34 ICm 1853/2013
Jednací číslo: 34 ICm 1853/2013-37 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 34 INS 1954/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

R OZS UD EK JM ÉN EM R EP UB LIK Y

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci žalobce: CETELEM ČR, a.s., IČ 25085689, se sídlem Karla Engliše 3208/5, 150 00, Praha 5, proti žalovanému: Mgr. Radoslav Lavička, IČ 10639250, Járy da Cimrmana 735/8, 779 00, Olomouc, insolvenční správce dlužnice Jitky anonymizovano , anonymizovano , bytem Přáslavice 249, 783 54, Přáslavice, zastoupeného JUDr. Jakubem Dohnalem, Ph.D., advokátem se sídlem Komenského 266/3, 500 03, Hradec Králové, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce č. 1 ve výši 54.069,45 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka, je po právu.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 6.800 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Jakuba Dohnala, advokáta.

Odův o d ně ní:

Žalobce podal dne 23. 5. 2013 u příslušného soudu žalobu, kdy se domáhal určení, že popření jeho pohledávky č. 1 žalovaným ve výši 54.069,45 Kč je nedůvodné. Žalobce uvedl, že uplatnil svoji pohledávku č. 1, když na přezkumném jednání konaném 23. 4. 2013

žalovaný popřel pohledávku do výše 54.069,45 Kč. Důvodem uplatněné pohledávky bylo, že žalobce poskytl dlužníkovi na základě smlouvy o úvěru č. 42007071332100 úvěr. Po převedení peněžních prostředků na účet prodejce je klientovi zaslán úvodní dopis, ve kterém mu sdělují č. jeho úvěrového účtu, který má být předmětem zavedení údajů klienta do informačního systému společnosti žalobce, tj. v tomto případě č. 42007071332100, č. 209777290163950 uvedené na žádosti/smlouvě o úvěru slouží ke komunikaci společnosti s prodejcem. Žalovaný ve vyrozumění o popření pohledávky popírá pohledávku žalobce se zdůvodněním, že nebyl doložen právní důvod pohledávky. Žalobce si je vědom, že administrativní chybou nedošlo k přiložení dokumentů prokazujících vznik pohledávky, ale tuto pohledávku uvedl v přihlášce a započetl ji i do finančního vyúčtování. Žalobce má za to, že insolvenční správce postupoval chybně, když pohledávku popřel. Insolvenční správce měl postupovat dle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona, a to výzvou žalobci na doplnění přihlášky.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil písemným podáním ze dne 27. 5. 2014 a uvedl, že po nahlédnutí do spisu zjistil, že žalobce již doručil tvrzenou dokumentaci, o kterou opíral svůj nárok z pohledávky. Pokud žalovaný doručil vyrozumění o popření pohledávky, pak toto žalovaný zdůvodnil nedoložením právního důvodu. Dle žalovaného k zahájení řízení nedošlo jeho zaviněním, proto, ač je ochoten pohledávku uznat, náklady řízení by měl hradit žalobce. Sám žalobce v žalobě uvádí, že si je vědom toho, že administrativní chybou nedošlo k přiložení dokumentů prokazujících vznik pohledávky, a dále žalobce uvedl, že má za to, že žalovaný postupoval chybně, když popřel pohledávku věřitele s tím, že dle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona měl vyzvat žalobce k doplnění přihlášky. Dle žalovaného tato argumentace není správná. Žalobce je povinen vyzvat toliko k odstranění vad samotné přihlášky, nikoliv k odstranění vad příloh přihlášky-vady důkazů. Postup podle § 188 insolvenčního zákona se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplnění povinnosti důkazní), tzn. že správce pohledávku popře co do pravosti. Dle judikatury v případě, že se věřitel bude bránit v rámci incidenčního sporu o určení popřené pohledávky a teprve v rámci tohoto řízení doloží důkazy, může sice počítat s úspěchem ve sporu, avšak musí počítat i s tím, že mu může být soudem uložena povinnost nahradit správci náklady řízení, neboť toto řízení není zahájeno vinou insolvenčního správce. Žalovaný uvedl, že žaloba je sice důvodná, ale náklady řízení žalovaného nechť soud uloží k úhradě žalobci.

K výše uvedenému vyjádření žalovaného učinil žalobce sdělení ze dne 30. 6. 2014, kde uvádí, že souhlasí s návrhem žalovaného ze dne 27. 5. 2014.

Soud rozhodl ve věci dle §115a o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a § 161 odst. 1 věta poslední insolvenčního zákona, tedy bez nařízení jednání, když účastníci s tímto postupem souhlasili.

Z přihláškového spisu, oddíl P, č. přihlášky P1, č. věřitele 1, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 1954/2013 soud zjistil následující:

Z přihlášky pohledávky, že tato byla doručena soudu 18. 2. 2013. Žalobce jako věřitel přihlásil pohledávku č. 1 v celkové výši 54.069,45 Kč, přičemž jako důvod vzniku uvedl smlouvu o poskytnutí úvěru č. 42007071332100 ze dne 3. 6. 2011. Dále přihlásil pohledávku č. 2 v celkové výši 59.902,85 Kč, důvodem vzniku je smlouva o poskytnutí úvěru z 18. 12. 2008. K přihlášce pohledávky žalobce doložil žádost o poskytnutí úvěru č.

ICM R

209777290163950. Ve věci dlužnice Jitky anonymizovano žádné jiné přílohy, důkazy k přihlášené pohledávce doloženy nebyly.

Vyrozuměním o popření pohledávky ze dne 23. 4. 2013, které bylo žalobci doručeno 25. 4. 2013, žalovaný jako insolvenční správce vyrozuměl žalobce, že na přezkumném jednání byla pohledávka věřitele popřena P1-1/1 ve výši 54.069,45 Kč co do pravosti. Důvodem popření je, že věřitel nedoložil právní důvod zakládající spotřebitelský úvěr. Pohledávka tedy není doložena, insolvenční správce ji popřel co do pravosti.

Seznamem přihlášených pohledávek, že přezkumné jednání se konalo 23. 4. 2013. Z celkem přihlášené pohledávky P1-1/1 a P1-1/2 ve výši 113.972,30 Kč bylo zjištěno 59.902,85 Kč. Pohledávka P1-1/1 přihlášená ve výši 54.069,45 Kč byla popřena z důvodu, že není doložen právní titul a pohledávka není doložena.

K žalobě pak žalobce doložil smlouvu o úvěru č. 42007071332100 a výpis z účtu, dále žádost o poskytnutí úvěru pod č. 209777290163950.

Mezi stranami nebylo sporu o tom, že u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 1954/2013 probíhá insolvenční řízení dlužnice Jitky anonymizovano a že žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem.

Předpokladem projednání žaloby je posouzení včasnosti a dále okruhu účastníků. Jak bylo prokázáno, přezkumné jednání, na kterém byla žalovaným popřena pohledávka č. 1 ve výši 54.069,45 Kč, se konalo dne 23. 4. 2013. Vyrozumění o popření pohledávky bylo doručeno žalobci 25. 4. 2013. Žaloba byla žalobcem podána u příslušného soudu 23. 5. 2013, tedy včas, a to proti insolvenčnímu správci, jelikož dlužnice pohledávku nepopřela (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona).

Soud v dané věci posuzoval s ohledem na obsah žaloby a vyjádření žalovaného, zda popěrný úkon tak, jak byl učiněn ze strany insolvenčního správce, byl či nebyl důvodný. V řízení bylo jednoznačně prokázáno, že žalobce kromě jiného uplatnil pohledávku č. 1 v popřené výši, přičemž právní důvod vzniku pohledávky uvedl č. úvěru 42007071322100, ale tuto smlouvu o poskytnutí úvěru nedoložil jako přílohy-důkazy uplatněné pohledávky. Teprve následně s ohledem na popěrný úkon ze strany žalovaného v rámci podané žaloby žalobce uvedl, že došlo k administrativní chybě, v důsledku čehož nedošlo k předložení dokumentů potvrzujících vznik pohledávky.

V této části je třeba uvést, že soud se plně ztotožňuje s argumentací žalovaného jako insolvenčního správce, pokud žalobce nesprávně vytýkal, že insolvenční správce nepostupoval v souladu s ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona.

Postup podle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona se uplatní tehdy, je-li vadný procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované nebo odpovídající přílohy-důkazy, nemůže mít jiný následek, než že se uplatněný nárok neprokáže, tj. nesplnění povinnosti důkazní, a pak insolvenční správce pohledávku správně popřel co do pravosti. Až následně na základě vyrozumění o popření pohledávky v rámci incidenční žaloby žalobce doložil právní titul, důvod vzniku uplatněné pohledávky.

S ohledem na shora uvedené a s ohledem na stanoviska účastníků, zejména vyjádření žalovaného k žalobě je třeba uvést, že mezi stranami nebylo sporu o tom, že poté, co žalobce

ICM R podal žalobu a doložil právní důvod vzniku své pohledávky, je tato důvodná a v této části pod výrokem I. soud žalobě vyhověl.

O náhradě nákladů řízení pak soud rozhodl dle § 143 o.s.ř. za použití § 163 insolvenčního zákona.

Podle § 143 o.s.ř. žalovaný, který neměl úspěch ve věci, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalobci, jestliže svým chováním nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení. O tom, že žalovaný svým chováním nezavdal příčinu k podání žaloby, lze zpravidla hovořit tehdy, jestliže řízení bylo zahájeno žalobcem, aniž by žalovaný porušil své povinnosti v dané věci k takové situaci došlo. Žalovaný jako insolvenční správce popřel pohledávku žalobce důvodně, tedy popěrný úkon ze strany žalovaného soud shledal důvodným. Teprve následně, kdy žalobce v rámci podané žaloby odstranil nejasnosti, kdy vysvětlil, že došlo na jeho straně k administrativní chybě, když nebyla k přihlášce pohledávky řádně doložena smlouva o úvěru s označeným řádným právním titulem vzniku nároku, soud žalobě vyhověl přesto, že žalovaný nezavdal příčinu k podání žaloby. Za této situace pak žalovaný jako insolvenční správce má vůči žalobci právo na náhradu nákladů řízení. Tyto sestávají z odměny za právní zastoupení dle § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bod 5 vyhl. č. 177/96 Sb. ve výši 3.100 Kč za 1 úkon právní služby. Právní zástupce žalovaného učinil 2 úkony právní služby, tj. přípravu a převzetí právního zastoupení a sepis vyjádření, náleží mu tedy odměna 6.200 Kč. Ke každému úkonu právní služby náleží režijní paušál á 300 Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/96 Sb., tj. 600 Kč. Celkem náklady řízení ve výši 6.800 Kč je žalobce povinen zaplatit ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o.s.ř. k rukám právního zástupce žalovaného dle § 149 odst. 1 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 22.09.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Paučková v.r. Vlasta Zezulová samosoudkyně

ICM R