33 Odo 957/2004
Datum rozhodnutí: 17.02.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 957/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a Víta Jakšiče ve věci žalobce JUDr. K. K., advokáta, správce konkurzní podstaty úpadce D. T., proti žalovaným 1) V. J., 2) M. J., a 3) Ing. V. H., všem zastoupeným, advokátem, o zaplacení částky 7,889.806,95 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 21/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2004, č. j. 64 Co 596/2003-202, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 15. dubna 2004, č. j. 64 Co 596/2003-202, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. září 2003, č. j. 8 C 21/2003-188, jímž byla zamítnuta žaloba, aby žalovaní byli povinni zaplatit žalobci částku 7,889.806,95 Kč s 26 % úrokem z prodlení od 1. 11. 1997 do zaplacení ve prospěch konkurzní podstaty, a to tak, že první žalovaný je povinen zaplatit částku 3,944.903,47 Kč s 26 % úrokem z prodlení od 1. 11. 1997 do zaplacení, dále první žalovaný a druhá žalovaná jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit částku 986.225,87 Kč s 26 % úrokem z prodlení od 1. 11. 1997 do zaplacení a třetí žalovaná je povinna zaplatit částku 2,958.677,61 Kč s 26 % úrokem z prodlení od 1. 11. 1997 do zaplacení, a bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Zároveň odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Podáním ze dne 20. 1. 2005 došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 2. 2. 2005 vzal žalobce dovolání zcela zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. ) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení v souladu s § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. za situace, kdy žalovaným podle obsahu spisu nevznikly v této fázi řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli vůči žalobci, který z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 17. února 2005

JUDr. Blanka Moudrá, v.r.

předsedkyně senátu