33 Odo 887/2002
Datum rozhodnutí: 23.01.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.




33 Odo 887/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce J. J., proti žalované H. K., zastoupené, advokátem, o zaplacení částky 2 684,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově, pod sp. zn. 5 C 367/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 28. června 2002 č. j. 15 Co 1338/2002-79, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Pelhřimově rozsudkem ze dne 25. března 2002 č. j. 5 C 367/2000-63 zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal vydání rozsudku, kterým by soud uložil žalované povinnost vrátit žalobci přeplatek ve výši 2 684,60 Kč s 20% úrokem z částky 2 068,60 Kč od 20. 4. 1999 do zaplacení a s 20% úrokem z částky 616 Kč od 18. 4. 2000 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích pobočka v Táboře rozsudkem ze dne 28. června 2002 č. j. 15 Co 1338/2002-79 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Usnesením ze dne 11. září 2002 č. j. 5 C 367/2000-87 soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů zvolil ve smyslu § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) advokáta k zastupování v dovolacím řízení a ve stejné lhůtě prostřednictvím zvoleného zástupce doplnil a upřesnil dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 6. 2002 č. j. 15 Co 1338/2002-79, a to o uvedení rozsahu, v jakém se rozhodnutí napadá (zda se napadá celé rozhodnutí nebo pouze některý z jeho výroků), o uvedení konkrétního dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. s jeho vylíčením po skutkové stránce, o uvedení důkazů, které mají být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a o uvedení dovolacího návrhu, tedy o uvedení, čeho se dovolatel domáhá.

Soud prvního stupně dovolatele poučil, že není-li podmínka zastoupení dovolatele advokátem splněna, soud podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 30. září 2002. Dovolatel na ně nereagoval.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná, přičemž podle § 241 odst. 2 o. s. ř. musí být v takovém případě dovolání sepsáno advokátem.

Nucené zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele), jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Podle ustanovení § 241b odst. 2 věty před středníkem o. s. ř. proto soud, není-li splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele stanovená v § 241 o. s. ř., postupuje obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř., tedy vyzve dovolatele k odstranění nedostatku této podmínky dovolacího řízení. To však podle § 241b odst. 2 věty za středníkem o. s. ř. neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné.

V daném případě odvolací soud potvrdil v pořadí první rozsudek soudu prvního stupně. Přípustnost dovolání by tedy mohla vyplývat pouze z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Přípustnost dovolání je však vyloučena ustanovením § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř., neboť dotčeným výrokem rozsudku odvolacího soudu bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20 000 Kč. Soud prvního stupně tedy neměl vyzývat dovolatele k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení.

Podání žalobce ze dne 12. 8. 2002 označené jako dovolání proti rozsudku odvolacího soudu však neobsahuje náležitosti uvedené v § 241a o. s. ř.. Není v něm totiž zejména uvedeno, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá. Jelikož však podle § 241b odst. 3 věty prvé o. s. ř. může být dovolání o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání, tedy do dvou měsíců od doručení rozsudku odvolacího soudu žalobci, a tato lhůta již uplynula, nezbylo Nejvyššímu soudu, než dovolání podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnout.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Podle tohoto ustanovení by měla žalovaná právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, žalované však žádné náklady tohoto řízení nevznikly

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2003

JUDr. Zdeněk Des , v. r.

předseda senátu