34 ICm 2445/2011
34 ICm 2445/2011-194

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Bohdanou Kopečnou v právní věci žalobce LA TORTURA s.r.o., IČ 28965183, Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, zastoupeného Mgr. Tomášem Troupem, LL.M., advokátem, Václavská 12, 120 00 Praha 2, proti žalované JUDr. Miloslava Horská, Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00, okres Brno-město, insolvenční správce dlužníka Oděvní podnik, a.s., Prostějov, Za Drahou 4239/2, 797 04, IČ 25532774, o určení pravosti a výše popřených pohledávek

takto: I. Řízení se zastavuje ohledně určení pravosti a výše pohledávek žalobce za společností Oděvní podnik a.s., IČ 25532774, se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, 797 04, přihlášených do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSBR 37 INS 398/2010 pod poř.č. 165, a to konkrétně pod čísly pohledávek 35-49 v celkové částce 100.338,03 Kč. II. Soud určuje pravost a výši pohledávek žalobce za společností Oděvní podnik a.s., IČ 25532774, se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, 797 04, přihlášených do insolvenčního řízení vedeného přihláškou pohledávky č. 165, a to konkrétně pod čísly pohledávek 50, 61 a 64 v celkové částce 700.626,24 Kč. III. V části, ve které se žalobce domáhal určení pravosti a výši pohledávek za společností Oděvní podnik a.s., IČ 25532774, se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, 797 04, přihlášených do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp.zn. KSBR 37 INS 398/2010 pod poř. číslem 165, a to konkrétně pod čísly 51-60, 62-63, 65-87 v celkové výši 8.173.972,80 Kč se žaloba zamítá. IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobou ze dne 13.9.2011, soudu doručenou dne 14.9.2011, se domáhal žalobce Lignolet, s.r.o., se sídlem Praha 9, Prosek, Kytlická 780, PSČ 190 00, IČ: 24739871 určení, že jeho pohledávky za společností Oděvní podnik, a.s., IČ: 25532774, se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, PSČ 797 04, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Brně pod sp.zn. KSBR 37 INS 398/2010 pod pořadovým číslem 165, které byly na přezkumném jednání konaném dne 19.8.2011 žalovanou do částky 8,974.933,07 Kč popřeny co do pravosti a výše, jsou přihlášeny po právu, a to jako pohledávky nevykonatelné, a tudíž se pokládají za zjištěné. Žalobu odůvodnil tím, že podle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 18.10.2010 společnost EUROPA SC a.s., se sídlem Na Troskách 25/14180, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČ: 36712167 postoupila žalobci pohledávky za dlužníkem Oděvní podnik, a.s., přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka pod pořadovým číslem P-165. Přihláškou pohledávky ze dne 19.2.2010 přihlásila společnost EUROPA SC a.s. do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka pod položkou P-165 nevykonatelné pohledávky v celkové výši 11.816.606,38 Kč, přičemž právním důvodem vzniku přihlášených pohledávek bylo neuhrazené nájemné ve výši 1,293.064,15 Kč, úrok z prodlení z nájemného ve výši 21.829,46 Kč, cena za služby s pronájmem související ve výši 1,467.824,69 Kč, úrok z prodlení z nezaplacené ceny za služby s pronájmem související ve výši 58.951,01 Kč a smluvní pokuta ve výši 8.974.937,07 Kč. Na zvláštním přezkumném jednání dne 19.8.2011 žalovaná popřela pohledávky žalobce v celkové výši 8.974.937,07 Kč pro pravost a v rozsahu části 1,314.893,61 Kč i co do jejího pořadí. Dle žalobce se nájemní smlouva ze dne 27.10.2006 uzavřená mezi původním věřitelem a dlužníkem řídí podle slovenského právního řádu. Žalobce nesouhlasil se závěrem žalované o neplatnosti dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.10.2006. Dle žalobce datum uzavření tohoto dodatku lze určit z toho, že návrh dodatku č. 1 byl zaslán společností EUROPA SC dlužníku dne 20.8.2007, tento dodatek č. 1 podepsaný nájemcem byl doručen společnosti EUROPA SC dne 10.12.2007, přičemž tento dodatek č. 1 byl ze strany společnosti Oděvní podnik, a.s. podepsán dne 6.12.2007. Společnost EUROPA SC podepsala dodatek č. 1 ještě v průběhu prosince roku 2007, jelikož společnost EUROPA SC, IČ: 36623571 zanikla sloučením ke dni 1.1.2008, konkrétně na základě rozhodnutí jediného akcionáře ve formě notářského zápisu č. N 6608/2007, Nz51401/2007, NCRls 51411/2007 ze dne 4.12.2007 a podle smlouvy o sloučení ve formě notářského zápisu č. N 6609/2007, Nz 51829/2007, NCRls 51427/2007 ze dne 4.12.2007, uzavřené mezi zanikající společností EUROPA SC a.s., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, IČ: 36623571 a nástupnickou společností ING Real Estate PFCEE Holding, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČ: 36712167, se na základě smlouvy o sloučení stala právní nástupcem zanikající společnosti EUROPA SC, a.s., zároveň došlo ke změně firmy z původní ING Real Estate PFCEE Holding, a.s. na novou EUROPA SC, a.s. Z těchto skutečností žalobce dovozuje, že k podpisu dodatku č. 1 oběma stranám došlo nejpozději dne 30.12.2007. Žalobce pak má za to, že v dodatku č. 1 bylo sjednáno platné ujednání o smluvní pokutě, Oděvní podnik, a.s. měl dostatek času a příležitostí vyjádřit se k návrhu dodatku č. 1, jelikož tento měl k dispozici od 20.8.2007 do dne podepsání a odeslání pronajímateli, tj. do 6.12.2007, ujednání o smluvní pokutě nebylo sjednáno za okolností, které se příčily dobrým mravům. Navíc dle žalobce sjednaná smluvní pokuta zcela odpovídá standardům trhu pronájmu nebytových prostor takovýchto obchodních center. Sjednaná smluvní pokuta byla stanovena ve výši 1/10 ročního nájemného. Nájemní smlouva ve znění dodatku č. 1 jednoznačně specifikuje povinnosti nájemce, jejichž porušením vzniká sekundární povinnost nájemce zaplatit smluvní pokutu ve sjednané výši, dle žalobce každá žalobcem přihlášená pohledávka existuje samostatně, přičemž byla přihlášena řádně a včas. K dílčím pohledávkám

č. 79-87 včetně žalobce tvrdil, že se jedná o porušení povinnosti uhradit řádně a včas vlastní provozní náklady specifikované v článku X, bod 2, písm. b) a c) nájemní smlouvy ve znění dodatku č. 1, konkrétně se jedná o náklady na vzduchotechniku, tj. na dodávku základního tepla, chlazení, ventilace a dodávku dodatečného tepla, ochlazování do pronajatého nebytového prostoru. Předmětné náklady se vypočítají skrze celkové náklady na spotřebu elektrické energie, plynu a jiných médií na výrobu tepla, a to rozpočtem mezi jednotlivé nájemce obchodního centra dle pronajatých podlahových ploch a pravidel pro výpočet úhrady dle článku X, bod 2, písm. b) a c) a bod 3 písm. d), e), f) téhož článku nájemní smlouvy ve znění dodatku č. 1. Podle článku X bod 14 nájemní smlouvy ve znění dodatku č. 1 vznikla nesplněním povinnosti nájemce uhradit náklady na vzduchotechniku za měsíce únor-listopad 2009 a neuhrazením nedoplatku na nákladech za vzduchotechniku za rok 2008, povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.568.962,88 Kč, tj. za 11 měsíců po 233.542,08 Kč. Dle žalobce je v tomto směru nutno náklady na vzduchotechniku důsledně odlišit od společných provozních nákladů a také od ostatních vlastních provozních nákladů, jelikož náklady na vzduchotechniku vznikají v centrální vzduchotechnické jednotce obchodního centra a rozpočítávají se mezi jednotlivé nájemce podle pronajaté plochy. Ostatní vlastní provozní náklady, tj. spotřeba elektrické energie, plynu nebo vody v pronajatém nebytovém prostoru se účtují na základě skutečné spotřeby zjištěné ze samostatných měřidel pro každý jednotlivý nebytový prostor, porušení povinnosti nájemce uhradit náklady na vzduchotechniku tedy představuje porušení samostatné smluvní povinnosti zajištěné smluvní pokutou. K pohledávkám pod č. 65-75 včetně žalobce tvrdil, že se jedná o jeho nárok na smluvní pokutu ve výši 2.802.540,96 Kč, tj. 12x 233.542,08 Kč, a to za porušení povinnosti nájemce řádně a včas uhradit vlastní provozní náklady, tj. cenu za dodávku elektrické energie, plynu a vody do pronajatého nebytového prostoru, za měsíce prosinec 2008-listopad 2009. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vychází z článku X, bod 2 písm. a), bod 3 první odstavec, bod 3 písm. a)-c) ve spojení s článkem X, bod 14 nájemní smlouvy ve znění dodatku č. 1. Pohledávka č. 76 tvoří nárok žalobce na smluvní pokutu ve výši 233.542,08 Kč z titulu porušení povinnosti nájemce zaplatit řádně a včas náklady na vzduchotechniku za měsíc leden roku 2010. V tomto směru tedy žalobce považoval argumentaci žalované o duplicitní přihlášce pohledávky z titulu smluvní pokuty za nesprávnou. Poukázal přitom na to, že původní insolvenční správce JUDr. Jaroslav Svoboda přihlášku předmětné pohledávky uznal a nijak nepopíral.

V průběhu řízení žalobce doplnil, že má za to, že dodatek č. 1 k nájemní smlouvě je platný a účinný, uvedení datumu není podstatnou náležitostí obsahu smlouvy. Z dodatku pak jasně vyplývá vůle stran být dodatkem vázány, a to ke dni, kdy ho podepíše druhá ze stran. Účtovanou smluvní pokutu žalobce nepovažuje za nepřiměřenou, i kdyby tomu tak bylo, tato skutečnost není ve smyslu judikatury Nejvyššího soudu způsobilá přivodit neplatnost tohoto smluvního ujednání. Vztah podle nájemní smlouvy je pak nutný dle žalobce posuzovat oběma úpravami, tj. občanským zákoníkem a dále obchodním zákoníkem včetně ustanovení o smluvní pokutě. K pohledávkám uplatněným pod č. 66, 60, 68 žalobce doplnil, že se nejedná o duplicitní uplatnění téhož, nýbrž o chybu v psaní. Na čl. 66-67 jsou totiž chybně uvedeny měsíce, jelikož po nároku za měsíc leden 2009 na čl. 65 chybně dvakrát následuje uplatněný nárok za měsíce duben 2009 namísto nároku za měsíce únor 2009 a březen 2009.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 4.2.2013, č.j.-103 soud vzal na vědomí změnu účastníka řízení na straně žalobce s tím, že v řízení dále bude na straně žalobce s ohledem na protokol o společném prohlášení o převodu přihlášené pohledávky č.j. KSBR 37 INS 398/2010-P 165-11 ze dne 10.7.2012 dále jednat s obchodní společností LA TORTURA s.r.o., IČ: 28965183, Ovocný trh 572/11, 110 00, Praha 1, a to ve smyslu ust. § 19 insolvenčního zákona. Usnesení nabylo právní moci dne 11.2.2013.

Žalovaná se vůči žalobě bránila námitkou neplatnosti dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, přičemž poukazovala na ustanovení článku III, odst. 5 dodatku č. 1, ve kterém strany projevily vůli datem podpisu vázat nabytí platnosti dodatku č. 1. Dle žalované absenci data nelze nahradit podpůrně jiným způsobem, a to ani doručením druhé smluvní straně. V současně době pak nelze prokázat, zda obsahem zásilky evidované společností EUROPA SC pod číslem 1390/2007 byl skutečně právě dodatek č. 1. Navíc žalovaná má za to, že emailová korespondence mezi zaměstnanci dlužníka obchodního věřitele nemůže nahradit úkon statutárního zástupce, tj. předsedy představenstva společnosti Oděvní podnik, a.s. Účtovanou smluvní pokutu žalovaná považuje za účtovanou v rozporu s dobrými mravy. Dovozuje, že předmětný vztah se řídí pouze a výlučně ustanoveními občanského zákoníku, v tomto směru tedy nelze na otázku přiměřenosti smluvní pokuty použít judikaturu Nejvyššího soudu k obchodněprávním vztahům. Smluvní pokuta v předmětné věci byla stanovena pro každé jednotlivé porušení ve výši 1/10 nájmu za každé porušení povinnosti, v úhrnu tedy každé porušení povinnosti bylo stíháno roční smluvní pokutou 120 %. Z přihlášky pohledávky je zřejmé, že dluh na nájemném a službách činí včetně příslušenství z titulu úroku z prodlení celkem 2.841.669,31 Kč, k tomu se vztahující smluvní pokuty dosahují částky 8,974.937,07 Kč, smluvní pokuty dosahují sazby nejméně 240 % ročně. Dle žalované takto vysoká smluvní pokuta je v rozporu s dobrými mravy. K původně namítané duplicitě uplatněných pohledávek v rámci přezkumného jednání žalovaná upřesnila, že tvrzení žalobce, že se nejedná o duplicitní přihlášku, je důvodné, avšak kromě nároků uplatněných na čl. 66, 67 a 68, jedná se v těchto třech případech o zcela shodný text pokuty za duben roku 2009, výše duplicitně přihlášeného nároku pak činí 467.084,16 Kč, a to za listy č. 67-68 ve výši 2x 233.542,08 Kč. Právě rozsah smluvních pokut prokazuje dle žalované výši smluvních pokut v rozporu s dobrými mravy, jelikož danou přihláškou pohledávky jsou smluvní pokuty uplatněny 3x v rozsahu 120 % ročně.

Ve fázi po zahájení jednání ve věci žalobce doplnil, že mezi pronajímatelem a nájemcem nebyla žádná dohoda o volbě práva uzavřená ani v nájemní smlouvě, dodatku, či následně. Aktivní legitimaci žalobce v rozsahu předmětu sporu dovozoval ze smlouvy o postoupení pohledávky na společnost Lignolet s.r.o. ze dne 18.10.2010 ohledně pohledávek v částce 9,247.643,50 Kč a ze dne 11.8.2011 ve výši 2,568.962,88 Kč. O tom, že pohledávky byly postoupeny ze společnosti Lignolet s.r.o. na společnost LA TORTURA s.r.o. svědčí souhlasné prohlášení založené v insolvenčním spisu zveřejnění v insolvenčním rejstříku. K převodu pohledávky mezi těmito subjekty pak došlo smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 10.7.2012. Pohledávky pod dílčími čísly 62-63 jsou nedoplatky za měsíční zálohy, zajišťovanou povinností byla povinnost plnit zálohy ve zvýšené výši. U pohledávky pod č. 87 byla zajišťovanou povinností povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady za prosinec roku 2008. K popěrnému úkonu žalované žalobce namítal, že účinně byla popřena pouze pravost jednotlivých dílčích pohledávek, nikoliv však jejich výše. K otázce aktivní legitimace žalobce uplatnil, že dle jeho názoru předmětem sporu zkoumání platnosti či neplatnosti smluv o postoupení mezi řetězem věřitelů být nemůže, jelikož předmětem sporu je posouzení výlučně pravosti pohledávky a nikoliv jejího věřitele. Dle konstantní judikatury vztahující se k postoupení pohledávky bylo-li dlužníku postoupení oznámeno, či jinak prokázáno, nemůže se tento bránit námitkami směřujícími proti smlouvě o postoupení. Dle žalobce pak ani ve sporu o práva dlužníka nelze v případě, že bylo postoupení pohledávky dlužníkovi oznámeno, zkoumat platnost smlouvy o postoupení, jelikož toto lze zkoumat výlučně ve sporu postupníka a postupitele. Za dané situace žalované nepřipadá námitka neplatnosti postupných smluv a rovněž tak zkoumání platnosti či neplatnosti smlouvy nepřísluší ani rozhodujícímu soudu bez návrhu z úřední povinnosti. Z insolvenčního rejstříku, ve kterém byl zveřejněn návrh původních věřitelů na změnu věřitele, vyplývá, že postoupení pohledávky bylo dlužníkovi oznámeno. K tomu konkrétně tvrdil, že prvním oznámením bylo oznámení o částečném postoupení mezi společností EUROPA SC a.s. a společnosti Lignolet s.r.o., které bylo uskutečněno prostřednictvím úkonu vůči soudu, kterému bylo doručeno dne 13.1.2011 v podobě návrhu na vstup nového věřitele. Podle tohoto sdělení byly pohledávky uznané insolvenčním správcem dle seznamu přihlášených pohledávek ze dne 25.10.2010, zveřejněném v ISIR ze dne 11.10.2010 pod B-386, postoupeny na společnost Lignolet s.r.o., společnosti EUROPA SC a.s. tedy zůstaly popřené pohledávky ve výši 2,569.312,94 Kč. Popřené pohledávky představovaly 11 pohledávek uplatněných ze smluvních pokut, které insolvenční správce označil jako duplicitní, tedy 11x 233.542,08 Kč, mělo se jednat o pohledávky č. 77-87. Specifikace nepostoupených popřených pohledávek ze smluvních pokut dlužníkovi byla oznámena opět prostřednictvím soudu, a to konkrétně vyjádřením společnosti EUROPA SC a.s. ze dne 19.10.2010, zveřejněném v ISIR dne 22.10.2010 pod B-436, předmětný přípis byl rovněž adresován přímo insolvenčnímu správci. Dalším oznámením bylo oznámení o druhém částečném postoupení pohledávek mezi společností EUROPA SC a.s. a společností Lignolet s.r.o., opět uskutečněné prostřednictvím úkonu vůči soudu, kterému bylo doručeno dne 12.8.2011 v podobě návrhu na vstup nového věřitele. Insolvenční správce následně změnil svůj názor a dodatečně uznal i zbytek přihlášených pohledávek v podobě nároku ze smluvních pokut, všechny přihlášené pohledávky v celkové výši 11,816.606,38 Kč byly dle tohoto sdělení postoupeny. Postoupení odkazovalo na seznam přihlášených pohledávek zveřejněný v ISIR dne 14.6.2011 pod B-645. Třetím oznámením bylo oznámení o postoupení mezi společností Lignolet s.r.o. a společností LA TORTURA s.r.o., opět uskutečněné prostřednictvím úkonu vůči soudu, a to do protokolu dne 10.6.2012 o společném prohlášení o převodu přihlášené pohledávky, v celkové výši 11,816.638,-Kč, toto oznámení bylo učiněno ještě společností Lignolet s.r.o. cestou České pošty přímo společnosti Oděvní podnik a.s. a žalované. Přes výše uvedené se rozhodli věřitelé z opatrnosti vedeni zájmem zhojení případné neplatnosti postoupení, uzavřít nové smlouvy o postoupení týchž pohledávek, postoupení byla oznámena dlužníkovi. V tomto směru je dle žalobce ve stavu k dlužníkovi relevantní výlučně oznámení postoupení pohledávky, a to dlužníkovi, resp. žalované jako insolvenčnímu správci. Jako důkaz k těmto tvrzením žalobce označil smlouvu o postoupení pohledávky mezi společností EUROPA SC a.s. a společností Lignolet s.r.o. ze dne 15.5.2013, dále oznámení společnosti EUROPA SC a.s. o postoupení pohledávky adresované dlužníkovi a žalované jako insolvenční správkyni, včetně výpisu z poštovního archu, smlouvu o postoupení pohledávky mezi společností Lignolet s.r.o. a společností LA TORTURA s.r.o. ze dne 15.5.2013 a oznámení společnosti Lignolet o postoupení pohledávky adresované dlužníkovi a žalované jako insolvenční správkyni, včetně výpisu z poštovního archu a dodejky. K přihláškám pod dílčími čísly 66, 67-68 žalobce tvrdil, že se jedná o zjevnou chybu v psaní, z přihlášky je zřejmé, že nároky vyplývají z porušení pravidelných měsíčních povinností k úhradě různých druhů provozních nákladů, a to za období více než roku. Více než dvanáctkrát se tedy opakuje identický popis nároku, s ohledem na to lze předpokládat, že pro vyplnění přihlášky její autor standardně využil funkci kopírování textu, aby si usnadnil a zejména výrazně časově urychlil svou práci. Z logiky sestavené přihlášky navíc plyne, že žalobce řadil smluvní pokuty z provozních nároků vždy vzestupně dle jednotlivých kalendářních měsíců. Pokud tedy po měsíci lednu třikrát následuje měsíc duben, dále květen, červen, červenec, jedná se o zjevnou chybu v psaní způsobenou mechanickým selháním autora přihlášky, které je každé třetí osobě zřejmé. Fakt, že nejde o duplicitu, dokládá rovněž skutečnost, že každá pohledávka má své vlastní číslo v levém horním rohu, dle formulářů užívaných v roce 2010 nebylo číslo přihlášky automaticky generováno programem, ale muselo být mechanicky vyplněno ze strany přihlašovatele. K otázce zajišťovaných povinností žalobce uvedl, že sporné smluvní pokuty zajišťují tři odlišné typy povinností, a to a) společné provozní náklady, b) vlastní provozní náklady dle článku X, bod 2 písm. a) nájemní smlouvy a c) vlastní provozní náklady v článku X, bod 2, písm. b) a c) nájemní smlouvy. Ke společným provozním nákladům žalobce doplnil, že se jedná o přihlášky o č. 50-63, společné náklady jsou definovány v článku X odst. 7 písm. a) až u) nájemní smlouvy. U přihlášek č. 50-60 se jedná o smluvní pokutu za neuhrazení měsíčních plateb, přihláška č. 61 představuje smluvní pokutu za úhradu nedoplatku za rok 2008 ve smyslu článku X odst. 11 a 14 nájemní smlouvy, přihlášky č. 62 a 63 představují smluvní pokutu za očekávané zvýšení provozních nákladů ve smyslu článku X odst. 13 nájemní smlouvy. Pohledávky z vlastních provozních nákladů dle článku X bod 2 písm. a) byly uplatněny přihláškami č. 64-75, jedná se o zajištění povinností k úhradě vlastních nákladů v podobě elektrické energie, vody a plynu, předmětné náklady byly účtovány na základě skutečné spotřeby dle měřidel pro každý pronajatý prostor samostatně. K vlastním provozním nákladům dle článku X bod 2 písm. b) a c) žalobce upřesnil, že se jedná o přihlášky č. 76-87, konkrétně o zajištění povinnosti k úhradě tepla, chlazení a ventilace-zajištění vzduchotechniky základní a dodatečné. Tyto náklady jsou vypočítány jako celkové náklady centrální vzduchotechnické jednotky, které jsou následně rozpočítány mezi jednotlivé nájemce dle jejich pronajatých podlahových ploch. Pohledávka č. 87 představuje smluvní pokutu na úhradu nedoplatku za rok 2008 ve smyslu článku X odst. 11 a 14 nájemní smlouvy.

Žalovaná k dotazu soudu rovněž uvedla, že dle jejího názoru mezi pronajímatelem a nájemcem nedošlo k dohodě o volbě práva. Minimálně v době podání žaloby a doplnění žaloby se žalobce klonil k použití českého právního řádu. K popěrnému úkonu na přezkumném jednání dne 19.8.2011 žalovaná upřesnila, že jejím úmyslem bylo pouze popření pravosti a výše pohledávek evidovaných pod pořadovými čísly 50-87. Po prověření popěrného úkonu a přepočtu nároků uplatněných žalobcem přihláškou pohledávky pod čísly 50-87 včetně, žalovaná zjistila, že došlo k početní chybě, z tohoto důvodu vzala částečně zpět svůj popěrný úkon vztahující se ke smluvním pokutám pod položkou č. 50-87, a to v rozsahu 100.338,03 Kč. Pohledávka tedy byla dle žalované zjištěna ve výši 2.942.007,34 Kč, ve zbytku ve výši 8.874.599,04 Kč zůstala sporná. Žalovaná pak namítala, že popřela v tomto rozsahu nejen pravost, ale i výši popřené pohledávky. Dle žalované i pro ujednání o smluvní pokutě je třeba na daný vztah aplikovat občanský zákoník, jelikož obchodní zákoník dle ustanovení o nájemní smlouvě nemá. Dle žalované nelze jednu smlouvu podřizovat dvěma rozdílným právním úpravám.

Úkonem ze dne 27.5.2013 vzal žalobce žalobu ohledně určení pravosti a výše pohledávek žalobce za společností Oděvní podnik a.s., IČ 25532774, se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, 797 04, přihlášených do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSBR 37 INS 398/2010 pod pořadovým číslem 165, a to konkrétně pod čísly pohledávek 35-49, v celkové částce 100.338,03 Kč zpět, soud v této části tedy řízení zastavil, neboť žalovaná s tímto úkonem žalobce souhlasila. Předmětem sporu tedy zůstala pravost a výše pohledávek žalobce za společností Oděvní podnik a.s., IČ: 25532774, se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, 797 04, přihlášených do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky č. 165, a to konkrétně pod čísly pohledávek 50-87.

Z dílčích přihlášek pohledávek vedených pod přihláškou pohledávky č. 165 věřitel č. 150, doručených insolvenčnímu soudu dne 19.2.2010 pod dílčími pořadovými čísly 50-60 soud zjistil, že právní důvod u všech těchto přihlášek popsal přihlášený věřitel společnost

EUROPA SC a.s., se sídlem Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica, IČ 36712167 tak, že vycházel ze smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 27.10.2006 mezi právním předchůdcem věřitele-společností EUROPA SC a.s. se sídlem Na Troskách 25, 974 01, Banská Bystrica, IČ 36623571 a organizační složkou dlužníka-Oděvní podnik, a.s., organizační složka zahraniční osoby, se sídlem Farské schody, 010 01 Žilina, IČ 31913113 ve znění dodatku č. 1. Věřitel uvedl, že dle článku X. bod 14 smlouvy se dlužník zavázal pro případ porušení povinnosti platit na úhradu společných provozních nákladů stanovenou měsíční zálohu, uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši rovnající se 1/10 ročního základního nájemného určeného v článku VIII. bod 2 a 3 smlouvy, a to za každou zajišťovanou povinnost samostatně. U pohledávky pod č. 50 se jednalo o nezaplacenou zálohu za měsíc únor 2009, která nebyla zaplacena ke dni 8.2.2009, věřitel vyčíslil pohledávku na 252.797,24 Kč, jako splatnost je uvedeno 8.2.2009. U pohledávky pod č. 51 se jednalo o nezaplacenou zálohu za měsíc březen 2009, nezaplacenou k datu 8.3.2009, věřitel vyčíslil pohledávku na 252.977,62 Kč, splatnou dne 8.3.2009. U pohledávky č. 52 se jednalo o zálohu za měsíc duben 2009, nezaplacenou ke dni 8.4.2009, pohledávka byla vyčíslena na částku 239.765,50 Kč, splatnost dne 8.4.2009. U pohledávky č. 53 se jednalo o nezaplacenou zálohu za měsíc květen 2009 k datu 8.5.2009, věřitel vyčíslil pohledávku na 238.682,54 Kč, splatnou dne 8.5.2009. U pohledávky pod č. 54 se jednalo o zálohu za měsíc červen 2009, nezaplacenou ke dni 8.6.2009, věřitel vyčíslil pohledávku na 243.507,87 Kč, splatnou dne 8.6.2009. U pohledávky č. 55 se jednalo o nezaplacenou zálohu za měsíc červenec 2009, vyčíslenou na 234.894,90 Kč, splatnou dne 8.7.2009. U pohledávky pod č. 56 se jednalo o nezaplacenou zálohu za měsíc srpen 2009 k datu 8.8.2009, výše jistiny 238.036,36 Kč, splatnou dne 8.8.2009. U pohledávky pod č. 57 se jednalo o zálohu za měsíc září 2009, nezaplacenou ke dni 8.9.2009, výše jistiny 229.709,09 Kč, splatnost 8.9.2009. U pohledávky pod č. 58 se jednalo o nezaplacenou zálohu za měsíc říjen 2009, nezaplaceno ke dni 8.10.2009, výše jistiny 232.369,63 Kč, splatnost 8.10.2009. U pohledávky pod č. 59 se jednalo o nezaplacenou zálohu za měsíc listopad 2009 k datu 8.11.2009, výše jistiny 231.603,04 Kč, splatnost dne 8.11.2009. U pohledávky pod č. 60 se jednalo o nezaplacenou zálohu za měsíc prosinec 2009 k datu 8.12.2009, výše jistiny 232.234,35 Kč, splatnost 8.12.2009.

Z dílčích přihlášky pohledávky pod č. 61 rovněž doručené insolvenčnímu soudu dne 19.2.2010 bylo zjištěno, že opět pohledávka vycházela ze smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 27.10.2006 mezi výše uvedenými subjekty ve znění dodatku č. 1 s tím, že podle článku X. bod 14 smlouvy se dlužník zavázal pro případ porušení povinnosti zaplatit nedoplatek za úhradu společných provozních nákladů věřiteli smluvní pokutu ve výši rovnající se 1/10 ročního základního nájemného určeného v článku VIII. bod 2,3 smlouvy, a to za každou zajišťovanou povinnost samostatně. Předmětem této pohledávky byla povinnost dlužníka zaplatit nedoplatek na úhradu společných provozních nákladů za rok 2008, nesplněná ke dni 15.4.2009, s tím, že v souladu se smlouvou vznikl věřiteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 9.018,81 EUR, vyčíslené v Kč na 242.425,61.

Z dílčích přihlášek pohledávek pod č. 62-63 rovněž doručených insolvenčnímu soudu dne 19.2.2010 bylo zjištěno, že se jedná o pohledávky vycházející ze stejné smlouvy o nájmu nebytových prostor výše popsané ve znění dodatku č. 1 s tím, že i v těchto případech se jedná o nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se 1/10 ročního základního nájemného určeného v článku VIII. bod 2,3 smlouvy za každou zajišťovanou povinnost samostatně, a to podle článku X. bod 14 smlouvy, podle kterého se dlužník zavázal pro případ porušení povinnosti platit na úhradu společných provozních nákladů stanovenou měsíční zálohu výše uvedenou smluvní pokutu. Předmětem přihlášky pohledávky pod č. 62 je povinnost dlužníka zaplatit zvýšené měsíční zálohy na úhradu společných provozních nákladů za 1. čtvrtletí roku 2009 s tím, že vznikl věřiteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu na Kč výše jistiny 239.719,96 Kč, splatnost dne 14.4.2009. U přihlášky pohledávky pod č. 63 je právní důvod pohledávky popsán obdobně jako u pohledávky č. 62 s tím, že se jedná o nesplněnou povinnost dlužníka zaplatit zvýšené měsíční zálohy na úhradu společných provozních nákladů za 2. čtvrtletí roku 2009, opět tedy nárok ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu na Kč výši jistiny 239.765,06 Kč.

Z dílčích přihlášek pohledávek doručených insolvenčnímu soudu výše uvedeným věřitelem dne 19.2.2010 pod č. 64-75 bylo zjištěno, že ve všech těchto případech se opět nároky odvíjejí ze smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 27.10.2006 mezi výše uvedenými subjekty ve znění dodatku č. 1 s tím, že podle článku X. bod 14 smlouvy se dlužník zavázal pro případ porušení povinnosti hradit vlastní provozní náklady, jako je cena za dodávku elektrické energie, vody a plynu, zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 1/10 ročního základního nájemného určené v článku VIII. bod 2 a 3 smlouvy, za každou zajišťovanou povinnost samostatně. U pohledávky č. 64 se jednalo o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady , cenu za dodávku elektrické energie, vody a plynu, za měsíc prosinec 2008, nesplněnou ke dni 28.1.2009, věřitel tedy se domáhá zaplacení smluvní pokuty ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu na Kč 246.754,64 Kč, splatnost 28.1.2009. U pohledávky pod č. 65 se jednalo o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady jako cenu za dodávku elektrické energie, vody a plynu, za měsíc leden 2009, nesplněnou ke dni 27.2.2009, opět je přihlášen nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 9.081,81 EUR, po přepočtu 253.654,03 Kč, splatnost dne 27.2.2009. U pohledávky pod č. 66 se jednalo o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady jako cenu za dodávku elektrické energie, vody a plynu za měsíc duben 2009, nesplněnou ke dni 28.5.2009, opět přihlášen nárok na smluvní pokutu ve výši 9.018,81 EUR, výše jistiny 241.072,79 Kč, splatnost dne 28.5.2009. U pohledávky pod č. 67 se jednalo o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady jako cenu za dodávku elektrické energie, vody a plynu za měsíc duben 2009, nesplněnou ke dni 28.5.2009, opět účtována smluvní pokuta ve výši 9.018,81 EUR, v Kč 241.072,79, splatnost 28.5.2009. U pohledávky pod č. 68 se jednalo o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady jako cenu za dodávku elektrické energie, vody a plynu za duben 2009 nesplněnou ke dni 28.5.2009, opět účtována smluvní pokuta ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu 241.343,35 Kč, splatnost 28.5.2009. U pohledávky pod č. 69 se jednalo o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady jako cenu za dodávku elektrické energie, vody a plynu za měsíc květen 2009, nesplněnou ke dni 19.6.2009, opět účtován nárok na smluvní pokutu ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu na Kč 237.780,92. U pohledávky pod č. 70 se jednalo o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady jako cenu za dodávku elektrické energie, vody a plynu za měsíc červen 2009, nesplněnou ke dni 28.7.2009, opět je účtován nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu na Kč 229.979,65, splatnost 28.7.2009. U pohledávky pod č. 71 se jedná o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady jako cenu za dodávku elektrické energie, vody a plynu za měsíc červenec 2009, nesplněnou ke dni 19.8.2009, opět účtováno z titulu smluvní pokuty 9.018,81 EUR, po přepočtu 231.873,60 Kč, splatnost 19.8.2009. U pohledávky pod č. 72 se jednalo o povinnost platit vlastní provozní náklady jako cenu za dodávku elektrické energie, vody a plynu za měsíc srpen 2009, nesplněnou ke dni 25.9.2009, opět účtován nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 9.018,81 EUR, splatnost dne 25.9.2009, po přepočtu na Kč 227.093,63. U pohledávky pod č. 73 se jednalo o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady jako cenu za dodávku elektrické energie, vody a plynu za měsíc září 2009, nesplněnou ke dni 26.10.2009, opět nárok na zaplacení smluvní pokuty 9.018,81 EUR, po přepočtu 233.542,08 Kč, splatnost 26.10.2009. U pohledávky pod č. 74 se jednalo o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady, cenu za dodávku elektrické energie, vody a plynu za měsíc říjen 2009, nesplněnou ke dni 26.11.2009, opět nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 9.018,81 EUR, výše jistiny po přepočtu 236.157,53 Kč, splatnost dne 26.11.2009. U pohledávky pod č. 75 se jednalo o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady, cenu za dodávku elektrické energie, vody a plynu za měsíc listopad 2009 , nesplněnou ke dni 25.12.2009, opět se jedná o nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 9.018,81 EUR , splatnost 25.12.2009, výše jistiny 238.096,58 Kč po přepočtu.

Z dílčích přihlášek pohledávek pod č. 76-86 doručených insolvenčnímu soudu dne 19.2.2010 soud zjistil, že ve všech případech se opět jedná o nároky odvíjející se ze smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 27.10.2006 mezi výše uvedenými subjekty a dodatku č. 1 k této smlouvě s tím, že ve smyslu článku X. bod 14 smlouvy se dlužník zavázal pro případ porušení povinnosti hradit vlastní provozní náklady související s provozováním činnosti dlužníka v pronajatém prostoru, blíže specifikované v článku X. bod 2 písm. b) a c) smlouvy, zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši rovnající se 1/10 ročního základního nájemného určeného v článku VIII. bod 2 a 3 smlouvy, a to za každou zajišťovanou povinnost samostatně. U pohledávky č. 76 se jednalo o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady za měsíc leden 2009 nesplněnou ke dni 27.2.2009, účtováno je 9.018,81 EUR, po přepočtu 253.654,03 Kč. U pohledávky pod č. 77 se jedná o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady za měsíc únor 2009, nesplněnou ke dni 7.4.2009, výše jistiny 239.674,88 Kč, po přepočtu částka 9.018,81 EUR, splatnost 7.4.2009 . U pohledávky č. 78 se jedná o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady za měsíc březen 2009, nesplněno ke dni 8.5.2009, opět uplatněn nárok na smluvní pokutu ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu 238.682,81 Kč, splatnost 8.5.2009. U pohledávky pod č. 79 se jedná o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady za měsíc duben 2009, nesplněnou ke dni 30.5.2009, opět uplatněn nárok na smluvní pokutu ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu 241.974,67 Kč, splatnost 30.5.2009. U pohledávky pod č. 80 se jedná o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady za měsíc květen 2009, nesplněnou ke dni 25.6.2009, opět uplatněn nárok na smluvní pokutu ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu 235.210,56 Kč, splatnost 25.6.2009. U pohledávky pod č. 81 se jedná o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady za měsíc červen 2009, nesplněnou ke dni 29.7.2009, opět uplatněn nárok na smluvní pokutu ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu na Kč 230.340,41, splatnost 29.7.2009. U pohledávky pod č. 82 se jedná o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady za měsíc červenec 2009, nesplněnou ke dni 26.8.2009, opět účtována smluvní pokuta ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu 229.122,87 Kč, splatnost 26.8.2009. U pohledávky pod č. 83 se jedná o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady za měsíc srpen 2009, nesplněnou ke dni 28.9.2009, uplatněný nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu 227.093,646 Kč, splatnost dne 28.9.2009. U pohledávky pod č. 84 se jedná o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady za měsíc září 2009, nesplněnou ke dni 27.10.2009, opět uplatněn nárok na smluvní pokutu ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu 235.210,56 Kč, splatnost dne 27.10.2009. U pohledávky pod č. 85 se jedná o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady za měsíc říjen 2009, nesplněnou ke dni 29.11.2009, opět uplatněn nárok na smluvní pokutu ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu 236.157,54 Kč, splatnost pohledávky 29.11.2009. U pohledávky pod č. 87 se jedná o povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady za měsíc listopad 2009, nesplněnou ke dni 29.12.2009, opět uplatněn nárok na smluvní pokutu ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu 238.186,77 Kč, splatnost dne 29.12.2009. U pohledávky pod č. 87 se nárok opět odvíjí ze smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 27.10.2006 uzavřené mezi výše uvedenými subjekty a dodatku č. 1 k této smlouvě s tím, že podle článku X. bod 14. smlouvy se dlužník zavázal pro případ porušení povinnosti hradit vlastní provozní náklady související s provozováním dlužníkové činnosti v pronajatém prostoru, blíže specifikované v článku X. bod 2 písm. b) a c) smlouvy, zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši rovnající se 1/10 ročního základního nájemného určeného v článku VIII. bod 2,3 smlouvy , a to za každou zajišťovanou povinnost samostatně. Předmětem této přihlášky byla povinnost dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady ze rok 2008 nesplněná ke dni 10.4.2009, opět uplatněn nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 9.018,81 EUR, po přepočtu 238.412,24 Kč, splatnost 10.4.2009.

Ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené podle zák. č. 116/1990 Zb a § 663 a násl. Obč. zák. soud zjistil, že se jedná o smlouvu uzavřenou mezi pronajímatelem EUROPA SC a.s., Malachitová č. 13, 974 01 Banská Bystrica, IČ 36623571 a nájemcem Oděvní podnik, a.s., organizační složka zahraniční osoby, Farské schody, 010 01 Žilina, zřizovatele Oděvní podnik a.s., IČ 25532774, Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov, Česká republika, IČ složky 31913113, smlouva je podepsána v Banské Bystrici za pronajímatele dne 24.10.2006, za nájemce 27.10.2006. Z článku I. Předmět nájmu bod 1. a 2. vyplývá, že předmětem nájmu byl nebytový prostor č. 228 o celkové výměře 400,24 m2 nacházející se v objektu obchodního centra EUROPA SHOPPING CENTER v Banské Bystrici s tím, že přesnou specifikaci pronajatého nebytového prostoru a jeho umístění v objektu obsahuje příloha č. 1 k této smlouvě. Dle článku VIII. bod 1 se nájemce zavázal po celou dobu nájmu platit pronajímateli nájemné se stávající se a) základního nájemného, za b) nájemného z obratu, a to dle bodu 2. základní nájemné ve výši 17,70 EUR/m2 pronajatého nebytového prostoru měsíčně, celkem tedy 85.011,-EUR/ročně, resp. 21.252,75 EUR čtvrtletně, resp. 7.084,25 EUR měsíčně. Dále v bodech 3-5 bylo řešeno zvyšování nájemného, v bodě 6. bylo dohodnuto, že spolu se základním nájemným se nájemce po dobu nájmu zavázal platit pronajímateli nájemné z obratu ve výši zde dále určené. V článku X. Provozní náklady bod 1 bylo dohodnuto, že po dobu trvání nájmu je nájemce dále povinen hradit všechny provozní náklady související s a) provozováním jeho činnosti v pronajatém nebytovém prostoru (vlastní provozní náklady), b) provozování ESC jako celku (společné provozní náklady). Dle bodu 2. vlastní provozní náklady nájemce představují a) cenu za dodávku elektrické energie, vody, plynu, dodatečného vlastního tepla a ochlazování, b) cenu za dodávku základního tepla a chlazení, ventilaci (výměn vzduchu a větrání). Pod bodem 3. bylo dohodnuto, že provozní náklady uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto článku je nájemce povinen hradit pronajímateli měsíčně vždy na základě faktury vystavené pronajímatelem na základě skutečného odběru podle zjištění samostatným měřidlem, a to v cenách podle příslušných cenových předpisů pro odběr daného média a určený typ odběratele včetně poplatku za pronájem samostatného měřidla. Dle bodu 7. bylo dohodnuto, že suma provozních nákladů uvedených v bodě 2. písm. b) tohoto článku představuje všechny náklady přímo nebo nepřímo související se zabezpečením dodávky základního tepla a chlazení a ventilace prostoru ESC jako celku s tím, že část sumy provozních nákladů připadajících na nájemce uvedených v bodě 2 písm. b) tohoto článku bude nájemci vyúčtovaná jako procentní podíl plochy prostoru pronajatého nájemci k celkové pronajaté ploše v prostorách ESC. Pod bodem 12. bylo dohodnuto, že nájemce je povinen platit pronajímateli na úhradu společných provozních nákladů a vlastních provozních nákladů uvedených v bodě 2 písm. b) tohoto článku zálohu ve výši 3,50 EUR/m2, tedy 1.400,84 EUR měsíčně vždy do osmého dne v měsíci. Dále v bodě 14. bylo dohodnuto, že nájemce je povinen případně nedoplatek na úhradu společných provozních nákladů a vlastních provozních nákladů uvedených v bodě 2 písm. b) tohoto článku zaplatit pronajímateli nejpozději do 15.4 kalendářního roku, ve kterém bylo vyúčtování vykonáno. V bodě 16. pro případ porušení povinnosti nájemce hradit vlastní provozní náklady podle bodu 3. tohoto článku, platit pronajímateli zálohu podle bodu 12. tohoto článku, zaplatit případný nedoplatek podle bodu 14. tohoto článku byl nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sumy, s placením které je nájemce v prodlení, a to za každý den trvání porušení zajišťované povinnosti, a to za každou zajišťovanou povinnost samostatně. Obsahem přílohy č. 1 byl plán obchodního centra, obsahem přílohy č. 2 Informativní výpočet společných provozních nákladů, přílohou č. 4 Výpočet prací vykonávaných podle článku V. (Změny a úpravy předmětu nájmu) .

Z Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené podle zákona č. 116/1990 Zb. a § 663 a násl. Obč. zák. bez uvedení data soud zjistil, že jako pronajímatel dodatek uzavřela obchodní společnost EUROPA SC a.s., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, IČ 36623571, jako nájemce Oděvní podnik, a.s., organizační složka zahraniční osoby, Farské schody, 010 01 Žilina, zřizovatele Oděvní podnik, a.s., IČ 25532774, Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov, Česká republika, IČ 31913113, dodatek je podepsán za pronajímatele Rolandem Bebčákem jako předsedou představenstva EUROPA SC a.s. a Róbertem Sninčákem jako členem představenstva, za nájemce Ing. Františkem Tuhým jako předsedou představenstva Oděvní podnik a.s., organizační složka zahraniční osoby. Z článku I. Předmět dodatku bod 4. vyplývá, že smluvní strany se dohodly, že článek X. smlouvy Provozní náklady se mění a doplňuje tak, že podle bodu 1. po dobu trvání nájmu je nájemce povinen hradit všechny provozní náklady související se a) provozováním jeho činnosti v pronajatém nebytovém prostoru (vlastní provozní náklady), b) provozování ESC jako celku (společné provozní náklady). Dle článku 4. 2. vlastní provozní náklady nájemce představují a) cenu za dodávku elektrické energie, vody a plynu, b) cenu za dodávku dodatečného vlastního tepla a ochlazování, c) cenu za dodávku základního tepla a chlazení, ventilaci (výměnu vzduchu a větrání). Z bodu 3. vyplývá, že provozní náklady uvedené v bodu 2.písm. a) tohoto článku byl nájemce povinen hradit pronajímateli měsíčně vždy na základě faktury vystavené pronajímatelem na základě skutečného odběru podle zjištění samostatným měřidlem, provozní náklady uvedené v bodě 2.písm. b), c) tohoto článku byl nájemce povinen hradit pronajímateli měsíčně vždy na základě faktury vystavené pronajímatelem v souladu s pravidly pro fakturaci jednotlivých médií uvedenými v tomto bodě smlouvy. Pod bodem 4. byla stanovena povinnost nájemce umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě kontrolu spotřeby médií uvedených v bodě 2. písm. a) tohoto článku za účelem zjištění jejich skutečné spotřeby pro potřeby jejich fakturace a poskytnout pronajímateli anebo jím pověřené osobě všechnu potřebnou součinnost. Pod bodem 9. bylo dohodnuto, že nájemce je povinen platit pronajímateli na úhradu společných provozních nákladů měsíčně zálohu ve výši 122,50 Sk za m2 pronajatého nebytového prostoru měsíčně, vždy do 8. dne kalendářního měsíce, a to v měně Skk na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Pod bodem 10. bylo sjednáno, že pronajímatel je povinen udělat zúčtování měsíčních záloh nájemce poskytnutých podle bodu 9. tohoto článku smlouvy jednou ročně, a to nejpozději do 15.3. kalendářního roku následujícího po kalendářním roku, za který byly měsíční zálohy splaceny, v bodě 11. byla stanovena povinnost nájemce případný nedoplatek na úhradu společných provozních nákladů zaplatit pronajímateli nejpozději do 15.4. kalendářního roku,ve kterém bylo vyúčtování uděláno. Pod bodem 13. bylo sjednáno oprávnění pronajímatele upravit výši měsíční zálohy po zúčtování záloh a nejčastěji jednou čtvrtletně v případě, že je důvodné očekávat , že výše záloh je výrazně odlišná od předpokládaného podílu nájemce na společných provozních nákladech. V bodě 14. bylo dohodnuto, že pro případ porušení povinností nájemce hradit provozní náklady podle bodu 3. tohoto článku, umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě kontrolu spotřeby médií a poskytnout jim všechnu potřebnou součinnost podle bodu 4. tohoto článku, platit pronajímateli zálohu podle bodu 9. tohoto článku a zaplatit případný nedoplatek podle bodu 11. tohoto článku, byl nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 1/10 ročního základního nájemného určeného v článku VIII. bod 2.,3. této smlouvy, a to za každou zajišťovanou povinnost samostatně Z článku III. bod 5 vyplývá, že tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky.

Z faktury č. 91600559 ze dne 29.3.2009, splatné dne 15.4.2009, soud zjistil, že dodavatel EUROPA SC a.s., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČ 36712167 fakturoval Oděvnímu podniku, a.s., organizační složka, Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov, IČ 31913113 částku celkem 18.691,80 Kč , a to jako vyúčtování SPN za rok 2008 dle smlouvy o nájmu, článek X. bod 1, písm. c) a to za společné provozní náklady za rok 2008, po odečtení uhrazených záloh činila fakturovaná částka 18.691,80 EUR.

Z faktur č. 91601396 ze dne 1.7.2009, splatné dne 8.7.2009, č. 91601562 ze dne 1.8.2009, splatné dne 8.8.2009, č. 91601756 ze dne 2.9.2009, splatné dne 8.9.2009, č. 91601914 ze dne 1.10.2009, splatné dne 8.10.2009, č. 91602099 ze dne 2.11.2009, splatné dne 8.11.2009, č. 91602265 ze dne 1.12.2009, splatné dne 8.12.2009, č. 101600095 ze dne 5.1.2010, splatné dne 15.1.2010, bylo zjištěno, že ve všech případech dodavatel EUROPA SC a.s., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika , IČ 36712167 fakturoval Oděvnímu podniku, a.s., organizační složce, Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov, IČ 31913113 dle smlouvy o nájmu společné provozní náklady ve výši 3.191,12 EUR za každý měsíc, a to za měsíce červenec 2009, srpen 2009, září 2009, říjen 2009, listopad 2009, prosinec 2009 a leden 2010.

Z faktur č. 91700939 ze dne 14.7.2009, splatné dne 28.7.2009 na částku 968,72 EUR, č. 91701071 ze dne 5.8.2009, splatné dne 19.8.2009, na částku 919,20 EUR, č. 91701221 ze dne 11.9.2009, splatné dne 25.9.2009, na částku 978,91 EUR, č. 91701350 ze dne 12.10.2009, splatné dne 26.10.2009, na částku 914,34 EUR, č. 91701496 ze dne 12.11.2009, splatné dne 26.11.2009, na částku 865,97 EUR, č. 91701646 ze dne 11.12.2009, splatné dne 25.12.2009, na částku 943,04 EUR, č. 101700074 ze dne 13.1.2010, splatné dne 27.1.2010, na částku 272,63 EUR bylo zjištěno, že těmito fakturami dodavatel EUROPA SC, a.s., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika , IČ 36712167 fakturoval odběrateli Oděvní podnik, a.s., organizační složka, Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov, IČ 31913113 za měsíce červen 2009, červenec 2009, srpen 2009, září 2008, říjen 2009, listopad 2009, prosinec 2009 vždy dodávku silové energie elektrické energie-přímá spotřeba, měsíční platbu za příkon, platbu za distribuované množství elektrické energie, tarif za ztráty při distribuci, tarif za provozování systému, tarif za systémové služby a spotřební daň elektrické energie.

Z faktur č. 91900908 ze dne 15.7.2009, splatné dne 29.7.2009, na částku 662,69 EUR, č. 91901030 ze dne 12.8.2009, splatné dne 26.8.2009, na částku 893,79 EUR, č. 91901148 ze dne 14.9.2009, splatné dne 28.9.2009, na částku 853,49 EUR, č. 91901266 ze dne 13.10.2009, splatné dne 27.10.2009, na částku 661,84 EUR, č. 91901387 ze dne 15.11.2009, splatné dne 29.11.2009, na částku 812,96 EUR, č. 91901506 ze dne 15.12.2009, splatné dne 29.12.2009, na částku 802,54 EUR, č. 101900053 ze dne 15.1.2010, splatné dne 29.1.2010, na částku 1.490,36 EUR bylo zjištěno, že dodavatel EUROPA SC, a.s., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČ 36712167 fakturoval odběrateli Oděvní podnik, a.s., organizační složka, Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov, IČ 31913113 spotřebu elektrické energie-vzduchotechniku za měsíce červen 2009, červenec 2009, srpen 2009, září 2009, spotřebu elektrické energie vzduchotechniku a spotřebu plyn-vzduchotechniku za říjen 2009, listopad 2009 a prosinec 2009.

Z přípisu podepsaného Adriánem Bargerem, advokátem, za společnost EUROPA SC a.s. adresovaného zdejšímu soudu ke sp.zn. KSBR 39 INS 398/2010 soud zjistil, že na základě výzvy insolvenčního správce v příloze bylo zasláno doplnění /oprava přihlášek pohledávek č. 1-6, pohledávek č. 27 a 34, a pohledávek č. 35-87 věřitele EUROPA SC a.s., se sídlem Na Troskách 25/14180, 974 01 Banská Bystrica, IČ 36712167.

Z dílčích přihlášek pohledávek pod č. 50-55 připojených k doplnění přihlášky pohledávky výše uvedenému soud zjistil, že přihlašovatel změnil výši pohledávek tak, že u každé z nich požadoval 233.542,08 Kč, pohledávky vycházely z přepočtu nároku na zaplacení smluvní pokuty ve výši 9.018,81 EUR, u všech těchto přihlášek x 25,895 /1 EUR, u všech pohledávek byla upravena splatnost na 18.1.2010.

Z dílčích přihlášek pohledávek pod č. 56-60 připojených k tomuto doplnění přihlášky bylo zjištěno, že přihlašovatel u všech pohledávek upravil výši jistiny na 233.542,08 Kč, opět byl použit přepočet 1 EUR= 25,895 Kč, všechny tyto pohledávky byly splatné dne 18.1.2010.

Z dílčí přihlášky pohledávky pod č. 61 připojené k tomuto doplnění přihlášky bylo zjištěno, že přihlašovatel upravil výši jistiny opět na 233.542,08 Kč, pohledávka měla být splatná opět dne 18.1.2010, opět byl použit přepočet 9.018,81 EUR x 25,895 Kč.

Z dílčích přihlášek pohledávek pod č. 62-63 připojených k tomuto doplnění přihlášky bylo zjištěno, že přihlašovatel upravil výši jistiny u obou přihlášek opět na 233.542,08 Kč, obě tyto pohledávky opět měly být splatné dne 18.1.2010, opět byl použit přepočet 9.018,81 EUR x 25,895 Kč.

Z dílčích přihlášek pohledávek pod č. 64-75 připojených k doplnění přihlášky pohledávky výše uvedeného soud zjistil, že i zde přihlašovatel upravil výši pohledávek u každé z pohledávek na 233.542,08 Kč s tím, že se jednalo o pohledávky z titulu smluvní pokuty za prodlení z povinnosti dlužníka zaplatit vlastní provozní náklady, cenu za dodávky elektrické energie, vody a plynu, za měsíce prosinec 2008 u pohledávky pod č. 64, leden 2009 u pohledávky pod č. 65, duben 2009 u pohledávky pod č. 66, duben 2009 u pohledávky pod č. 67, duben 2009 u pohledávky pod č. 68, květen 2009 u pohledávky pod č. 69, červen 2009 u pohledávky pod č. 70, červenec 2009 u pohledávky pod č. 71, srpen 2009 u pohledávky pod č. 72, září 2009 u pohledávky pod č. 73, říjen 2009 u pohledávky pod č. 74 a listopad 2009 u pohledávky pod č. 75. Všechny pohledávky měly být splatné od 18.1.2010, u všech byl použit přepočet 9.018,81 EUR x 25,895 Kč.

Z dílčích přihlášek pohledávek připojených k tomuto doplnění přihlášky pod č. 76-86 bylo zjištěno, že i u těchto přihlášek přihlašovatel upravil výši jistiny vždy na 233.542,08 Kč, všechny tyto pohledávky byly splatné od 18.1.2010, u všech byl oproti původním přihláškám použit přepočet 9.018,81 EUR x 25,895 Kč.

Z dílčí přihlášky pohledávky pod č. 87 připojené k tomuto doplnění přihlášek bylo zjištěno, že i u této pohledávky přihlašovatel změnil výši jistiny na 233.542,08 Kč, opět pohledávka měla být splatná dne 18.1.2010, opět byl použit přepočet 9.018,81 EUR x 25,895 Kč.

Z listin nazvaných 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 50, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 51, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 52, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 53, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 54, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 55, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 56, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 57, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 58, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 59, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 60, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 61, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 62, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 63, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 64, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 65, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 66, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 67, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 68, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 69, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 70, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 71, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 72, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 73, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 74, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 75, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 76, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 77, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 78, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 79, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 80, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 81, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 82, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 83, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 84, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 85, 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 86 a 11. Pokračování přihlášky pohledávky č. 87 soud zjistil, že ve všech těchto listinách věřitel uvedl, že mu vznikl dne 18.1.2010 nárok na smluvní pokutu ve výši 9.081,81 EUR. Předmětná smluvní pokuta představuje 1/10 ročního základního nájemného určeného v článku VIII. odst. 2 a 3 smlouvy, t.j. 1/10 ročního nájemného za rok 2009 v celkové výši 90.188,16 EUR bez DPH.

Z doplnění přihlášky doručeného zdejšímu soudu dne 5.5.2010 ke sp.zn. KSBR 39 INS 398/2010 bylo zjištěno, že na základě výzvy insolvenčního správce věřitel upřesnil celkovou výši zajišťovaných pohledávek věřitele EUROPA SC, a.s., IČ 36712167 na částku 1.314.893,61 Kč.

Z listiny nazvané Návrh na vstup nového věřitele do insolvenčního řízení dle § 18 zák. č. 182/2006 Sb. ze dne 21.10.2010 bylo zjištěno, že přihlašovatel společnost EUROPA SC, a.s., se sídlem Na Troskách 25/14180, 974 01 Banská Bystrica, IČ 36719167 oznámila insolvenčnímu soudu, že dne 18.10.2010 uzavřela jako postupitel se společností Lignolet s.r.o. se sídlem Kytlická 780, Praha 9, Prosek, 190 00, IČ 24739871 smlouvu o postoupení pohledávky, na základě které postoupil věřitel pohledávky za dlužníkem přihlášené v předmětném insolvenčním řízení pod poř.č. přihlášky 165, a to v rozsahu uznaném insolvenčním správcem ve svém stanovisku dle seznamu přihlášených pohledávek k zvláštnímu přezkumnému jednání, které se bude konat 25.10.2010, t.j. ve výši 9.247.643,50 Kč. V tomto směru věřitel navrhl ve smyslu ust. § 18 ins. zák., aby soud dále v řízení jednal se společností Lignolet s.r.o., IČ 24739871. Zároveň je zřejmé, že Mgr. Stanislav Strakoš jako jednatel Lignolet s.r.o. souhlasil jménem této společnosti se vstupem do řízení ve smyslu § 18 ins. zák. na místo EUROPA SC a.s.

Ze smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností EUROPA SC a.s., se sídlem Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica, 974 01 , IČ 36712?67 jako postupitelem a společností Lignolet , s.r.o., se sídlem Kytlická 780, Praha 9, Prosek, 190 00, IČ 24739871 jako postupníkem bylo zjištěno, že dle bodu I. Specifikace pohledávky bod 1. předmětem postoupení jsou pohledávky přihlášené za společností Oděvní podnik a.s , se sídlem Za Drahou 4239/2, 797 04, Prostějov, IČ 25532774 vzniklé ze vzájemného obchodního styku na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 27.10.2006 mezi postupitelem jako pronajímatelem a dlužníkem jako nájemcem, ve znění dodatku, v celkové výši 11.816.606,38 Kč, přičemž pohledávky byly přihlášeny do insolvenčního řízení vedeného ohledně dlužníka u zdejšího soudu pod sp.zn. KSBR 39 INS 398/2010. Dále bylo uvedeno, že dle stanoviska insolvenčního správce v seznamu přihlášených pohledávek k zvláštnímu přezkumnému jednání, které se bude konat 25.10.2010, byly pohledávky insolvenčním správcem částečně uznány, a to ve výši 9.247.643,50 Kč. Z bodu I. bod 4 vyplývá, že postupitel tímto postoupil uznané pohledávky, včetně jejich příslušenství, postupníkovi a postupník v souladu s dalším ustanoveními této smlouvy včetně příslušenství pohledávky bez výhrad do svého výlučného vlastnictví přijímá. Z bodu III. Účinnost postoupení pohledávek vyplývá, že postoupení uznaných pohledávek je účinné ode dne uhrazení úplaty za postoupení v plné výši postupiteli. Z bodu IV. bod 6 věta první vyplývá, že smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uhrazení úplaty dle článku III. výše. Smlouva je podepsána v Praze dne 18.10.2010 za postupitele Rolandem Bebčákem jako předsedou představenstva a Petrem Brabcem jako členem představenstva , za postupníka Mgr. Stanislavem Strakošem jako jednatelem společnosti.

Z usnesení zdejšího soudu ze dne 10.10.2011, č.j. KSBR 37 INS 398/2010-P 165-7 soud zjistil, že zdejší soud v insolvenční věci dlužníka Oděvní podnik, a.s. , IČ 25532774, Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov, o přihlášce č. 165 ve výši Kč 11.816.956,44 věřitele č. 150 EUROPA SC, a.s., IČ 36712167, Na Troskách 25/14180, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního dlužníka tak, že na místo původního věřitele vstoupil dne 14.1.2011 do insolvenčního řízení o pohledávkách v celkové výši Kč 9.247.643,50 Kč jejich nabyvatel Lignolet, s.r.o., IČ 24739871, Kytlická 780, 190 00 Praha 9, Prosek.

Z návrhu na vstup nového věřitele do insolvenčního řízení dle § 18 zák. č. 182/2006 Sb. ze dne 11.8.2011 soud zjistil, že se jedná opět o návrh věřitele EUROPA SC, a.s., se sídlem Na Troskách 25/14180, 974 01 Banská Bystrica, IČ 36712167, a to ve věci insolvenčního dlužníka Oděvní podnik, a.s., IČ 25532774. Podle návrhu dne 11.8.2011 uzavřel přihlášený věřitel jako postupitel se společností Lignolet, s.r.o., se sídlem Kytlická 780, Praha 9, Prosek, 190 00, IČ 24739871 jako postupníkem smlouvu o postoupení pohledávek, na základě které postoupil navrhovatel pohledávky za dlužníkem, přihlášené v tomto insolvenčním řízení pod poř.č. přihlášky 165, a to v rozsahu uznaném insolvenčním správcem v seznamu přihlášených pohledávek pro zvláštní přezkumné jednání ze dne 13.6.2011, t.j. ve výši 2.568.962,88 Kč. V tomto směru tedy učinil navrhovatel příslušný návrh ve smyslu ust. § 18 ins. zák. Z připojené listiny je zřejmé, že Mgr. Stanislav Strakoš jako jednatel Lignolet s.r.o. s tímto návrhem jménem společnosti Lignolet s.r.o. souhlasil, souhlasil tedy se vstupem této společnosti do řízení.

Ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 11.8.2011 soud zjistil, že jako postupitel ji opět uzavřela společnost EUROPA SC, a.s., se sídlem Na Troskách 25/14180, 974 01 Banská Bystrica, IČ 36712167, jako postupník Lignolet, s.r.o., se sídlem Kytlická 780, Praha 9, Prosek, 190 00, IČ 24739871. Z bodu I. Specifikace pohledávky 1. a 4. vyplývá, že předmětem postupu byla zbývající část pohledávek za dlužníkem Oděvní podnik, a.s., se sídlem Za Drahou 4239/2, 797 04 , Prostějov, IČ 25532774 vzniklých na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 27.10.2006 mezi postupitelem jako pronajímatelem a dlužníkem jako nájemcem, přičemž se mělo jednat o část pohledávek dodatečně uznanou insolvenčním správcem v seznamu přihlášených pohledávek pro zvláštní přezkumné jednání ze dne 13.6.2011. Z bodu III. vyplývá, že postoupení uznaných pohledávek je účinné ode dne uhrazení úplaty za postoupení v plné výši postupiteli. Smlouva je podepsána v Praze dne 11.8.2011 za postupitele EUROPA SC a.s. Danielou Špůrkovou jako členem představenstva a Petrem Brabcem jako členem představenstva, za Lignolet s.r.o. Mgr. Stanislavem Strakošem, jednatelem.

Z usnesení zdejšího soudu ze dne 17.8.2011, č.j. KSBR 37 INS 398/2010-P 165-10 bylo zjištěno, že zdejší soud rozhodl v insolvenční věci dlužníka Oděvní podnik, a.s., IČ 25532774, Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov, o přihlášce č. 165 ve výši Kč 2.569.312,94 věřitele č. 150 EUROPA SC a.s., IČ36712167, Na Troskách 25/14180, 974 01 Banská

Bystrica, Slovensko ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil dne 15.8.2011 do insolvenčního řízení o pohledávkách v celkové výši Kč 2.568.962,88 jejich nabyvatel Lignolet, s.r.o. , IČ 24739871, Kytlická 780, 190 00 Praha 9, Prosek.

Z protokolu o společném prohlášení o převodu nebo přechodu přihlášené pohledávky sepsaného u Krajského soudu v Brně pracoviště Husova 15, Brno, dne 10.7.2012, č.j. KSBR 37 INS 398/2010-P 165-11 bylo zjištěno, že jako přihlášený věřitel je uvedena společnost Lignolet, s.r.o., IČ 24739871, Kytlická 780, 190 00 Praha 9, Prosek, jako nabyvatel pohledávky LA TORTURA s.r.o., IČ 28965183, Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1. Z protokolu je zřejmé, že za přihlášeného věřitele Mgr. Stanislav Strakoš a za nabyvatele pohledávky Mgr. Jakub Háj se dne 10.7.2012 dostavili ke zdejšímu soudu a společně učinili prohlášení, že nastala v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod přihlášené pohledávky z přihlášeného věřitele na nabyvatele této pohledávky s tím, že k převodu pohledávky přihlášeného věřitele na nabyvatele došlo na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 10.7.2012. Přihlášená pohledávka dle protokolu přešla či byla převedena ve výši Kč 11.816.606,38, přihlášený věřitel navrhl, aby nabyvatel pohledávky vstoupil do insolvenčního řízení na jeho místo. Nabyvatel pohledávky souhlasil se vstupem na místo dosavadního přihlášeného věřitele.

Z protokolu o dalším přezkumném jednání a schůzi věřitelů v insolvenční věci dlužníka Oděvní podnik, a.s., IČ 25532774, Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, konaných dne 19.8.2011, u Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 37 INS 398/2010-P 689 soud zjistil, že předmětem dalšího přezkumného jednání bylo přezkoumání přihlášených pohledávek podle seznamu sestaveného insolvenčním správcem s tím, že seznam přihlášených pohledávek byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 14.6.2011. U přihlášky pod č. 165 věřitele č. 150 správkyně popřela pravost a výši pohledávek do částky 8.974.937,07 Kč, z důvodu uvedených v seznamu přihlášených pohledávek, dále pořadí u pohledávky pol.č. 1-6 Kč 1.314.893,61 s tím, že přítomný věřitel byl o popření poučen.

Z listu ze seznamu přihlášených pohledávek dlužníka Oděvní podnik, a.s. , Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov, IČ 25532774 soud zjistil, že se jedná o list k pořadovému číslu přihlášky 165, poř.č. věřitele 150, ve věci vedené u zdejšího soudu pod sp.zn. KSBR 37 INS 398/2010, věřitel Lignolet, s.r.o., IČ 24739871, Kytlická 780, 190 00 Praha 9, Prosek, přezkumné jednání č. 2 dne 19.8.2011, přihláška soudu doručena dne 19.2.2010. Jako výše přihlášené pohledávky je uvedena částka 11.816.606,38 Kč, jako právní důvod vzniku přihlášené pohledávky je uvedeno 1) nájemné-1.293.064,15 Kč, 2) úrok z prodlení ad 1 ve výši 21.829,46 Kč, 3) cena za služby s pronájmem související 1.467.824,69 Kč, 4) úrok z prodlení ad 3 58.951,01 Kč a smluvní pokuta pod bodem 5) ve výši 8.974.937,07 Kč. Jako typ pohledávky je u bodu ad 1) ad 2) uvedeno zajištěná (1.314.893,61 Kč) , u bodu ad 3)-ad 5) nezajištěná (10.501.712,77 Kč). V kolonce Důvod a způsob zajištění pohledávky je odkaz na přílohu č. 1 pro Kč 1.314.893,61, pohledávka je nevykonatelná. V kolonce Stanovisko správce je uvedeno, že uznává pohledávky ve výši Kč 2.841.669,31 (nárok 1-4 -t.j. položky 1-49 přihlášky pohledávky) , popírá Kč 8.974.937,07 (nárok 5-t.j. položky 50-87 přihlášky pohledávky), pořadí (u pohledávek položka přihlášky pohledávky 1-6)-Kč 1.314.893,61. K popření smluvních pokut jako důvod je uvedeno, že věřitel uplatnil smluvní pokuty pod položkami 50-87, když se dovolává dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.10.2006, insolvenční správce popřel nárok z důvodu, že se věřitel domáhá nároku z neplatného právního úkonu-dodatek č. 1 dle článku III. odst. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami, datum na předmětném dodatku však není žádné, dodatek je tedy dosud neplatný. Dále insolvenční správce namítl neplatnost ujednání o smluvních pokutách v dodatku č. 1 pro rozpor s dobrými mravy s tím, že smluvní pokuty dosahují pro jednotlivé porušení až 120% ročního nájmu, věřitel uplatňuje u dvou porušení tedy 240%. Nad rámec výše uvedeného pak věřitel jednotlivé smluvní pokuty uplatnil duplicitně, a to u smluvních pokut za vlastní provozní náklady účtované za leden 2009 (položky 65,76), 4/2009 (položky 66, 67, 68 a 79), 5/2009 (položky 69,80), 6/2009 (položky 70,81), 7/2009 (položky 71,82), 8/2009 (položky 72,83), 9/2009 (položky 73,84), 10/2009 (položky 74,85), 11/2009 (položky 75,86), celý rok 2008 (položka 87), když současně uplatněno za 12/2008. Jako výsledek přezkumného jednání je uvedeno, že pohledávka byla zjištěna ve výši 2.841.669,31 Kč, zůstala sporná ve výši 8.974.937,07 Kč a pořadí. Jako vyloučená z uspokojení je uvedena částka 350,06 Kč, jako úroky z prodlení za období po zjištění úpadku.

Z části z knihy doručené pošty za měsíc prosinec 2007 soud zjistil, že se jedná o listinu psanou ve slovenštině, strana 116, zásilka byla přijata od Oděvního podniku dne 11.12.2007 s tím, že se jedná o podepsaný dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu.

Z emailu podepsaného paní Drahomírou Englišovou za Euro Mall Centre Management s.r.o. dne 3.12.2007 bylo zjištěno, že se jedná o email odeslaný na adresu jiri.rozehnal@op-profashion.cz nazvaný: EUROPA SC-dodatek k nájemní smlouvě s tím, že pan Rozehnal byl osloven ve věci dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na prostory EUROPA SC v Banské Bystrici s tím, že dne 20.8.2007 byl zaslán návrh dodatku s vysvětlujícím dopisem, který je posílán v příloze. Dále je uvedeno, že do dne 3.12.2007 nebyla zaslána odpověď ani podepsaný dodatek ani stanovisko či připomínky k němu. S ohledem na to, že už proběhly tři měsíce a pronajímatel má zájem na podpisu dodatku, byl adresát žádán o stanovisko k dodatku s tím, že v případě nejasností bude poskytnuto vysvětlení.

Z dalšího emailu podepsaného panem Pavlem Klimešem za EURO Mall Centre Management s.r.o. adresovaného panu Jiřímu Rozehnalovi bylo zjištěno, že se jedná o žádost o dořešení v níže uvedené záležitosti s tím, že se jedná o velký tlak vlastníků.

Z dalšího emailu odeslaného z adresy jiri.rozehnal@op-profashion.cz panu Pavlu Klimešovi s předmětem EUROPA SC-dodatek k nájemní smlouvě vyplývá, že pan Jiří Rozehnal odpověděl tak, že celou záležitost opětovně projednal s obchodním náměstkem Ing. Žákem a je přesvědčen, že se vše podaří vyřešit s tím, že bude neprodleně informovat pana Klimeše o aktuálním vývoji.

Z dalšího emailu ze dne 6.12.2007 adresovaného panem Rozehnalem panu Klimešovi, je zřejmé, že dne 6.12.2007 odešel do Banské Bystrice ze strany Oděvního podniku podepsaný dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na jejich jednotku.

Ze smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Lignolet, s.r.o. jako postupníkem a společností LA TORTURA s.r.o. jako postupitelem dne 10.7.2012 soud zjistil, že předmětem postupu dle článku I. bod 1. smlouvy byly splatné peněžité pohledávky postupitele za dlužníkem Oděvní podnik, a.s., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, 797 04, IČ 25532774, včetně jejich příslušenství, a to pohledávky specifikované v přihlášce do insolvenčního řízení č. 165, která je přílohou č. 9 této smlouvy, avšak jen v rozsahu vymezenými usneseními insolvenčního soudu vydanými v insolvenčním řízení, č. j. KSBR 37 INS 398/2010-P 165-7 a KSBR 37 INS 398/2010-P-165-10, t.j. v rozsahu 11.816.606,38 Kč. Smlouva je podepsána v Brně dne 10.7.2012 Mgr. Stanislavem Strakošem jako jednatelem společnosti Lignolet s.r.o. a v Luhačovicích dne 9.7.2012 JUDr. Adamem Rakovským jako jednatelem jménem společnosti LA TORTURA s.r.o.

Z listiny nazvané Věc: Oznámení o postoupení pohledávek za dlužníkem ze dne 16.7.2012 adresovaného JUDr. Miloslavě Horské jako insolvenční správkyni úpadce Oděvní podnik, a.s., bylo zjištěno, že společnost Lignolet s.r.o. , se sídlem Praha 9, Prosek, Kytlická 780, 190 00, IČ 24739871 oznamuje, že postoupila společnosti LA TORTURA, s.r.o. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, 110 00, IČ 28965183 následující pohledávky za společností Oděvní podnik, a.s. , přičemž v rámci seznamu jsou mimo jiné i pohledávky specifikované v přihlášce do insolvenčního řízení č. 165 včetně všech eventuálních doplnění či souvisejících listin, která je přílohou č. 9 tohoto oznámení, avšak jen v rozsahu vymezenými usneseními insolvenčního soudu vydanými v insolvenčním řízení, č.j. KSBR 37 INS 398/2010-P 165-7 a KSBR 37 INS 398/2010-P-165-10, t.j. v rozsahu 11.816.808,38 Kč.

Z dodejky soud zjistil, že společnost Lignolet s.r.o. předala dne 16.7.2012 poště k přepravě zásilku adresovanou JUDr. Miloslavě Horské jako insolvenční správkyni Oděvního podniku, a.s., podle doručenky tato zásilka byla převzata adresátem dne 25.7.2012.

Ze smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností EUROPA SC a.s. jako postupníkem a společností Lignolet s.r.o. jako postupitelem ze dne 15.5.2013 soud zjistil, že dle článku I. bod 1.1 předmětem postupu jsou splatné peněžité pohledávky za dlužníkem Oděvní podnik, a.s., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, 797 04, IČ 25532774, specifikované v přihlášce do insolvenčního řízení č. 165, která je přílohou č. 1 smlouvy v celkové výši 11.816.606,38 Kč s tím, že jak vyplývá z preambule, mezi smluvními stranami byly již dne 20.10.2010 a 11.8.2011 uzavřeny smlouvy o postoupení pohledávek postupitele přihlášených do insolvenčního řízení, přičemž pro případ, že by původní smlouvy byly sjednány jako neplatné, mají smluvní stran z opatrnosti zájem na zhojení této vady uzavřením nové smlouvy o postoupení týchž pohledávek. Z článku III. vyplývá, že smluvní strany svým podpisem potvrzují, že úplata za postoupení byla uhrazena před uzavřením smlouvy postupníkem postupiteli. Smlouva je podepsána v Praze dne 13.5.2013 za EUROPA SC a.s. Davidem Hendrichem jako předsedou představenstva a Danielou Špurkovou jako členkou představenstva, za Lignolet s.r.o. v Praze dne 15.5.2013 Mgr. Stanislavem Strakošem jako jednatelem společnosti.

Z listiny nazvané Věc: Oznámení o postoupení pohledávek za dlužníkem ze dne 13.5.2013 soud zjistil, že se jedná o listinu, kterou adresuje společnost EUROPA SC a.s. Oděvnímu podniku a.s. Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov, předmětem je oznámení, že společnost postoupila společnosti Lignolet s.r.o., IČ 24739871 pohledávky za společností Oděvní podnik, a.s., ohledně kterých je v současné době u Krajského soudu v Brně vedeno pod sp.zn. KSBR 37 INS 398/2010 insolvenční řízení, a to všechny pohledávky specifikované v přihlášce do insolvenčního řízení č. 165 včetně všech eventuálních doplnění či souvisejících listin v celkové výši 11.816.606,38 Kč, k tomu rovněž postoupeno veškeré příslušenství.

Z listiny nazvané Věc: Oznámení o postoupení pohledávek za dlužníkem ze dne 13.5.2013 soud zjistil, že společnost EUROPA SC a.s. adresovala naprosto obsahově shodnou listinu JUDr. Miloslavě Horské jako insolvenční správkyni úpadce Oděvní podnik a.s., Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady, 628 00.

Z podacích lístků ze dne 15.5.2013 vyplývá, že společnost EUROPA SC a.s. prostřednictvím Rakovský & Partners v.o.s. zaslala JUDr. Miloslavě Horské a Oděvnímu podniku a.s. zásilky předané poště k přepravě dne 15.5.2013.

Ze smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Lignolet, s.r.o. jako postupníkem a společností LA TORTURA s.r.o. jako postupitelem soud zjistil, že předmětem postupu byly splatné peněžité pohledávky postupitele za dlužníkem Oděvní podnik a.s., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, 797 04, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSBR 37 INS 398/2010 přihláškou č. 165 v celkové výši 11.816.606,38 Kč. Z článku III. vyplývá, že smluvní strany svým podpisem potvrdily, že úplata za postoupení byla před uzavřením smlouvy postupníkem postupiteli zcela uhrazena. Smlouva je podepsána Mgr. Stanislavem Strakošem jako jednatelem Lignolet s.r.o. dne 15.5.2013.

Z obsahově shodného vyhotovení smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Lignolet, s.r.o. jako postupníkem a společností LA TORTURA s.r.o. jako postupitelem soud zjistil, že toto vyhotovení je podepsáno v Praze dne 15.5.2012 dle údaje napsaného v kolonce pro datum podpisu, podepsáno JUDr. Adamem Rakovským jako jednatelem jménem LA TORTURA s.r.o., listina obsahuje ověřovací doložku JUDr. Marie Malé, notáře v Praze ze dne 15.5.2013 o tom, že tuto listinu před Věrou Petráčkovou jako notářským tajemníkem pověřeným JUDr. Marií Malou, notářem se sídlem v Praze, vlastnoručně podepsal JUDr. Adam Rakovský.

Z listiny nazvané Podpis smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.5.2013 soud zjistil, že JUDr. Adam Rakovský jako jednatel jménem LA TORTURA s.r.o. tímto podepisuje smlouvu o postoupení pohledávek na straně postupníka se společností Lignolet s.r.o. za společnost LA TORTURA s.r.o., jejímž předmětem je postoupení pohledávek postupitele včetně jejich příslušenství, a to všech pohledávek specifikovaných v přihlášce č. 165 do insolvenčního řízení ohledně společnosti Oděvní podnik, a.s., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, 797 04, IČ 25532774 č. 165, které je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 37 INS 398/2010 v celkové výši 11.816.606,38 Kč s tím, že dle článku 5.1. smlouvy o postoupení pohledávek je stranami výslovně sjednáno, že podpisy mohou uskutečněny na samostatných listinách, přičemž přílohou tohoto přijetí smlouvy a postoupení je text smlouvy o postoupení pohledávek. Tato listina je podepsána v Praze dne 15.5.2013 JUDr. Adamem Rakovským jako jednatelem LA TORTURA s.r.o. , opět je zde ověřovací doložka JUDr. Marie Malé, notáře v Praze s datem 15.5.2013.

Z listiny nazvané Věc: Oznámení o postoupení pohledávek za dlužníkem ze dne 15.5.2013 bylo zjištěno, že Mgr. Stanislav Strakoš jako jednatel jménem Lignolet s.r.o. společnosti Oděvní podnik, a.s. , Za Drahou 4239/20, 797 04 Prostějov oznámil, že společnost Lignolet s.r.o. postoupila společnosti LA TORTURA s.r.o. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, 110 00, IČ 28965183 její pohledávky za společností Oděvní podnik, a.s., ohledně nichž je v současné době u Krajského soudu v Brně vedeno pod sp.zn. KSBR 37 INS 398/2010 insolvenční řízení, a to všechny pohledávky specifikované v přihlášce do insolvenčního řízení č. 165 včetně všech eventuálních doplnění či souvisejících listin v celkové výši 11.816.606,38 Kč, spolu s nimi je postoupeno i příslušenství.

Z obsahově shodné listiny nazvané Věc: Oznámení o postoupení pohledávek za dlužníkem ze dne 15.5.2013 vyplývá, že Mgr. Stanislav Strakoš jako jednatel jménem Lignolet s.r.o. adresoval naprosto totožné oznámení i JUDr. Miloslavě Horské jako insolvenční správkyni úpadce Oděvní podnik, a.s. , Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady, 628 00.

Z podacích lístků s datem 15.5.2013 bylo zjištěno, že téhož dne společnost Lignolet s.r.o. prostřednictvím Rakovský & Partners s.r.o. předala poště k přepravě zásilky pro JUDr. Miloslavu Horskou a Oděvní podnik a.s.

Z ostatních provedených důkazů soud žádná skutková zjištění nečinil, soud pak neprováděl další dokazování v předmětné věci, neboť pro posouzení věci měl již dostatek podkladů a jednalo by se tudíž o nehospodárné dokazování.

Dle ustanovení § 192 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon) pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

Dle ustanovení § 193 téhož zák. o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Dle ustanovení § 194 téhož zák. o popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky.

Dle ustanovení § 198 odst. 1 cit. zák. věřitelé nevykonatelné pohledávky , která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Dle odst. 2 v žalobě podle odst. 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Dle ustanovení § 10 odst. 1 zák. č. 97/1963 Sb.,o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění platném do 31.12.2007, nezvolí-li účastníci rozhodné právo, řídí se jejich vztahy právním řádem, jehož použití odpovídá rozumnému uspořádání daného vztahu. Dle odst. 2 vzhledem k tomu se zpravidla řídí: a) smlouvy kupní a smlouvy o dílo právem místa, kde je sídlo (bydliště) prodávajícího nebo zhotovitele díla v době uzavření smlouvy; b) smlouvy o nemovitostech právem místa, kde je nemovitost; c) smlouvy o dopravě (smlouvy o přepravě, smlouvy zasílatelské apod.) právem místa, kde má dopravce nebo zasílatel sídlo nebo bydliště v době uzavření smlouvy; d) smlouvy pojistné, včetně smlouvy o pojištění nemovitostí, právem sídla (bydliště) pojistitele v době uzavření smlouvy; e) smlouvy, příkazní a jim podobné právem místa, kde má sídlo (bydliště) ten, kdo provádí příkaz, v době uzavření smlouvy; f) smlouvy o obchodním zastoupení a smlouvy o zprostředkování právem místa, kde má sídlo (bydliště) osoba, pro kterou zástupce nebo zprostředkovatel vykonává činnost, v době uzavření smlouvy; g) smlouvy o vícestranných výměnných obchodech právním řádem, jehož použití nejlépe odpovídá uspořádání těchto vztahů jako celku. Dle odst. 3 jiné smlouvy spravují se zpravidla právním řádem státu, ve kterém obě strany mají sídlo (bydliště); nemají-li sídlo (bydliště) v témže státě, a uzavírá-li se smlouva mezi přítomnými, právním řádem místa, kde byla smlouva uzavřena; byla-li uzavřena mezi nepřítomnými, právním řádem sídla (bydliště) příjemce návrhu na uzavření smlouvy.

Dle ustanovení § 3 odst. 1 zák.č. 116/1990 Zb., zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění, pronajímatel může nebytový prostor přenechat na užívání jinému smlouvou o nájmu. Dle odst. 2 nebytové prostory se pronajímají na účely, pro které jsou stavebně určené. Dle odst. 3 smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši a splatnost nájemného a způsob jeho placení, a pokud nejde o nájem na neurčitou dobu, dobu, na kterou se nájem uzavírá. U nebytových prostor v objektech, ve kterých hospodaří bytová organizace založená národním výborem, je možno smlouvu na určitou dobu uzavřít nejdéle na dva roky, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Dle odst. 4 pokud smlouva neobsahuje náležitosti podle odst. 3, je neplatná.

Dle ustanovení § 663 zák.č. 40/1964 Zb., v platném znění, nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (po sjednanou dobu) užíval nebo z ní bral i užitky.

Dle ustanovení § 261 odst. 1 zák.č. 513/1991 Zb., ve znění platném k 27.10.2006, tato část zákona upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti. Dle odst. 9 smlouvy mezi osobami uvedenými v odst. 1 a 2, které nejsou upraveny v hlavě II. této části zákona, a jsou upraveny jako smluvní typ v občanském zákoníku, se řídí příslušnými ustanoveními o tomto smluvním typu v občanském zákoníku a tímto zákonem.

Dle ustanovení § 544 odst. 1 zák.č. 40/1960 Zb., sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda. Dle odst. 2 smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení.

Dle ustanovení § 524 odst. 1 obč. zák. věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému. Dle odst. 2 s postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechny práva s ní spojená.

Dle ustanovení § 39 zák. č. 40/1964 Zb., neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu anebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Po zhodnocení tvrzení účastníků a provedených důkazů soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná pouze částečně. Mezi účastníky nebylo sporu o tom, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18.1.2010, č.j. KSBR 39 INS 398/2010-A-2 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Oděvní podnik, a.s. , se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, 797 04, IČ 25532774, usnesením zdejšího soudu ze dne 25.1.2010, č.j. KSBR 39 INS 398/2010-A-51 byl zjištěn úpadek tohoto dlužníka. Usnesením zdejšího soudu ze dne 20.5.2011, č.j. 37 INS 398/2010-B-631 bylo rozhodnuto o přeměně reorganizace konkurs. Usnesením zdejšího soudu ze dne 24.6.2011, č.j. KSBR 37 INS 398/2010-B-655 byl dosavadní insolvenční správce JUDr. Jaroslav Svoboda zproštěn funkce, novou správkyní byla ustanovena JUDr. Miloslava Horská, žalovaná v tomto incidenčním sporu, která je správkyní k datu rozhodnutí soudu. Rovněž tak nebylo sporu o tom, že účinky zahájeného insolvenčního řízení stále trvají. Dále nebylo sporu o tom, že obchodní společnost EUROPA SC, a.s., se sídlem Na Troskách

25/14180, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČ 36712167 do předmětného insolvenčního řízení přihlásila své pohledávky evidované pod č. P-165, přičemž po procesním úkonu ze strany žalobce předmětem sporu zůstala pravost a výše pohledávek evidovaných pod přihláškami pohledávek pod č. 50-87. Aktivní legitimace současného žalobce v rozsahu předmětu sporu soud dovodil ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.5.2013, kterou uzavřela obchodní společnost EUROPA SC, a.s., Na Troskách 25/14180, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČ 36712167 jako postupitel a jako postupník společnost Lignolet, s.r.o., se sídlem Kytlická 780, Praha 9-Prosek, 190 00, Česká republika, IČ 24739871, neboť z této smlouvy nepochybně vyplývá, že předmětem postupu jsou pohledávky za dlužníkem Oděvní podnik, a.s, se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, 797 04, IČ 25532774 specifikované v přihlášce do insolvenčního řízení č. 165 ve výši 11.816.606,38 Kč. Smlouva nabyla platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami, jelikož byla smlouva uzavřena na území České republiky, podle výše uvedených kolizních ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním tuto smlouvu soud posuzoval podle českého práva. Z navazující smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.5.2013 pak vyplývá, že společnost Lignolet, s.r.o., se sídlem Kytlická 780, Praha 9-Prosek, 190 00, IČ 24739871 postoupila předmětné pohledávky postupníkovi společnosti LA TORTURA s.r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, 110 00, IČ 28965183, přičemž předmětem postupu dle článku I. bod 1. této smlouvy jsou opět splatné peněžité pohledávky za dlužníkem Oděvní podnik, a.s., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, 797 04, IČ 25532774 specifikované přihlášce do insolvenčního řízení pod č. 165 ve výši 11.816.606,38 Kč. Rovněž tato smlouva dle článku V. bod 5.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu stran. Aktivní legitimace žalobce v rozsahu předmětu sporu je tedy tímto dána. Předmětem sporu tedy byly pohledávky z titulu smluvních pokut dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 27.10.2006, kterou jako pronajímatel uzavřela obchodní společnost EUROPA SC, a.s., Malachitová č. 13, 974 01 Banská Bystrica, IČ 36623571, jako právní předchůdce přihlašovatele pohledávky, o čemž nebylo mezi účastníky sporu, jako nájemce Oděvní podnik, a.s., organizační složka zahraniční osoby, Farské schody, 010 01 Žilina, zřizovatel Oděvní podnik, a.s, IČ 25532774, Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov, Česká republika, IČ složky 31913113. Ve smyslu výše uvedených kolizních ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním soud posuzoval tento smluvní vztah podle slovenského práva, přičemž dovodil, že byla uzavřena platná smlouva dle § 3 odst. 1 zákona č. 116/1990 Zb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor a dle § 663 a násl. obč. zák. Slovenské republiky. O platnosti smlouvy ostatně nebylo mezi účastníky sporu. Žalobce doložil, že k předmětné smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1, který sice neobsahuje datum podpisu, je však podepsán za pronajímatele Ronaldem Bebčákem jako předsedou představenstva EUROPA SC, a.s. a Róbertem Sninčákem jako členem představenstva , za nájemce Ing. Františkem Tuhým jako předsedou představenstva Oděvní podnik, a.s. organizační složka zahraniční osoby. Soud se neztotožňuje s názorem žalovaného, že by tento dodatek pro absenci data byl neplatný. Z emailové komunikace mezi Pavlem Klimešem a Ing. Jiřím Rozehnalem tak jak je výše uvedeno, vyplývá, že Ing. Jiří Rozehnal za Oděvní podnik, a.s. sdělil dne 6.12.2007, že odeslali podepsaný dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, z části knihy došlé pošty za měsíc prosinec roku 2007 vyplývá, že dne 11.12.2007 došla zásilka od Oděvního podniku a jednalo se o podepsaný dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu. Z výše uvedeného dle názoru soudu lze dovodit, že dodatek č. 1 byl podepsán oběma stranami před 31.12.2007 ještě před zánikem obch. společnosti na straně pronajímatele. Pro rozhodnutí ve věci je pak podstatný výklad článku I. dodatku bodu 14, ve kterém smluvní strany sjednaly smluvní pokutu tak, že pro případ porušení povinnosti nájemce hradit provozní náklady podle bodu 3. tohoto článku, umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě kontrolu spotřeby médií a poskytnout jim všechnu potřebnou součinnost podle bodu 4. tohoto článku, platit pronajímateli zálohu podle bodu 9. tohoto článku a zaplatit případně nedoplatek podle bodu 11. tohoto článku, byl nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 1/10 ročního základního nájemného určeného v článku VIII. bod 2,3 této smlouvy, a to za každou zajišťovanou povinnost samostatně. Dle názoru soudu se tedy v tomto případě jedná o čtyři povinnosti podle jednotlivých bodů 3., 4., 9. a 11. předmětného dodatku. V tomto směru se jedná celkem o čtyři zajišťované povinnosti, za jejichž porušení byla sjednána smluvní pokuta, a to za každou samostatně. Z textu článku I. bod 14. dodatku nelze dovodit právo věřitele účtovat smluvní pokutu ve sjednané sazbě za neplacení jednotlivých měsíčních záloh společných provozních nákladů tak, že by tato smluvní pokuta měla být po právu účtována za prodlení s každou těchto záloh za každý měsíc, tedy opakovaně a tedy případně za rok dvanáctkrát. Obdobně dle názoru soudu nelze z tohoto ustanovení dovodit úmysl stran sjednat smluvní pokutu v této sazbě za prodlení s každou z měsíčně vystavených faktur za vlastní provozní náklady, tedy za rok až dvanáctkrát. Zajišťovanou povinností je povinnost hradit společné a vlastní provozní náklady jako celek, soud pak tedy přiznal žalobci právo na smluvní pokutu za porušení této povinnosti pouze jednou. Mezi účastníky pak nebylo sporu o tom, že 1/10 ročního základního nájemného určeného v článku VIII. bod 2,3 smlouvy činí právě žalobcem účtovaných 233.542,08 Kč. Pod tuto zajišťovanou povinnost lze dle názoru soudu zahrnout přihlášky pohledávek pod dílčími čísly 64-75, 76-86 a dále pohledávku pod číslem 87, která měla být za vlastní provozní náklady-doplatek za rok 2008. V tomto směru není zřejmé, proč by měl mít žalobce právo na zaplacení tohoto dodatku, když tyto náklady měly být ve smyslu smlouvy a dodatku účtovány měsíčně podle skutečné spotřeby. Soud tedy v tomto směru uznal pouze pravost pohledávky pod č. 64. Výší těchto jednotlivých dílčích pohledávek se soud nezabýval, žalovaná totiž účinně výši pohledávek nepopřela, neboť neuvedla kolik případně tato výše těchto dílčích pohledávek má činit. Za neumožnění kontroly spotřeby médií a nedostatek součinnosti právní předchůdce žalobce žádnou pohledávku nepřihlásil. Pokud se týká povinnosti platit zálohu dle bodu 9. článku dodatku, pod tuto povinnost dle názoru soudu lze zahrnout dílčí přihlášky pohledávek č. 50-60 a dále 62-63, neboť u těchto se jedná pouze o zvýšení zálohy, v tomto směru tedy soud uznal pravost pohledávky č. 50, ve zbytku pak byla žaloba zamítnuta. Soud se opět nezabýval výší těchto dílčích jednotlivých pohledávek, neboť tato účinně nebyla popřena. Přihlášku pohledávek č. 61 lze podřadit pod nedoplatek dle bodu 11. článku 1 dodatku č. 1, neboť se jedná o nedoplatek na společných provozních nákladech za rok 2008, v tomto směru tedy soud uznal pravost této pohledávky, výší pohledávky se opět z výše uvedených důvodů nezabýval. Z přihlášek pohledávek soud tedy dovodil pravost pohledávek pod č. přihlášek 50, 61 a 64, této části tedy soud žalobě vyhověl, ve zbytku ohledně určení pravosti zbývající 35 pohledávek soud žalobu zamítl. Na doplnění soud uvádí, že soud neshledal sjednanou smluvní pokutu jako neplatnou pro rozpor s dobrými mravy ve smyslu ust. § 39 obč. zák. Jednak vychází z toho, že ustanovení o smluvní pokutě soud posoudil jinak než žalovaná s tím, že tedy smluvní pokuta byla sjednána za každou zajišťovanou povinnost podle výše uvedených bodů dodatku samostatně, nikoliv za jednotlivé splátky provozních nákladů a záloh, dále soud poukazuje v tomto směru na rozsudek velkého senátu NS sp.zn. 31 Cdo 2707/2007 ze dne 14.10.2009, který se týká neplatnosti smluvní pokuty v obchodněprávních vztazích s tím, že NS dovodil, že ujednání o smluvní pokutě není možno v obchodněprávních vztazích považovat za neplatné podle § 39 obč. zák. pouze z důvodu nepřiměřenosti sjednané výše smluvní pokuty. I kdyby tedy smluvní pokuta byla shledána za nepřiměřenou, je to důvod pouze pro použití moderačního oprávnění soudu ve smyslu ust. § 301 obch. zák., jelikož však žalovaná účinně popřela pouze pravost pohledávek, i kdyby soud shledal výši pokuty za nepřiměřenou, moderační právo by uplatnit nemohl.

Věc soud posoudil tak, že mezi právním předchůdcem žalobce a dlužníkem došlo k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zák. č. 116/1990

Zb. a § 663 obč. zák., Slovenské republiky, přičemž dále došlo k uzavření platného smluvního ujednání o smluvní pokutě ve smyslu ust. § 541 obč. zák. Z výše uvedených důvodů soud vyhověl částečně žalobě o pravosti pohledávek tak jak bylo výše uvedeno, ve zbytku byla žaloba zamítnuta, neboť soud dospěl k závěru, že pravost dalších pohledávek tak jak byla ze strany žalobce uplatňována není po právu.

O nákladech řízení soud rozhodl ve smyslu ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. V části, ve které bylo řízení zastaveno, byla žaloba vzata zpět důvodně pro chování žalované po podání žaloby, žalobě bylo vyhověno ohledně pravosti a výše tří dílčích pohledávek, ohledně pravosti a výše 38 pohledávek byla žaloba zamítnuta. Z hlediska převažujícího úspěchu a neúspěchu ve věci tedy převažuje úspěch žalované, která by měla vůči žalobci právo na náhradu nákladů řízení. Žalovaná však s tímto řízením žádné náklady neúčtovala a proto soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Nebude-li dobrovolně splněna povinnost uložená tímto rozsudkem, lze navrhnout výkon rozhodnutí u obecného soudu povinného.

Krajský soud v Brně dne 29.5.2013

Mgr. Bohdana Kopečná,v.r. samosoudce

Za správnost: Danuše Škodová