33 Odo 916/2004
Datum rozhodnutí: 09.09.2004
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 916/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně S. G., s.r.o., zastoupené, advokátem, proti žalované D. s.r.o., zastoupené, advokátkou, o zaplacení částky 306.857,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 Cm 82/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. dubna 2004, č. j. 8 Cmo 371/2003-31, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem pro uznání ze dne 15. září 2003, č. j. 4 Cm 82/2002-15, uložil žalované, aby do tří dnů od právní moci rozsudku zaplatila žalobkyni částku 306.857,- Kč s úrokem z prodlení z této částky ve výši 8,5% ročně od 30. 10. 2001 do zaplacení, a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalované Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 29. dubna 2004, č. j. 8 Cmo 371/2003-31, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu, a to proti výroku ve věci samé, podala žalovaná dovolání, aniž uvedla, z jakých důvodů uvedený rozsudek napadá.

Podle § 241a odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 OSŘ) mimo jiné uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje a v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá. Podle § 241b odst. 3 OSŘ dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 OSŘ (tedy podmínka tzv. povinného zastoupení), běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky.

V daném případě, jak už bylo uvedeno, neobsahuje dovolání žalované údaj o tom, z jakých důvodů je rozsudek odvolacího soudu napadán. Tento rozsudek byl právní zástupkyni žalované doručen 31. 5. 2004. Dovolání bylo podáno poště jako orgánu, který má povinnost je doručit, 2. 8. 2004, tedy poslední den lhůty k dovolání stanovené v § 240 odst. 1 OSŘ, a soudu prvního stupně bylo doručeno až po uplynutí této lhůty. Přitom dovolání bylo podáno prostřednictvím advokátky, zastupující žalovanou již v řízení před soudem prvního stupně a v řízení odvolacím, takže podmínka stanovená v § 241 OSŘ byla splněna. Proto soud prvního stupně postupoval správně, když se podle § 241b odst 1, § 209 a § 43 OSŘ nepokusil o odstranění shora uvedené vady dovolání a spis bez dalšího předložil dovolacímu soudu k rozhodnutí, neboť citované ustanovení § 241b odst. 3 OSŘ doplnění dovolání o údaj, z jakých důvodů je rozsudek odvolacího soudu napadán, po uplynutí dovolací lhůty nepřipouští. Nastala tedy stejná situace, jako kdyby přes výzvu předsedy senátu nebylo podání řádně opraveno nebo doplněno (§ 43 odst. 2 OSŘ).

Nedostatek vymezení dovolacích důvodů je vadou dovolání, která brání dalšímu pokračování dovolacího řízení, neboť tak nejsou určeny meze kvalitativní stránky přezkumné činnosti dovolacího soudu. Proto Nejvyššímu soudu ČR nezbylo, než podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 OSŘ dovolání žalované odmítnout.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto s přihlédnutím k tomu, že žalobkyni, která by podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ měla právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.ew

V Brně 9. září 2004

Vít Jakšič, v.r.

předseda senátu