34 ICm 2549/2014
34 ICm 2549/2014-51 (KSOS 34 INS 26431/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Darkovice, Údolní 93, zastoupeného JUDr. Tomášem Hulvou, advokátem se sídlem Opava-Předměstí, nám. Republiky 2/1, proti žalovanému JUDr. Lukáši Kučerovi, se sídlem Brno, Bašty 413/2, insolvenčnímu správci dlužníka Ing. Jiřího Mohyly, se sídlem Raškovice 417, IČO 73137774, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka č. 1 žalobce vedená pod pořadovým číslem 02/01, jejímž právním důvodem je smlouva o půjčce ze dne 22.03.2010, smlouva o ručení ze dne 22.03.2010, ručitelské prohlášení ze dne 22.03.2010 a směnka vlastní ze dne 22.03.2010, řádně přihlášená na základě přihlášky ze dne 25.10.2012 do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 26431/2012, je co do výše 10.544.664,39 Kč po právu jako neuhrazená část půjčky s příslušenstvím, se zamítá pro předčasnost.

II. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka č. 2 žalobce vedená pod pořadovým číslem 02/02, jejímž právním důvodem je smluvní pokuta sjednaná ve smlouvě o půjčce ze dne 22.03.2010, zajištěna smlouvou o ručení ze dne 22.03.2010 a ručitelským prohlášením ze dne 22.03.2010, řádně přihlášená na základě přihlášky ze dne 25.10.2012 do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 26431/2012, je co do výše 41.316.000,-Kč po právu jako neuhrazená část smluvní pokuty, se zamítá pro předčasnost. isir.justi ce.cz

III. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka č. 3 žalobce vedená pod pořadovým číslem 02/03, jejímž právním důvodem je smlouva o úvěru ze dne 31.05.2010 a ručitelské prohlášení ze dne 31.05.2010, řádně přihlášená na základě přihlášky ze dne 25.10.2012 do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 26431/2012, je co do výše 2.509.896,-Kč po právu jako neuhrazená část úvěru s příslušenstvím, se zamítá pro předčasnost.

IV. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka č. 4 žalobce vedená pod pořadovým číslem 02/04, jejímž právním důvodem je smluvní pokuta sjednaná ve smlouvě o úvěru ze dne 31.05.2010, zajištěná ručitelským prohlášením ze dne 31.05.2010, řádně přihlášená na základě přihlášky ze dne 25.10.2012 do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 26431/2012, snížená na základě zápočtu pohledávek ze dne 19.04.2013, je co do výše 2.778.877,38 Kč po právu jako neuhrazená část smluvní pokuty, se zamítá pro předčasnost.

V. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 28.07.2014 domáhal se žalobce, aby bylo určeno, že: a) jeho pohledávka č. 1 vedená pod pořadovým číslem 02/01, jejímž právním důvodem je smlouva o půjčce ze dne 22.03.2010, smlouva o ručení ze dne 22.03.2010, ručitelské prohlášení ze dne 22.03.2010 a směnka vlastní ze dne 22.03.2010, řádně přihlášená na základě přihlášky ze dne 25.10.2012 do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 26431/2012, je co do výše 10.544.664,39 Kč po právu jako neuhrazená část půjčky s příslušenstvím, b) jeho pohledávka č. 2 vedená pod pořadovým číslem 02/02, jejímž právním důvodem je smluvní pokuta sjednaná ve smlouvě o půjčce ze dne 22.03.2010, zajištěna smlouvou o ručení ze dne 22.03.2010 a ručitelským prohlášením ze dne 22.03.2010, řádně přihlášená na základě přihlášky ze dne 25.10.2012 do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 26431/2012, je co do výše 41.316.000,-Kč po právu jako neuhrazená část smluvní pokuty, c) jeho pohledávka č. 3 vedená pod pořadovým číslem 02/03, jejímž právním důvodem je smlouva o úvěru ze dne 31.05.2010 a ručitelské prohlášení ze dne 31.05.2010, řádně přihlášená na základě přihlášky ze dne 25.10.2012 do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 26431/2012, je co do výše 2.509.896,-Kč po právu jako neuhrazená část úvěru s příslušenstvím, d) jeho pohledávka č. 4 vedená pod pořadovým číslem 02/04, jejímž právním důvodem je smluvní pokuta sjednaná ve smlouvě o úvěru ze dne 31.05.2010, zajištěná ručitelským prohlášením ze dne 31.05.2010, řádně přihlášená na základě přihlášky ze dne 25.10.2012 do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 26431/2012, snížená na základě zápočtu pohledávek ze dne 19.04.2013, je co do výše 2.778.877,38 Kč po právu jako neuhrazená část smluvní pokuty. V žalobě uvedl k pohledávce č. 1, že smlouvou o půjčce mezi žalobcem a společností BURGUS Invest a.s. ze dne 22.03.2010 se žalobce zavázal poskytnout společnosti BURGUS Invest a.s. půjčku ve výši 800.000,-Kč s tím, že strany shodně prohlásily, že peněžní prostředky byly společnosti v plné výši věřitelem předány v hotovosti před podpisem této smlouvy, a to ve třech plněních, dne 02.03.2010 částka

ICM R

300.000,-Kč, dne 09.03.2010 částka ve výši 300.000,-Kč a dne 22.03.2010 částka ve výši 200.000,-Kč, celkem tedy 800.000,-Kč. Dále se v této smlouvě zavázal žalobce poskytnout společnosti BURGUS Invest a.s. půjčku ve výši 8.000.000,-Kč, přičemž částka 2.030.000,-Kč byla žalobcem společnosti BURGUS Invest a.s. poukázána dne 22.03.2010 z účtu 682544821/0100 na účet č. 210419787/2700 a částka 5.970.000,-Kč byla žalobcem společnosti BURGUS Invest a.s. poukázána z účtu 2567010/0300 na účet č. 2104197863/2700. V čl. 3.1 smlouvy byla splatnost dluhu dohodnuta na datum 24.05.2010. V čl. 4.1 smlouvy bylo dohodnuto, že pro případ, že společnost BURGUS Invest a.s. nebude dluh splácet řádně a včas, náleží žalobci vedle smluvní pokuty rovněž úroky z prodlení, a to v zákonné výši. Na svůj dluh společnost BURGUS Invest a.s. nezaplatila ničeho, žalobce je oprávněn požadovat nejen zaplacení dlužné částky, ale také úroky z prodlení v zákonné výši ode dne 25.05.2010. Žalobce vyčíslil úrok z prodlení v zákonné výši z jistiny 8.800.000,-Kč za dobu od 25.05.2010 do 18.12.2012 na částku 1.744.664,39 Kč. Dlužník dne 22.03.2010 uzavřel s žalobcem smlouvu o ručení, na jejímž základě se stal solidárním dlužníkem za závazky společnosti BURGUS Invest a.s., plynoucí ze smlouvy o půjčce ze dne 22.03.2010. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost BURGUS Invest a.s. nesplnila své závazky vůči žalobci řádně a včas, je v úpadku a její majetek nepostačuje k uspokojení žalobce, dlužník je povinen uspokojit žalobce z titulu ručení na základě smlouvy o ručení ze dne 22.03.2010 ve spojení s ručitelským prohlášením ze dne 22.03.2010. Jistina ve výši 8.800.000,-Kč byla dále zajištěna směnkou vlastní dne 22. března 2010 vystavenou výstavcem obchodní společností BURGUS Invest a.s. na řad žalobce na směnečnou sumu 8.800.000,-Kč. Směnka byla dlužníkem avalována. Do dnešního dne dlužník neuhradil žalobci ničeho. K pohledávce č. 2 žalobce uvedl, že v čl. 4.1 smlouvy o půjčce uzavřené mezi žalobcem a společností BURGUS Invest a.s. dne 22.03.2010 byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,5 % z částky, s jejíž úhradou je dlužník v prodlení, za každý, byť započatý den prodlení. Společnost BURGUS Invest a.s., která je dlužníkem ze smlouvy o půjčce, ani dlužník, který je ručitelem za závazky z této smlouvy o půjčce, do dnešního dne nezaplatili na svůj dluh ničeho. Žalobce je tedy oprávněn požadovat smluvní pokutu v souladu se smlouvou o půjčce a smlouvou o ručení, kterou vyčíslil za období od 25.05.2010 do 18.12.2012 na částku 41.316.000,-Kč. Sjednanou smluvní pokutu žalobce považuje za přiměřenou a souladnou s dobrými mravy a vzhledem k tomu, že smlouva o půjčce ze dne 22.03.2010 mezi žalobcem a společností BURGUS Invest a.s. byla uzavřena podle občanského zákoníku, moderace smluvní pokuty nepřichází v úvahu. K pohledávce č. 3 žalobce uvedl, že smlouvou o úvěru ze dne 31.05.2010 se žalobce zavázal poskytnout společnosti BURGUS Invest a.s. úvěr ve výši 2.100.000,-Kč a ta se zavázala poskytnuté peněžní prostředky vrátit řádně a včas. Částka v celkové výši byla zaslána společnosti BURGUS Invest a.s. z účtu společnosti ARMATURY Group a.s., IČO 25572881, když společnost je vlastníkem účtu, ale prostředky na něm uložené však náleží zaměstnancům, v tomto případě tedy žalobci. Povahou účtu je vnitropodnikové spoření zaměstnanců , což také ARMATURY Group a.s. uznává v prohlášení ARMATURY Group a.s. o povaze účtu. Platby proběhly takto: částka 2.000.000,-Kč byla poukázána dne 01.06.2010 z účtu 8028001001/5500 na účet 1215744001/5500. V čl. 3.1 smlouvy byla splatnost dluhu dohodnuta na datum 07.06.2010. V čl. 4.1 smlouvy bylo dohodnuto, že pro případ, že dlužník nebude dluh splácet řádně a včas, náleží žalobci vedle smluvní pokuty rovněž úroky z prodlení, a to v zákonné výši. Na svůj dluh společnost BURGUS Invest a.s. nezaplatila ničeho, žalobce je oprávněn požadovat nejen zaplacení dlužné částky, ale také úroky z prodlení v zákonné výši, ode dne 08.06.2010, které vyčíslil z jistiny 2.100.000,-Kč za dobu od 08.06.2010 do 18.12.2012 na částku 409.896,-Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost BURGUS Invest a.s. nesplnila své závazky vůči žalobci řádně a včas, je v úpadku a její majetek nepostačuje k uspokojení žalobce, je dlužník povinen uspokojit žalobce z titulu ručení na základě ručitelského prohlášení ze dne 31.05.2010. Žalobce tedy

ICM R považuje pohledávku ve výši 2.509.896,-Kč za existentní. K pohledávce č. 4 žalobce uvedl, že v čl. 4.1 smlouvy o úvěru uzavřené mezi žalobcem a společností BURGUS Invest a.s. ze dne 31.05.2010 byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,5 % z částky, s jejíž úhradou je dlužník v prodlení, za každý, byť započatý den prodlení. Splatnost dluhu byla v čl. 3.1 smlouvy dohodnuta na 07.06.2010, společnost BURGUS Invest a.s. do dnešního dne nezaplatila na svůj dluh ničeho. Žalobce je tedy oprávněn požadovat smluvní pokutu v souladu se smlouvou o úvěru, kterou vyčíslil za dobu od 08.06.2010 do 18.12.2012 na částku 9.712.500,-Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost BURGUS Invest a.s. nesplnila své závazky vůči žalobci řádně a včas, je v úpadku a její majetek nepostačuje k uspokojení žalobce, je dlužník povinen uspokojit žalobce z titulu ručení na základě ručitelského prohlášení ze dne 31.05.2010. Ručitelským prohlášením se dlužník zavázal uspokojit žalobce v neomezeném rozsahu, tedy plnit žalobci kromě jistiny a zákonných úroků z prodlení i smluvní pokutu. Dále žalobce uvedl, že na jednání konaném u Krajského soudu v Ostravě dne 23.04.2013 za účelem projednání insolvenčních návrhů a zjištění úpadku dlužníka, byl dlužníku žalobcem osobně doručen zápočet pohledávek, na jehož základě došlo k započtení vzájemných existujících pohledávek mezi žalobcem a dlužníkem. V důsledku nabytí právních účinků tohoto zápočtu došlo ke snížení přihlášené pohledávky č. 4 z titulu nezaplacené smluvní pokuty z částky 9.712.500,-Kč na částku 2.778.877,38 Kč. V této výši je pohledávka existentní, není zde důvod pro její moderaci dle ust. § 301 obchodního zákoníku. Smluvní pokuta je přiměřená a v souladu s dobrými mravy.

Žalovaný navrhoval, aby žaloba byla zamítnuta. Uvedl, že důvodem vzniku popřených pohledávek dlužníka má být jednak neuhrazený závazek ze smlouvy o půjčce, uzavřené dne 22. března 2010 ve spojení se smlouvou o ručení a ručitelským prohlášením ze dne 22. března 2010 (dále jen smlouva o půjčce), a jednak neuhrazený závazek ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 31. května 2010 ve spojení se smlouvou o ručení a ručitelským prohlášením ze dne 31. května 2010 (dále jen smlouva o úvěru). Na základě smlouvy o půjčce se žalobce jako věřitel zavázal společnosti BURGUS Invest a.s. poskytnout finanční prostředky ve výši 8.800.000,-Kč s tím, že splatnost byla sjednána na 24. května 2010. Tento závazek byl zajištěn směnkou vlastní vystavenou dne 22. března 2010 na řad žalobce. Dlužník v rámci tohoto závazku figuruje jako jeden z ručitelů. Na základě smlouvy o úvěru se žalobce jako věřitel zavázal společnosti BURGUS Invest a.s. poskytnout finanční prostředky ve výši 2.100.000,-Kč s tím, že splatnost byla sjednána na 07. června 2010. Dlužník v rámci tohoto závazku opět figuruje jako jeden z ručitelů. Žalobce ve svém žalobním návrhu uvádí, že jelikož společnost BURGUS Invest a.s. jako dlužník z obou předmětných smluv nesplnila své závazky řádně a včas, je žalobce oprávněn splnění těchto závazků požadovat po dlužníku z titulu ručitelských prohlášení ve spojení s ručitelskými smlouvami. Ačkoliv se z listin předložených žalobcem podává, že ke vzniku ručení v daném případě skutečně došlo, dle žalovaného uvedené nic nemění na tom, že ručitelův závazek nastupuje až v případě, že daný závazek nesplní sám dlužník. Dále je v řešených smlouvách o ručení, a to konkrétně v čl. 3 těchto smluv dohodnuto, co se rozumí nesplněním závazků dlužníka, když současně je zde zvlášť upraven postup věřitele nezbytný ke vzniku povinnosti ručitele ke splnění závazku za dlužníka. Jelikož žalobce nedoložil, že by uvedenou smlouvou dohodnutý postup dodržel, to je v souladu se smlouvou společnost BURGUS Invest a.s. písemně vyzval k plnění (písemná forma je dovozována z povinnosti výzvu odeslat a doručit) a následně náležitou výzvu adresoval též dlužníku jako ručiteli, má žalovaný za to, že závazky dlužníka z předmětných smluv vůbec nevznikly. Nicméně i za předpokladu, že by žalobce v rámci incidenčního sporu prokázal, že jak společnost BURGUS Invest a.s. jako dlužníka z předmětných smluv, tak dlužníka jako ručitele náležitě, tj. v souladu se smlouvou o ručení, vyzval k úhradě a dlužníku tak vznikla povinnost plnit za společnost

ICM R

BURGUS Invest a.s., má žalovaný za to, že k vyrovnání těchto závazků došlo prostřednictvím převodu obchodního podílu ve společnosti J&V Penzion s.r.o. (nyní HBFIN Reality s.r.o.) na žalobce, kdy v rámci tohoto převodu nabyl žalobce obchodní podíl o velikosti 50 % uvedené obchodní společnosti (dále jen obchodní podíl). K převodu obchodního podílu došlo smlouvou o převodu obchodního podílu ze dne 29. července 2011, přičemž sjednaná cena za tento podíl činila 1,-Kč. Bude-li v rámci incidenčního sporu prokázáno, že pohledávka žalobce vznikla, žalovaný uvedl, že k jejímu zániku došlo dohodou o narovnání, kterou bylo ujednáno, že žalobce nebude po dlužníku požadovat úhradu závazků ze smlouvy o úvěru, jakož i ze smlouvy o půjčce za předpokladu, že na žalobce bude převeden obchodní podíl ve společnosti J&V Penzion s.r.o. (nyní HBFIN Reality s.r.o.). Vedle toho žalovaný vyslovil názor, že smlouvu o úvěru ze dne 31.05.2010 je nutno posoudit , s ohledem na její konkrétní obsah, kdy finanční prostředky měly být poskytnuty bezúročně, jako smlouvu o půjčce v režimu občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. prosince 2013. S ohledem na charakter obou dotčených smluv, jakožto reálných kontraktů, mohly být obě tyto smlouvy uzavřeny až faktickým předáním půjčené částky. V případě peněz se za faktické odevzdání věcí považuje i bezhotovostní převod peněz, nicméně k tomuto v daném případě mělo dle dohody smluvních stran dojít až ve lhůtě, stanovené v předmětných smlouvách, přičemž z předložených listin vyplývá, že částka ve výši 5.970.000,-Kč ze smlouvy o půjčce byla fakticky věřitelem zaslána až dne 31. března 2010 a částka ve výši 2.000.000,-Kč ze smlouvy označené jako smlouva o úvěru až dne 01. června 2010. Žalovaný je tedy s ohledem na tuto podmínku vzniku smlouvy o půjčce, tj. reálné poskytnutí finančních prostředků dlužníku, přesvědčen, že byla-li vůbec smlouva o půjčce uzavřena, stalo se tak až dne, kdy byly podle dohody dlužníku poskytnuty finanční prostředky v rozsahu výše specifikovaném. Částky 5.970.000,-Kč a 2.000.000,-Kč tak mohly být předmětem až konkludentně uzavřených smluv o půjčkách ze dne 31. března 2010 a 1. června 2010. Pokud jde o smluvní pokuty (pohledávka č. 2 a č. 4), žalovaný vyslovil přesvědčení, že s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu je výše smluvní pokuty (0,5 % denně z dlužné částky) nepřiměřená a dohoda o smluvní pokutě je neplatná podle ust. § 39 občanského zákoníku (ve znění účinném do 31.12.2013) pro rozpor s dobrými mravy. Žalovaný je toho názoru, že v projednávané věci nejsou dány okolnosti, které by odůvodňovaly sjednání mimořádné výše smluvní pokuty. Naopak konkrétní okolnosti tohoto případu představované zejména výší zajišťovaného závazku, dobou, na kterou byly uvedené částky poskytnuty, tj. v případě smlouvy o půjčce 2 měsíce a v případě smlouvy o úvěru pouhý týden, jakož i skutečnosti, že společnost BURGUS Invest a.s. jako dlužník vystavila na dlužnou částku ze smlouvy o půjčce směnku, dle přesvědčení žalovaného svědčí o tom, že smluvní pokuta byla za dané situace sjednána v nepřiměřené výši a její sjednání tak bylo v rozporu s dobrými mravy. Další okolností, v níž žalovaný ve shodě s ustálenou judikaturou spatřuje rozpor s dobrými mravy, je existence tzv. přezajištění. Závazky byly zajištěny tedy nejen výše uvedenými ručitelskými prohlášeními dlužníka a směnkou, nýbrž také ručitelskými prohlášeními dalších tří osob, jakož i zástavním právem na nemovitosti zřízeným na základě zástavní smlouvy ze dne 22. března 2010.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

ICM R

V dané věci soud rozhodl o žalobě bez nařízení jednání podle ust. § 115a o.s.ř. jen na základě předložených listinných důkazů, jelikož se žalovaný práva účasti na projednání věci vzdal a u žalobce se předpokládalo, že proti rozhodnutí ve věci bez nařízení jednání nemá námitky (§ 101 odst. 4 o.s.ř.).

Z listin ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 34 INS 26431/2012 soud zjistil, že: -usnesením ze dne 14.04.2014, č.j. KSOS 34 INS 26431/2012-A19 byl zjištěn úpadek dlužníka Ing. Jiřího Mohyly, insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Lukáš Kučera, -usnesením ze dne 08.07.2014, č.j. KSOS 34 INS 26431/2012-B5 byl na majetek dlužník prohlášen konkurs, kdy současně bylo rozhodnuto o tom, že tento bude řešen jako konkurs nepatrný, -přihláškou pohledávky č. P2 doručenou insolvenčnímu soudu dne 25.10.2012 přihlásil žalobce jako věřitel do insolvenčního řízení nevykonatelnou nezajištěnou pohledávku celkem ve výši 51.513.925,35 Kč s důvodem vzniku smlouva o půjčce ze dne 22.03.2010, zajištěná směnkou vlastní ze dne 22.03.2010, pohledávka sestávala z jistiny 8.800.000,-Kč a příslušenství (označeného jako zákonný úrok a smluvní pokuta) 42.713.925,35 Kč, v přihlášce je uvedeno, že přílohy jsou součástí návrhu na zahájení insolvenčního řízení, tato přihláška pohledávky č. P2 byla opravena podáním doručeným soudu dne 28.01.2014 tak, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka Ing. Jiřího Mohyly nevykonatelnou pohledávku č. 1 ve výši 10.544.664,39 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 22.03.2010 ve spojení s ručitelským prohlášením ze dne 22.03.2010, kdy jistina činila 8.800.000,-Kč a zákonný úrok z prodlení 1.744.664,39 Kč. V okolnostech vzniku pohledávky je uvedeno, že věřitel půjčil společnosti BURGUS Invest a.s. na základě smlouvy o půjčce bezúročně částku 8.800.000,-Kč, která byla odeslána na účet společnosti z účtu ARMATURY Group a.s., a to z účtu podnikového spoření věřitele. Společnost BURGUS Invest a.s. měla tyto peníze vrátit do 24.05.2010, neuhradila ničeho a je v konkursu, nevykonatelnou pohledávku č. 2 ve výši 41.316.000,-Kč z titulu smluvní pokuty dle čl. 4.1 smlouvy o půjčce ze dne 22.03.2010 ve spojení s ručitelským prohlášením ze dne 22.03.2010 (0,5 % z dlužné částky denně za dobu prodlení s vrácením půjčky společnosti BURGUS Invest a.s. ve výši 8.800.000,-Kč za dobu od 25.05.2010 do 18.12.2012, nevykonatelnou pohledávku č. 3 ve výši 2.509.896,-Kč podle smlouvy o úvěru ze dne 31.05.2010 ve spojení s ručitelským prohlášením ze dne 31.05.2010, podle které věřitel poskytl společnosti BURGUS Invest a.s. na základě smlouvy o půjčce označené jako smlouva o úvěru bezúročně částku 2.100.000,-Kč, kterou byla BURGUS Invest a.s. povinována vrátit ve lhůtě do 07.06.2010. Neuhradila a je v konkursu. Částka byla odeslána na účet společnosti z účtu ARMATURY Group a.s., a to z účtu podnikového spoření věřitele. Pohledávka sestává z jistiny 2.100.000,-Kč a zákonného úroku z prodlení ve výši 409.896,-Kč, nevykonatelnou pohledávku č. 4 ve výši 9.712.500,-Kč z titulu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky denně za dobu prodlení s vrácením úvěru společnosti BURGUS Invest a.s. ve výši 2.100.000,-Kč splatné dne 07.06.2010 za dobu od 08.06.2010 do 18.12.2012, v souvislosti s opravou přihlášky pohledávky nebyly soudu zaslány žádné přílohy, přičemž opravenou přihlášku zpracoval JUDr. Tomáš Hulva. Plná moc pro JUDr. Tomáše Hulvu byla připojena až v rámci podání doručeného soudu dne 19.04.2013. Dne 27.06.2014 byly insolvenčnímu soudu doručeny přílohy k pohledávkám věřitele uplatněné pod

