33 Odo 75/2005
Datum rozhodnutí: 08.02.2005
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 75/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a Víta Jakšiče ve věci žalobců a) Z. I., a b) J. I., zastoupených, advokátem, proti žalované Z. S., zastoupené, advokátkou, o zaplacení 20.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově, pod sp. zn. 15 C 196/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. června 2004, č. j. 11 Co 274/2004-107, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům, kteří jsou oprávněni společně a nerozdílně, na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.400,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobců , advokáta se sídlem v ...

O d ů v o d n ě n í:

Žalobci se domáhali po žalované zaplacení částky 20.000,- Kč s příslušenstvím s tím, že tuto částku jí plnili bez právního důvodu, resp. uhradili nad rámec sjednané kupní ceny za nemovitosti převáděné kupní smlouvou ze dne 13. 6. 2001.

Okresní soud v Bruntále, pobočka v Krnově, rozsudkem ze dne 30. října 2003, č. j. 15 C 196/2002-78, uložil žalované povinnost do 3 dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobcům, kteří jsou oprávněni společně a nerozdílně, částku 20.000,- Kč se 6,5 % úrokem z prodlení od 1. 2. 2002 do zaplacení, v části, jíž byl požadován úrok z prodlení ve výši 7,5 % od 21. 6. 2001 do 31. 1. 2002 a do výše 1 % od 1. 2. 2002 do zaplacení, řízení zastavil a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 22. června 2004, č. j. 11 Co 274/2004-107, rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadeném vyhovujícím výroku a ve výroku o nákladech řízení potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť má za to, že rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce závažný význam . V odvolání uvádí, že přestože podepsala smlouvu obsahující ujednání, že kupní cenu ve výši 40.000,- Kč zaplatili žalobci prodávajícímu v hotovosti podle vystavené kvitance , nedala tím najevo, že příjem této částky znovu kvituje. Odvolací soud tak nesprávně vyhodnotil obsah kupní smlouvy ze dne 13. 6. 2001 a nesprávně potom dospěl k závěru, že právo žalobců na vrácení bezdůvodného obohacení se nepromlčelo. Žalovaná proto navrhla, aby dovolací soud rozsudky soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále opět jen o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. a k tomu oprávněným subjektem (žalovanou) řádně zastoupeným advokátem (§ 241 odst. 1, 4 o. s. ř.), dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem; dovolací soud se proto vždy musí v prvé řadě zabývat jeho přípustností. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Podle § 237 odst. 1 o. s. ř. dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu,

a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé,

b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil,

c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b/ a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Podle § 237 odst. 2 o. s. ř. dovolání podle odstavce 1 není přípustné

a) ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží,

b) ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o určení (popření) rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení.

Z obsahu spisu se podává, že dovoláním dotčeným rozsudkem odvolacího soudu bylo rozhodnuto o peněžité částce 20.000,- Kč, přičemž příslušenství uvedené částky je z pohledu přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a/ o. s. ř. irelevantní. Dovolání žalované není proto ve smyslu § 237 odst. 2 písm. a/ o. s. ř. přípustné; přípustnost dovolání proti rozsudečnému výroku, jímž odvolací soud rozhodl o nákladech řízení, nelze dovodit ze žádného ustanovení občanského soudního řádu. Dovolacímu soudu proto nezbylo, než dovolání žalované bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) odmítnout, aniž se jím mohl věcně zabývat (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

V dovolacím řízení vznikly žalobcům v souvislosti se zastoupením advokátem náklady, které v rozsahu, v jakém byly potřebné k účelnému bránění jejich práva, spočívají v odměně advokáta za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 2.250,- Kč (srov. část dvanáctou, hlavu první zákona č. 30/2000 Sb., § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb.), po připočtení částky 150,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.), celkem ve výši 2.400,- Kč. Žalované, jejíž dovolání bylo odmítnuto, dovolací soud podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. uložil, aby tyto náklady žalobcům uhradila; ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 o. s. ř. je žalovaná povinna náhradu nákladů zaplatit k rukám advokáta, který žalobce v tomto řízení zastupoval.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, můžou oprávnění podal návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 8. února 2005

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu