33 Odo 89/2003
Datum rozhodnutí: 18.06.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 89/2003-110

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce F. B., zastoupeného JUDr. I. J., advokátem, proti žalovanému J. M., zastoupenému Mgr. M. C., advokátem, o zaplacení 138 000 Kč s příslušenstvím oproti předání osobního automobilu, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 15 C 56/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. října 2002 č. j. 19 Co 2283/2002 - 94, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 6 375 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. I. J., advokáta.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. října 2002 č. j. 19 Co 2283/2002 - 94, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. dubna 2002 č. j. 15 C 56/2001 - 76, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení má žalobce právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny advokáta (účelně vynaloženým nákladem byl shledán sepis vyjádření k dovolání při předmětu řízení o zaplacení částky 138 000 Kč) ve výši 6 300 Kč /část dvanáctá hlava první bod 10 zákona 30/2000Sb., § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 16, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif) a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 18. června 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu