33 Odo 897/2004
Datum rozhodnutí: 09.09.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 897/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobců A) V. R., B) D. R., zastoupených, advokátem, proti žalované M. F., zastoupené, advokátem, o nahrazení projevu vůle, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 19 C 189/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. února 2004, č. j. 15 Co 663/2003-45, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karlových Varech (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 27. října 2003, č. j. 19 C 189/2003-15, zamítl žalobu, jíž se žalobci domáhali nahrazení prohlášení vůle žalované ve znění uvedeném v článku IV. žaloby ze dne 18. 9. 2003 , a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobců Krajský soud v Plzni jako soud odvolací rozsudkem ze dne 23. února 2004, č. j. 15 Co 663/2003-45, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že uložil žalované, aby do tří dnů od právní moci rozsudku uzavřela se žalobci kupní smlouvu ve znění, které je obsaženo ve výroku rozsudku (výrok I.), a aby strpěla zápis vlastnického práva žalobců k nemovitostem, jež byly předmětem kupní smlouvy (výrok II.). Výrokem III. zamítl žalobu o nahrazení projevu vůle žalované s článkem 4 této kupní smlouvy a výrokem IV. rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání, které však ještě dříve, než byl spis předložen dovolacímu soudu, vzala v celém rozsahu zpět. Nejvyšší soud ČR proto postupoval podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) a dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ, neboť dovolatelka sice zavinila zastavení tohoto řízení, ale žalobci, kteří by podle § 146 odst. 2 věty prvé OSŘ měli právo na jejich náhradu, se tohoto práva dohodou o narovnání, jež byla dovolacímu soudu předložena, výslovně vzdali.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 9. září 2004

Vít Jakšič,v.r.

předseda senátu