34 ICm 1379/2010
Číslo jednací: 34 ICm 1379/2010-31

Rozsudek

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem, ve věci žalobkyně: JUDr. Kateřina Martínková, advokátka, se sídlem Sokolská třída 22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, insolvenční správkyně dlužníka S.H.S. Consult s.r.o., IČ 60323043, se sídlem Petra Křičky 24/3106, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava , zastoupené: Mgr. Ladislavem Popkem, advokátem, se sídlem Sokolská třída 22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a žalované: MK, s.r.o. IČ 49684469, se sídlem Makovského 1392/2b, 163 00 Praha 6-Řepy, zastoupené JUDr. Markétou Urbanovou Lajpertovou, advokátkou, se sídlem Havlíčkova 584, Rakovník, 269 01, o popření vykonatelné pohledávky žalované ve výši 43.448,09 Kč

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalované uplatněné v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. KSOS 34 INS 598/2010, pod přihláškou č. 13 jako neuhrazená kupní cena a zákonné úroky z prodlení ve výši 28.117,09 Kč, nejsou po právu.

II. Žaloba na určení, že pohledávky žalované uplatněné v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. KSOS 34 INS 598/2010, pod přihláškou č. 13 jako náhrada nákladu řízení ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 121 C 24/2009 ve výši 15.331,00 Kč, nejsou po právu, s e z a m í t á.

III. Žádný z účastníků řízení nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 7.10.2010 podanou u Krajského soudu v Ostravě (dále také jen soud ) 8.10.2010 domáhala se žalobkyně JUDr. Kateřina Martínková, jako insolvenční správkyně dlužníka SHS Consult s.r.o. proti žalované MK, s.r.o. určení, že pohledávky žalované uplatněné v insolvenčním řízení dlužníka (vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. KSOS 34 INS 598/2010, přihláška pohledávky č. P13) jako neuhrazená kupní cena a zákonné úroky z prodlení ve výši 28.117,09 Kč a náhrada nákladů řízení ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě, pod sp. zn. 121 C 24/2009, ve výši 15.331,00 Kč, nejsou po právu.

Žalobkyně v žalobě dále uvedla:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.8.2010, č.j. KSOS 34 INS 598/2010, byl zjištěn úpadek dlužníka S.H.S. Consult s.r.o., IČ 60323043, se sídlem Petra Křičky 24/3106, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. Tímto usnesením byla zároveň žalobkyně ustanovena insolvenční správkyní výše označeného dlužníka.

U přezkumného jednání konaného u Krajského soudu v Ostravě dne 14.9.2010 popřela žalobkyně pohledávky žalované přihlášené ve výši 43.448,09 Kč. Tyto pohledávky žalovaná uplatnila přihláškou podanou u soudu dne 5.5.2010. Uplatnila 2 pohledávky, přičemž u pohledávky č. 1 přihlášené ve výši jistiny 24.438,00 Kč žalovaná jako důvod vzniku uvedla kupní smlouvu v ústní formě uzavřenou mezi žalovanou, jako prodávající a dlužníkem, jako kupujícím, jejímž předmětem byl prodej dlaždic a sanitární techniky za kupní cenu ve výši 24.438,00 Kč. Kromě této jistiny v případě pohledávky č. 1 žalovaná uplatnila její příslušenství z důvodu zákonného úroku z prodlení ve výši 3.679,09 Kč. Celková výše pohledávky č. 1 tak činila 28.117,09 Kč. Žalovaná dále uplatnila pohledávku č. 2 ve výši 15.331,00 Kč a jako důvod vzniku uvedla náhradu nákladů řízení ve věci vedené pod sp. zn. 121 C 24/2009 u Okresního soudu v Ostravě.

Všechny výše uvedené pohledávky věřitel uplatnil jako vykonatelné a doložil rozsudek Okresního soudu v Ostravě č.j. 121 C 24/2009 ze dne 15.4.2009, na němž byla vyznačena doložka právní moci dne 30.5.2009 a vykonatelnost 3.6.2009.

Výzvou žalobkyně ze dne 24.8.2010 byla žalovaná vyzvána k doplnění a opravě přihlášky, a to konkrétně k tomu, aby doložila listiny, kterými prokáže právní důvod vzniku pohledávky, tj. objednávku, dodací list nebo jiný doklad, ze kterého bude vyplývat převzetí zboží dlužníkem, a dále fakturu, kterou byla vyúčtována kupní cena.

Žalovaná přihlášku doplnila a opravila tak, že žalobkyni doložila pouze fakturu č. 2008120047, kterou byla vyúčtována kupní cena a dodací list č. 2008-DL2-080000000085, který byl podepsán osobou jménem Sochor. Tato osoba však dle žalobkyně nikdy nebyla zaměstnancem dlužníka ani osobou pověřenou na základě plné moci či jiného úkonu k přijetí zboží. Pokud žalovaná předložila soudu, který vydal rozsudek, emailovou zprávu, na základě které byl oprávněn zboží převzít pan Chadikaf nebo pan Sochor, tak žalobkyně zpochybnila pravost takové zprávy a skutečnost, že byla učiněna a odeslaná dlužníkem. Dále žalobkyně namítla, že zboží by bylo možno předat pouze na základě plné moci udělené osobou oprávněnou za dlužníka jednat a nebo zaměstnanci dlužníka, pokud to vyplývá z pracovního zařazení a běžných úkolů takového zaměstnance při jeho výkonu práce. Objednávka, na jejímž základě měla žalovaná zboží dodat, nebyla žalobkyní doložena.

Žalobkyně jako insolvenční správkyně dlužníka popřela pravost všech přihlášených pohledávek, tedy popřela co do pravosti pohledávky ve výši 43.448,09 Kč. Pro úplnost žalobkyně uvedla, že tyto pohledávky popřel i dlužník.

Žalobkyně namítla dále, že přihláškou uplatněné pohledávky žalované nevznikly. Dlužník S.H.S. Consult s.r.o. neuzavřel s žalovanou žádnou kupní smlouvu, a to ani v ústní formě a za dlužníka s žalovanou o dodávce zboží-dlaždic a sanitární techniky nikdo nejednal. Dlužník ani žádná jiná oprávněná osoba zboží, jež mělo být dodáno, nepřevzal. Dlužníkovi tak nevznikl závazek zaplatit přihláškou uplatněnou kupní cenu, neboť dlužník neuzavřel s žalovanou kupní smlouvu, nesjednal dodávku zboží ani kupní cenu a zboží nebylo dlužníkovi dodáno. Všechny tyto skutečnosti dlužník neuplatnil v soudním řízení, v němž bylo vydáno vykonatelné rozhodnutí, takže je oprávněna ve smyslu ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona tyto skutečnosti uplatňovat žalobkyně.

Žalobkyně se dále domáhala úhrady nákladů řízení spočívající v nákladech právního zastoupení v celkové výši 11.520,00 Kč, dle vyhlášky 484/2000 Sb. ve výši 9.000,00 Kč + hotové výdaje za dva úkony právní služby (převzetí věci a sepsání žaloby á 300,00 Kč, tedy 600,00 Kč) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/96 Sb.

Žalovaná se k žalobě vyjádřila písemným přípisem z 31.3.2010 tak, že navrhla zamítnout žalobu v plném rozsahu a přiznat žalované náhradu nákladů řízení. Svůj postoj k žalobě žalovaná odůvodnila tím, že svou pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka S.H.S. Consult s.r.o. přihlásila jako vykonatelnou dle rozsudku Okresního soudu v Ostravě, sp. zn. 121 C 24/2009 ze dne 15.4.2009, pravomocného dne 30.5.2009. Žalovaná uvedla, že nalézací soud, tj. Okresní soud v Ostravě v daném řízení podrobně a dostatečně zjistil skutkový stav věci, na základě kterého rozhodl, kdy při zjištění skutkového stavu věci se zabýval i otázkou řádného předání zboží. Dle žalované tak, žalobkyně nemá důvod popřít přihlášenou pohledávku.

Po provedeném dokazování vycházeje z důkazů předložených, označených či navržených účastníky řízení dle § 120 odst.1,3 zákona č. 99/1963, ve znění pozdějších předpisů, občanského soudního řádu ( dále také jen OSŘ ) a po zhodnocení všech důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti dospěl soud k následujícímu zjištěnému a prokázanému skutkovému stavu, který právně dále posoudil:

Z insolvenčního spisu dlužníka vedeného Krajským soudem v Ostravě jako soudem insolvenčním, pod sp. zn. 34 INS 598/2010 soud zjistil a vzal za prokázané, že usnesením j.č. 34 INS 598/2010 A20 dne 2.8.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka S.H.S. Consult s.r.o., (výrok I. usnesení) a žalobkyně ustanovena insolvenční správkyní (výrok II. usnesení).

Z přihlášky pohledávky ze dne 11.5.2010 podané věřitelem MK, s.r.o. soud zjistil a vzal za prokázané, že danou přihláškou věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka S.H.S. Consult s.r.o., vedeného insolvenčním soudem pod sp. zn. 34 INS 598/2010 pohledávku v celkové výši 43.448,09 Kč. Svou přihlášku pohledávky rozdělil na pohledávku č. 1 ve výši 28.117,09 Kč sestávající z dlužné jistiny 24.438,00 Kč a zákonných úroků z prodlení ve výši 3.679,09 Kč. Pohledávku č. 1 popřel o právní titul-kupní smlouvu uzavřenou v ústní formě mezi věřitelem jako prodávajícím a dlužníkem jako kupujícím, jejímž předmětem byl prodej dlaždic a sanitární techniky za kupní cenu 24.438,00 Kč. O pohledávce věřitele bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Ostravě j.č. 121 C 24/2009-20 ze dne 15.4.2009 (pravomocného 30.5.2009 a vykonatelného 3.6.2009). Na základě přiznané pohledávky věřitele 24.438,00 Kč s příslušenstvím dlužník věřiteli nezaplatil ani poté, bylo zahájeno exekuční řízení s tím, že Okresní soud v Ostravě vydal 23.9.2009 usnesení j.č. 53 Nc 12282/2009-11, kterým byla nařízena exekuce na majetek dlužníka. Část pohledávky č. 1 zákonné úroky z prodlení ve výši 3.679,09 Kč žalovaná jako věřitel přihlásila z titulu úroku z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sbírky, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 7 % p.a. bez REPO sazby. Předmětnou pohledávku věřitel dále přihlásil v části pohledávky č. 2 ve výši 15.331,00 Kč, kdy právním titulem vzniku této pohledávky se stala náhrada nákladů řízení přiznaná ve věci vedené pod sp. zn. 121 C 24/2009 u Okresního soud v Ostravě, dle rozsudku ze dne 15.4.2009. Doplněním přihlášky z 5.9.2010 dlužník svou přihlášku doplnil o fakturu č. 2008120047 vystavenou věřitelem jako dodavatelem vůči dlužníku S.H.S. Consult Ostrava jako odběrateli dne 16.1.2008 na částku 24.438,00 Kč a dodacím listem č. 2008-

DL2-080000000085 z 16.1.2008 vystaveného věřitelem MK, s.r.o. odběrateli S.H.S. Consult s.r.o. .

Dle ustanovení § 199 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, insolvenčního zákona (dále také jen IZ ): odst. 1: Insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. odst. 2: Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. odst. 3: V žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Mezi stranami sporu byla nesporná a soud dále danou skutečnost zjistil z rozsudku Okresního soud v Ostravě, j.č. 121 C 24/2009-20 ze dne 15.4.2009, že se dlužník neúčastnil probíhajícího sporu a rovněž nikterak nevyjádřil k předmětnému řízení ani neužil jiný druh obrany proti žalobě. Soud tak ve světle daného má zato, že žalobkyně v souladu s ust. § 199 odst. 2 mohla použít v žalobě o popření vykonatelné pohledávky žalované veškeré skutečnosti k obraně dlužníka proti nároku přihlášeného žalovanou v insolvenčním řízení dlužníka pod přihláškou pohledávky č. P13.

Z provedených důkazů, předložených žalovanou k přihlášce pohledávky č. P13 -faktura č. 2008120047 a dodacího listu č. 2008-DL2-080000000085 soud vzal za zjištěné, že danou fakturu vystavila dne 21.1.2008 žalovaná jako dodavatel vůči dlužníkovi označenému jako odběrateli. Fakturou byla odběrateli fakturována kupní cena celkem ve výši 24.438,--Kč za ve faktuře dále označené zboží (39 m2 dlažby á 11.370,45 Kč + 37,44 m2 dlažba á 13.067,57 Kč). Faktura nenesla podpis odběratele, či jakýkoliv jiný projev, z něhož by bylo zřejmé, že fatkura byla převzata odběratelem nebo s ní byl odběratel jinak seznámen. Dodací list č. 2008-DL2-080000000085 vystavil dne 16.1.2008 vůči odběrateli (dlužníkovi) k dodání předmětného zboží určeného ve faktuře č. 2008120047. Dodací list byl označen podpisem označeným dále tiskacími písmeny SOCHOR, bez dalšího upřesnění, data, označení osoby apod.

Žalovaná v průběhu sporu opřela svou obranu proti žalobě jednak o skutečnost, že nárok žalované byl pravomocně určen a přiznán žalované roszudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 15.4.2009 a dále o skutečnost, že dlužník jako odběratel koupil u žalované dlažbu v hodnotě 24.438,--Kč, kterou převzal a nezaplatil. K první námitce soud poukazuje na skutečnosti označené výše ve vztahu k ust. § 199 IZ.

K další námitce obrany proti žalobě soud dospěl po provedeném dokazování k závěru, že žalovaná neprokázala převzetí předmětného zboží-označeného fakturou 2008120047 vystavenou žalovanou jako dodavatelem dne 16.1.2008, dlužníkem. Žalovaná neprokázala (nenavrhla důkazy k prokázání dané skutečnosti), že dodací list ze dne 16.1.2008 byl převzat (tj. převzetí předmětného zboží dlužníkem jako odběratelem-tj. dále uzavření kupní smlouvy) dlužníkem resp. oprávněnou osobou k jednání za dlužníka případně osobou s dlužníkem související (zaměstnanec dlužníka). Žalobkyně uvedla (zjištění z insolvenčího spisu 34 INS 598/2010), že osoba možného jména Sochor nebyla nikdy zaměstnancem dlužníka či osobou jinak související s dlužníkem.

Na základě zjištěného skutkového stavu výše soud dospěl k závěru, že mezi žalovanou a dlužníkem nedošlo k uzavření kupní smlouvy o koupi dlažby (zboží označeného fakutrou ze dne 16.1.208) a určil výrokem I. rozsudku, de facto, že nárok žalované uplatněný přihláškou pohledávky v insolvenčním řízení dlužníka (vedeném soudem pod sp. zn. 34 INS 598/2010) č. P13 v rozsahu 28.117,09 Kč nelze v insolvenčním řízení přiznat.

Výrok II. rozsudku soud opřel o skutečnost, že žalované na základě pravomocného rozhodnutí (pravomocného dne 30.5.2009)-Rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j. 121 C 24/2009-20 ze dne 15.4.2009 vznikly a byly pravomocně přiznány náklady ve výši 15.331,--Kč. Daný nárok žalovaná řádně uplatnila, přihlásila jako část přihlášky pohledávky č. P13 v insolvenčním řízení dlužníka. Nárok žalované ve výši 15.331,--Kč přihlášený v insolvenčním řízení dlužníka tak soud posoudil jako důvodný a žalobu v daném rozsahu zamítl.

Výrok III. rozsudku soud opřel o ust. § 142 odst. 2 OSŘ, kdy nepřiznal z pohledu úspěchu a neúspěchu jednajících stran žádnému z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 10.1.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce