33 Odo 781/2004
Datum rozhodnutí: 15.02.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 781/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a Víta Jakšiče ve věci žalobkyně T. S. ČR a.s., zastoupené, advokátem, proti žalovanému J. M., zastoupenému, advokátem, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 1/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. března 2004, č. j. 14 Co 29/2004-112, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 6. listopadu 2003, č. j. 24 C 1/2002-88, zamítl žalobu, jíž bylo požadováno zrušení rozhodčího nálezu vydaného dne 17. 11. 2000 třemi rozhodci jmenovanými předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v rozhodčím řízení ad hoc Rsp. 31/99 podle pravidel o mezinárodním rozhodčím řízení UNCITRAL. Současně rozhodl o nákladech řízení.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. března 2004, č. j. 14 Co 29/2004-112, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dne 28. května 2004 dovolání, které podáním ze dne 2. února 2005 (došlým Nejvyššímu soudu ČR dne 4. února 2005) vzala zpět.

Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyně z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalovanému v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 15. února 2005

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu