34 ICm 16/2011
Číslo jednací: 34 ICm 16/2011-11

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem ve věci žalobce: Mgr. Martin Fuchsig, se sídlem Hlavní 25, 747 81 Otice, insolvenční správce dlužníka Mária anonymizovano , anonymizovano , Rybářská 168/36, 746 01 Opava-Předměstí, korespondenční adresa: Hauerova 3, 746 01 Opava, proti žalovanému: Profidebt, s.r.o., IČ: 27221971, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, o určení pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka věřitele Profidebt, s.r.o. přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Mária anonymizovano je ve výši 6.423,64 Kč.

II. Žádný z účastníků řízení nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou soudu došlou 4.1.2011 domáhal se žalobce jako insolvenční správce dlužníka Mária anonymizovano (dále také jen dlužník ) určení, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka ve výši 6.423,64 Kč.

Žalovaný přípisem ze 14.3.2012 se vyjádřil k žalobě tak, že souhlasí s určeným rozsudkem žaloby, ve které je přihlášená pohledávka (pohledávka P12 přihlášená ve výši 14.393,65 Kč) uznána pouze ve výši 6.423,64 Kč.

Soud k souhlasnému projevu žalobce a žalovaného rozhodl rozsudkem jak je ve výroku I. rozsudku uvedeno.

Výrok o nepřiznání náhrady nákladů řízení žádnému z účastníků řízení soud opřel o skutečnost, že žádný z účastníků řízení náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 4.12.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce