33 Odo 830/2001
Datum rozhodnutí: 18.12.2001
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 830/2001-73

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně Z. I. s. r. o., proti žalované M. P., o zaplacení částky 74 826,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 5 C 54/96, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. března 2001 č. j. 37 Co 614/98-60, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou rozsudkem ze dne 3. června 1998 č. j. 5 C 54/96-35 zamítl žalobu, aby byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 74 826,50 Kč s úroky z prodlení ve výši 3 % od 16. 7. 1993 do 15. 7. 1994 a 16 % od 16. 7. 1994 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 16. března 2001 č. j. 37 Co 614/98-60 změnil zamítavý výrok rozsudku soudu prvního stupně tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni 74 826,50 Kč s 16% úrokem od 10. 11. 1994 do zaplacení, zamítl žalobu v části, v níž se žalobkyně domáhala, aby byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni úroky z prodlení z částky 74 826,50 Kč ve výši 3% od 16. 7. 1993 do 15. 7. 1994 a ve výši 16 % od 16. 7. 1994 do 9. 11. 1994, změnil výrok o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které bylo osobně předáno na podatelnu soudu prvního stupně dne 13. 7. 2001.

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tedy podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31. 12. 2000 dále jen o. s. ř. ). Tak je tomu i v daném případě, kdy byl rozsudek odvolacího soudu vydán po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, tedy podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31. 12. 2000.

Skutečnost, že dovolání se projedná a rozhodne podle dosavadních právních předpisů mj. znamená, že se podle těchto předpisů posoudí i otázka včasnosti dovolání.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník řízení podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 211, § 151 a § 159 odst. 1 o. s. ř. doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Vzhledem k tomu, že rozsudek odvolacího soudu nelze odvoláním napadnout, nabývá právní moci dnem, kdy byl doručen všem účastníkům řízení. V daném případě bylo tento rozsudek doručen zástupci žalobkyně dne 21. května 2001 a zástupci žalované dne l5. května 200l. Právní moci tedy rozsudek odvolacího soudu nabyl dne 21. května 2001.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. končí lhůty určené podle měsíců uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty takto stanovený na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Posledním dnem k podání dovolání byl tedy 21. červen 200l. Dovolání ze dne 12. 7. 2001 podané žalovanou na podatelnu soudu prvního stupně dne 13. července 2001 bylo tudíž opožděné.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle § 243b odst. 4 a 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 o. s. ř., když úspěšné žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 18. prosince 2001

JUDr. Zdeněk Des, v. r.

předseda senátu