33 Odo 94/2005
Datum rozhodnutí: 03.02.2005
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 94/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně J. K., zastoupené, advokátem, proti žalovanému V. K., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a o zaplacení částky 18.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 11 C 847/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. září 2004, č. j. 23 Co 351/2004-227, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Nymburce (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 18. listopadu 2003, č. j. 11 C 847/2001-152, vydaným jako částečný rozsudek pro uznání, uložil žalovanému, aby zaplatil žalobkyni částku 18.000,- Kč s 10% úrokem z prodlení ročně od 1. 11. 2001 do zaplacení do tří dnů od právní moci rozsudku.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 21. září 2004, č. j. 23 Co 351/2004-227, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný dovolání, které však není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu ve věci samé upravuje § 237 odst. 1 OSŘ. Podle odst. 2 písm. a) téhož ustanovení ovšem není dovolání podle odst. 1 přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. Jak už bylo uvedeno, bylo napadeným rozsudkem rozhodnuto o peněžitém plnění představovaném (bez úroku z prodlení, k němuž se jako k příslušenství uplatněné pohledávky nepřihlíží) částkou 18.000,- Kč. Dovolání proti němu tedy v žádném případě nemůže být přípustné a dovolacímu soudu nezbylo, než je podle § 243b odst. 5 věty prvé a § 218 písm. c) OSŘ odmítnout.

O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodováno, jelikož tímto rozhodnutím dovolacího soudu řízení nekončí (§ 243b odst. 5 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. února 2005

Vít Jakšič,v.r.

předseda senátu