34 ICm 1886/2011
Číslo jednací: 34 ICm 1886/2011-26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem ve věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 618 60 069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Mgr. Lukáš Stoček, se sídlem K Nemocnici 18, 741 01 Nový Jičín, insolvenční správce dlužníka Petr anonymizovano , anonymizovano , Lesní 1735/22, 741 01 Nový Jičín, o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že část první pohledávky žalobce v rozsahu 63.404,56 Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Petrem Krutílkem, anonymizovano bytem Lesní 1735/22, 741 01 Nový Jičín, a která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Petrem Krutílkem, anonymizovano bytem Lesní 1735/22, 741 01 Nový Jičín, přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a vykonatelná, se zamítá

II. Žaloba na určení, že druhá pohledávka žalobce v rozsahu 46.078,-Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Petrem Krutílkem, anonymizovano bytem Lesní 1735/22, 741 01 Nový Jičín, a která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Petrem Krutílkem, anonymizovano bytem Lesní

1735/22, 741 01 Nový Jičín, přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a vykonatelná, se zamítá

III. Žádný z účastníků řízení nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 21.7.2011 došlou Krajskému soudu v Ostravě (dále také jen soud ) 22.7.2011 domáhal se žalobce určení:

I. Určuje se, že část první pohledávky žalobce v rozsahu 63.404,56 Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Petrem Krutílkem, anonymizovano bytem Lesní 1735/22, 741 01 Nový Jičín, a která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Petrem Krutílkem, anonymizovano bytem Lesní 1735/22, 741 01 Nový Jičín, přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a vykonatelná.

II. Určuje se, že druhá pohledávka žalobce v rozsahu 46.078,-Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Petrem Krutílkem, anonymizovano bytem Lesní 1735/22, 741 01 Nový Jičín, a která byla na přezkumném jednání popřena insolvenčním správcem, byla do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Petrem Krutílkem, anonymizovano bytem Lesní 1735/22, 741 01 Nový Jičín, přihlášena po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a vykonatelná.

Žalobce žalobu odůvodnil následujícími skutečnostmi:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 34 INS 7087/2011-A5 ze dne 5.5.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Petra Krutílka a jako způsob řešení úpadku bylo povoleno oddlužení.

Žalobce svojí přihláškou ze dne 24.5.2011 přihlásil u nadepsaného soudu do insolvenčního řízení dvě pohledávky za dlužníkem v celkové výši 123.443,-Kč.

U první pohledávky se jednalo o nedoplatek na zesplatněné jistině (nominální hodnotě úvěru) z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100350125 ve výši 76.875,-Kč a zákonný úrok z prodlení jdoucí od 5.4.2011 do úpadku 5.5.2011 ve výši 490,-Kč. Celkem se tedy jednalo o pohledávku ve výši 77.365,-Kč.

U druhé pohledávky se jednalo o nedoplatek na smluvních pokutách z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100350125 ve výši 786,-Kč (čl. 13 odst. 13.1 písm. a) a b) smluvních ujednání) a ve výši 45.000,-Kč (čl. 13 odst. 13.4 smluvních ujednání) a zákonný úrok z prodlení jdoucí od 5.4.2011 do úpadku 5.5.2011 ve výši 292,-Kč. Celkem se tedy jednalo o pohledávku ve výši 46.078,-Kč.

Při přezkumném jednání konaném dne 28.6.2011 u nadepsaného soudu byla první dílčí pohledávka popřena v rozsahu 63.404,56 Kč ze strany insolvenčního správce a uznána v rozsahu 13.960,44 Kč. Druhá dílčí pohledávka byla ze strany insolvenčního správce popřena v celém rozsahu 46.078,-Kč. Přípisem doručeným žalobci dne 11.7.2011 byl žalobce ze strany žalovaného vyrozuměn o výsledku přezkumného jednání a byl informován o možnosti podat incidenční žalobu. Žalobce uvedl, že vyrozumění o popření pohledávky, kterému insolvenční správce zaslal, je neúplné a neodpovídající zákonným požadavkům.

Dne 1.6.2011 byl vydán rozhodčí nález rozhodce JUDr. Martina Týleho, č.j. 101 Rozh 1605/2011-7, který se stal dne 17.6.2011 pravomocným a od 18.6.2011 vykonatelným. V rozhodčím nálezu byla přiznána ta samá pohledávka, kterou žalobce přihlásil do insolvenčního řízení ve své přihlášce jako první a druhou dílčí pohledávku.

Podle § 198 odst. 3 IZ platí, že výjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odst. 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Ve vyjádření žalovaného je pouze uvedeno jiné právní posouzení věci, než provedl rozhodce. Je tak zřejmé, že pouhé odlišné právní hodnocení nestačí k účinnému popření pohledávky. Je nyní na žalovaném, aby v souladu s insolvenčním zákonem prokázal důvod popření podle § 199 IZ; takový důvod zde však ani být nemůže, protože se jedná pouze o jiné právní hodnocení. Dlužník měl dle žalobce před uzavřením smlouvy o úvěru č. 9100350125 (dále jen jako smlouva o úvěru ) dostatek času, aby se seznámil s jejím zněním a aby se rozhodl, zda smlouvu o úvěru za podmínek v ní uvedených uzavře. Nutno je zdůraznit, že dlužník svým podpisem pod smlouvou o úvěru stvrdil, že souhlasí se smluvními ujednáními ke smlouvě o úvěru. V okamžiku uzavření smlouvy o úvěru dlužník proti smluvním podmínkám ničeho nenamítal a naopak, poskytnutý úvěr přijal a zavázal se jej splatit v plné výši. Úvěrová smlouva splňuje všechny náležitosti, které stanovuje obchodní zákoník. Tzv. odměna za poskytnutí úvěru představuje jediné příslušenství jistiny, které je dlužník povinen podle smlouvy o úvěru zaplatit. Pojmovým znakem smlouvy o úvěru jsou úroky, které je dlužník povinen zaplatit. V úvěrové smlouvě není sjednán žádný běžící úrok (určité procento z jistiny ročně), ale pouze úrok ve formě předem pevně stanovené částky nazvané právě jako odměna za poskytnutí úvěru . Takové řešení neodporuje zákonu je transparentní a dlužník od okamžiku uzavření příslušené smlouvy o úvěru přesní ví, kolik je povinen na jistině a příslušenství úvěru zaplatit. Ustanovení o smluvní odměně se pak neliší od ustanovení jiných nebankovních institucí poskytujících půjčky a úvěry třetím osobám.

Smluvní odměna za poskytnutí peněžních prostředků již byla započtena a není tedy možné ji popírat, když přihlášena byla jen jistina. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pouze pohledávku na zaplacení jistiny poskytnutého úvěru, resp. smluvních pokut, nikoliv pohledávku na zaplacení smluvní odměny. Smluvní odměna již byla v souladu s čl. 10 smluvních ujednání smlouvy o úvěru započtena oproti nároku dlužníka na vyplacení peněžních prostředků-nominální výše úvěru dle smlouvy o úvěru.

Nedílnou součástí smlouvy o úvěru jsou i smluvní ujednání, která se nacházejí na její zadní straně. Dlužník byl upozorněn na veškeré skutečnosti, za nichž mu bude úvěr poskytnut, zejména, že v případě prodlení se splácením poskytnutého úvěru je věřitel oprávněn požadovat smluvní pokuty dle čl. 13 smluvních ujednání smlouvy o úvěru. Vzhledem k tomu, že se dlužník dostal do závažného prodlení s hrazením splátek, byly mu vystaveny penalizační faktury, kdy podle smlouvy o úvěru byl povinen uhradit smluvní pokuty-smluvní pokuty ve výši vždy 8% anebo 13% z dlužné splátky dle čl. 13 odst. 13.1 smluvních ujednání smlouvy o úvěru a v případě závažného prodlení se splácením poskytnutého úvěru ve výši 50% z nominální výše úvěru dle čl. 13 odst. 13.4 smluvních ujednání smlouvy o úvěru.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil přípisem ze dne 30.1.2012 soudu došlým 31.1.2012 tak, že navrhl zamítnutí žaloby v plném rozsahu.

K obraně proti žalobě žalovaný uvedl následující skutečnosti:

-Pohledávka bylo popřena co do pravosti a výše 109.482,56 Kč

-Nejde o smlouvu o úvěru, ale smlouvu o půjčce, ve které se neuznává právo na odměnu, viz. Rozsudek vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 13 Cmo 3/2009.

-Smluvní pokuta 45.000,-Kč je ve vztahu ke skutečně půjčené částce a ve vztahu k výši neuhrazených splátek nepřiměřeně vysoká.

-Rozdíl mezi skutečně půjčenou částkou a zaplacenými splátkami (27.000,-Kč-13.125,-Kč) činí 13.875,-Kč + zákonné úroky z prodlení, tj. 13.960,44 Kč.

-Dle žalovaného dále je smlouva neplatná pro nesrozumitelnost, kdy nesrozumitelnost spatřuje ve složitosti právních konstrukcí jednotlivých ujednání.

-Současně smlouva je v rozporu se zásadami ochrany spotřebitele, poškozuje klienta. Jedním z takových ujednání je ujednání o smluvní odměně, která přesahuje částku, kterou má klient vůbec obdržet.

-Pokud by soud dovodil, že jde o smlouvu platnou o úvěru, pak musíme postupovat podle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu České republiky, č.j. 32 Cdo 3516/2009 ze dne 26.5.2011, podle kterého platí, že smlouva o úvěru nemůže být sjednána jako bezúročná. Závazek zaplatit úroky patří k pojmovým znakům smlouvy o úvěru, je její podstatnou částí (§269 odst. 1 obch. zák.). Proto nedohodnou-li věřitel a dlužník výši úroků ve smlouvě, je dlužník povinen platit úroky ve výši stanovené obchodním zákoníkem. Ta není stanovena fixně, ale je závislá na tom, jaké úroky obvykle požadují banky v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy za úvěry jimi poskytované. Případná neplatnost ujednání o úrocích ve smlouvě o úvěru nezpůsobuje sama o sobě neplatnost smlouvy o úvěru jako celku.

-Podle tohoto názoru by žalobce neměl nárok na jím tvrzenou jednorázovou odměnu, ale jen na úrok ve výši, jaký obvykle požadují banky v místě bydliště dlužníka.

Po provedeném dokazování vycházeje z důkazů předložených, označených či navržených účastníky řízení dle § 120 odst.1,3 zákona č. 99/1963, ve znění pozdějších předpisů, občanského soudního řádu ( dále také jen OSŘ ) a po zhodnocení všech důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti dospěl soud k závěru, že žalobců nárok je za stávající důkazní situace nedůvodný.

Soud dospěl po provedeném dokazování k prokázanému skutkovému stavu, že:

Přihláškou pohledávky věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s. č. P1 věřitel přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka Petr anonymizovano vedeném soudem pod sp. zn. 34 INS 7087/2011 přihlášku pohledávky v celkové výši 123.443,--Kč. Pohledávku přihlásil pod: -pohledávkou č. 1. z titulu nedoplatku na zesplatněné jistině (nominální hodnotě úvěru) z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100350125 ve výši 76.875,--Kč, zákonného úroku z prodlení od 5.4.2011 do úpadku 5.5.2011 ve výši 490,--Kč a

-pohledávkou č. 2 z titulu nedoplatku na smluvních pokutách z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100350125 ve výši 786,--Kč (čl. 13 odst. 13.1. písm. a) a písm. b) smluvních ujednání a ve výši 45.000,--Kč (čl. 13 odst. 13.4. smluvních ujednání), zákonného úroku z prodlení z částky 786,--Kč a z částky 45.000,--Kč od 5.4.2011 do úpadku 5.5.2011.

Na přezkumném jednání konaném 28.6.2011 byla pohledávka P1 žalovaným jako insolvenčním správcem popřena.-Pohledávka bylo popřena co do pravosti a výše 109.482,56 Kč. Jako důvod popření insolvenční správce (žalovaný) uvedl, že nejde o smlouvu o úvěru, ale smlouvu o půjčce, ve které se neuznává právo na odměnu, smluvní pokuta 45.000,-Kč je ve vztahu ke skutečně půjčené částce a ve vztahu k výši neuhrazených splátek nepřiměřeně vysoká.

Dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100350125 uzavřené dne 24.5.2010 mezi věřitelem PROFI CREDIT Czech, a.s. a dlužníkem Petrem Krutílkem, anonymizovano (také jen Smlouva ), ve znění Dodatku ze dne 27.5.2010 dle čl. IV. Smlouvy mj. se věřitel zavázal, že na základě žádosti dlužníka o poskytnutí úvěru poskytne dlužníkovi finanční prostředky v hotovostní výši 27.000,-Kč a dlužník se zavázal poskytnutý úvěr přijmout, uhradit věřiteli Smluvní odměnu za poskytnutí úvěru 63.000,--Kč a úvěr řádně splatit ve výši 48 smluvených pravidelných splátek á 1.875,--Kč počínaje dnem první splátky 21.6.2010. Dle článku IV. Smlouvy tak roční procentní sazba nákladů na úvěr činila 117,91 %.

Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9100350125 ze dne 24.5.2010, včetně dodatku ze dne 27.5.2010 (dále také jen Smlouva ) soudil posoudil jako platnou a účinnou (uzavřenou v souladu s ust. § 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodního zákoníku-také jen ObchZ), kdy ustanovení Smlouvy dále posoudil dále níže. V daném právním posouzení nevzal za své námitky žalovaného, týkající se posouzení smlouvy dle ustanovení smlouvy o půjčce.

Dle článku IV. Smlouvy bodu C. strany smlouvy v dalším odkázali na úpravu obsaženou ve Smluvních ujednáních smlouvy o revolvingovém úvěru poskytovaném společností Profi Credit Czech, a.s. (dále také jen Smluvní ujednání ), která představují nedílnou součást Smlouvy, s obsahem kterých se seznámili, nemají k nim výhrady a zavázali se je dodržovat. Dle článku 13. odst. 13.1. Smluvních ujednání v případě prodlení dlužníka s úhradou splátky úvěru nebo její části o více než a) 15 dní po termínu splatnosti je věřitel oprávnění požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 8 % z výše dlužné splátky, a dále b) 30 dní po termínu splatnosti je věřitel oprávněn požadovat nad rámec smluvní pokuty uvedené v čl. 13., odst. 13.1., písm. a) úhradu smluvní pokuty ve výši 13 % z výše dlužné splátky. Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne vystavení penalizační faktury (čl. 13 odst. 13.2 Smluvních ujednání).

Dle článku 13. odst. 13.4. Smluvních ujednání v případě, že dlužník neuhradí 2 splátky dle aktuálního splátkového kalendáře řádně a včas, nebo v případě, že dlužník je v prodlení s úhradou splátky déle než 35 dnů, nebo v případě že dlužník je v prodlení jiného peněžitého závazku vůči věřiteli dle Smlouvy, nebo v případě, že dlužník poruší některé ustanovení Smlouvy, nebo v případě, že kterékoliv z prohlášení ve Smlouvě dlužníka uvedené ve Smlouvě je nebo se stane nepravdivé, je věřitel oprávněn požadovat nad rámec smluvní pokuty uvedené v čl. 13, odst. 13.1 uhrazení smluvní pokuty ve výši 50% z maximální výše

úvěru uvedené v bodě IV. Smlouvy, kdy tato smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne vystavení penalizační faktury na úhradu smluvní pokuty (čl. 13, odst. 13.5. Smluvních ujednání).

Dlužník k poskytnutému úvěru uhradil v 7 splátkách á 1.875,--Kč v období 28. května -20. prosince 2010 celkem částku 13.125,--Kč.

Oznámením žalobce žalovanému ze dne 24.3.2011 vyzval žalobce jako věřitel žalovaného jako dlužníka k okamžité úhradě částky 122.661,--Kč, sestávající z dlužné částky 76.875,--Kč, neuhrazené penalizační faktury 786,--Kč a smluvní pokuty ve výši 50% z výše půjčky/úvěru (splatnost 3.4.2011) 45.000,--Kč.

Rozhodčím nálezem rozhodce JUDr. Martina Týleho č.j. 101 Rozh 1605/2011-7 ze dne 1.6.2011 právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech, a.s. proti žalovanému Petru Krutílkovi, anonymizovano , o zaplacení částky 122.661,-Kč s příslušenstvím rozhodl JUDr. Martin Týle jako označený rozhodce, že:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 122.661,-Kč spolu s 7,75% ročním úrokem z prodlení ode dne 5.4.2011 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů rozhodčího řízení částku 1.100,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

Rozhodčí doložku danou čl. 18 Smluvních ujednání, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy ze dne 24.5.2010, ve znění dodatku ze dne 27.5.2010 soud posoudil jako neplatný právní úkon nevyvolávající žádné právní následky z důvodu absence práv jednajících stran spočívajících v dvouinstančním rozhodčím řízení (viz nemožnost opravných prostředků vůči rozhodčímu nálezu dále dle věty prvé čl. 18 odst. § 18.1. rozhodčí doložky), s odkazem na Nález č. II. ÚS 2164/10 ze dne 1.11.2011, případně na Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010.

Absolutní neplatnost rozhodčí doložky v plném rozsahu dané v článku 18. Smluvních ujednání soud spatřuje v porušení obecně zaručených procesních práv srovnatelných s řízením, které by bylo na místě v případě, kdyby se spotřebitel k ujednání ve spotřebitelské smlouvě nezavázal (ústnost, přímost jednání, odvolací instance, absence jiných překážek v uplatnění spotřebitelova práva), kdy spotřebitel byl zbaven svého práva podat žalobu k civilnímu soudu.

Na základě výše deklarovaného právního posouzení neplatnosti rozhodčí doložky dle článku 18. Smluvních ujednání soud současně konstatuje neplatnost Rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Martina Týleho č.j. 101 Rozh 1605/2011-7 ze dne 1.6.2011. Ve vztahu k danému nenese dlužník vůči věřiteli závazek z titulu v rozhodčím řízení vzniklých nákladů řízení ve výši 1.100,--Kč.

Dále se soud zabýval otázkou přiměřenosti výše sjednané smluvní odměny a to z hlediska ust. § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění účinném do 31.7.2010, občanského zákoníku (dálet také jen OZ), § 265 ObchZ a § 56 odst. 1 OZ, z pohledu možné absolutní neplatnosti právního úkonu z úřední povinnosti, s odkazem na závěry deklarované rozhodnutí Nejvyšší soud v rozhodnutí sp.zn.29 Odo 784/2005 ze dne 31.5.2007, sp. zn. 29 Odo 56/2005 ze dne 27.6.2007.

Podle ust. § 3 odst. 1 OZ, výkon práv a povinnosti vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (pojmově dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 249/97 ze dne 26.2.1998).

Podle ust. § 265 ObchZ, výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany.

Smlouva o úvěru dle ust. 497 a násl. ObchZ se podle ust. § 261 odst. 3 písm. d) ObchZ řídí bez ohledu na povahu účastníků obchodním zákoníkem. Smlouva o revolvingovém úvěru uzavřená mezi věřitelem PROFI CREDIT Czech, a.s. dlužníkem Petrem Krutílkem dne 24.5.2010, ve znění dodatku ze dne 27.5.2010 navozuje smluvní vztah věřitele podnikatele se spotřebitelem, kdy v daném se uplatní ustanovení § 262 odst. 4 ObchZ, podle kterého je třeba na smlouvy o úvěru použit i ustanovení směřující k ochraně spotřebitele, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem.

Podle ust. § 55 odst.1, věta první OZ, smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele.

Podle ust. § 56 odst. 1 OZ, spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

Podle ust. § 55 odst. 2 OZ, ujednání ve spotřebitelských smlouvách ve smyslu ust. § 56 OZ se považují za platná, pokud se spotřebitel nedovolá jejich neplatnosti (§ 40a OZ). Toto ustanovení o relativní neplatnosti bylo sice vypuštěno z občanského zákoníku až novelou účinnou od 1.8.2010 (z.č. 155/2010), tedy až po uzavření posuzované smlouvy ze dne 24.5.2010, resp. 27.5.2010, přesto lze vycházet z absolutní neplatnosti, neboť toto ustanovení o relativní neplatnosti je, resp. bylo v příkrém rozporu s komunitárním právem. Navíc je třeba vyjít i z možného gramatického, logického a v tomto případě i teleologického výkladu ust. § 40a OZ, ve kterém je pouze odkaz na § 55, který má však tři odstavce, přičemž důvod relativní neplatnosti zcela jistě nemůže být dán podle § 55 odst. 3. Důvod relativní neplatnosti je tak dán pouze pro ust. § 55 odst. 2 a tudíž je třeba neplatnost podle ust. § 55 odst. 1 považovat za neplatnost absolutní (citace rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1 VSOL 43/2011 ze dne 16.11.2011).

Soud dospěl k závěru, že ustanovení o smluvní odměně (článek 13, odst. 13.4. Smluvních ujednání) sjednaná ve výši 50% z maximální výše úvěru z částky 90.000,--Kč (tj. ve výši 45.000,--Kč) , při poskytnutí faktického úvěru ve výši 27.000,-Kč na 4 roky, pro případ prodlení s úhradou splátky po dobu delší 35 dnů ode dne její splatnosti, a to nad rámec dalšího smluvních sankcí stanovených Smlouvou o revolvingovém úvěru je nepřiměřeně vysoká, a proto neplatná dle ust. § 39 ObčZ pro rozpor s ust. § 3 odst. 1 OZ a s ust. § 56 odst. 1 OZ, neboť znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnost v právech a povinnostech stran spotřebitelské smlouvy. Obdobně ze shodných důvodů sdělených výše soud posoudil absolutní neplatnost ustanovení čl. IV. Smlouvy, ve znění dodatku smlouvy ze dne 27.5.2010 -výše smluvní odměny za poskytnutí úvěru ve výši 63.000,--Kč, a to v protikladu s fakticky poskytnutou částkou úvěru 27.000,--Kč, kdy smluvní odměnu za poskytnutí předmětného úvěru posoudil v plném rozsahu jako zcela nepřiměřenou.

Na základě výše zjištěného a prokázaného skutkového stavu soud dospěl k závěru, že věřitel (žalobce) nemá v insolvenčním řízení dlužníka Petra Krutílka nárok-přihlášenou pohledávku ve výši 109.482,56 Kč a žalobu z uvedených důvodů výše zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud podepřel ust. § 150 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského soudního řádu, kdy rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá nárok na náhradu nákladů řízení, neboť úspěšný žalobce právo požadovat náhradu nákladů řízení neuplatnil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 4.12.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce