33 Odo 902/2002
Datum rozhodnutí: 29.05.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 642 odst. 1 písm. c) předpisu č. 40/1964Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 902/2002-104

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobců A/ J. P., a B/ M. P., obou zastoupených JUDr. V. L., advokátem, proti žalované L. s.r.o., zastoupené Mgr. M. B., advokátem, o zaplacení 29 130 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 9 C 30/2000, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2002, č. j. 62 Co 219/02-92, takto:

I. Dovolání se odmítá.II. Žalobci jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 2 295 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. M. B., advokáta.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2002, č. j. 62 Co 219/02-92, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 9. 11. 2001, č. j. 9 C 30/2000-74, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 15. 4. 2002, č. j. 9 C 30/2000-85, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o.s.ř.).

V dovolacím řízení vznikly žalované v souvislosti se zastoupením advokátem účelně vynaložené náklady, které spočívají v odměně za vyjádření k dovolání ve výši 2 220 Kč (srov. § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení), s připočtením paušální částky 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb advokátní tarif). Protože dovolání žalobců bylo odmítnuto, soud jim ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první (per analogiam) o. s. ř. uložil, aby tyto náklady žalované nahradili; ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 o. s. ř. jsou žalobci povinni náhradu nákladů řízení zaplatit k rukám advokáta, který žalovanou v tomto řízení zastupoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2003

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r.

předsedkyně senátu