33 Odo 887/2005
Datum rozhodnutí: 10.08.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 887/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce L. C., proti žalovanému T. P., o zaplacení 30.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 4 C 15/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. února 2005, č. j. 24 Co 528/2004-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 14. února 2005, č. j. 24 Co 582/2004-65, změnil rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 2. června 2004, č. j. 4 C 15/2004-43, tak, že zavázal žalovaného zaplatit žalobci částku 30.000,- Kč s 2 % úrokem z prodlení od 8.11.2003 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž vyjádřil svůj nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu a rozvedl důvody tohoto nesouhlasu.

Podle článku II zákona č. 59/2005 Sb., obsahujícího přechodná ustanovení k novele občanského soudního řádu provedené tímto zákonem, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (t. j. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají podle dosavadních právních předpisů. S ohledem na den vydání napadeného rozsudku odvolacího soudu bylo v řízení o dovolání proti němu postupováno podle občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Je-li dovolatelem jako v projednávané věci fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/ o. s. ř.). Skutečnost, že je splněn požadavek povinného (nuceného) zastoupení dovolatele nebo že je dána výjimka z tohoto pravidla (§ 241 odst. 2 a 3 o. s. ř.), musí být v dovolacím řízení prokázána; požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta nebo notáře. Součástí povinného zastoupení je ve smyslu § 241 odst. 4 o. s. ř. též to, že dovolání musí být tímto zástupcem (advokátem nebo notářem) sepsáno.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V posuzovaném případě podal žalovaný proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, a přestože byl v řízení zastoupen advokátem JUDr. L. S. na základě plné moci ze dne 13. února 2004 obsahující zmocnění rovněž k podávání opravných prostředků, nebylo dovolání tímto advokátem sepsáno. Nebylo rovněž prokázáno a ani tvrzeno, že by dovolatel sám měl právnické vzdělání. Okresní soud v Havlíčkově Brodě usnesením ze dne 17. května 2005, č.j. 4 C 15/2004-73, dovolatele vyzval, aby do 21 dnů od jeho doručení odstranil nedostatek tzv. povinného zastoupení v dovolacím řízení tím, že předloží plnou moc udělenou advokátovi k zastupování dovolatele v dovolacím řízení spolu s dovoláním, jež bude sepsáno zvoleným advokátem, a které bude obsahovat všechny zákonné náležitosti tohoto podání.

I když nebyl důvod žalovaného vyzývat k předložení plné moci proto, že ve spise je založena plná moc pro JUDr. L. S., zmocňující ho k zastupování žalovaného ve všech právních věcech, včetně podávání opravných prostředků, tj. jak řádných tak i mimořádných, žalovaný v soudem stanovené lhůtě (tj. do 13. 6. 2005) neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení spočívající v tom, že dovolání musí být advokátem i sepsáno. Podal-li žalovaný osobně dovolání, bylo nezbytné ke splnění požadavku povinného zastoupení (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.), aby jeho advokát již učiněné podání žalovaného nahradil nebo doplnil vlastním podáním, případně se s ním ztotožnil.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalovanému, který procesně zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 10. srpna 2005Vít Jakšič, v. r.

předseda senátu

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce L. C., proti žalovanému T. P., o zaplacení 30.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 4 C 15/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. února 2005, č. j. 24 Co 528/2004-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 14. února 2005, č. j. 24 Co 582/2004-65, změnil rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 2. června 2004, č. j. 4 C 15/2004-43, tak, že zavázal žalovaného zaplatit žalobci částku 30.000,- Kč s 2 % úrokem z prodlení od 8.11.2003 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž vyjádřil svůj nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu a rozvedl důvody tohoto nesouhlasu.

Podle článku II zákona č. 59/2005 Sb., obsahujícího přechodná ustanovení k novele občanského soudního řádu provedené tímto zákonem, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (t. j. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají podle dosavadních právních předpisů. S ohledem na den vydání napadeného rozsudku odvolacího soudu bylo v řízení o dovolání proti němu postupováno podle občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Je-li dovolatelem jako v projednávané věci fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/ o. s. ř.). Skutečnost, že je splněn požadavek povinného (nuceného) zastoupení dovolatele nebo že je dána výjimka z tohoto pravidla (§ 241 odst. 2 a 3 o. s. ř.), musí být v dovolacím řízení prokázána; požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta nebo notáře. Součástí povinného zastoupení je ve smyslu § 241 odst. 4 o. s. ř. též to, že dovolání musí být tímto zástupcem (advokátem nebo notářem) sepsáno.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V posuzovaném případě podal žalovaný proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, a přestože byl v řízení zastoupen advokátem JUDr. L. S. na základě plné moci ze dne 13. února 2004 obsahující zmocnění rovněž k podávání opravných prostředků, nebylo dovolání tímto advokátem sepsáno. Nebylo rovněž prokázáno a ani tvrzeno, že by dovolatel sám měl právnické vzdělání. Okresní soud v Havlíčkově Brodě usnesením ze dne 17. května 2005, č.j. 4 C 15/2004-73, dovolatele vyzval, aby do 21 dnů od jeho doručení odstranil nedostatek tzv. povinného zastoupení v dovolacím řízení tím, že předloží plnou moc udělenou advokátovi k zastupování dovolatele v dovolacím řízení spolu s dovoláním, jež bude sepsáno zvoleným advokátem, a které bude obsahovat všechny zákonné náležitosti tohoto podání.

I když nebyl důvod žalovaného vyzývat k předložení plné moci proto, že ve spise je založena plná moc pro JUDr. L. S., zmocňující ho k zastupování žalovaného ve všech právních věcech, včetně podávání opravných prostředků, tj. jak řádných tak i mimořádných, žalovaný v soudem stanovené lhůtě (tj. do 13. 6. 2005) neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení spočívající v tom, že dovolání musí být advokátem i sepsáno. Podal-li žalovaný osobně dovolání, bylo nezbytné ke splnění požadavku povinného zastoupení (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.), aby jeho advokát již učiněné podání žalovaného nahradil nebo doplnil vlastním podáním, případně se s ním ztotožnil.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalovanému, který procesně zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 10. srpna 2005Vít Jakšič, v. r.

předseda senátu