34 ICm 1684/2010
Číslo jednací: 34 ICm 1684/2010-27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr., Ing. Ladislavem Olšarem ve věci žalobce: Mgr. Lukáš Stoček, se sídlem K Nemocnici 18, 741 01 Nový Jičín, insolvenční správce dlužníka: Věra anonymizovano , anonymizovano , Francouzská 1017/4, 742 21 Kopřivnice, proti žalovanému: Home Credit a.s., IČ: 26978636, se sídlem Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupenému JUDr. Vladimírem Bulinským, advokátem se sídlem Tř. kpt. Jaroše 13, 602 00 Brno, o určení výše pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Věra anonymizovano , anonymizovano , bytem Francouzská 1017/4, 742 21 Kopřivnice, pohledávku ve výši 17.280,-Kč z titulu nákladů řízení, která je vedena pod číslem č. P5 v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 34 INS 8826/2010.

II. Žádný z účastníků řízení nemá nárok na náhradu nákladů řízení

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 12.11.2010 došlou Krajskému soudu v Ostravě (dále také jen soud ) 12.11.2010 domáhal se žalobce jako insolvenční správce dlužníka Věra anonymizovano (dále také jen dlužník ) proti žalovanému Home Credit, a.s. určení, že žalovaný nemá za dlužníkem

Věra anonymizovano , anonymizovano , bytem Francouzská 1017/4, 742 21 Kopřivnice, pohledávku ve výši 17.280,-Kč z titulu nákladů řízení, která je vedena pod číslem č. P5 v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 34 INS 8826/2010.

Žalobu žalobce odůvodnil tím, že: -Usnesením soudu jč. 34 INS 8826/2010 ze dne 25.8.2010 bylo povoleno oddlužení dlužníka a žalobce jmenován insolvenčním správcem. -Žalovaný jako věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku evidovanou pod číslem P5 v celkové výši 24.343,17 Kč sestávající z pohledávky č. 1 (vzniklou z titulu smlouvy o úvěru č. 3706247279 ve výši 2.385,45 Kč a nákladů rozhodčího řízení JUDr. Zdeňka Vincence jč. H/2010/02120 ve výši 8.640,-Kč) a pohledávku 3 ve výši 12.941,72 Kč (vzniklou z titulu smlouvy o úvěru č. 3612017173 ve výši 4.301,72 Kč a nákladů rozhodčího řízení Mgr. Ivety Jančové jč. H/2010/07059 ve výši 8.640,-Kč). -Věřitel přihlásil své pohledávky jako vykonatelné na základě uvedených rozhodčích nálezů. -Žalobce jako insolvenční správce na přezkumném jednání 22.7.2010 popřel pohledávku z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky a z toho vyplývající neplatností rozhodčích nálezů. Na základě daného nevznikl věřiteli současně právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce jako důvod popření dále uvedl, že nebyla dána pravomoc rozhodce a z daného důvodu je rozhodčí nález rovněž neplatný, kdy žalobce odkázal na Směrnici Rady 93 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (také jen směrnice ). Dle žalobce s odkazem na směrnici a ust. § 56 odst. 1 OZ je nutno vykládat, že ve spotřebitelských smlouvách jsou rozhodčí doložky zakázány.

Ze všech uváděných důvodů k žalobě žalobce má za to, že předmětná pohledávka jež byla popřena žalobcem u přezkumného jednání 22.7.2010 nebyla přihlášena věřitelem (žalovaným) důvodně a navrhl, aby rozsudkem bylo rozhodnuto o tom, že žalovaný nenese předmětnou pohledávku za dlužníkem.

Žalovaný ústy advokáta se k žalobě vyjádřil přípisem ze dne 30.3.2011 doručeným soudu dne 31.3.2011 tak, že považuje žalobu za zcela nedůvodnou a navrhuje její zamítnutí a určení, že žalovaný má za dlužníkem předmětnou pohledávku ve výši 17.280,-Kč vzniklou z titulu nákladů řízení evidovanou pod pořadovým číslem přihlášky P5.

Žalovaný se ve své obraně proti žalobě bránil následujícími skutečnostmi: -Je nesporné, že žalovaný platně uzavřel s dlužníkem dne 19.6.2007 úvěrovou smlouvu č. 3706247279 a dne 1.12.2006 úvěrovou smlouvu č. 3612017173, kdy nedílnou součástí smluv jsou i úvěrové podmínky, kterými byl dlužník vázán. -Dlužník nehradil splátky z úvěru řádně a včas a žalovaný v souladu s úvěrovými podmínkami dluh sesplatnil. Na základě porušení práv z úvěrových smluv a v souladu s úvěrovými podmínkami rozhodl rozhodce JUDr. Zdeněk Vincenc rozhodčím nálezem sp. zn. H/2010/02120 dne 18.3.2010 a rozhodce Mgr. Iveta Jančová rozhodčím nálezem H/2010/07059 dne 26.7.2010 o povinnostech dlužníka k úhradě dlužné částky s příslušenstvím, smluvní pokuty a současně k úhradě vzniklých náhradu nákladů řízení nalézacího řízení v celkové výši 24.343,17 Kč. -Rozhodčí nález H/2010/02120 ze dne 18.3.2010 JUDr. Zdeňka Vincence nabyl právní moci 16.4.2010 a vykonatelnosti 10.5.2010 -Rozhodčí nález sp. zn. H/2010/07059 ze dne 26.7.2010 Mgr. Ivety Jančové nabyl právní moci 27.8.2010 a vykonatelnosti 31.8.2010.

-Pohledávka žalovaného přihlášená v insolvenčním řízení dlužníka byla co do výše 17.280,-Kč, představující náklady nalézacího řízení žalobcem jako insolvenčním správcem popřena, s odkazem na neplatnost rozhodčích nálezů citovaných výše. -Žalovaný přihlásil předmětné popřené pohledávky z titulu vykonatelných rozhodčích nálezů a žalobce jako insolvenční správce byl nucen s odkazem na insolvenční zákon pohlížet na pohledávku jako na vykonatelnou. S odkazem na ustanovení § 199 IZ není insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení oprávněn provádět jiné právní posouzení věci rozhodnuté, tedy přezkoumávat pravomocná rozhodnutí. Obdobný závěr je nutno vyvodit i z rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 16.3.2006 ve věci C-234/04. V rámci insolvenčního řízení tak právně nelze znovu přezkoumávat skutkovou část sporu dlužníka a žalovaného, jež byla rozhodnuta v rámci rozhodčího řízení.

Žalovaný dále uvedl, že neplatnost rozhodčí doložky nelze-jak uvádí žalobce ve své žalobě, vyvodit rovněž z neplatnosti rozhodčích doložek zakládající pravomoc rozhodce pro rozhodování ve věci. Mezi stranami úvěrové smlouvy byla uzavřena platná rozhodčí doložka vymezující řádně způsob ustanovení rozhodce zcela konkrétním způsobem v souladu s ust. § 7 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení. Rozhodčí doložka je obsažena v Hlavě 14 § 15 úvěrových podmínek žalovaného, které tvoří nedílnou součást předmětných úvěrových smluv a se kterými dlužník souhlasil a byl srozuměn. Na základě doložky rozhodce jmenuje Správce jmenovaný a odvolávaný i představenstvem Společnosti pro rozhodčí řízení a.s. ze seznamů rozhodců vedeném Společností pro rozhodčí řízení, a.s. podle jednacího řádu téže společnosti. Ke jmenování rozhodce tak byla vyzvána konkrétní osoba JUDr. Zdeněk Vincenc a Mgr. Iveta Jančová. S odkazem výše uvedené má žalovaný zato, že na základě platné rozhodčí doložky byl řádně ustanoven rozhodce, jenž v rozhodčím řízení rozhodl vykonatelným a pravomocným exekučním titulem-rozhodčím nálezem.

Žalovaný dále namítl s odkazem na judikaturu Evropského soudního dvoru, že obecnému soudu nepřísluší právo, a to ani s odkazem na ustanovení zákona o rozhodčím řízení, přezkoumávat platnost rozhodčí doložky jako vykonatelného exekučního titulu v nalézacím řízení či řízení jiném. Rozhodce rozhodoval v souladu s právním pořádkem České republiky, kdy rozhodčí doložka neobsahuje žádné ujednání uvedené v § 56 odst. 3 OZ, neobsahuje ani ujednání v rozporu s požadavkem dobré víry spotřebitele dle § 56 odst. 1 OZ a nezpůsobuje nerovnováhu v postavení smluvních stran.

Ze všech uváděných důvodů v obraně žalovaného proti podané žalobě má žalovaný za to, že nese předmětnou pohledávku vůči dlužníkovi jež musí být určena v insolvenčním řízení dlužníka.

Po provedeném dokazování vycházeje z důkazů předložených, označených či navržených účastníky řízení dle § 120 odst.1,3 zákona č. 99/1963, ve znění pozdějších předpisů, občanského soudního řádu ( dále také jen OSŘ ) a po zhodnocení všech důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti dospěl soud k závěru, že žalobců nárok je za stávající důkazní situace důvodný.

Soud dospěl po provedeném dokazování k prokázanému skutkovému stavu, že:

Přihláškou pohledávky věřitele Home Credit a.s. č. P5 věřitel přihlásil v insolvenčním řízení dlužníka Věra anonymizovano , anonymizovano vedeném soudem pod sp. zn. 34 INS 8826/2010 přihlášku pohledávky v celkové výši 24.343,17 Kč dle smlouvy o úvěru č.

3706247279 uzavřené dne 19.6.2007 a smlouvy o úvěru č. 3612017173 ze dne 1.12.2006 mezi věřitelem a dlužníkem v celkové výši 7.063,17 Kč a z titulu nákladů rozhodčího řízení v celkové výši 17.280,--Kč (2x 8.640,--Kč).

Nároky přihlášené pohledávkou P5 z titulu smluv o úvěru ze dnů 19.6.2007 a 1.12.2006 v celkové výši 7.063,17 Kč žalobce jako insolvenční správce na přezkumném jednání dne 19.10.2010 uznal; nároky přihlášené z titulu nákladů rozhodčího řízení v celkové výši 17.280,--Kč (2x 8.640,--Kč) popřel z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky a tím navazující neplatnosti rozhodčích nálezů H/2010/02120 a H/2010/07059.

Dle ustanovení Hlavy 14. § 14 a § 15 Úvěrových podmínek společnosti Home Credit a.s.-TRIO, jako nedílných součástí úvěrové smlouvy o úvěru č. 3706247279 uzavřené dne 19.6.2007 a smlouvy o úvěru č. 3612017173 ze dne 1.12.2006 mj. veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení jedním rozhodcem jmenovaným S právcem, kterého jmenuje a odvolává předdstavenstvo Společnosti pro rozhodčí řízení a.s. a jehož funkce je upravena v organizačním řádu Společnosti pro rozhodčí řízení a.s. ze Seznamu rozhodců vedeném Společnosti pro rozhodčí řízení a.s. se sídlem Sokolská třída 60 Praha 2, podle jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnoti pro rozhodčí řízení a.s. .

Rozhodčím nálezem rozhodce JUDr. Zdeňkem Vincencem, sp. zn. H/2010/02120 ze dne 18.3.2010 v právní věci žalobce Home Credit a.s., s.r.o proti žalované anonymizovano Věře, anonymizovano , zaplacení částky 1.592,-Kč s příslušenstvím a zaplacení 127,--Kč rozhodl označený rozhodce, že:

I. Žalovaná strana je povinna zaplatit žalující straně částku 1.592,--Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 0,08% denně z této částky ode dne 10.12.2008 do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu a

II. Žalovaná strana je dále povinna uhradit žalující straně smluvní pokutu ve výši 127,--Kč do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu a

III. Žalovaná strana je povinna uhradit na náhradě nákladů řízení žalující straně částku 8.640,--Kč do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu k rukám JUDr. Vladimíra Bulínského, advokáta se sídlem Brno, Tř. kpt. Jaroše 13.

IV. Tento rozhodčí nález je konečný, doručením oběma stranám nabývá právní moci a je vykonatelný.

Rozhodčím nálezem rozhodce Mgr. Ivety Jančové, sp. zn. H/2010/07059 ze dne 26.7.2010 v právní věci žalobce Home Credit a.s., s.r.o proti žalované anonymizovano Věře, anonymizovano , zaplacení částky 3.119,-Kč s příslušenstvím a zaplacení 249,--Kč rozhodl označený rozhodce, že:

I. Žalovaná strana je povinna zaplatit žalující straně částku 3.119,--Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 0,08% denně z této částky ode dne 8.5.2009 do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu a

II. Žalovaná strana je dále povinna uhradit žalující straně smluvní pokutu ve výši 249,--Kč do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu a

III. Žalovaná strana je povinna uhradit na náhradě nákladů řízení žalující straně částku 8.640,-Kč do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu k rukám JUDr. Vladimíra Bulínského, advokáta se sídlem Brno, Tř. kpt. Jaroše 13.

IV. Tento rozhodčí nález je konečný, doručením oběma stranám nabývá právní moci a je vykonatelný.

Žalovaný přihláškou P5 uplatnil mj. v insolvenčním řízení dlužníka náklady řízení přiznané rozhodčími nálezy rozhodců Judr. Zdeňka Vincence ze dne 18.3.2010 a Mgr. Ivety Jančové ze dne 26.7.2010 v celkové výši 17.280,--Kč.

Nálezem č. II. ÚS 2164/10 vydaným dne 1.11.2011 rozhodl Ústavní soud: To, aby mohla být rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách platně dojednána, v prvé řadě předpokládá transparentní a jednoznačná pravidla pro určení osoby rozhodce. Jde-li o ujednání v rámci spotřebitelské smlouvy, musí rozhodčí řízení obecně zaručovat procesní práva srovnatelná s řízením, které by bylo na místě v případě, kdy by se spotřebitel k ujednání ve spotřebitelské smlouvě nezavázal (ústnost, přímost jednání, odvolací instance, absence jiných překážek v uplatnění spotřebitelova práva).

Ústavní soud tedy dovozuje, že rozhodčí doložky tak, jak byly sjednány v daném případě, jsou nepřípustné, neboť v situaci, kdy má rozhodce, jenž není určen transparentním způsobem, rozhodovat pouze podle zásad spravedlnosti a současně je spotřebitel zbaven svého práva podat žalobu k civilnímu soudu, znamenají ve svém důsledku porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny. Jakkoliv totiž může existovat kvalitní hmotněprávní ochrana spotřebitele, není tato ochrana realizovatelná, pokud se jí nelze efektivně domoci. Jestliže se účastníci soukromoprávního vztahu vzdávají ujednáním o rozhodčí doložce práva na soudní ochranu garantovanou státem, neznamená to, že se tím otevírá prostor pro libovůli. Rozhodčí nález je vykonatelným rozhodnutím a tudíž se i ve vztahu k rozhodčímu řízení uplatňuje státní moc, kterou lze vykonávat jen v případech a v mezích stanovených zákonem a způsobem, který stanoví zákon a to při zachování základních práv a svobod. Lze tedy uzavřít, že ujednání o rozhodčí doložce ve spotřebitelské smlouvě lze z ústavněprávního hlediska připustit pouze za předpokladu, že podmínky ustavení rozhodce a dohodnuté podmínky procesního charakteru budou účastníkům řízení garantovat rovné zacházení, což ve vztahu spotřebitel-podnikatel znamená zvýšenou ochranu slabší strany, tj. spotřebitele a že dohodnutá procesní pravidla budou garantovat spravedlivé řízení, včetně možnosti přezkoumání rozhodčího nálezu jinými rozhodci, jak to umožňuje platný zákon o rozhodčím řízení .

Soud ve svém posouzení předmětu sporu dospěl k závěru, že ustanovení Hlavy 14. § 14 a § 15 Úvěrových podmínek společnosti Home Credit a.s.-TRIO, jako nedílných součástí úvěrové smlouvy o úvěru č. 3706247279 uzavřené dne 19.6.2007 a smlouvy o úvěru č. 3612017173 ze dne 1.12.2006 (rozhodčí doložka) je absolutně neplatné z důvodu rozporu s výše citovaným nálezem č. II. US 2164/10 ze dne 1.11.2011. Svůj závěr o neplatnosti rozhodčí doložky dané v označeném článku Smlouvy soud opřel o prokázanou skutečnost, že takto sjednaná rozhodčí doložka nestanovila transparentní a jednoznačná pravidla pro určení rozhodce, kdy ustanovení rozhodce bylo vázáno na jmenování rozhodce označenou Společností pro rozhodčí řízení a.s. z jí vedeného Seznamu rozhodců dle jejího organizačního řádu. Podmínkou transparentního a jednoznačného označení rozhodce je jeho jednoznačné určení v osobě rozhodce a nikoliv určení v jeho jmenování označenou obchodní firmou.

Absolutní neplatnost rozhodčí doložky dané v Hlavě IV. § 14 a § 15 Úvěrových podmínek společnosti Home Credit a.s.-TRIO, jako nedílných součástí úvěrové smlouvy o úvěru soud spatřuje dále v porušení obecně zaručených procesních práv srovnatelných s řízením, které by bylo na místě v případě, kdyby se spotřebitel k ujednání ve spotřebitelské smlouvě nezavázal (ústnost, přímost jednání, odvolací instance, absence jiných překážek v uplatnění spotřebitelova práva), kdy spotřebitel byl zbaven svého práva podat žalobu k civilnímu soudu.

Soud po právním posouzení ustanovení smlouvy o úvěru 3706247279 uzavřené dne 19.6.2007 a smlouvy o úvěru č. 3612017173 ze dne 1.12.2006 č. 2350083006, posouzení absolutní neplatnosti rozhodčích doložek dle ustanovení Hlavy 14. § 14 a § 15 Úvěrových podmínek společnosti Home Credit a.s.-TRIO, jako nedílných součástí úvěrových smluv (s odkazem na výše sdělený závěr o neplatnosti rozhodčích doložek respektive z toho vyplývající neplatnosti rozhodčích nálezu rozhodců JUDr. Zdeňka Vincence a Mgr. Ivety Jančové ze dne 18.3.2010 a ze dne 26.7.2010), posoudil uplatněný nárok žalovaného v insolvenčním řízení dlužníka v přihlášce P5 z titulu vzniklých nákladů řízení ve výši 17.280,-Kč, jako nedůvodný.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud podepřel ust. § 150 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského soudního řádu, kdy rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá nárok na náhradu nákladů řízení, neboť úspěšný žalobce právo požadovat náhradu nákladů řízení neuplatnil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 28.11.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce