. 11. 2006 k leasingové smlouvě číslo 717/1814, které jsou její nedílnou součástí, soud zjistil, že žalobkyně jako pronajímatelka a dlužnice jako leasingová nájemkyně, za kterou jednal Ing. Zdeněk Bárta (č.OP 108271423), dne 27. 9. 2007 podepsaly tuto listinu. Na jejím základě žalobkyně postupuje dlužnici svá práva k užívání předmětu leasingu-2 kusů Automatu WOTTER FRESCH v pořizovací ceně 100.000,--Kč a leasingové ceně 138.000,--Kč bez daně z přidané hodnoty-po sjednanou dobu v délce splátkového období 36 měsíců, jedné zálohové splátce ve výši 42.840,--Kč, 18 řádných splátkách ve výši 6.643,-Kč a 18 snížených splátkách ve výši 100,-Kč, přičemž v lednu 2010 byla splatná 29. splátka s tím, že uzavřením leasingové smlouvy se žalobkyně zavazuje prodat dlužnici předmět leasingové smlouvy, přičemž vlastnictví předmětu leasingu přejde na ni při dodržení podmínek uvedených v leasingové smlouvě a Všeobecných smluvních podmínek, zejména při řádném splácení všech závazků z nich vyplývající, včetně sjednané kupní ceny. Za poskytnutí finanční (leasingové) služby je dlužnice po celou dobu trvání leasingové smlouvy povinna zejména splácet řádně leasingové splátky. Pronajímatelka je oprávněna vypovědět leasingovou smlouvu je-li leasingová nájemkyně v prodlení se zaplacením leasingové splátky déle než 10 dnů (čl. 9.2.1. písm. a/ VSP). V případě předčasného ukončení leasingové smlouvy z důvodu výpovědi je leasingová nájemkyně povinna pronajímatelce uhradit dosud neuhrazené leasingové splátky, smluvní pokutu, jejíž výše je tvořena sumou všech leasingových splátek bez daně z přidané hodnoty splatných dle splátkového kalendáře od data předčasného ukončení leasingové smlouvy do konce doby finančního leasingu, včetně kupní ceny předmětu leasingu-odkupní splátky (čl. 9.5.1. písm. a/, b/ VSP). Jednatelka dlužnice Lenka Bártová, provdaná Křivánková dne 22. 11. 2006 podepsala listinu nadepsanou Plná moc, z níž soud činí tato skutková zjištění, kterou zplnomocnila Ing. Zdeňka Bártu (č.OP 108271423) generální plnou mocí ve všech záležitostech dlužnice. Z dodatku k leasingové smlouvě číslo 717/1814 datovaného 8. 10. 2008 bylo zjištěno, že smluvní strany se dohodly o změně podmínek splátkového kalendáře-zaúčtování záloh s tím, že zaplacená záloha ve výši 42.840,--Kč se započítává na úhradu dlužných splátek číslo 13 a 14 v celkové výši 13.286,--Kč, přičemž takto započtená záloha se promítne nadále ve splátkách, ve kterých tato záloha měla být zúčtována podle původního splátkového kalendáře; z dodatku číslo 1 k leasingové smlouvě číslo 717/1814 datovaného 15. 10. 2008 a dodatku číslo 2 k leasingové smlouvě číslo 717/1814 datovaného 1. 9. 2009 bylo zjištěno, že k žádosti dlužnice došlo k opakované změně výše splátek. Z výpovědi smlouvy 717/1814 datované 29. 1. 2010 bylo zjištěno, že žalobkyně vypověděla dlužnici smlouvu číslo 717/1814, a to v souladu s ustanovením čl. 9.2.1. písm. a) Všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu z důvodu neplnění podmínek smlouvy, tedy nesplácení řádných leasingových splátek dle splátkového kalendáře, výpověď dlužnice převzala, což bylo stvrzeno podpisem její jednatelky. Z finančního vypořádání předčasně ukončených leasingových smluv dlužnice-717/1814 bylo zjištěno, že žalobkyně eviduje neuhrazené leasingové splátky dlužnice do 29. 1. 2010, a to 23. až 29. splátku v souhrnné výši 12.102,--Kč, přičemž skutečně dosažená tržní cena prodeje předmětu leasingu byla 1.600,--Kč a byla započtena na 23. splátku a tudíž konečná výše dlužných splátek činí 10.502,--Kč. Dále z téhož důkazního prostředku bylo zjištěno, že suma všech leasingových splátek bez daně z přidané hodnoty splatných od 29. 1. 2010 do konce doby finančního leasingu, tj. 30. až 36. splátka (navýšena o odkupní splátku ve výši 2.380,--Kč a zároveň ponížená o zúčtovaný zbytek zaplacené zálohy ve výši 29.553,99 Kč) činí 17.496,19 Kč; jejich součet pak činí 27.998,19 Kč. Z listiny nadepsané Leasingová smlouva-finanční leasing číslo 728/0770 a splátkového kalendáře včetně Všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu movitosti platných od 20. 11. 2006 k leasingové smlouvě číslo 728/0770, které jsou její nedílnou součástí, soud zjistil, že žalobkyně jako pronajímatelka a dlužnice jako leasingová nájemkyně dne 8. 4. 2008 podepsaly tuto listinu. Na jejím základě žalobkyně postupuje dlužnici svá práva k užívání předmětu leasingu-sadě nápojových automatů Veromatic, Quick 5F v pořizovací ceně 350.000,--Kč a leasingové ceně 490.000,--Kč bez daně z přidané hodnoty-po sjednanou dobu v délce splátkového období 60 měsíců, jedné zálohové splátce ve výši 148.690,50 Kč, 24 řádných splátkách ve výši 17.950,40 Kč a 36 snížených splátkách ve výši 100,-Kč, přičemž v lednu 2010 byla splatná 22. splátka s tím, že uzavřením leasingové smlouvy se žalobkyně zavazuje prodat dlužnici předmět leasingové smlouvy, přičemž vlastnictví předmětu leasingu přejde na ni při dodržení podmínek uvedených v leasingové smlouvě a Všeobecných smluvních podmínek, zejména při řádném splácení všech závazků z nich vyplývající, včetně sjednané kupní ceny. Za poskytnutí finanční (leasingové) služby je dlužnice po celou dobu trvání leasingové smlouvy povinna zejména splácet řádně leasingové splátky. Pronajímatelka je oprávněna vypovědět leasingovou smlouvu je-li leasingová nájemkyně v prodlení se zaplacením leasingové splátky déle než 10 dnů (čl. 9.2.1. písm. a/ VSP). V případě předčasného ukončení leasingové smlouvy z důvodu výpovědi je leasingová nájemkyně povinna pronajímatelce uhradit dosud neuhrazené leasingové splátky, smluvní pokutu, jejíž výše je tvořena sumou všech leasingových splátek bez daně z přidané hodnoty splatných dle splátkového kalendáře od data předčasného ukončení leasingové smlouvy do konce doby finančního leasingu, včetně kupní ceny předmětu leasingu-odkupní splátky (čl. 9.5.1. písm. a/, b/ VSP). Z dodatku k leasingové smlouvě číslo 728/0770 datovaného 8. 10. 2008 bylo zjištěno, že smluvní strany se dohodly o změně podmínek splátkového kalendáře-zaúčtování záloh s tím, že zaplacená záloha se započítává na úhradu dlužných splátek číslo 5 až 7 v celkové výši 35.991,--Kč, přičemž takto započtená záloha se promítne nadále ve splátkách, ve kterých tato záloha měla být zúčtována podle původního splátkového kalendáře; z dodatku číslo 1 k leasingové smlouvě číslo 728/0770 datovaného 15. 10. 2008 a dodatku číslo 2 k leasingové smlouvě číslo 728/0770 datovaného 1. 9. 2009 bylo zjištěno, že k žádosti dlužnice došlo k opakované změně výše splátek. Z výpovědi smlouvy 728/0770 datované 29. 1. 2010 bylo zjištěno, že žalobkyně vypověděla dlužnici smlouvu číslo 728/0770, a to v souladu s ustanovením čl. 9.2.1. písm. a) Všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu z důvodu neplnění podmínek smlouvy, tedy nesplácení řádných leasingových splátek dle splátkového kalendáře, výpověď dlužnice převzala, což bylo stvrzeno podpisem její jednatelky. Z finančního vypořádání předčasně ukončených leasingových smluv dlužnice-728/0770 bylo zjištěno, že žalobkyně eviduje neuhrazené leasingové splátky dlužnice do 29. 1. 2010, a to 21. a 22. splátku v souhrnné výši 11.422,--Kč, a to po té co skutečná výše dlužných splátek byla ponížena o skutečně dosaženou tržní cenu prodeje předmětu leasingu ve výši 22.098,--Kč v důsledku zúčtování. Dále z téhož důkazního prostředku bylo zjištěno, že suma všech leasingových splátek bez daně z přidané hodnoty splatných od 29. 1. 2010 do konce doby finančního leasingu, tj. 23. až 60. splátka (navýšena o odkupní splátku ve výši 8.330,--Kč a zároveň ponížená o zúčtovaný zbytek zaplacené zálohy ve výši 112.699,46 Kč) činí 218.881,06 Kč; jejich součet pak činí 230.303,06 Kč. Z listiny nadepsané Leasingová smlouva-finanční leasing číslo 728/0771 a splátkového kalendáře včetně Všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu movitosti platných od 20. 11. 2006 k leasingové smlouvě číslo 728/0770, které jsou její nedílnou součástí, soud zjistil, že žalobkyně jako pronajímatelka a dlužnice jako leasingová nájemkyně dne 8. 4. 2008 podepsaly tuto listinu. Na jejím základě žalobkyně postupuje dlužnici svá práva k užívání předmětu leasingu-sadě nápojových automatů Veromatic, model Vision v pořizovací ceně 150.000,--Kč a leasingové ceně 210.000,--Kč bez daně z přidané hodnoty-po sjednanou dobu v délce splátkového období 60 měsíců, jedné zálohové splátce ve výši 63.724,50 Kč, 24 řádných splátkách ve výši 7.607,30 Kč a 36 snížených splátkách ve výši 100,-Kč, přičemž v lednu 2010 byla splatná 22. splátka s tím, že uzavřením leasingové smlouvy se žalobkyně zavazuje prodat dlužnici předmět leasingové smlouvy, přičemž vlastnictví předmětu leasingu přejde na ni při dodržení podmínek uvedených v leasingové smlouvě a Všeobecných smluvních podmínek, zejména při řádném splácení všech závazků z nich vyplývající, včetně sjednané kupní ceny. Za poskytnutí finanční (leasingové) služby je dlužnice po celou dobu trvání leasingové smlouvy povinna zejména splácet řádně leasingové splátky. Pronajímatelka je oprávněna vypovědět leasingovou smlouvu je-li leasingová nájemkyně v prodlení se zaplacením leasingové splátky déle než 10 dnů (čl. 9.2.1. písm. a/ VSP). V případě předčasného ukončení leasingové smlouvy z důvodu výpovědi je leasingová nájemkyně povinna pronajímatelce uhradit dosud neuhrazené leasingové splátky, smluvní pokutu, jejíž výše je tvořena sumou všech leasingových splátek bez daně z přidané hodnoty splatných dle splátkového kalendáře od data předčasného ukončení leasingové smlouvy do konce doby finančního leasingu, včetně kupní ceny předmětu leasingu-odkupní splátky (čl. 9.5.1. písm. a/, b/ VSP). Z dodatku k leasingové smlouvě číslo 728/0771 datovaného 8. 10. 2008 bylo zjištěno, že smluvní strany se dohodly o změně podmínek splátkového kalendáře-zaúčtování záloh s tím, že zaplacená záloha se započítává na úhradu dlužných splátek číslo 5 a 6 v celkové výši 15.214,--Kč, přičemž takto započtená záloha se promítne nadále ve splátkách, ve kterých tato záloha měla být zúčtována podle původního splátkového kalendáře; z dodatku číslo 1 k leasingové smlouvě číslo 728/0771 datovaného 15. 10. 2008 a dodatku číslo 2 k leasingové smlouvě číslo 728/0771 datovaného 1. 9. 2009 bylo zjištěno, že k žádosti dlužnice došlo k opakované změně výše splátek. Z výpovědi smlouvy 728/0771 datované 29. 1. 2010 bylo zjištěno, že žalobkyně vypověděla dlužnici smlouvu číslo 728/0771, a to v souladu s ustanovením čl. 9.2.1. písm. a) Všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu z důvodu neplnění podmínek smlouvy, tedy nesplácení řádných leasingových splátek dle splátkového kalendáře, výpověď dlužnice převzala, což bylo stvrzeno podpisem její jednatelky. Z finančního vypořádání předčasně ukončených leasingových smluv dlužnice-728/0771 bylo zjištěno, že žalobkyně eviduje neuhrazené leasingové splátky dlužnice do 29.

1. 2010, a to 16. až 22. splátku v souhrnné výši 37.959,--Kč, a to po té co skutečná výše dlužných splátek byla ponížena o skutečně dosaženou tržní cenu prodeje předmětu leasingu ve výši 5.000,--Kč v důsledku zúčtování. Dále z téhož důkazního prostředku bylo zjištěno, že suma všech leasingových splátek bez daně z přidané hodnoty splatných od 29. 1. 2010 do konce doby finančního leasingu, tj. 23. až 60. splátka (navýšena o odkupní splátku ve výši 3.570,--Kč a zároveň ponížená o zúčtovaný zbytek zaplacené zálohy ve výši 48.510,43 Kč) činí 49.652,53 Kč; jejich součet pak činí 87.612,52 Kč. Z listiny nadepsané Leasingová smlouva-finanční leasing číslo 738/0459 a splátkového kalendáře včetně Všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu movitosti platných od 20. 11. 2006 k leasingové smlouvě číslo 738/459, které jsou její nedílnou součástí, soud zjistil, že žalobkyně jako pronajímatelka a dlužnice jako leasingová nájemkyně dne 26. 6. 2008 podepsaly tuto listinu. Na jejím základě žalobkyně postupuje dlužnici svá práva k užívání předmětu leasingu-sadě 23 kusů nápojových automatů v pořizovací ceně 730.000,--Kč a leasingové ceně 1,022.000,--Kč bez daně z přidané hodnoty-po sjednanou dobu v délce splátkového období 60 měsíců, nulté splátce ve výši 49.000,--Kč, 24 řádných splátkách ve výši 48.482,50 Kč a 36 snížených splátkách ve výši 100,-Kč, přičemž v lednu 2010 byla splatná 20. splátka s tím, že uzavřením leasingové smlouvy se žalobkyně zavazuje prodat dlužnici předmět leasingové smlouvy, přičemž vlastnictví předmětu leasingu přejde na ni při dodržení podmínek uvedených v leasingové smlouvě a Všeobecných smluvních podmínek, zejména při řádném splácení všech závazků z nich vyplývající, včetně sjednané kupní ceny. Za poskytnutí finanční (leasingové) služby je dlužnice po celou dobu trvání leasingové smlouvy povinna zejména splácet řádně leasingové splátky. Pronajímatelka je oprávněna vypovědět leasingovou smlouvu je-li leasingová nájemkyně v prodlení se zaplacením leasingové splátky déle než 10 dnů (čl. 9.2.1. písm. a/ VSP). V případě předčasného ukončení leasingové smlouvy z důvodu výpovědi je leasingová nájemkyně povinna pronajímatelce uhradit dosud neuhrazené leasingové splátky, smluvní pokutu, jejíž výše je tvořena sumou všech leasingových splátek bez daně z přidané hodnoty splatných dle splátkového kalendáře od data předčasného ukončení leasingové smlouvy do konce doby finančního leasingu, včetně kupní ceny předmětu leasingu-odkupní splátky a veškeré úroky z prodlení a smluvní pokuty (čl. 9.5.1. písm. a/-c/ VSP). Z dodatku číslo 1 k leasingové smlouvě číslo 738/0459 datovaného 8. 10. 2008, z dodatku číslo 2 k leasingové smlouvě číslo 738/0459 datovaného 15. 10. 2008 a dodatku číslo 4 k leasingové smlouvě číslo 738/0459 datovaného 1. 9. 2009 bylo zjištěno, že k žádosti dlužnice došlo k opakované změně výše splátek. Z výpovědi smlouvy 738/0459 datované 29. 1. 2010 bylo zjištěno, že žalobkyně vypověděla dlužnici smlouvu číslo 738/0459, a to v souladu s ustanovením čl. 9.2.1. písm. a) Všeobecných smluvních podmínek finančního leasingu z důvodu neplnění podmínek smlouvy, tedy nesplácení řádných leasingových splátek dle splátkového kalendáře, výpověď dlužnice převzala, což bylo stvrzeno podpisem její jednatelky. Z finančního vypořádání předčasně ukončených leasingových smluv dlužnice-738/0459 bylo zjištěno, že žalobkyně sice neeviduje neuhrazené leasingové splátky dlužnice do 29. 1. 2010, a to po té co skutečná výše dlužných splátek byla ponížena o skutečně dosaženou tržní cenu prodeje předmětu leasingu ve výši 78.866,--Kč v důsledku zúčtování, avšak, že suma všech leasingových splátek bez daně z přidané hodnoty splatných od 29. 1. 2010 do konce doby finančního leasingu, tj. 21. až 60. splátka (navýšena o odkupní splátku ve výši 17.374,--Kč a zároveň ponížená o zúčtovaný zbytek zápočtu z prodeje předmětu leasingu ve výši 1.265,60 Kč) činí 831.142,00 Kč; celkem včetně úroku z prodlení ve výši 55.592,--Kč pak jejich součet činí 886.734,--Kč. Pokud soud v průběhu řízení provedl důkaz plnou mocí datovanou 24. 11. 2006, pak tento důkazní prostředek nehodnotí, potažmo z něj nečiní skutkové zjištění, neboť tímto důkazním prostředkem má být prokázána skutková okolnost, která byla prokázána jiným důkazním prostředkem (plnou mocí datovanou 22. 11. 2006). Soud činí ve věci závěr o skutkovém stavu, že žalobkyně a dlužnice (jednající v případě smlouvy číslo 717/1813 a číslo 717/1814 Ing. Z. Bártou k tomu zmocněným jednatelkou dlužnice) podepsaly listiny nadepsané Leasingová smlouva-finanční leasing, a to dne 27. 9. 2007 číslo 717/1813 a číslo 717/1814, dne 8. 4. 2008 číslo 728/0770 a číslo 728/0771 a dne 26. 6. 2008 číslo 738/0459, na základě kterých (prostřednictvím odkazu na obchodní podmínky) žalobkyně jako pronajímatelka postupuje dlužnici jako leasingové nájemkyni svá práva k užívání předmětů leasingů s tím, že uzavřením leasingových smluv se zavazuje prodat jí předměty leasingových smluv, přičemž vlastnictví k těmto předmětům přejde na dlužnici při dodržení smluvních podmínek, zejména při řádném splácení všech závazků ze smluv vyplývajících, včetně sjednané kupní ceny a dlužnice se za poskytnutí finanční leasingové služby zavázala po celou dobu trvání leasingové smlouvy splácet řádně leasingové splátky. Pronajímatelka je oprávněná vypovědět leasingové smlouvy je-li leasingová nájemkyně v prodlení se zaplacením leasingové splátky déle než 10 dnů, přičemž pro naplnění tohoto důvodu doručila žalobkyně 29. 1. 2010 dlužnici listinu obsahující výpověď, a sice v případě všech pěti smluv. V případě předčasného ukončení leasingových smluv z důvodu výpovědi je leasingová nájemkyně povinna pronajímatelce uhradit dosud neuhrazené leasingové splátky, smluvní pokutu, jejíž výše je tvořena sumou všech leasingových splátek bez daně z přidané hodnoty splatných dle splátkového kalendáře od data předčasného ukončení leasingové smlouvy do konce doby finančního leasingu, včetně kupní ceny předmětu leasingu a veškeré úroky z prodlení a smluvní pokuty. Ve všech případech byly předměty leasingů prodány a jejich obvyklá (tržní) cena, odčtena od částek představujících součet nezaplacených leasingových splátek jednak do 29. 1. 2010 a sumu leasingových splátek bez daně z přidané hodnoty splatných do konce finančního leasingu včetně tzv. odkupní splátky, případně ponížené zbytek zaplacené zálohy, což v případě vypořádání smlouvy číslo 717/1813 činí 17.496,29 Kč, smlouvy číslo 717/1814 činí 17.496,19 Kč, smlouvy číslo 728/0770 činí 218.881,06 Kč, smlouvy číslo 728/0771 činí 49.652,53 Kč a smlouvy číslo 738/0459 činí (včetně úroku z prodlení ve výši 55.592,--Kč) 886.734,--Kč. Na zjištěný skutkový stav soud navázal právní hodnocení a dospěl k závěru, že žaloba byla podána důvodně. Zjištěný skutkový stav soud podřadil pod ust. § 261 odst. 1, ust. § 269 odst. 2, ust. § 273, ust. § 344, ust. § 351 a ust. § 1 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) a dále ust. § 45 odst. 1 a ust. § 31 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ). Vzhledem k podnikatelskému statusu smluvních stran (žalobkyně a dlužnice) v případě všech 5 leasingových smluv a očividné souvislosti s jejich podnikatelskou činností, která vylučuje pochybnosti o tom, že smluvní strany vystupují jako podnikatelé v rámci své podnikatelské činnosti, nezbývá než podle ust. § 261 odst. 1 ObchZ hodnotit závazky vzniklé z těchto smluv jako relativní obchody prvého typu, podle ust. § 269 odst. 2 ObchZ se jedná o smlouvy inominátní, vzhledem k absenci zákonné reglementace leasingu (jako smlouvy typové). V souzené věci se jedná o finanční leasing, neboť smluvní ujednání

(lex contractus) inominátních smluv ze dne 27. 9. 2007, 8. 4. 2008 a 26. 6. 2008, představují závazkové vztahy, jejichž podstatou je závazek poskytovatele leasingu (pronajímatele) předat příjemci leasingu (nájemci) na určitou dobu do užívání věc, kterou pronajímatel obvykle za tím účelem pořídí do svého vlastnictví a závazek nájemce uhradit náklady spojené s pořízením leasingu prostřednictvím leasingových splátek s právem nájemce na koupi předmětu leasingu za cenu označovanou jako zůstatkovou, neboť vyjadřuje rozdíl mezi cenou předmětu leasingu, respektive náklady spojenými se pořízením předmětu leasingu, na počátku a celkovou výší té části leasingových splátek, kterými je pořizovací cena předmětu leasingu splácena. Tedy esentialia negotii všech leasingových smluv (vedle označení smluvních stran, kdy žalobkyně vždy vystupuje jako leasingová pronajímatelka a dlužnice jako leasingová nájemkyně)-určité vymezení předmětů závazků (jednání subjektů na tomto právním vztahu účastných) jsou dány. Jednáním Ing. Z. Bárty je dlužnice při uzavření smluv číslo 717/1813 a číslo 717/1814 vázána, ve smlouvách je zastoupení uvedeno, navíc i v tomto řízení, jehož účelem je podle ust. § 201 odst. 1 písm. d) InsZ zjištění pohledávky, je pro rozhodnutí věci za předpokladu nejde-li o nepřípustné novoty dle ust. § 198 odst. 2 InsZ podle ust. § 7 odst. 1 za současné aplikace ust. § 154 odst. 1 o.s.ř. rozhodující stav v době jeho vyhlášení a existence generálního hmotněprávního zmocnění podle ust. § 33 a násl. ObčZ bylo prokázáno. Soud uzavírá, že všechny v rozsudku zmíněné leasingové smlouvy byly uzavřeny platně. Ustanovení § 269 odst. 2 ObchZ spojilo s těmito obchodněprávními skutečnostmi vznik právních vztahů, které shodně trvaly do 29. 1. 2010 a zanikly v důsledku odstoupení žalobkyně pro porušení smluvních povinností dlužnice (řádně a včas platit leasingové splátky) sjednaných v leasingových smlouvách (resp. obchodních podmínkách-ust. 273 ObchZ), neboť jak Nejvyšší soud uvedl ve svém stanovisku zmíněném níže, byť leasingová smlouva předpokládá zánik závazkového vztahu výpovědí, ve skutečnosti však o výpověď (ust. § 582 ObčZ) nejde, ale jde vždy o odstoupení od smlouvy za různě sjednaných podmínek. O výpověď nejde z toho důvodu, že tomu odporuje povaha závazku. Obsahem leasingové smlouvy není závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti nebo závazek zdržet se určité činnosti nebo strpět určitou činnost, přičemž vzhledem k charakteru předmětných závazků nelze dovodit, že v případě výpovědi by se tato nedotýkala vzájemných práv a povinností před účinností výpovědi. Nelze totiž oddělit práva a povinnosti vzniklé před účinností této výpovědi a práva a povinnosti po účinnosti tohoto právního úkonu. V těchto případech je nutno provést vzájemné vypořádání účastníků daného závazkového vztahu. Odstoupení jako jednostranný adresný hmotněprávní úkon bylo ve všech případech v souladu s ust. § 1 odst. 2 ObchZ a ust. § 45 ObčZ doručeno dlužnici. Nárok, jehož určení, ať již co do výše či co do pravosti, se žalobkyně domáhá, vyplývá z majetkového vypořádání po zániku leasingové smlouvy v důsledku výpovědi leasingového pronajímatele pro porušení smluvních povinností leasingového nájemce spočívající v řádném a včasné neplacení leasingových splátek, a proto je zcela důvodné vyjít ze závěrů obsažených ve sjednocujícím stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2010, sp.zn. Cpjn 2004/2007, které rezonují i v další judikatuře (např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2010 sp.zn. 31 Cdo 4356/2008, ze dne 18. 3. 2010 sp.zn. 23 Cdo 4122/2008 a ze dne 23. 9. 2010 sp.zn. 3073/2008). Podle ust. § 351 odst. 1 ObchZ zanikají odstoupením práva a povinnosti ze smlouvy. Toto zákonné ustanovení má povahu dispozitivní normy. Zmíněné leasingové smlouvy obsahují úpravu nároků smluvních stran při odstoupení od smlouvy a tuto úpravu je třeba považovat za smluvní konkretizaci nároků podle ust. § 351 odst. 2 ObchZ. Odstoupením od leasingové smlouvy dojde k předčasnému zániku závazku z leasingové smlouvy, neboť právně dosud nedošlo ke splnění závazku z leasingové smlouvy-leasingová nájemkyně neměla možnost užívat předmět leasingu po celou sjednanou dobu leasingové smlouvy a nepřešlo na ní rovněž vlastnické právo předmět leasingu. Leasingová pronajímatelka však splnila své povinnosti z leasingové smlouvy-opatřila předmět leasingu do svého vlastnictví na základě žádosti a výběru leasingové nájemkyně (opatření předmětu leasingu leasingovou pronajímatelkou bylo vyvoláno pouze potřebou leasingové nájemkyně), uhradila pořizovací cenu předmětu leasingu, tento předala leasingové nájemkyni do užívání s tím, že leasingová nájemkyně nese ve smyslu výše uvedeného nebezpečí škody na věci, nese náklady na provoz, údržbu, opravu předmětu leasingu. Při řádném splnění leasingové smlouvy by leasingová nájemkyně užívala předmět leasingu po celou dobu trvání leasingové smlouvy a nabyla by vlastnické právo k předmětu leasingu, aniž by to vyžadovalo plnění dalších povinností z její strany. Hodnotu nepeněžitého plnění, které poskytla leasingová pronajímatelka, je proto nutno vyčíslit částkou odpovídající obvyklé ceně leasingu v daném místě a čase za obdobných podmínek, za jakých byl leasing poskytován po odečtení výtěžku z prodeje předmětu leasingu (v souzené věci pak odečtení finančních nákladů, jež leasingová pronajímatelka ušetřila v důsledku odstoupení od smlouvy spočívající v úrocích z úvěru, nepřichází v úvahu, neboť předmět leasingu žalobkyně financovala z vlastních zdrojů). Pokud ve všech zmíněných leasingových smlouvách bylo smluvními stranami sjednáno, že žalobkyně má právo na úhradu všech sjednaných leasingových splátek, pak tato dohoda odpovídá výše předestřeným zásadám a není v rozporu s dobrými mravy, potažmo poctivým obchodním stykem (v tomto směru lze považovat argumentaci žalované za překonanou). Lze tedy uzavřít, že došlo-li k vrácení předmětů leasingů žalobkyni z důvodu předčasného ukončení leasingových smluv pro okolnosti na straně dlužnice, v důsledku čehož se nenaplnil sjednaný účel leasingových smluv, nemění se tím nic na povinnosti dlužnice uhradit všechny dlužné splátky, včetně splátek splatných po odstoupení od smlouvy, přičemž tyto částky byly poníženy o částky (představující obvyklou cenu) získané za prodej předmětů leasingů, a proto soud dospívá v souzené věci k právnímu závěru, že výše pohledávek přihlášených žalobkyní do insolvenčního řízení dlužnice vyplývajících z majetkového vypořádání po zániku leasingových smluv č. 717/1813 činí 28.898,29 Kč, č. 717/1814 činí 27.998,19 Kč, č. 728/0770 činí 230.303,--Kč a č. 728/0771 činí 87.612,52 Kč a dále, že žalobkyně má za dlužnicí pohledávku z majetkového vypořádání po zániku leasingové smlouvy č. 738/0459 ve výši 886.734,--Kč, vše v důsledku odstoupení žalobkyně pro porušení smluvních povinností dlužnice spočívající v řádném a včasné neplacení leasingových splátek. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn skutečností, že se oba účastníci práva na náhradu nákladů řízení vzdali. Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne dne 29. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Mgr. Marek Del Favero, Ph.D., v.r. Beáta Valeriánová samosoudce