ICM R

číslem P2, a to smlouva o půjčce z 22.03.2010, ručitelské prohlášení z 22.03.2010, smlouva o ručení z 22.03.2010, smlouva o úvěru z 31.05.2010, smlouva o ručení z 31.05.2010, ručitelské prohlášení z 31.05.2010, výpis z bankovního účtu, kterým došlo k poskytnutí půjčky a úvěru a prohlášení ARMATURY GROUP a.s. o původu peněžních prostředků, -podle protokolu z přezkumného jednání ze dne 08.07.2014, včetně seznamu přihlášených pohledávek ve vztahu k přihlášce P2, insolvenční správce a dlužník zcela popřeli co do pravosti (hodnoceno dle obsahu jejich úkonu) všechny pohledávky žalobce v souhrnné výši 64.083.060,39 Kč s tím, že nebyl prokázán jejich vznik, v případě že vznikly-byly uhrazeny převodem 100% obchodního podílu ve společnosti J&V Penzion s.r.o. (nyní HBFIN Reality s.r.o.) na tohoto věřitele a věřitele č. 1, čímž mělo dojít k vyrovnání veškerých dluhů za žalobcem a věřitelem č. 1. Smluvní pokuty byly popřeny z důvodu její nepřiměřenosti a rozporu s dobrými mravy. Vedle toho byla pohledávka č. 3 a pohledávka č. 4 popřena proto, že věřitel přes výzvu nedoložil listiny, prokazující ručení dlužníka, -insolvenční správce vyrozuměl žalobce o popření jeho pohledávek podle ust. § 197 odst. 2 IZ dopisem ze dne 10.07.2014, který mu byl, jak plyne z dodejky, doručen 22.07.2014, -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno. Ze smlouvy o půjčce ze dne 22.03.2010 soud zjistil, že tato byla uzavřena mezi Petrem Holečkem jako věřitelem a společností BURGUS Invest a.s. jako dlužníkem; v čl. I./1.1. se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi půjčku ve výši 800.000,-Kč, přičemž smluvní strany prohlásily, že peněžní prostředky představující půjčku byly dlužníku v plné výši věřitelem předány v hotovosti před podpisem této smlouvy, a to dne 02.03.2010 částka 300.000,-Kč, dne 09.03.2010 částka 300.000,-Kč a dne 22.03.2010 částka 200.000,-Kč, tj. celkem 800.000,-Kč; v čl. I./1.2. se věřitel zavázal dlužníkovi poskytnout další půjčku ve výši 8.000.000,-Kč ve lhůtě do 3 dnů od podpisu této smlouvy, a to na účet dlužníka č. 2104197871/2700 částku 2.030.000,-Kč a na účet dlužníka č. 2104197863/2700 částku 5.970.000,-Kč, přičemž dlužník se zavázal půjčku věřiteli vrátit řádně a včas; v čl. II. se smluvní strany dohodly, že půjčka je sjednána jako bezúročná; v čl. III./3.1. je ujednání o tom, že půjčka dle čl. 1.1. a čl. 1.2. smlouvy je splatná do 24.05.2010 a nejpozději k tomuto datu bude částka 8.800.000,-Kč dlužníkem vrácena na účet věřitele; v čl. IV./4.1. je ujednání o smluvní pokutě ve znění, že pokud se dlužník dostane do prodlení s vrácením půjčky, dle čl. 1.1. nebo 1.2., či s její částí po dobu delší 14 dnů, zavazuje se dlužník uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,5 % z dlužné částky, s jejíž úhradou je dlužník v prodlení, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž věřiteli náleží vedle smluvní pokuty rovněž úroky z prodlení v zákonné výši; dle čl. V/5.1. smluvní strany vzaly na vědomí, že závazky dlužníka z této smlouvy budou zajištěny ručením, a to společnosti J&V Penzion s.r.o. IČO: 28567200, se sídlem Ostrava, Stodolní 342/1, Ing. Jiřím anonymizovano , anonymizovano , Michalem anonymizovano , anonymizovano a Věrou Hanslíkovou, nar. 17.02.1964; dle čl. V/5.2. se smluvní strany dohodly, že za účelem zajištění závazku dlužníka z této smlouvy vystaví dlužník věřiteli v den podpisu této smlouvy vlastní směnku na řad znějící na částku 8.800.000,-Kč, kterou ručitelé specifikovaní shora avalují a věřitel je oprávněn dle čl. V./5.3. v případě prodlení dlužníka s plněním jakékoliv části závazku dle této smlouvy směnku uplatnit. Z ručitelského prohlášení podle ust. § 546 občanského zákoníku ze dne 22.03.2010 soud zjistil, že společnost J&V Penzion s.r.o. IČO: 28567200, se sídlem Ostrava, Stodolní 342/1, Ing. Jiří Mohyla, anonymizovano , Michal Hanslík, anonymizovano a Věra Hanslíková,

ICM R nar. 17.02.1964, prohlásili, že na sebe berou vůči věřiteli Petru Holečkovi povinnost, že pohledávku věřitele na úhradu (vrácení) poskytnuté půjčky včetně úhrady úroků z prodlení, jak vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 22.03.2010, společně a nerozdílně uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Dále prohlásili, že na sebe berou povinnost, že společně a nerozdílně uhradí pohledávku věřitele z titulu smluvní pokuty ve výši 0,5% z dlužné částky, s jejíž úhradou se dlužník ocitne v prodlení, jak vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 22.03.2010, a to za každý započatý den prodlení dlužníka, pro případ, že věřiteli na smluvní pokutu vznikne nárok a dlužník tuto neuhradí.

Ze smlouvy o ručení uzavřené dne 22.03.2010 mezi věřitelem Petrem Holečkem a společností J&V Penzion s.r.o. IČO: 28567200, se sídlem Ostrava, Stodolní 342/1, Ing. Jiřím anonymizovano , anonymizovano , Michalem anonymizovano , anonymizovano a Věrou Hanslíkovou, nar. 17.02.1964, soud zjistil , že ručitelé se společně a nerozdílně zavázali v neomezeném rozsahu uspokojit věřitele, jestliže dlužník nesplní vůči věřiteli své závazky ze smlouvy o půjčce ze dne 22.03.2010. V článku 3 bylo konkrétně dohodnuto, co se rozumí nesplněním závazků dlužníka, když současně je zde zvlášť upraven postup věřitele nezbytný ke vzniku povinnosti ručitele ke splnění závazku za dlužníka (ručitelé jsou povinni uspokojit věřitele pouze za předpokladu, že věřitel dlužníka předem vyzval k plnění závazků v přiměřené lhůtě, která činí alespoň 7 dní).

Ze smlouvy o úvěru soud ze dne 31.05.2010 soud zjistil, že byla uzavřena mezi Petrem Holečkem jako věřitelem a společností BURGUS Invest a.s. jako dlužníkem, přičemž v čl. I./1. byl sjednán závazek věřitele poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 2.100.000,-Kč, a to tak, že částka ve výši 2.000.000,-Kč bude poukázána na účet dlužníka č. 1215744001/5500 ve lhůtě do 01.06.2010 a částku ve výši 100.000,-Kč předal věřitel dlužníkovi při podpisu této smlouvy v hotovosti a závazek dlužníka tuto finanční částku vrátit na účet věřitele, přičemž dlužník se zavázal věřiteli zaplatit v plné výši včetně úroků sjednaných dle čl. I./3, a to do 07.06.2010; v čl. I./3 se dlužník zavázal zaplatit věřiteli úroky, přičemž jejich výše je uvedena částkou 0,-Kč s tím, že úroky jsou splatné společně s jistinou; dle čl. II./1 byl úvěr poskytnut dlužníkovi do 07.06.2010, kdy je dlužník povinen vrátit poskytnutý úvěr včetně příslušenství; dle čl. III./1 závazky dlužníka z této smlouvy budou zajištěny ručením Michala Hanslíka a Jiřího Mohyly, přičemž za účelem zajištění závazku dlužníka z této smlouvy vystaví dle čl. III./2 dlužník věřiteli vlastní směnku na řad a ručitelé tuto směnku avalují; dle čl. IV. se strany dohodly pro případ prodlení dlužníka s úhradou jakéhokoliv splatného závazku dle této smlouvy tak, že dlužník je povinen věřiteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky, s jejíž úhradou se dlužník ocitne v prodlení, a to za každý byť započatý den prodlení dlužníka; dle čl. V./1 se dlužník zavázal vrátit jistinu i s úroky ve lhůtě do 07.06.2010.

Z ručitelského prohlášení podle ust. § 546 občanského zákoníku ze dne 31.05.2010 soud zjistil, že Ing. Jiří Mohyla, anonymizovano a Michal Hanslík, anonymizovano , prohlásili, že na sebe berou vůči věřiteli Petru Holečkovi povinnost, že pohledávku věřitele na úhradu (vrácení) poskytnutého úvěru včetně úhrady úroků, jak vyplývá ze smlouvy o úvěru ze dne 31.05.2010, společně a nerozdílně uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Dále prohlásili, že na sebe berou povinnost, že společně a nerozdílně uhradí pohledávku věřitele z titulu smluvní pokuty ve výši 0,5% z dlužné částky, s jejíž úhradou se dlužník ocitne v prodlení, jak vyplývá ze smlouvy o úvěru ze dne 31.05.2010, a to za každý započatý den prodlení dlužníka, pro případ, že věřiteli na smluvní pokutu vznikne nárok a dlužník tuto neuhradí.

ICM R

Ze smlouvy o ručení uzavřené dne 31.05.2010 mezi věřitelem Petrem Holečkem a Ing. Jiřím anonymizovano , anonymizovano a Michalem anonymizovano , anonymizovano , soud zjistil, že ručitelé se společně a nerozdílně zavázali v neomezeném rozsahu uspokojit věřitele, jestliže dlužník nesplní vůči věřiteli své závazky ze smlouvy o úvěru ze dne 31.05.2010. V článku 3 bylo konkrétně dohodnuto, co se rozumí nesplněním závazků dlužníka, když současně je zde zvlášť upraven postup věřitele nezbytný ke vzniku povinnosti ručitele ke splnění závazku za dlužníka (ručitelé jsou povinni uspokojit věřitele pouze za předpokladu, že věřitel dlužníka předem vyzval k plnění závazků v přiměřené lhůtě, která činí alespoň 7 dní).

Další důkazy provedeny nebyly, a to z důvodu nadbytečnosti a hospodárnosti řízení vzhledem k níže provedenému právnímu posouzení věci.

V daném případě věřitel (žalobce) přihlásil 4 nevykonatelné pohledávky přihláškou P2 a insolvenční správce dlužníka, na kterého byl prohlášen konkurs, tyto pohledávky co do pravosti (hodnoceno dle obsahu úkonu) popřel. S ohledem na výsledek přezkumného jednání to byl pak žalobce, na kterém bylo, aby podal žalobu podle ust. § 198 odst. 1 IZ, což také učinil. Žaloba byla podaná včas ve lhůtě 30 dnů ode dne přezkumného jednání ve smyslu ust. § 198 odst. 1 IZ oprávněnou osobou a směřuje v souladu s citovaným ustanovením proti insolvenčnímu správci, který nevykonatelné pohledávky popřel.

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.05.2001, sp.zn. 32 Cdo 1726/98 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a Stanovisek Nejvyššího soudu číslo vydání 9-10 ročník 2002 pod pořadovým číslem 76/2002), součástí právního posouzení věci soudem ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek musí být vždy závěr o splnění předpokladů, za nichž se může soud důvodností nároku uplatněného (včas podanou) incidenční žalobou vůbec zabývat. Tamtéž také vyložil, že tímto základním předpokladem je především řádná přihláška pohledávky v insolvenčním řízení, a také závěr o tom, v jakém rozsahu byla přihlášená pohledávka popřena. Tyto závěry se uplatní i ve sporu o pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek vyvolaném insolvenčním řízením (§ 159 odst. 1 písm. a) IZ).

Podle ustanovení § 174 IZ, přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci (odstavec 1). Přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (odstavec 2).

Podle § 21 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 311/2007 Sb. (o jednacím řádu pro insolvenční řízení) patří mezi náležitosti přihlášky pohledávky také bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky.

Podle ustanovení § 176, věta druhá IZ, přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Podle ustanovení § 177 IZ, k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

ICM R

Přihláška věřitelovy pohledávky je podáním, které má charakter žaloby, a které v rozsahu, ve kterém insolvenční zákon nestanoví jinak, musí obsahovat i náležitosti předepsané ustanovením § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o.s.ř. Kromě řádného označení dlužníka, věřitele a označení výše každé přihlášené pohledávky patří k obsahovým náležitostem přihlášky také uvedení právního důvodu vzniku přihlášeného nároku, jímž se rozumí uvedení okolností, z nichž lze na existenci této pohledávky usuzovat (nejde o pouhou právní kvalifikaci přihlašované pohledávky). Skutkové okolnosti, z nichž lze usuzovat na existenci přihlašované pohledávky, musí být vylíčeny tak, aby v přihlášce popsaný skutek (skutkový děj), na jehož základě věřitel uplatňuje (přihlašuje) svůj nárok v insolvenčním řízení, umožňoval jeho jednoznačnou individualizaci, to je nemožnost záměny s jiným skutkem.

Insolvenční zákon pak vychází z toho, že předmětem přezkumu budou jen ty přihlášky, které-kromě formální náležitosti vyžadované ustanovením § 176 IZ-mají veškeré obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby přihlášenou pohledávku bylo možné přezkoumat.

V daném případě soud zastává názor (shodně s žalovaným), že i přes označení jedné ze smluv jako smlouvy o úvěru, je s ohledem na konkrétní obsah smlouvy ze dne 22.03.2010 a smlouvy ze dne 31.05.2010, kdy finanční prostředky měly být poskytnuty bezúročně, nutno na obě nahlížet jako na smlouvy o půjčce podléhající režimu zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění účinném do dne 31.12.2013 (dále jen OZ). V tomto ohledu soud vyšel soud z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 3516/2009, ze dne 26. 5. 2011, ve kterém byl vysloven názor, že smlouva o úvěru nemůže být sjednána jako bezúročná, když závazek zaplatit úroky patří k pojmovým znakům smlouvy o úvěru (je její podstatnou částí).

Je-li právním důvodem pohledávky půjčka peněz, zahrnuje vylíčení rozhodujících skutečností, na nichž se pohledávka zakládá, tvrzení o tom, že věřitel s dlužníkem v určité době uzavřel smlouvu o půjčce peněz, a že peníze měly být v dohodnuté době vráceny, jakož i o tom, kdy a jakou formou tyto peníze dlužníku skutečně půjčil (přenechal). V rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.11.2012, sp.zn. 29 Cdo 1902/2011 obdobně soud dospěl k závěru, že výše, doba a způsob poskytnutí půjčky jsou podstatnými náležitostmi skutkových tvrzení o vzniku pohledávky z půjčky.

V daném případě věřitel (žalobce) přihláškou pohledávky P2 vůči insolvenčnímu dlužníkovi uplatnil čtyři nároky, a to z titulu ručení za závazky obligačního dlužníka BURGUS Invest a.s. ze smluv o půjčce.

Podle ustanovení § 546 OZ, dohodou účastníků lze zajistit pohledávku ručením. Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

Ručení tedy vzniká dohodou věřitele a ručitele, přičemž jde o dvoustranný (případně vícestranný) právní úkon, nikoliv o úkon jednostranný. Formulace v zákoně ( ... ručení vzniká písemným prohlášením ... ) by snad mohla být považována za matoucí, avšak tímto písemným prohlášením na sebe ručitel bere povinnost vůči věřiteli , což lze jen dohodou (nelze na sebe vzít povinnost vůči někomu, aniž by s tím onen někdo souhlasil), navíc zákon výslovně stanoví, že dohodou účastníků lze zajistit pohledávku ručením . Ručení je tedy smlouvou, a to smlouvou uzavřenou mezi ručitelem a věřitelem, a platí pro ně vše, co bylo uvedeno o smlouvách. Jde o smlouvu, takže se vyžaduje věřitelův souhlas s písemným

ICM R prohlášením ručitele.

Podle ustanovení § 548 odst. 1 OZ ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván.

Jakkoliv ručení vzniká dohodou (smlouvou) mezi věřitelem a ručitelem, jejímž účastníkem (smluvní stranou) dlužník není, jde o třístranný právní vztah. Jeho podstatou je právo věřitele požadovat po věřiteli plnění, pokud mu je neposkytl dlužník (přičemž důvody, proč dlužník neplní, jsou právně bezvýznamné). Podmínkou vzniku povinnosti ručitele splnit dluh je pouze to, že jej dlužník nesplnil ani poté, co byl k tomu věřitelem písemně vyzván (věřitelova písemná výzva je tedy podmínkou vzniku ručitelovy povinnosti dluh skutečně splnit vždy na rozdíl od speciální obchodněprávní úpravy třeba i tehdy, když je jasné, že dlužník dluh splnit nemůže).

Je-li právním důvodem pohledávek uplatněných vůči insolvenčnímu dlužníkovi ručení za závazky obligačního dlužníka, zahrnuje vylíčení rozhodujících skutečností, na nichž se pohledávka zakládá, tvrzení o tom, že věřitel s ručitelem v určité době uzavřel smlouvu o ručení a s jakým obsahem (jaký byl rozsah závazku ručení), dále pak tvrzení, že dlužník, ačkoliv byl k tomu v určité době věřitelem písemně vyzván, svůj dluh nesplnil.

Soud v projednávané věci dospěl k závěru o tom, že nejsou splněny předpoklady pro věcné projednání incidenční žaloby, neboť přihláška pohledávek žalobce trpí vadami, které brání jejímu přezkumu. Žalobce totiž jednak v přihlášce pohledávky neuvedl, kdy obligační dlužník předmět půjčky převzal (nevyplývá z ní tvrzení o tom, kdy byly finanční prostředky skutečně předány), přičemž ve světle shora citované judikatury Nejvyššího soudu ČR se jedná o jednu z podstatných náležitostí skutkových tvrzení o vzniku pohledávky z půjčky. Za této situace nelze proto ani poměřovat totožnost skutku v přihlášce a v žalobě, kde již tvrzení o tom, v jaké výši a kdy a jakou formou byly finanční prostředky skutečně předány, jsou uvedeny. Dále je nutno vzít v úvahu, že pohledávky č. 1, 2, 3 a 4 byly v přihlášce identifikovány tak, že vznikly z titulu ručení bez uvedení dalších (konkrétních) rozhodných skutečností, jež by ji ve vztahu k ručiteli ospravedlňovaly. Zcela v ní schází tvrzení o tom, že věřitel s ručitelem v určité době uzavřel smlouvu o ručení a s jakým obsahem (jaký byl rozsah závazku ručení), a rovněž schází tvrzení, že obligační dlužník, ačkoliv byl k tomu v určité době věřitelem písemně vyzván, svůj dluh nesplnil. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí uveřejněném pod č. 38/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a Stanovisek (sp. zn. 29 Odo 742/2006) formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož vylíčení rozhodujících skutečností může mít zprostředkovaně původ i v odkazu na listinu, kterou žalobce (co by důkazní materiál) připojí k žalobě, a na kterou v textu žaloby výslovně odkáže. Toto rozhodnutí však na úplnost přihlášky nelze aplikovat, neboť žalobce nemohl odkázat na listiny, které dodatečně připojil k přihlášce dne 27.06.2014, když tento odkaz se váže prvotně vždy na základní tvrzení, k němuž na takové listiny odkáže. Takováto tvrzení však žalobce v přihlášce pohledávek vůči insolvenčnímu dlužníkovi z titulu ručení nenabídl (z přihlášky se nepodává, že by věřitel projevil vůli vylíčit některou z rozhodujících skutečností tak, že odkáže na její popis v některém z připojených listinných důkazů). Povinností žalobce jako věřitele bylo uvést rozhodující skutková tvrzení v přihlášce a nespoléhat se na to, že soud případně sám zjistí potřebné skutečnosti z jejich příloh. Takový postup by totiž stíral rozdíl mezi skutkovými tvrzeními a skutkovými zjištěními, která soud činí z provedených důkazů, zcela nepřípustným způsobem by přenášel aktivitu a odpovědnost příslušející účastníkům řízení na soud.

ICM R

Absence skutkových okolností (nedostatek obsahových náležitostí přihlášky), jimiž byly přihlášené pohledávky identifikovány, je vadou podání, jež je v poměrech insolvenčního řízení-odstranitelná postupem podle ust. § 188 odst. 2 IZ, tj. výzvou insolvenčního správce k doplnění přihlášky, přičemž ve smyslu ust. § 188 odst. 2 IZ přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že k přihlášce pohledávky se nepřihlíží. Žalovaný takto nepostupoval, do přezkumu pohledávek nevyzval věřitele k doplnění přihlášky z titulu ručení vůči insolvenčnímu dlužníkovi Ing. Jiřímu Mohylovi a neúplnou přihlášku pohledávek tak nemohl řádně přezkoumat (stejně jako vyzývat věřitele k doplnění přihlášky ve fázi, kdy již byla podána incidenční žaloba). Soud odkazuje na shora již zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.05.2001, sp. zn. 32 Cdo 1726/98, podle kterého zjistí-li soud, že přihláška pohledávky měla v části, o které má v incidenčním sporu rozhodnout, vady bránící přezkumu přihlášené pohledávky, musí žalobu pro předčasnost zamítnout. Předmětem přezkumu totiž mohou být jen přihlášky, které mají všechny obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby přihlášenou pohledávku bylo možno podle přihlášek přezkoumat.

Z uvedených důvodů soud, za situace, kdy žalobce přihlášené pohledávky skutkově vymezil blíže až v incidenční žalobě, žalobu na určení popřených pohledávek zamítl pro předčasnost.

Pokud jde o náklady řízení ve vztahu mezi účastníky, soud aplikoval ust. § 150 o.s.ř. a nepřiznal procesně úspěšnému žalovanému náhradu nákladů řízení s přihlédnutím ke zvláštním okolnostem tohoto incidenčního sporu, k jehož vyvolání přispěla výzva insolvenčního správce učiněná přesto, že přihláška byla vadná (tedy nepřezkoumatelná). V tomto konkrétním případě má soud za to, že sankcionování žalobce jako účastníka řízení, s ohledem na důvody zamítnutí žaloby, by bylo nepřiměřeně tvrdé.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 23.08.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R