34 ICm 1758/2012
34 ICm 1758/2012-53 (KSOS 34 INS 4790/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720, proti žalované Mgr. Lence Sosnovcové, se sídlem Frýdek-Místek, Dobrovského 724, insolvenční správkyni dlužníka Jindřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem Havířov-Město, 17. listopadu 1004/21A, zastoupené Mgr. Evou Budínovou, advokátkou se sídlem Frýdek-Místek, Dobrovského 724, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že část pohledávky žalobce ve výši 92.964,85 Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 4790/2012 s dlužníkem Jindřichem anonymizovano , anonymizovano , bytem Havířov-Město, 17. listopadu 1004/21A, přihlášena přihláškou P1 z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty č. 1348932011 na základě smlouvy o úvěru č. 3469571939, je po právu, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 12.342,-Kč na účet její zástupkyně do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou doručenou soudu dne 18.06.2012, evidovanou pod sp.zn. 34 ICm 1758/2012 domáhal se žalobce určení, že část jeho pohledávky ve výši 92.964,85 Kč, která byla do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 34 INS 4790/2012 s dlužníkem Jindřichem anonymizovano přihlášena přihláškou P1, z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty č. 1348932011 na základě smlouvy o úvěru č. 3469571939, je po právu. Tvrdil, že žalobce s dlužníkem uzavřel dne 13.07.2005 smlouvu o úvěru a dalších úvěrových produktech č. 3469571939. V souladu s bodem 1.1 čl. IV. části A obchodních podmínek požádal dlužník věřitele o poskytnutí úvěrového rámce až do výše 75.000,-Kč, o otevření účtu a vydání kreditní karty, když souhlasil, že konkrétní výše úvěrového rámce, výše minimální splátky, včetně způsobu jejich určení se řídí ujednáním v obchodních podmínkách a sazebníku žalobce, které tvoří nedílnou součást smlouvy, a jejichž převzetí insolvenční dlužník stvrdil svým podpisem. Takto akceptoval jak výši smluvních úroků za z revolvingového úvěru čerpané peněžní prostředky, tak výši dalších poplatků v sazebníku uvedených. V souladu s bodem 1.2 čl. IV. části A obchodních podmínek smlouva nabyla účinnosti odesláním oznámení ze dne 22.07.2005, jehož přílohou byla kreditní karta a mimo jiné informace o výši úvěrového rámce, který je insolvenční dlužník oprávněn využívat. Výše úvěrového rámce původně činila 20.000,-Kč, k prvnímu čerpání peněžních prostředků z revolvingového úvěru prostřednictvím kreditní karty došlo 19.05.2006. Postupem obsaženým v bodu 3.2 čl. IV. části A byl úvěrový rámec postupně navyšován z 20.000,-Kč na 30.000,-Kč (od 09.01.2007), na 40.000,-Kč (od 31.08.2007), na 55.000,-Kč (od 30.01.2009), na 70.000,-Kč (od 30.09.2009) a takto navyšovaný rámec byl dlužníkem využíván. Ke dni 30.09.2011 práva a povinnosti ze smlouvy, kde na straně věřitele vystupovala společnost GE Money Multiservis, a.s. přešla na GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720 na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 09.09.2010 a následné vnitrostátní fúze společnosti GE Money s.r.o. a GE Money Bank, a.s. O změně věřitele byl dlužník informován společně s tím, že počínaje 01.01.2011 se práva a povinnosti ze smlouvy řídí všeobecnými obchodními podmínkami žalobce a dle jejich čl. 5b též produktovými podmínkami revolvingového úvěru a kreditní karty žalobce. Následně byl úvěrový rámec postupem dle bodu 17 produktových podmínek navýšen na 105.000,-Kč (od 07.04.2011) a na konečných 125.000,-Kč (od 10.10.2011). Dlužník maximální výši úvěrového rámce přečerpal v září 2011, a protože přečerpání neuhradil, po zahájení insolvenčního řízení žalobce využil svého práva a od smlouvy k 05.03.2012 odstoupil.

Podáním doručeným soudu dne 20.05.2013 žalobce doplnil, že popřená část pohledávky ve výši 92.964,85 Kč sestává z příslušenství pohledávky ve výši 13.171,26 Kč a části jistiny ve výši 79.793,59 Kč (kdy průběh čerpání a celková výše vyčerpané a dlužníkem nesplacené jistiny je patrna z rozpisu čerpání a splacení celého úvěru). Příslušenství pohledávky tvoří: smluvní úroky ve výši 11.482,26 Kč za období od 18.10.2011 do 18.02.2012 (k této částce žalobce dospěl každodenním úročením aktuálně dlužníkem vyčerpané a nesplacené jistiny revolvingového úvěru aktuální úrokovou sazbou uvedenou v úrokovém lístku žalobce, poplatky za zaslání jedné upomínky 400,-Kč (splatnost 09.01.2012), poplatek za zaslání druhé a další upomínky 500,-Kč (splatnost dne 07.02.2012), poplatek za výběr hotovosti z bankomatu 49,-Kč (splatnost 08.12.2011 za výběr z bankomatu v Rokycanech), poplatek za přečerpání úvěrového rámce 600,-Kč (3x 200,-Kč, splatnost

08.12.2011 a 09.01. a 07.02.2012), poplatky za správu úvěrového účtu 140,-Kč (2x 25,-Kč se splatností 08.12.2011 a 09.01.2012 a 2x 45,-Kč se splatností k 07.02. a 04.03.2012).

Žalovaná navrhovala, aby incidenční žaloba byla zamítnuta s tím, že při svém popěrném úkonu vycházela zejména z přílohy přihlášky P1 označené jako finanční detail dlužníka, ve kterém je uveden souhrn čerpání a splácení úvěru. V tabulce je uvedena pod položkou čerpání celkem dlužná částka 137.964,85 Kč. Pod položkou zaplacené částky je pak uvedeno, že na jistinu bylo zaplaceno 187.062,08 Kč, na úroky 43.220,82 Kč a na poplatcích 4.938,70 Kč. Pokud byl vyčerpán úvěrový rámec ve výši 125.000,-Kč a uhrazena částka 187.062,08 Kč, není zřejmé, z čeho plyne pohledávka ve výši 137.964,85 Kč. Pokud jde o platnost smlouvy, žalobce ji uzavíral v souvislosti se svojí podnikatelskou činností s insolvenčním dlužníkem Jindřichem anonymizovano , který byl při uzavírání smlouvy v postavení spotřebitele a na smlouvu o úvěru se proto jako na spotřebitelskou smlouvu vztahovaly zvláštní požadavky, stanovené jednak v ust. § 51a a násl. občanského zákoníku, a rovněž ve Směrnici Rady 93/13/EHS. Namítala, že obchodní podmínky jsou velmi rozsáhlé a složitě formulovány, a že postup, jakým je navyšován úvěrový rámec, tedy dopisem, který navozuje u spotřebitele pocit výhodnosti, zejména tvrzeními typu kreditní kartu máte vydánu zcela zdarma, bez poplatků, první rok neplatíte nic za vedení karty . . . 50 dní bezúročného období apod. naznačuje proces uzavírání smlouvy v rozporu s dobrými mravy, neboť žalobce jako věřitel, osoba znalá práva a profesně zvýhodněná, se zde zjevně pokoušela zatajit před dlužníkem spotřebitelem podstatná ujednání smlouvy a náklady dalšího čerpání úvěru. Úrok ve výši přes 20% neodpovídá obvyklému úroku poskytovanému bankami v daném období, navíc výše úroků není v úvěrové smlouvě jednoznačně sjednána.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 34 INS 4790/2012 bylo prokázáno, že: 1) usnesením ze dne 15.03.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka Jindřicha anonymizovano , insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Lenka Sosnovcová a soud povolil řešení úpadku oddlužením, 2) usnesením ze dne 21.05.2012 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, 3) přihláškou pohledávky doručenou insolvenčnímu soudu 06.04.2012, evidovanou pod č. P1, přihlásil žalobce nevykonatelnou pohledávku č. 1 ve výši 137.964,85,-Kč, sestávající z jistiny ve výši 124.793,59 Kč z titulu uzavřené smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty č. 1348932011 na základě smlouvy o úvěru č. 3469571939 a příslušenství ve výši 13.171,26 Kč, sestávajícího ze smluvního úroku, poplatku za zaslání upomínky, poplatku za výběr v hotovosti, pojištění, poplatku za přečerpání úvěrového rámce, 4) u přezkumného jednání dne 15.05.2012 dlužník pohledávky uznal a insolvenční správkyně popřela pohledávku co do pravosti ve výši 92.964,85 Kč z důvodu neplatnosti celé úvěrové smlouvy pro neurčitost s tím, že smluvní pokuta a úroky jsou v rozporu s dobrými mravy,

5) výzvou ze dne 29.05.2012 insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce o popření části jeho pohledávky č.1 přihlášené v rámci přihlášky P1 a poučila ho o právu podat incidenční žalobu, vyrozumění bylo žalobci doručeno 31.05.2012, 6) insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

V daném případě žalobce přihlásil pohledávku č.1 přihláškou P1 ve výši 137.964,85 Kč z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru jako nevykonatelnou a insolvenční správkyně ji částečně popřela co do pravosti ve výši 92.964,85 Kč. Soud tedy uzavírá, že s ohledem na výsledek přezkumného jednání to byl žalobce, na kterém bylo, aby podal žalobu podle ust. § 198 odst. 1 IZ, což také učinil. Z aplikace tohoto právního závěru na skutkový stav zjištěný z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že žaloba byla podána včas ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vyrozumění tak, jak stanoví § 198 odst. 1 IZ oprávněnou osobou a směřuje v souladu s citovaným ustanovením proti popírající insolvenční správkyni.

Ze smlouvy o úvěru č. 3469571939 ze dne 13.07.2005 uzavřené mezi GE Money Multiservis a dlužníkem soud zjistil, že dlužník Jindřich Kolář, označený rodným číslem a číslem OP, bydlištěm, telefonem, uzavřel s věřitelem GE Money Multiservis a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a smlouvu o úvěru na nákup chladničky ve výši 3.861,-Kč, kdy platba v hotovosti činila 429,-Kč a zbytek měl být zaplacen v pravidelných 10 měsíčních splátkách po 429,-Kč. Cena úvěru byla stanovena na 4.290,-Kč bez pojištění, roční procentní sazba nákladů na úvěr činila 26,27%. Smlouva byla za věřitele uzavřena Lucií Fedákovou-Elektro Fedák, se sídlem Malé náměstí 121, Rokycany, IČ: 45400164 a je v ní uvedeno, že smluvní strany v dalším odkazují na úpravu, obsaženou (v blíže nespecifikovaných) obchodních podmínkách smlouvy o úvěru, které jsou její nedílnou součástí. V kolonce smlouva o OK kartě je uvedeno, že dlužník souhlasí s uzavřením smlouvy o revolvingovém úvěru, a že žádá o poskytnutí úvěru a úvěrového rámce až do výše 75.000,-Kč a vydání nákupní úvěrové karty, výše splátky měla činit 5% ze schváleného úvěrového rámce, nebude-li věřitelem stanovena v nižší výši. Nedílnou součástí smlouvy o revolvingovém úvěru měly být obchodní podmínky a sazebník. V kolonce smlouva o kreditní kartě je uvedeno, že dlužník souhlasí s uzavřením smlouvy o revolvingovém úvěru a vydáním a užíváním kreditní karty, opět je zde uvedeno, že žádá o poskytnutí úvěrového rámce do 75.000,-Kč a otevření účtu a vydání kreditní karty. Nedílnou součástí této smlouvy měly být obchodní podmínky a sazebník (bez z bližší specifikace). Dlužník prohlásil, že tyto dokumenty převzal.

Ze souboru obchodních podmínek GE Money Multiservis a.s.-verze II., platnost 1/2005 soud zjistil, že tyto nejsou nikým podepsány, přičemž v bodě 1.2 čl. IV. části A nazvaném jako smlouva o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty-smlouva (kreditní karta), že smlouva uzavřená mezi dlužníkem a věřitelem nabývá účinnosti po odeslání oznámení, doručení žádosti dlužníka o poskytnutí peněžních prostředků z úvěru na autorizační místo nebo po provedení aktivaci karty, a to okamžikem, kterým nastane některá z těchto okolností nejdříve. Pokud dlužník neučiní kterýkoliv výše uvedený úkon nejpozději do 12 měsíců ode dne uvedeného v oznámení, platnost smlouvy zaniká. Dle bodu 3.2 čl. IV. části A obchodních podmínek je věřitel oprávněn změnit výši úvěrového rámce na základě plnění povinností vyplývajících ze smlouvy dlužníkem, zejména s ohledem na platební disciplínu, splácení, plnění závazků vůči třetím osobám apod. nebo v případě podstatné změny skutečností na straně dlužníka oproti stavu uvedeném ve smlouvě. Dlužník je oprávněn požádat věřitele o změnu úvěrového rámce, a to písemně či telefonicky s tím, že věřitel není povinen jeho žádosti vyhovět. Každá změna úvěrového rámce musí být dlužníkovi písemně sdělena a nabývá účinnosti provedením transakce dlužníkem po tomto sdělení.

Z všeobecných obchodních podmínek GE Money a.s. z 1. listopadu 1999 ve znění jejich dalších změn (ze dne 23. října 2000, 1. září 2001, 22. října 2001, 1. ledna 2002, 1. července 2002, 1. ledna 2003, 1. dubna 2003, 1. července 2003, 1. ledna 2004, 1. srpna 2004, 17. ledna 2005, 1. července 2005, 1. ledna 2006, 1. července 2006, 1. ledna 2007, 1. srpna 2007, 1. ledna 2008, 1. července 2008, 1. listopadu 2009 a 1. ledna 2011), které je zpracováno jako úplné znění všeobecných obchodních podmínek platných od roku 2000 do roku 2011, soud zjistil, že tyto nejsou nikým podepsány.

Z produktových podmínek revolvingového úvěru a kreditní karty GE Money Bank, a.s. soud zjistil, že měly být účinné ode dne 01.01.2011, a dále, že nejsou nikým podepsány.

Z dopisu GE Money Multiservis a.s. dlužníkovi ze dne 22.07.2005 soud zjistil, že GE Money Multiservis a.s. sděluje dlužníkovi, že na základě smlouvy o revolvingovém úvěru, kterou podepsal dne 13.07.2005 spolu se smlouvou o Multiservis úvěru č. 3469571939 mu zasílá kreditní kartu GE Money Card, která je vystavena zcela zdarma, bez poplatků za měsíční výpisy a první rok bez poplatků za vedení karty. Celkový úvěrový rámec byl stanoven na 20.000,-Kč včetně rámce pro výběry v hotovosti, denní limit pro bezhotovostní platby byl stanoven na stejnou částku a denní limit pro výběry v hotovosti 10.000,-Kč. Platby měly být hrazeny poštovní poukázkou na uvedené číslo účtu, a dále je v dopise uvedeno, že procentní výše pro výpočet minimální splátky z čerpaných prostředků je 5%. Karta měla být aktivována na uvedeném telefonním čísle 224443663. Doručení této listiny dlužníkovi nebylo žalobcem tvrzeno ani prokazováno.

Z výpisů ke kreditní kartě (k číslu smlouvy 1348932011) za období od 19.05.2006 do 18.11.2009 soud zjistil, že tyto zpracovala společnost GE Money Multiservis, a.s., adresovány byly dlužníkovi, nejsou nikým podepsány. Jako první transakce je zde zapsán výběr ve výši 2.990,-Kč s datem 19.05.2006. Doručení těchto listin dlužníkovi nebylo žalobcem tvrzeno ani prokazováno.

Z dopisu věřitele dlužníkovi ze dne 18.01.2007 soud zjistil, že GE Money Multiservis, a.s. v něm Jindřichu Kolářovi sděluje, že od 09.01.2007 má k dispozici s kartou GE Money Card na nákupy 30.000,-Kč a pro čerpání hotovosti 30.000,-Kč. Doručení této listiny dlužníkovi nebylo žalobcem tvrzeno ani prokazováno.

Z dopisu ze dne 18.01.2009 soud zjistil, že GE Money Multiservis, a.s. dlužníkovi sděluje, že od 30.01.2009 může čerpat kreditní kartou 55.000,-Kč na nákupy a 55.000,-Kč v hotovosti s tím, že systém výpočtu minimální splátky se nemění a nadále se odvíjí podle toho, kolik s kartou vyčerpá. Doručení této listiny dlužníkovi nebylo žalobcem tvrzeno ani prokazováno.

Z dopisu GE Money Multiservis, a.s. ze dne 18.09.2009 soud zjistil, že v něm sděluje dlužníkovi, že od 30.09.2009 může čerpat prostřednictvím kreditní karty na nákupy 70.000,-Kč a v hotovosti 70.000,-Kč, kdy systém výpočtu minimální splátky se nemění a nadále se odvíjí podle toho, kolik s kartou vyčerpá. Doručení této listiny dlužníkovi nebylo žalobcem tvrzeno ani prokazováno.

Z dopisu ze dne 18.03.2011 soud zjistil, že GE Money Bank a.s. v něm sděluje dlužníkovi, že od 07.04.2011 může čerpat prostřednictvím karty Money Card na nákupy 105.000,-Kč a v hotovosti 105.000,-Kč. Způsob výpočtu minimální splátky se nemění a nadále se odvíjí podle toho, kolik s kartou vyčerpá. Doručení této listiny dlužníkovi nebylo žalobcem tvrzeno ani prokazováno.

Z dopisu ze dne 18.04.2011 soud zjistil, že GE Money Bank a.s. v něm sděluje dlužníkovi, že od 07.04.2011 má k dispozici na nákupy prostřednictvím kreditní karty 105.000,-Kč a pro čerpání v hotovosti rovněž 105.000,-Kč. Doručení této listiny dlužníkovi nebylo žalobcem tvrzeno ani prokazováno.

Z dopisu GE Money Bank a.s. ze dne 18.09.2011 soud zjistil, že GE Money Bank a.s. v něm dlužníkovi sdělil, že od 10.10.2011 může čerpat prostřednictvím kreditní karty Money Card na nákupy 125.000,-Kč a v hotovosti 125.000,-Kč s tím, že způsob výpočtu minimální splátky se nemění a i nadále se odvíjí podle toho, kolik s kartou vyčerpá. Doručení této listiny dlužníkovi nebylo žalobcem tvrzeno ani prokazováno.

Z dopisu GE Money Bank a.s. dlužníkovi ze dne 18.10.2011 soud zjistil, že věřitel v něm sděluje, že Jindřich Kolář od 12.10.2011 může čerpat prostřednictvím kreditní karty Money Card 125.000,-Kč na nákupy a 125.000,-Kč v hotovosti. Doručení této listiny dlužníkovi nebylo žalobcem tvrzeno ani prokazováno.

Z výpisů ke kreditní kartě Money Card za období od 19.02.2011 do 04.03.2012 soud zjistil, že listiny byly zpracovány žalobcem, adresovány dlužníkovi, přičemž nejsou nikým podepsány. Doručení těchto listin dlužníkovi nebylo žalobcem tvrzeno ani prokazováno.

Z listin, a to sazebníku poplatků společnosti GE Money Multiservis a.s. platného od 03.11.2005, od 01.10.2006 a od 01.01.2007, dále z ročních úrokových sazeb z vkladů a úvěrů GE Money Bank a.s. od 01.03.2011, sazebníku cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby platného od 01.03.2011, od 01.09.2011 od 01.01.2012, dále počítačové sjetiny-svazku listin nazvané jako úrokový lístek GE Money Bank a.s. od 13.10.2011 a z nijak neoznačeného svazku listin-počítačové sjetiny žalobce, která specifikuje výběry z bankomatu soud neučinil žádná relevantní zjištění, neboť se jedná o interní dokumenty žalobce, resp. také jeho předchůdce, které nejsou nikým podepsány.

Z finančního detailu úvěru dlužníka-číslo smlouvy 1348932011 (přílohy k přihlášce), kde je uvedena poslední zaplacená částka, dlužná jistina, úroky a dlužné poplatky soud zjistil, že v této tabulce zpracované žalobcem (nikým nepodepsané) je pod položkou čerpání celkem uvedena částka 137.964,85 Kč, stejná částka je uvedena pod položkou celkem dlužná částka. Pod položkou zaplacené částky je pak uvedeno, že na jistinu bylo uhrazeno 187.062,08 Kč, na úroky 43.220,82 Kč a na poplatcích 4.938,70 Kč.

Z platební historie dlužníka k úvěru č. 1348932011 soud zjistil, že se opět jedná o interní dokument žalobce, který není nikým podepsán. K datu 04.03.2012 je v něm uvedena dlužná částka-vyčíslení pohledávky k ukončení smlouvy 137.964,85 Kč.

Z listiny nazvané odstoupení od smlouvy ze dne 05.03.2012 vypracované GE Money Bank a.s. a adresované dlužníkovi soud zjistil, že Jindřichu Kolářovi bylo věřitelem oznámeno, že v souladu s obchodními podmínkami odstupuje od smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty (číslo smlouvy 1348932011) a požaduje splacení celého úvěru, resp. celé dlužné částky. Důvodem odstoupení je zahájení insolvenčního řízení, týkající se jeho majetku. Odstoupení má nabýt účinnosti dnem, kdy dlužník obdrží toto oznámení o odstoupení, jinak pátým dnem po odeslání. Dlužná částka činí 137.964,85 Kč. Doručení této listiny dlužníkovi nebylo žalobcem tvrzeno ani prokazováno.

Mezi účastníky nebylo sporné, že ke dni 30.09.2011 práva a povinnosti ze smlouvy, kde na straně věřitele vystupovala společnost GE Money Multiservis a.s., přešla na GE Money Bank a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle, IČ: 25672720, na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 09.09.2010 a následné vnitrostátní fúze společnosti GE Money s.r.o. a GE Money Bank a.s. (vzal soud za prokázáno z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403).

Řízení o incidenční žalobě a určení pravosti pohledávky je tzv. řízením sporným, jež je ovládáno zásadou projednací. Tato zásada je tradičně chápána tak, že tvrdit skutečnosti a navrhovat pro ně důkazy je zásadní věcí účastníků řízení. Úprava vychází z toho, že iniciativa při shromažďování důkazů leží zásadně na účastnících a ukládá jim označit důkazy k prokázání tvrzení. Účastník má tedy povinnost tvrzení (§ 79 odst. 1 a § 101 odst. 1 o.s.ř.) a povinnost důkazní (§ 120 o.s.ř.). Aby účastník mohl splnit svoji zákonnou povinnost označit potřebné důkazy, musí především splnit svou povinnost tvrzení. Předpokladem důkazní povinnosti je tedy tvrzení skutečností účastníkem (§ 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř.). Teorie procesního práva v této souvislosti hovoří o břemeni tvrzení. Mezi povinností tvrzení a povinností důkazní je úzká vzájemná vazba. Jestliže účastník nesplní svou povinnost tvrdit skutečnosti rozhodné z hlediska hypotézy právní normy, pak zpravidla ani nemůže splnit důkazní povinnost. Jinými slovy, nesplnění povinnosti tvrzení, tedy neunesení břemene tvrzení, má za následek, že skutečnost, kterou účastník vůbec netvrdil a která nevyšla jinak v řízení najevo (například dotazováním ze strany soudu), zpravidla nebude předmětem dokazování.

Podle ust. § 497 obchodního zákoníku smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje poskytnuté prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Podle § 273 odst. 1 téhož zákona část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi, nebo odkazem na jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé nebo k návrhu přiložené.

Dle § 43a odst. 2 občanského zákoníku návrh (na uzavření smlouvy) působí od doby, kdy dojde osobě, které je určen, tj. okamžikem, kdy se dostane do sféry její dispozice.

Ve smyslu ust. § 43c odst. 1 občanského zákoníku včasné prohlášení učiněné osobou, které byl návrh určen, nebo jiné její včasné jednání, z něhož lze dovodit její souhlas, je přijetím návrhu.

Věřitel uzavřel s dlužníkem dne 13.07.2005 smlouvu o úvěru č. 3469571939 ve výši 3.861,-Kč na nákup chladničky, kdy dlužník se zavázal takto poskytnutý úvěr vrátit v 10 pravidelných měsíčních splátkách po 429,-Kč. V rámci této smlouvy měla být podle žalobce uzavřena i smlouva o revolvingovém úvěru, jejíž úvěrový rámec byl postupně navyšován, přičemž nedílnou součástí smlouvy měly být obchodní podmínky a sazebník.

Soud se proto dále zabýval otázkou, zda mezi účastníky vznikla smlouva o revolvingovém úvěru jako platný právní úkon a zda nepodepsané obchodní podmínky a sazebník jako určitý soubor pravidel, které formulářově zpracoval věřitel, tvoří smluvní ujednání dané konkrétní smlouvy o revolvingovém úvěru, když teprve v případě, že by účastníci smlouvy učinili konkrétní obchodní podmínky součástí své smlouvy, povýšili by je na právně významnou skutečnost, na základě které by byla závazná pro smluvní strany pravidla tam sjednaná.

Podle názoru soudu platí, pokud smlouva odkazuje na přílohy či obchodní podmínky, které prohlašuje za nedílnou součást smlouvy, že konkrétní odkaz (tj. uznávací klauzule) by měl být proveden před podpisem smlouvy. Současně platí, že tyto podmínky nemusí být smluvními stranami zvláště podepisovány, avšak musí být nezaměnitelným způsobem označeny, obzvláště za situace, kdy tyto jsou postupem času měněny (žalobce předložil soudu vícero znění obchodních podmínek). Z textu smlouvy o úvěru a dalších úvěrových produktech ze dne 13.07.2005 je sice zřejmé, že dlužník potvrdil, že nedílnou součástí smlouvy jsou obchodní podmínky a sazebník, avšak smlouva žádné jejich konkrétní označení neobsahuje. Za této situace tento soud uzavírá, že žalobce neprokázal, že ony jím předložené obchodní podmínky 1/2005 byly ty, které měly stát součástí smlouvy o revolvingovém úvěru. Z týchž důvodů se nestal součástí smlouvy ani sazebník.

Pokud v souvislosti se změnou věřitele bylo dlužníkovi sděleno, že od 01.01.2011 se práva a povinnosti ze smlouvy o úvěru řídí jinými obchodními podmínkami, pak nelze než konstatovat, že takovéto oznámení je zcela bez právní relevance, neboť ani případný právní nástupce žalobce nebyl oprávněn ve smlouvě o úvěru jednostranně měnit či doplňovat jakékoliv ujednání stran.

V dané věci je dále nutno vzít v úvahu, že se mělo jednat o revolvingový úvěr, který z hlediska čerpání funguje obdobně jako úvěr z kontokorentního účtu, aniž by však byl závislý na běžném účtu, přičemž pokud dlužník splatí dlužné částky, může si opět půjčit znovu až do výše úvěrového rámce. Jedná se tedy o dlouhodobý závazkový vztah, kdy konečná splatnost úvěru dohodnuta není. Při aktivním chování, tj. čerpání peněžních prostředků, vzniká vždy dlužníkovi povinnost platit pevné měsíční splátky vždy do úplného zaplacení úvěrové jistiny a smluveného úroku. I v případě časové neomezenosti splácení dlužné částky a opětovného půjčování peněžních prostředků do výše úvěrového rámce je však nutné dle ust. § 497 obchodního sjednat podstatné náležitosti smlouvy o revolvingovém úvěru. Nejsou-li tyto sjednány, pak smlouva nevznikne.

Podle tvrzení žalobce měla smlouva o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty č. 1348932011 vzniknout na základě smlouvy o úvěru č. 3469571939 a v souladu s obchodními podmínkami. Po právní stránce však podle názoru soudu listina-smlouva o úvěru č. 3469571939 všechny náležitosti smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty podle ust. § 497 obchodního zákoníku neobsahuje a neobsahuje ani náležitosti smlouvy o spotřebitelském úvěru ve smyslu zákona č. 321/2001 Sb. ve znění platném k 13.07.2005, když navíc pasáž, ve které je uvedeno, že zákazník souhlasí s uzavřením smlouvy o revolvingovém úvěru a vydáním a užíváním kreditní karty je koncipována pouze jako návrh na uzavření smlouvy s úvěrovým rámcem 75.000,-Kč. Podle hypotézy ust. § 497 obchodního zákoníku má žalující věřitel břemeno tvrzení, že s dlužníkem uzavřel smlouvu o revolvingovém úvěru, s jakým konkrétním obsahem a že na základě této smlouvy poskytl dlužníkovi konkrétní peněžní prostředky. Jsou-li tyto skutečnosti prokázány, pak žalobce unese i břemeno důkazní.

Jak vyplynulo z provedeného dokazování, žádost dlužníka na poskytnutí úvěrového rámce 75.000,-Kč předchozím věřitelem akceptována nebyla, a to s ohledem na dopis ze dne 22.07.2005, ve kterém věřitel sděluje, že celkový úvěrový rámec dlužníka činí 20.000,-Kč a procentní výše pro výpočet minimální splátky z čerpaných prostředků činí 5%. Za této situace by teprve tento dopis právního předchůdce žalobce z 22.07.2005 mohl být považován za návrh na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru ve smyslu ust. § 43a odst. 1 občanského zákoníku.

Pokud je dopise z 22.07.2005 uvedeno, že původní věřitel seznamuje dlužníka s parametry nákupní karty GE Money Card s úvěrovým rámcem 20.000,-Kč, která je vystavena zdarma a lze s ní nakupovat s denním limitem pro bezhotovostní platby 20.000,-Kč a denním limitem pro výběry v hotovosti 10.000,-Kč a v závěrečné části nad podpisem věřitele je zvýrazněným písmem napsáno aktivujte svoji kartu co nejdříve na telefonním čísle 224443663 nutno z této listiny dovodit, že jediným možným způsobem, jimž bylo možné návrh přijmout, byla aktivace karty na telefonním čísle. Teprve takto mohlo dojít konkludentně v souladu s ust. § 43c odst. 1 občanského zákoníku k přijetí návrhu a uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru, když zde byla určitým způsobem stanovena alespoň výše úvěrového rámce a způsob výpočtu splátek.

S ohledem na výše uvedenou argumentaci tedy soud nesdílí názor žalobce, že smlouva o revolvingovém úvěru nabyla účinnosti odesláním oznámení věřitele ze dne 22.07.2005 a nesdílí ani jeho názor, že úvěrový rámec mohl být na základě jednostranných úkonů věřitele (odesláním jeho oznámení) navyšován. Doručení oznámení dlužníkovi žalobce ostatně ani netvrdil a nadto ani neprokazoval. Pokud pak žalobce netvrdil ani neprokazoval ani aktivaci kreditní karty navrženým způsobem nezbývá než uzavřít, že uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru s konkrétním a určitým obsahem mezi věřitelem a dlužníkem zůstalo neprokázáno.

Vedle toho soud konstatuje, že i kdyby žalobce vznik platné smlouvy o revolvingovém úvěru prokázal, nesplnil svou povinnost tvrzení, kdy a v jakém rozsahu na základě smlouvy o revolvingovém úvěru plnil, tj. poskytl konkrétní peněžní prostředky dlužníkovi, jak dlužník poskytnuté peněžní prostředky splácel, kdy konkrétně byly splátky splatné a v jaké výši. Je sice pravdou, že vylíčení rozhodných skutečností může zprostředkovaně mít původ i v odkazech na listiny k žalobě připojené, nelze však usuzovat, že v daném případě je takovou listinou nikým nepodepsaný výpis ke kreditní kartě, počítačová sjetina žalobce specifikující výběry z bankomatu a platební historie dlužníka, když tyto listiny ve zkoumaném směru ničeho nevypovídají a nebylo ani tvrzeno, že by snad dlužníkovi byly známy či mu doručeny. Lze tedy uzavřít, že žalobce v daném případě tvrdí pouze výsledek (celkový dluh dlužníka), nikoliv však skutečnosti tento zakládající. Pokud se žalobce o své vůli nedostavil k jednání, které proběhlo v jeho nepřítomnosti v souladu s ust. § 101 odst. 3 o.s.ř., pak zabránil možnosti, aby byl soudem poučen ve smyslu ust. § 118a odst. 1 o.s.ř. Pro nedostatek tvrzení pak soud neměl důvod činit z nikým nepodepsaných listin jakékoliv zjištění.

Jelikož podle názoru soudu tvrzení žalobce, že mezi věřitelem a dlužníkem došlo k uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru, zůstalo neprokázáno, soud uvážil možnost vypořádání účastníků podle ustanovení o bezdůvodném obohacení. V tomto směru vyšel z přílohy přihlášky P1 označené jako finanční detail dlužníka, ve kterém je uveden souhrn čerpání a splácení úvěru a ve které je specifikována zcela jednoznačně čerpaná částka 137.964,85 Kč, stejná částka je uvedena pod položkou celkem dlužná částka s tím, že na jistinu bylo zaplaceno 187.062,08 Kč, na úroky 43.220,82 Kč a na poplatcích 4.938,70 Kč. Pokud tedy věřitel poskytl dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 137.964,85 Kč a dlužník uhradil peněžní prostředky ve výši 187.062,08 Kč, je zjevné, že žádnou další částku z titulu bezdůvodného obohacení žalobci přiznat nelze.

S ohledem na shora formulované závěry lze tedy uzavřít, že žalovaná jako insolvenční správkyně popřela důvodně část žalobcovy pohledávky, neboť v daném případě nelze dovodit, že konkrétní pohledávka žalobce ve výši 92.964,85 Kč z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty č. 1348932011 na základě smlouvy o úvěru č. 3469571939 existuje (je po právu). Soud proto žalobu zamítl.

Pokud jde o náklady řízení, žalovaná má podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, neboť byla úspěšná v celém rozsahu. Její náklady řízení pak tvoří náklady právního zastoupení při mimosmluvní odměně ve výši 3.100,-Kč (dle § 7 bod 5 advokátního tarifu) za 3 úkony právní služby (příprava a převzetí věci, vyjádření a účast u jednání) tj. celkově 9.300,-Kč, 3x režijní paušál po 300,-Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. s navýšením o náhradu za 21% DPH, jelikož zástupkyně žalované prokázala, že je její plátkyní, ve výši 2.142,-Kč, celkově tedy 12.342,-Kč. Tuto částku zaplatí žalobce žalované na účet její zástupkyně do tří dnů od právní moci rozsudku (§ 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Ostravě dne 20.09.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Marcela Šurabová samosoudkyně