33 Odo 775/2003
Datum rozhodnutí: 24.09.2003
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

33 Odo 775/2003-106

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce J. M., zastoupeného JUDr. N. Z., advokátkou, proti žalovaným 1. Ing. B. K., a 2. JUDr. D. S., o zaplacení částky 171 737 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 6 C 293/94, o dovolání druhého žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. července 2000 č. j. 22 Co 267/2000-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 31. července 2000 č. j. 22 Co 267/2000-40 zastavil odvolací řízení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal druhý žalovaný včas dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, na výzvu soudu prvního stupně předložil jako doklad o svém právnickém vzdělání fotokopii diplomu z 29. 7. 1979 o zakončení studia na fakultě veřejné bezpečnosti Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti a získání vysokoškolské kvalifikace v oboru právně bezpečnostním. Usnesením ze dne 18. listopadu 2002 č. j. 6 C 293//94-95 doručeným 21. 12. 2002 pak soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení a po žádosti dovolatele o podání vysvětlení jej soud prvního stupně dalším usnesením ze dne 31. ledna 2003 č. j. 6 C 293/94-99 opětovně vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc zvoleného advokáta nebo notáře a jím sepsané dovolání. Současně jej poučil, že doklad předložený dovolatelem se za průkaz právnického vzdělání ve smyslu § 241 odst. 1 o. s. ř. nepokládá a upozornil jej na možnost zastavení řízení, pokud dovolatel vytčenou vadu řízení neodstraní.

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále jen o. s. ř. ).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Podle § 5 odst. 1 písm. b) a § 61 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, se tímto vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání získané na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice nebo vysokoškolské vzdělání získané na právnické fakultě vysoké školy se sídlem na území ČSFR nebo jejích právních předchůdců; podmínku právnického vzdělání podle § 241 odst. 1 o. s. ř. splňuje podle dosavadní judikatury Nejvyššího soudu České republiky též dovolatel s nostrifikovaným zahraničním vysokoškolským vzděláním. Ukončené studium na fakultě veřejné bezpečnosti Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti podmínku vysokoškolského právnického vzdělání a tudíž ani předpoklad právnického vzdělání dovolatele ve smyslu § 241 odst. 1 o. s. ř. nesplňuje (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. ledna 1995, Plsn 1/95, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 5, ročník 1995 pod číslem 30, nález pléna Ústavního soudu ČR ze dne 13. září 1995, sp. zn. Pl ÚS 7/95, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu č. 4, ročník 1995, pod č. 225/1995, usnesení Nejvyššího soudu ČR z 28. 1. 1999 č. j. 20 Cdo 1638/98 uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4, ročník 2000 pod číslem 25).

Dovolatel tedy nedostatek povinného zastoupení ve stanovené lhůtě neodstranil, ač byl o následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku a dále odstranění vad dovolání přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 104 odst. 2 poslední věty, § 43 odst. 2 a § 243c o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. září 2003

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu