33 Odo 940/2002
Datum rozhodnutí: 19.02.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 940/2002-31

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Š.F., s. r. o., zastoupené Mgr. L. B., advokátkou , proti žalovanému L. S., s místem podnikání N., o zaplacení 17 479,33 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. Ro 4167/2001, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2002 č. j. 12 Co 101/2002 - 19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 5. února 2002 č. j. Ro 4167/2001 - 14 odmítl odpor žalovaného proti platebnímu rozkazu (§ 174 odst. 3) pro jeho opožděnost.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 4. dubna 2002 č. j. 12 Co 101/2002 - 19 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení. Namítal, že lhůta k podání odporu začala běžet dne 22.1.2002 (nikoliv 17.1.2002), kdy zásilku převzal, a datum posledního dne podání je tedy 5. 12. 2002 (nikoliv 31.1.2002).

Protože žalovaný nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že on sám má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 30. srpna 2002 č. j. Ro 4167/2001 - 22, jež bylo žalovanému doručeno dnem 7. října 2002, vyzván, aby si ve lhůtě 20 dnů zvolil zástupce advokáta a jeho prostřednictvím podal v této lhůtě řádné dovolání. Současně byl dovolatel poučen o tom, že nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno, dovolací řízení bude zastaveno. Dovolatel vytýkaný nedostatek neodstranil.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o. s. ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. nepřipouští.

Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Podle § 103 o. s. ř. (§ 243c odst. 1 o. s. ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky za nichž může jednat ve věci - podmínky řízení.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení a sám nemá právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. února 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu