33 Odo 777/2003
Datum rozhodnutí: 24.09.2003
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 777/2003-201

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobců a) P. B., a b) L. V., proti žalovaným 1. V. B. a 2. K. B., o zaplacení částky 400 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 16 C 178/97, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. listopadu 2002 č. j. 8 Co 666/2002-189 takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Šumperku rozsudkem ze dne 28. března 2002 č. j. 16 C 178/97-166 uložil druhému žalovanému, aby zaplatil žalobcům částku 400 000 Kč s 20% úrokem z prodlení od 6. 7. 1997 do zaplaceni, zamítl návrh, aby byla prvá žalovaná povinna zaplatit žalobcům společně a nerozdílně částku 400 000 Kč s 20% úrokem z prodlení od 6. 7. 1997 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání obou žalovaných Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 8. listopadu 2002 č. j. 8 Co 666/2002-189 rozsudek soudu prvního stupně v jeho odstavcích I., III. a IV. potvrdil, odvolání 1. žalované proti odstavci II. výroku odmítl a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali oba žalovaní včas dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyli zastoupeni advokátem, soud prvního stupně je usnesením ze dne 28. února 2003 č. j. 16 C 178/97-195, doručeným 24. 3. 2003, vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení odstranili nedostatek povinného zastoupení; současně je upozornil, že při nesplnění této povinnosti bude dovolací řízení zastaveno.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatelů nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelů prokazující nebyly předloženy. Dovolatelé pak nedostatek povinného zastoupení ve stanovené lhůtě neodstranili, ač byli o následcích nesplnění této podmínky poučeni.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 104 odst. 2 poslední věty a § 243c o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobcům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. září 2003

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu