33 Odo 862/2003
Datum rozhodnutí: 22.10.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 862/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Vladimíra Velenského ve věci žalobce Ing. J. S., zastoupeného, advokátkou, proti žalované Z. B., zastoupené, advokátem, o zaplacení 145 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 10 C 31/99, k dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. dubna 2003 č. j. 21 Co 1/2003 - 187, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 6 645 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám, advokáta.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. dubna 2003 č. j. 21 Co 1/2003 - 187, jímž byl v napadeném rozsahu potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 28. února 2002 č. j. 10 C 31/99 - 160, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení má žalovaná právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny advokáta (účelně vynaloženým nákladem byl shledán sepis vyjádření k dovolání při předmětu řízení o zaplacení částky 145 000 Kč) ve výši 6 570 Kč /část dvanáctá hlava první bod 10 zákona 30/2000Sb., § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 16, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif) a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 22. října 2003

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu