33 Odo 793/2004
Datum rozhodnutí: 01.09.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 793/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně D. p. m. L., a. s., zastoupené, advokátem, proti žalované L. B., o zaplacení částky 1.010,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 21 C 39/2002, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 21. srpna 2002, č. j. 29 Co 367/2002-28, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Liberci rozsudkem ze dne 20. května 2002, č. j. 21 C 39/2002-22, uložil žalované, aby zaplatila žalobkyni částku 1.010,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 1. 2. 2002 do zaplacení do tří dnů od právní moci rozsudku, a rozhodl o nákladech řízení.

Odvolání žalované proti tomuto rozsudku Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci jako soud odvolací usnesením ze dne 21. srpna 2002, č. j. 29 Co 367/2002-28, odmítl a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podala žalovaná dovolání. Dovolání však není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání je upravena v ustanoveních § 237 až 239 OSŘ, ale z žádného z nich nevyplývá, že by bylo přípustné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo odmítnuto odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Proto dovolacímu soudu nezbylo, než dovolání žalované podle § 243b odst. 5 věty prvé a § 218 písm. c) OSŘ odmítnout.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto s přihlédnutím k tomu, že žalobci, který by podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ měl právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 1. září 2004

Vít Jakšič, v.r.

předseda senátu