33 Odo 761/2002
Datum rozhodnutí: 22.11.2002
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 630 odst. 1 písm. c) předpisu č. 40/1964Sb.
33 Odo 761/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobce M. B., zastoupeného, advokátem, proti žalované V. B., zastoupené, advokátem, o vrácení daru, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 8 C 144/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. května 2002, č. j. 24 Co 161/2002-38, takto:

I. Dovolání se odmítá.II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na nákladech dovolacího řízení 1 025 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce, advokáta.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14 . května 2002, č. j. 24 Co 161/2002-38, jímž byl potvrzen v pořadí prvý rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 19. 2. 2002, č. j. 8 C 144/2001-22, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o. s. ř.).

V dovolacím řízení vznikly žalované v souvislosti se zastoupením advokátem účelně vynaložené náklady, které spočívají v odměně za vyjádření k dovolání ve výši 950 Kč (srov. § 7 písm. d/, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení), s připočtením paušální částky 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb advokátní tarif). Protože dovolání žalobce bylo odmítnuto, soud mu ve smyslu ustanovení § 243b odst. 4, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první (per analogiam) o. s. ř. uložil, aby tyto náklady žalované nahradil; ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 o. s. ř. je žalobce povinen náhradu nákladů řízení zaplatit k rukám advokáta, který žalovanou v tomto řízení zastupoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalobce dobrovolně povinnost, kterou mu ukládá toto rozhodnutí, může žalobce podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 22. listopadu 2002

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu