33 Odo 87/2006
Datum rozhodnutí: 22.02.2006
Dotčené předpisy:

33 Odo 121/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce PhDr. M. R., proti žalované Mgr. K. M., o zaplacení částky 2,800.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 4 C 146/2005, o dovoláních žalobce proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2005, č. j. 62 Co 353/2005-73, a č. j. 62 Co 352/2005-76, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 6 (dále jen soud prvního stupně ) usnesením ze dne 13. června 2005, č. j. 4 C 146/2004-15, vydal na návrh žalobce předběžné opatření, jímž nařídil žalované, aby nenakládala s movitými věcmi, a to s částkou ve výši 2.800.000,- Kč, uloženými u Obvodního soudu pro Prahu 6, pod č. j. 35 E 1742/99-517, na účtu Obvodního soudu pro Prahu 6, číslo účtu 6015-1924061/0710, a to do právní moci rozhodnutí ve věci samé . Usnesením ze dne 22. června 2005, č. j. 4 C 146/2005-24, pak soud prvního stupně vydal další předběžné opatření, kterým nařídil žalované nenakládat s částkou ve výši 380.000,- Kč, uloženou u soudu prvního stupně pod stejným číslem jednacím a na stejném účtu, rovněž do právní moci rozhodnutí ve věci samé.


K odvolání žalované Městský soud v Praze jako soud odvolací usneseními ze dne 26. září 2005, č. j. 62 Co 352/2005-73, a č. j. 62 Co 353/2005-76, změnil obě usnesení soudu prvního stupně tak, že návrhy žalobce na nařízení předběžného opatření zamítl.


Proti shora uvedeným usnesením odvolacího soudu podal žalobce dovolání, která vzal dříve, než o nich bylo rozhodnuto, zpět.


Podle § 243 odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a OSŘ) řízení o dovoláních žalobce zastavil.


O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodováno, jelikož rozhodnutím dovolacího soudu řízení nekončí (§ 243b odst. 5 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 OSŘ).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 22. února 2006


Vít Jakšič, v.r.


předseda senátu