33 Odo 738/2002
Datum rozhodnutí: 14.11.2002
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
33 Odo 738/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce Ing. J. M., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému J. H., zastoupenému, advokátem, o zaplacení 200 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 14 C 42/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 28. května 2002 č. j. 12 Co 596/2001 - 89, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 2 295 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám, advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 28. května 2002 č. j. 12 Co 596/2001 - 89, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 13. 6. 2001 č. j. 14 C 42/2001 - 62, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení má žalobce právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny advokáta (účelně vynaloženým nákladem byl shledán sepis vyjádření k dovolání při předmětu řízení 200 000 Kč) ve výši 2 220 Kč /část dvanáctá hlava první bod 10 zákona č. 30/2000 Sb., § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 16, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif)/ a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb.), tedy celkem ve výši 2 295 Kč.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. listopadu 2002

JUDr. Kateřina Hornochová, v. r.

předsedkyně senátu