33 Odo 980/2003
Datum rozhodnutí: 16.12.2003
Dotčené předpisy:
33 Odo 980/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Vladimíra Velenského ve věci žalobce Ing. J. Ch., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému J. V., o zaplacení 116 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 34 C 68/96, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. dubna 1998 č.j. 19 Co 457/97-39, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně rozsudkem 15. dubna 1998 č.j. 7 Co 457/97-39 potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 11. března 1997 č.j. 34 C 68/96-21, jímž byla žalovanému stanovena povinnost zaplatit žalobci částku 116 000 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku, a rozhodnuto o nákladech řízení. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž vyjádřil svůj nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu a obšírně rozvedl důvody tohoto nesouhlasu.

Podle ustanovení části dvanácté, hlavy I, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tedy podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31. 12. 2000 dále jen o. s. ř. . Tak je tomu i v posuzovaném případě, kdy byl dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu vydán po řízení provedeném podle dosavadních předpisů; skutečnost, že dovolání se projedná a rozhodne podle dosavadních předpisů mimo jiné znamená, že se podle těchto předpisů posoudí i otázka včasnosti dovolání.

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o. s. ř. může účastník řízení podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v právním stupni. Podle ustanovení § 240 odst. 2, věty druhé o. s. ř. je lhůta zachována, bude-li podáno ve lhůtě u odvolacího soudu nebo dovolacího soudu.

Podle ustanovení § 211, § 151 a § 159 o. s. ř. doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Vzhledem k tomu, že rozsudek odvolacího soudu nelze odvoláním napadnout, nabývá právní moci dnem, kdy byl doručen všem účastníkům řízení.

V posuzovaném případě z obsahu spisu vyplývá, že zástupci žalobce, JUDr. R. K., advokátu se sídlem v O., P. 14, byl rozsudek odvolacího soudu doručen dne 20. 5. 1998, žalovanému dne 14. 5. 1998, a nabyl tak právní moci dnem 20. 5. 1998. Lhůta k podání dovolání uplynula v pondělí 22. 6. 1998 (srov. § 57 odst. 2 o. s. ř.). Dovolání žalovaného proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno u Městského soudu v Brně osobně dne 5. 2. 2001.

Protože dovolání bylo podáno po marném uplynutí zákonem stanovené lhůty k podání dovolání, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první o. s. ř.), bylo v souladu s ustanoveními § 243b odst. 4, věta první a § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. aniž byl dovolací soud oprávněn se jím věcně zabývat odmítnuto.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy v dovolacím řízení neúspěšný žalovaný nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobci v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 16. prosince 2003

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu