34 ICm 1433/2012
č.j.: 34 ICm 1433/2012- sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 40 INS 12392/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Milanem Podhrázkým ve věci žalobce: Krizový a finanční management, v. o. s., IČ 27905454, se sídlem Náprstkova 7, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Újezdec 33, 286 01 Petrovice, proti žalovanému: ACEMA Credit Czech, a. s., IČ 26158761, se sídlem Čimická 780/61, Praha 8, zastoupeného JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1, o určení pořadí popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalovaného za dlužníkem Marií anonymizovano , anonymizovano , bytem Újezdec 33, 286 01 Petrovice, ve výši 1.356.193 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 40 INS 12392/2010, se zjišťuje jako zajištěná v částce 550.000 Kč a jako nezajištěná bez práva na přednostní uspokojení v částce 806.193 Kč, s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Praze dne 25. 5. 2012 se žalobce domáhá určení, že pohledávka žalovaného za dlužníkem Marií anonymizovano , anonymizovano , bytem Újezdec 33, 286 01 Petrovice, ve výši 1.356.193 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 40 INS 12392/2010, se zjišťuje jako zajištěná v částce 550.000 Kč a jako nezajištěná bez práva na přednostní uspokojení v částce 806.193 Kč.

Jak v rámci žaloby především konstatoval, žalovaný do daného insolvenčního řízení přihlásil výše uvedenou pohledávku jako pohledávku v plném rozsahu vykonatelnou a zajištěnou. Vykonatelnost doložil rozhodčím nálezem ze dne 24. 5. 2010. Zajištění předmětné pohledávky pak žalovaný doložil výpisem z katastru nemovitostí, z něhož plyne, že dlužník je vlastníkem parcely č. St 45 o výměře 500 m2, parcely č. 61 o výměře 1341 m2 a domu č.p. 33 určeného k bydlení a stojícího na parcele St. 45 (zapsáno na LV 10018 pro k. ú. Újezdec). Z části C listu vlastnictví je patrné, že byla uzavřena zástavní smlouva a vzniklo zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky dle smlouvy o úvěru č. 2207 ve výši 550.000 Kč a zajištění budoucích pohledávek, které vzniknou od uzavření této zástavní smlouvy do 3. 12. 2018, a to až do celkové výše 550.000 Kč ve prospěch žalovaného. Žalobce na přezkumném jednání konaném dne 25. 4. 2012 přezkoumal přihlášku pohledávky žalovaného a popřel ji co do pořadí, a to z důvodu, že z uvedeného výpisu plyne, že pohledávka je zajištěná pouze do výše 550.000 Kč; v částce 806.193 Kč je tedy nezajištěná.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě především k popření pořadí předmětné pohledávky co do částky 806.193 Kč uvedl, že zajištění se podle úvěrové smlouvy č. 2207 ze dne 3. 9. 2008 nevztahovalo pouze na pohledávku do výše 550.000 Kč, nýbrž i na její příslušenství, tedy v souladu s ustanovením § 121 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, i na úroky z prodlení (ve výši 444.613 Kč) a náklady spojené s uplatněním pohledávky (náklady rozhodčího řízení ve výši 61.366 Kč). K tomu žalovaný dodal, že v katastru nemovitostí se u zástavního práva eviduje pouze výše jistiny zajištěné pohledávky. V souladu se zástavní smlouvou je v katastru nemovitostí taktéž uvedeno, že zástavní právo se vztahuje k zajištění budoucích pohledávek, které žalovanému vzniknou od uzavření zástavní smlouvy do 3. 12. 2018, a to až do celkové výše 550.000 Kč. Mezi budoucí pohledávky žalovaného mimo shora uvedených spadají především nároky věřitele z odstoupení od uvedené smlouvy či úkonů podobných a dále též smluvní pokuty, tj. zbylé nároky věřitele uplatněné přihláškou pohledávky. S ohledem na výše uvedené má žalovaný za to, že jeho pohledávky jsou zajištěny v celém rozsahu jejich přihlášení, tedy ve výši 1.356.193 Kč. Současně žalovaný požaduje, aby mu soud přiznal náhradu nákladů řízení. Jak dodal, ustanovení § 202 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), má sloužit jako určitá prevence proti svévolnému a neodůvodněnému popírání pohledávek insolvenčními správci. V projednávané věci žalovaný shledal zavinění žalobce v uvedeném smyslu, neboť žalobce postupoval v rozporu s ustanovením § 36 odst. 1 insolvenčního zákona. Z prostého jazykového i logického výkladu je zřejmé, že předmětná pohledávka není zajištěna pouze do výše 550.000 Kč, jak žalobce tvrdí. Postup žalobce, který bez odůvodnění a svévolně popře pořadí pohledávky (bez náležitého posouzení skutkových a právních otázek), nelze podle žalobce označit jako postup svědomitý a prováděný s odbornou péčí.

Žalobce i žalovaný při jednání u soudu odkázali na svá písemná vyjádření.

Z insolvenčního spisu ve věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 40 INS 12392/2010 vyplývá, že dne 26. 11. 2010 byl zjištěn úpadek dlužníka Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Újezdec 33, 286 01 Petrovice, přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce (usnesení Krajského soudu v Praze čj. KSPH 40 INS 12392/2010-A-13). Dne 5. 3. 2012 soud povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením (usnesení Krajského soudu v Praze čj. KSPH 40 INS 12392/2010-B-18).

Dne 21. 10. 2010 byla zdejšímu soudu doručena přihláška pohledávky žalovaného v celkové výši 1.356.193 Kč. Pohledávka je s odkazem na rozhodčí nález sp. zn. 30342/10 ze dne 24. 5. 2010 označena v celé výši jako vykonatelná a s odkazem na zástavní smlouvu č.

2207 ze dne 3. 9. 2008 v celé výši jako zajištěná s tím, že majetek tvořící zajištění představují nemovitosti zapsané na LV č. 10018 v k. ú. Újezdec. Pohledávka se skládá z jistiny ve výši 745.322 Kč a příslušenství (úrok z prodlení, smluvní úrok, náklady řízení) ve výši 610.871 Kč (přihláška žalovaného). Dne 25. 4. 2012 se pak konalo ve věci přezkumné jednání, kde žalobce popřel pohledávku žalovaného co do pořadí ve výši 806.193 Kč (protokol o přezkumném jednání ze dne 25. 4. 2012).

Z úvěrové smlouvy č. 2207 uzavřené dne 3. 9. 2008 mezi žalovaným a dlužníkem vyplývá, že věřitel (žalovaný) se zavazuje poskytnout dlužníkovi úvěr do výše 550.000 Kč a to na dobu 10ti let ode dne předání peněz. Výplata peněz bude převedena na účet dlužníka po doručení originálu výpisu z katastru nemovitostí LV 10018 se zapsaným zástavním právem věřitele na prvním místě.

Ze zástavní smlouvy č. 2207 uzavřené mezi žalovaným a dlužníkem dne 3. 9. 2008 vyplývá, že za účelem zajištění řádného a včasného splnění zajištěných pohledávek zřizuje zástavce (dlužník) ve prospěch věřitele (žalovaný) zástavní právo k nemovitostem: budova č.p. 33, stojící na st. parcele č. 45, st. parcela č. 45 o výměře 500 m2, parcela č. 61 o výměře 1341 m2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj na LV č. 10018 pro k. ú. Újezdec, obec Petrovice I. Zajištěnými pohledávkami ve smyslu této smlouvy jsou: a) veškeré pohledávky zástavního věřitele vůči příjemci úvěru na splacení jistiny úvěru ve výši Kč 550.000, poskytnutého na základě smlouvy o úvěru č. 2207 a příslušenství, a dále pohledávky zástavního věřitele vůči příjemci úvěru vyplývající z odstoupení zástavního věřitele od smlouvy o úvěru č. 2207, b) veškeré budoucí pohledávky zástavního věřitele vyplývající-ze smlouvy o úvěru č. 2207 (zejména smluvní pokuty, poplatky apod.) a z neplatnosti smlouvy-z této zástavní smlouvy; kteréžto budoucí pohledávky vzniknou věřiteli v období od uzavření této zástavní smlouvy do 3. 12. 2018 až do celkové výše Kč 550.000 .

Z výpisu z katastru nemovitostí, LV 10018 pro k. ú. Újezdec a obec Petrovice I vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, vyplývá zápis zástavního práva ve prospěch žalovaného ke všem nemovitostem na tomto LV zapsaným (na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 3. 9. 2008) k zajištění pohledávky dle smlouvy o úvěru č. 2207, ve výši 550.000 Kč a zajištění budoucích pohledávek, které vzniknou od uzavření této Zástavní smlouvy do 3. 12. 2018, a to až do celkové výše 550.000 Kč .

Mezi účastníky je nesporné, že dlužník uzavřel se žalovaným smlouvu o úvěru, resp. zástavní smlouvu, v důsledku čehož vázne na nemovitostech dlužníka zástavní právo ve prospěch žalovaného. Žalobce nezpochybňuje pravost, výši ani vykonatelnost přihlášené pohledávky žalovaného. Sporným naopak mezi účastníky v projednávané věci zůstává, v jaké míře je přihlášená pohledávka pohledávkou zajištěnou, jinak řečeno, v jaké míře se na danou pohledávku vztahuje zástavní právo zřízené ve prospěch žalovaného. Podle žalobce se zajištění vztahuje pouze na přihlášenou pohledávku ve výši 550.000 Kč, žalovaný má za to, že pohledávka je zajištěná jako celek.

Podle § 195 insolvenčního zákona o popření pohledávky co do jejího pořadí jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění.

Z ustanovení § 2 písm. g) insolvenčního zákona vyplývá, že zajištěným věřitelem je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy .

Podle § 155 odst. 1 občanského zákoníku zástavním právem může být zajištěna pohledávka peněžitá i nepeněžitá. Zástavní právo se vztahuje i na příslušenství této pohledávky . Z ustanovení § 121 odst. 3 téhož zákona se potom podává, že příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.

Podle § 11 odst. 4 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), se u zástavního práva v katastru eviduje zástava, výše jistiny zajištěné pohledávky, popřípadě podíl na pohledávce vyjádřený zlomkem, procentem nebo výší části jistiny, údaje o věřiteli, údaje o zástavním dlužníku v případě, kdy se zástavní právo vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti, a pokud bylo zástavní právo sjednáno na omezenou dobu, též doba, na kterou bylo právo sjednáno.

V projednávané věci přihlásil žalovaný pohledávku sestávající se z jistiny ve výši 745.332 Kč a z příslušenství ve výši 610.871 Kč. Přestože samotná výše sjednaného úvěru činila pouze 550.000 Kč, zástavní právo zřízené na základě výše uvedené zástavní smlouvy se výslovně vztahuje i na pohledávky vyplývající z odstoupení žalovaného od smlouvy a veškeré související budoucí pohledávky (např. smluvní pokuty) až do celkové výše 550.000 Kč, což ostatně výslovně vyplývá ze zástavní smlouvy i ze zápisu předmětného zástavního práva do katastru nemovitostí. S ohledem na výše uvedené má proto soud za to, že žalovaný mohl důvodně přihlásit pohledávku ve výši přesahující částku 550.000 Kč jakožto jistinu ze smlouvy o úvěru. Ve vztahu k přihlášenému příslušenství je třeba také přisvědčit žalovanému, že spolu se zajišťovanou pohledávkou je přímo ze zákona zajišťováno i její příslušenství. K tomu, že se uvedená skutečnost neprojevuje ve výpisu z katastru nemovitostí, soud odkazuje na shora citovaný § 11 odst. 4 katastrální vyhlášky, z níž plyne, že příslušenství jistiny zajištěné pohledávky se do katastru nemovitostí nezapisuje.

Přes výslovné poučení soudu podle § 118a odst. 3 o. s. ř. žalobce nenavrhl provedení žádných dalších důkazů, kterými by prokázal, že předmětná pohledávka přihlášená žalovaným, je zajištěná pouze v částce 550.000 Kč. Neunesl důkazní břemeno, které jej v tomto hledu stíhá, nebyl tak vě věci úspěšný, a proto soudu nezbylo, než žalobu zamítnout.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s ustanovením § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci , ač jinak byl žalovaný ve věci plně úspěšný. S návrhem žalovaného na aplikaci ustanovení § 202 odst. 2 insolvenčního zákona, podle něhož náklady řízení, které vznikly zaviněním insolvenčního správce nebo náhodou, která se mu přihodila, nese on sám a ostatním účastníkům je povinen je nahradit , se soud v dané věci neztotožnil, neboť toto ustanovení podle názoru zdejšího soudu dopadá na situace, kdy náklady ostatních účastníků vzniknou v důsledku zjevného zavinění insolvenčního správce (např. odročení jednání v důsledku nedostavení se insolvenčního správce k jednání soudu, kdy je jeho účast nezbytná apod.). Takovým zaviněním je třeba rozumět porušení procesních povinností vyplývajících ze zákona nebo v souladu se zákonem uložených insolvenčnímu správci soudem.

V projednávané věci se však insolvenční správce podáním žaloby žádného takového porušení povinností nedopustil, a to přesto, že soud jeho žalobu shledal nedůvodnou. Odkazuje-li v této souvislosti žalovaný na ustanovení § 36 odst. 1 insolvenčního zákona, podle něhož je insolvenční správce povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí, je soud toho názoru, že jeho aplikace v projednávané věci není na místě. Případný postih za porušování uvedené povinnosti představují jiné instituty insolvenčním zákonem předvídané (srov. zejména § 81 event. § 32 uvedeného zákona), nikoliv však přiznání náhrady nákladů řízení ostatním účastníkům (byť v řízení jinak úspěšným).

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve třech stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 18. ledna 2013

JUDr. Milan Podhrázký, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Tomáš Herout